Organizacija z imenom RKC


Premoženje fevdalnega izvora je bilo v postopku denacionalizacije vrnjeno samo verskim skupnostim, ostalim ne, pri čemer ima KC večinski delež. Vrednost vrnjenega premoženja se že bliža 200 milijonom eurov, nekaj postopkov pa še ni končanih.
KC ima preko svojih organizacij v upravljanju za več 100 milijonov eurov lastniških deležev v slovenskih podjetjih.
KC ima preko svojih organizacij pomembne lastniške deleže v kemiji, telekomunikacijah, finančnem posredništvu …
KC ne plačuje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za verske objekte kot tudi ne davka na dediščine in darila.
KC (oz. njene organizacije) dobi letno od države tako ali drugače več milijonov eurov raznih »daril«, nekaj primerov je v nadaljevanju:
· okoli 2 milijona za teološko fakulteto· okoli 5 milijonov na področju šolstva (cerkvene gimnazije, …)· okoli 2 milijona za plačilo prispevkov za socialno varnost duhovnikov· okoli 300.000 letno za najem prostorov na Vrbanski 30 v Mariboru · okoli 200.000 za vojaške kurate. KC (oz. njene organizacije) je od države dobila tudi naslednje vsote (v EUR):
8,1 milijona odškodnine za nezmožnost uporabe denacionaliziranega objekta na Vrbanski 30 v Mariboru
4,8 milijona za obnovo cerkvenih sakralnih objektov
221.000 odškodnine za nezmožnost uporabe objekta v Kamniku, kjer je sicer okrajno sodišče
okoli 120.000 za programe »Promocija znanstvenih odkritij na področju družine, zakona in starševstva«, »Znanost o družini in zakonu za mlade« in »Znanost za mir«
8.241 za program »Živi e-kampus«
9.263 za organizacijo jezikovne tribune
180.000 za projekta v zvezi z regionalnimi centri za promocijo znanosti
17.178 za svetovni kongres Mednarodne organizacije za študije Stare zaveze
172.000 za medijske projekte OgnjiščaPo nekaterih ocenah cerkveno bogastvo v Sloveniji že dosega milijardo eurov.

Še nekaj zanimivih podatkov glede že omenjene Teološke fakultete, ki je v sklopu Univerze v Ljubljani in je zato del javne sfere. Cerkvena organizacija, kar je ta fakulteta, je del javne oz. državne sfere, kar je huda kršitev ustavnega načela ločenosti države in verskih skupnosti. Prejemki nekaterih teologov na Teološki fakulteti v letu 2006 in 2007 (Vir: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta)zap. št.

ime in priimek prejemki v letu 2006 prejemki v letu 2007 skupaj (v EUR)

1. Juhant Janez 41.622,75 48.937,14 90.559,89

2. Kolar Bogdan 42.535,89 45.806,53 88.342,42

3. Košir Borut 32.045,74 37.998,02 70.043,76

4. Krašovec Jože 40.192,06 40.724,36 80.916,42

5. Ocvirk Drago Karl 26.653,03 37.730,14 64.383,17

6. Štuhec Janez 42.490,37 35.794,12 78.284,49

7. Turnšek Marjan 28.014,85 15.093,24 43.108,09Omenjeni učitelji TF, ki so seveda tudi duhovniki, glede na cerkveni nauk, sploh ne priznavajo slovenskega pravnega reda, če je ta v nasprotju z evangeliji. Čeprav so plačani iz državnega proračuna, torej od vseh davkoplačevalcev, Slovenije kot države v bistvu ne priznavajo in glede na cerkveni nauk delujejo izključno za interese tuje pravne osebe, kot je to katoliška cerkev. Po cerkvenem nauku so dolžni duhovniki katoliško vero širiti tudi preko Teološke fakultete, čeprav je ta del javne oz. državne univerze, ki mora biti ločena od cerkve. Da to slovenska država dopušča, je skrajno nerazumno.

Cerkev vsako leto dobi od slovenske države veliko denarja. Zanimivo je videti, kaj cerkev nudi v zameno za to oz. kaj dobijo ljudje od nje?

Cerkev npr.:

ne priznava slovenske ustave, če je ta v nasprotju z njenimi evangeliji

prisilno krsti dojenčke in z večnim peklom grozi tistim, ki ne dajo krstiti svojih otrok

ne priznava celovitega izstopa in izobči oz. prekolne tiste, ki iz nje izstopijo

ne priznava pravice do življenja, saj je v bibliji, ki je zanjo božja beseda in je še sedaj veljavna, predvidena smrtna kazen za mnoge moralne prekrške (po predpisih stare zaveze, ki jih mora vsak katolik vestno izpolnjevati, je potrebno pobiti homoseksualce, prešuštnike, trmoglave sinove, čarovnice, tiste, ki ne poslušujo duhovnikov in podobno)

želi odstraniti vse tisto, kar ni katoliško, npr. jude, ateiste, drugače verujoče

še ni preklicala izobčenja vegetarijancev iz 6. stoletja (tisti, ki npr. iz etičnih razlogov ne uživajo mesa in tako ne škodujejo živalim in okolju, so večno prekleti še v 21. stoletju).

Vse to je v nasprotju s slovensko ustavo in hudo krši dostojanstvo mnogih ljudi!

Kot že uvodoma navedeno, se nahajamo v vedno globlji krizi. V tej krizi so pomembna vsa sredstva, ki jih pridobi oz. ima država. Simbolično rečeno, vsak euro pomaga. Zato je potrebno s tem sredstvi ravnati zelo gospodarno in seveda zakonito. Še posebej je to pomembno, ker se v Sloveniji širi revščina. Vedno več ljudi je namreč revnih, po podatkih Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) naj bi bilo v Sloveniji že ob koncu leta 2008 kakšnih 600.000 Slovencev, ki živijo v revščini. Če bi k temu prišteli še samozaposlene, delavce po avtorskih pogodbah in kmete, bi se ta številka še povečala (Dnevnik, 18.10.2008). Sedaj je verjetno stanje še slabše, saj se število nezaposlenih veča, v nekaj letošnih mesecih se je to število povečalo na približno 80.000.

Trideset milijonov Američanov je že novembra 2008 dobilo državno pomoč za prehrano (Delo, 27.11.2008). Revnih postaja tudi vedno več Evropejcev, pod pragom revščine je že oktobra 2008 živelo npr. 7,5 milijona Italijanov (Dnevnik, 18.10.2008), 15 milijonov pa jih je živelo v težkih socialnih pogojih (Večer, 18.10.2008). Sedaj je stanje še slabše. Milijarda ljudi živi z manj kot dolarjem na dan, to število se povečuje, kot se povečuje tudi svetovno število revežev. Veča se tudi prepad med bogatimi in revnimi.

Na drugi strani imamo sloj bogatih oz. super bogatih ljudi oz. organizacij. Med te organizacije seveda spada tudi katoliška cerkev. Ta že slabih dva tisoč let zbira svoje bogastvo in zato poseduje nepredstavljivo veliko premoženje, po vsem svetu je to verjetno več 1.000 milijard eurov, ki je bilo v velikem številu primerov pridobljeno, kot to izhaja iz zgodovinskih zapisov, na nezakonit in nepošten način. Iz raznih virov je namreč znano, da se je cerkev ukvarjala s trgovino z ljudmi in imela sužnje, tlačani so morali plačevati tudi cerkvi, cerkev je prodajala titule, funkcije, blagoslovljena pisma, …, uvedla je tudi trgovino z odpustki. Menihi in drugi cerkveni ljudje so ponarejali listine, da so prišli do zemljiške posesti. Bili so tudi papeži in škofje, ki so obogateli od prostitucije, imeli so celo lastne bordele. Eden najbolj sramotnih načinov, kako nagrabiti denar, je bilo roparsko morjenje drugovercev. Glavni faktor pri širjenju cerkvene zemljiške posesti od antike, zlasti pa v srednjem veku, je bila dediščina. Cerkveni oče Salvian je že v 5. stoletju pridigal: »Kdor premoženje zapusti svojim otrokom namesto cerkvi, ravna proti božji volji in proti svoji koristi. Medtem ko na zemlji skrbi za svoje otroke, sebe ogoljufa za nebesa.« Papež Aleksander III. je leta 1170 odredil, da ni veljaven noben testament, ki ni bil narejen v prisotnosti duhovnika. Vse to in še marsikaj drugega negativnega je podlaga današnjega cerkvenega bogastva. Ali ni to tipično tajkunstvo? Danes KC, čeprav je neizmerno bogata, mnogo sredstev dobi še iz državnih proračunov (npr. v Nemčiji vsako leto okoli 14 milijard eurov ).

Katoliška cerkev (KC) je kot celota najbogatejša nedržavna organizacija na svetu. Nekaj podatkov o tem:

KC je največji nedržavni zemljiški posestnik zahodnega sveta. V Nemčiji je cerkev z 8,5 milijardami m2 največji zemljiški posestnik. V ZDA in Italiji ima več kot 1 milijon hektarov njivskih površin, v Španiji, Portugalski in Argentini poseduje okoli 20% vseh njivskih površin.
KC v Nemčiji ima 400 milijard eurov vredno premoženje (celoten letni proračun Slovenije je okoli 9 milijard eurov).
KC je največji nepremičninski posestnik. V Rimu je že skoraj 1/3 vseh stavb v posesti cerkve. V drugih italijanskih mestih in tudi v Nemčiji je stanje podobno.
Zlate rezerve Vatikana so bile leta 1952 po velikosti druge na svetu, takoj za ameriškimi, in so znašale 3,5 milijarde eurov. Kakšno je stanje danes?
KC je danes največji verski gospodarski koncern na svetu in močno angažiran na področju nepremičnin, kemije, elektronike … ter soudeležen pri velikem številu gigantskih firm. Samo v Nemčiji ima okoli 100 milijard eurov kapitala in naložb, delnic in vrednostnih papirjev.
KC poseduje mnoge banke. Znan je primer italijanske banke Intesa, ki združuje katoliške denarne ustanove in se je združila z banko San Paolo Imi v največjo banko v Italiji in eno največjih v Evropi.
Premoženje nemške Karitas je po podatkih iz leta 1995 znašalo 65 milijard evrov.
KC ima v lasti tudi večje število tiskovnih agencij, časopisov, revij, radijskih in televizijskih postaj oz. hiš.

Vrhovni upravitelj in oskrbnik tega neizmerno velikega premoženja je papež. Ena oseba torej upravlja z bogastvom, o katerem lahko večina držav samo sanja. Nemški nadškof oz. kardinal zasluži mesečno več kot 11.000 eurov, plače škofov pa se začenjajo pri 7.500 eurov. Večinoma jih plačuje nemški državni proračun. Ali si želite, da bi bilo tako tudi v Sloveniji? Jezus iz Nazareta: »Laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje kraljestvo (Mt 19,34). Čeprav cerkev uči omenjene Jezusove besede, sama ravna proti njim in se zato tudi postavi vprašanje, ali bo sploh kdaj prišla v nebesa, še posebej zaradi tega, ker svojega bogastva noče razdeliti revnim.
BOGASTVO VATIKANA temelji na:

ZLATU (cerkvena država ima verjetno največje zlate rezerve na svetu), AKCIJAH, KONCERNIH, ZEMLJIŠČIH, MESTIH/NEPREMIČNINAH, … - tudi na molzenju naivnih vernikov, še predvsem če so državni uradniki, ki odločajo o subvencijah.

Vatikan je danes največji verski gospodarski koncern na svetu in močno angažiran v številnih podjetjih na področju nepremičnin, plastike, elektronike, jekla, cementa, tekstila, kemije, živil in gradbeništva. Vatikanu pripadajoča firma Italgas ima filiale v 36 italijanskih mestih. Vatikan ima prste zraven pri bitumenu, železu, destilatih, pitni vodi, plinskih štedilnikih, industrijskih pečeh itd. Od približno 180 italijanskih kreditnih institutov najmanj ena tretjina razpolaga z vatikanskim denarjem. Vatikan poseduje vrsto vplivnih rimskih bank in je soudeležen v Evropi, Severni in Južni Ameriki pri velikem številu gigantskih industrijskih firm, nekatere celo skoraj v celoti pripadajo Vatikanu, kot npr. Alitalia ali Fiat.

Cerkev je med drugim tudi največja posestnica zemljišč na zahodu! Nekaj primerov:

Nemčija: Z 8,25 milijardami km2 največja privatna posestnica zemljišč (ustreza polovici zvezne dežele Schleswig-Holstein, ali velikosti Bremna, Hamburga, Berlina in Muenchna skupaj).

Italija: nad 500.000 ha njivskih površin

Španija: ca. 20% vseh polj

Portugalska: ca. 20% vseh polj

Argentina: ca. 20% vseh polj

Anglija: ca. 100.000 ha

ZDA: nad 1.100.000 ha njivskih površin, travniki in gozdovi niso všteti

Z ozirom na ogromne posesti Vatikana ne moremo več govoriti le o nepremičninah, ampak že o mestih ali mestnih četrtih. Npr. Max Parisi je za časopis »La Padania« delal raziskavo o lastniških razmerjih v Rimu in je v svojem članku z dne 21.6.98 prišel do zaključka, da je zdaj že skoraj 1/3 vseh hiš v Rimu v lasti Vatikana – seveda to niso revne predmestne hiše, ampak palače v centru mesta.

Tudi prodaja blagoslovljenih pisem, titul, avdienc itd. še danes povečuje bogastvo cerkve!

Cenik Vatikana (leta 1990):

- DM 5.000,- za blagoslov z listino z osebnim papeževim podpisom

- DM 30.000,- za privatno avdienco s papežem, vključno video

- DM 50.000,- prispevek za častni doktorski naziv

- DM 120.000,- prispevek za orden (ordenska zvezda za veliki križ ordena sv. Gregorja)

- DM 300.000,- za baronski naziv

- DM 2.500.000,- za povzdignjenje v knežji stan

- DM 50.000,- za stroške procedure npr. velikonočne maše

- Od cca. 100.000,- evrov (povprečno ca. 250.000,-) stanejo tudi postopki za “svetnike”. Samo premožne družine ali ordenske skupnosti si lahko privoščijo tako drag postopek. Samo od 464 proglasitev za svetnike (več kot v 400 letih poprej) zdajšnjega papeža je v blagajne Vatikana lahko steklo ca. 116.000.000,- evrov.

Na splošno je situacija danes v Sloveniji glede bogastva cerkve podobna kot drugje na Zahodu, s to razliko, da je slovenska izpostava Vatikana trenutno mogoče nekoliko manj bogata zaradi drugačnih zgodovinskih okoliščin. Z denacionalizacijo, s sesanjem države in njenega/našega davkoplačevalskega denarja, z ustanovitvijo gospodarske družbe pri mariborski nadškofiji, ipd. pa slovenski kleriki krepko dohitevajo svoje kolege na Zahodu.

Preberite knjigo Vatikanska mafija!

Oddano: 06.07.2010 ob 10:29:03
Natisni
Priporoči
Neprimerna vsebina
 
Oceni:

Ogledi 454 | Ocena 3.1 od 31 glasov

Blog: Komentarji
Prijavi sovražni govor
1.
To je velik biznis! Ne vem, če je imel Bog to v mislih...
HepiHipo
pred 423 tedni
2.
Ta tekst lepo govori zakaj so eni dežurni za pljuvanje po "komunajzarjih" in še čem, če bi v Grčiji Cerkev prodala samo 10% premoženja in ga darovala za reševanje krize bi se Grčija rešila krize, tudi pri nas bo kmalu tako, ko so pogledajo postavke in prejemki, se človek res vpraša kam smo prišli in zakaj je UDBA tako osovražena pri desničarjih, ki imajo danes deset in več tajnih obveščevalnih služb podobnega tipa ...
jozica06
pred 423 tedni
3.
Ljudje pa živijo na robu revščine.
Veston
pred 423 tedni
4.
Ebat ga, kjer je veliko takšnih, ki so pripravljeni kupovati meglo, tam gre megla dobro v promet. Na žalost pa v Sloveniji pri kupovanju prav določene megle ne gre za 'davek na neumnost' - ki bi bremenil samo tiste, ki so to meglo pripravljeni konzumirati - ampak jim jo moramo plačevati prav vsi državljani.

5
Pipika kura-ZVER
pred 423 tedni
5.
Potem jim je pa škoda še tistega premoženja, ki bi šlo v privat
roke, če bi dali duhovnikom pravico, da se poročijo.
RKC je največja mafija med mafijami in nikoli nisem in ne bom
razumela, zakaj so z denacionalizacijo dobili toliko vrnjenega, saj je bila
to zemlja in objekti, ki so jih pokradli ljudem - na tak ali drugačen način.
In zakaj imajo kardinali in drugi uslužbenci take plače, naša država pa mora
plačevati prispevke za duhovnike .
Pa zakaj potrebujejo take plače ? Za nezakonske otroke, njihovo šolanje..., za ljubice
in še za marsikaj drugega, kar nima veze ne s cerkvijo ne z vero....
andromaha
pred 423 tedni
6.
To fotografijo pa raje umakni, ker se mi zamegli ob tem hinavskem pogledu.

Strpna sem do vseh in vsake stvari, do RKC ne morem biti !
andromaha
pred 423 tedni
7.
Se strinjam z andromaho, ''Ata pedofil'' res ni fotogeničen. Poosebljeno zlo deluje.
Veston
pred 423 tedni
8.
hja... Bog deluje tako kot mafija...

na čelo postavi najbolj hladne vodje...
Kobilica-poet
pred 423 tedni
9.
Biznismeni ni kaj, nekateri se znanjo znajt. Tisti z večtisočletnimi izkušnjami toliko bolj :)))
buldožer
pred 423 tedni
10.
buldožer
pred 423 tedni
11.
Hehe, prvi komentar pri linkani novici o nečednih skrivnostih vatikanske banke zopet bluzi nekaj o komunistih in kako so grdi.. samo da se čimmanj razmišlja o svinjarijah vatikanske banke. To je tudi razlog, zakaj je tu toliko obsedencev s komunisti. Nonstop razmišljajo o grehih drugih, da svoje pozabijo. Komuniste naravnost potrebujejo, zato pa vsakega, ki se z njimi ne strinja, obtožijo, da je krvoločen komunajzer, ki podpira poboje in nevemkvaševse. Pa večina s komunizmom sploh nima nič.
HepiHipo
pred 423 tedni
12.
Premoženje fevdalnega izvora je bilo v postopku denacionalizacije vrnjeno samo verskim skupnostim, ostalim ne, ...


Zakaj je potrebno tako lagati?
Tudi "civilno" premoženje fevdalnega izvora je bilo v denacionalizacijskih postopkih vračano njihovim pravnim dedičem, tako da RKC ni bila v tem pogledu priviligirana. Emonec v svojem "dokazovanju" se poslužuješ laži in podtikanj. toliko o tvoji objektivnosti in verodostojnosti.
Habibi
pred 423 tedni
13.
Ej, kera satanska faca na sliki.....bljak.
Se strinjam z andromaho.......rkc je korporacija, ki mešetari in (kot pravi pipi) prodaja meglo.
Baje gre še vedno dobro v promet.........zamegljevanje namreč. Verjetno bi jih odstranitev koprene in jasen pogled preveč pretreslo.
smejka
pred 423 tedni
14.
buldožer
pred 423 tedni
15.
Odličen blog!

5
Kognit
pred 423 tedni
16.
Kdaj bomo poštudiral da je RKc samo pijavka dandanašnje civilizacije... navadna legalizirana mafij, s samimi ugodnostmi. Po vrhu pa so na vodilnih mestih najbolj pokvarjeni in požrešni kardinali. Nagnat to bando iz ozemlja Slovenije!! da se da referendum o sekularni državi Sloveniji sem takoj ZA. država jim šenka denarje namesto da bi vlagali v odpiraj delovnih mest.

5-ka za blog
silverwolf
pred 423 tedni
17.
Imajo trop ovac, ki vse to opravičuje in podpira.

Ni jim jasno, da za verovanje ne potrebuješ posrednikov.
HepiHipo
pred 423 tedni
18.
dober zapis, emonec.
5.
mah
pred 423 tedni
19.
So si nagrmadili in si še vedno grmadijo zemeljske zaklade, čeprav si jih po evangelijih, ki jih imajo vedno na jeziku, ko podučujejo ovčice, ne bi smeli.
JozicaF
pred 423 tedni
20.
Pri takšnih blogih mi je zanimivo to, da se desničarji sploh ne javljajo. Le zakaj ne?
Kognit
pred 423 tedni
21.
Le zakaj ne?

Nimajo časa, ker pišejo kontra bloge o nekem bivšem sistemu, z nasprotovanjem kateremu opravičujejo svojo podporo takšnim svinjarijam.
HepiHipo
pred 423 tedni
22.
20.
Le zakaj ne?

Morda pa se, pa jih emonec briše :)))
buldožer
pred 423 tedni
23.
emonec briše samo tiste, ki nimajo nič skupnega z napisanim tekstom
emonec
pred 423 tedni
24.
RKC vedno pri državi igra na karto, da je njen nauk prava vera slovenskega naroda. Vendar, če bolj pomislimo, to ni res! Slovanska plemena na našem področju so pokristjanili s silo. Je že res, da smo Slovenci kot narod nastali šele z združitvijo Krajncev, Koroščev, Štajercev in drugih ob narodnem prebujenju v 19. stoletju, a vendarle so bili naši predniki pokristjanjeni na zločinski način. Po drugi strani pa danes lahko vsak veruje, kar želi, poleg tega pa so Slovenci tudi tisti, ki so tukaj rojeni in pripadajo zaradi staršev drugim veram. Država bi se morala zavedati, da je do RKC ne obvezuje ničesar, raze nekaj procentov zaplankane populacije( ki še vedno verjame tisto, kar župnik pove ob nedeljah), ki pa tako ne predstavlja nobene realne grožnje.
Petar Karamazov
pred 423 tedni
Oddaj svoj komentar
Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike RTV Slovenija.
Zadnji komentarji
Povezave
Uporabnik še ni dodal povezav.
Vsi blogi avtorja

201720182019
JanFebMarAprMajJun
JulAvgSepOktNovDec
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Top 5 vpisov


Št. registriranih uporabnikov: 193096
Forum avtorjev: 15882 Forum teme: 34436 // Odgovorov: 1874467
Blog avtorjev: 3582 // Blogov: 86730 // Komentarjev: 1241540
Avtorji fotografij: 26262 // Slik: 222343 // Videov: 18359
© RTV Slovenija (ISSN 1581-372X) | FAQ | Impresum | 1995-2009 | Vse pravice pridržane
" "