Splošni pogoji


SPLOŠNE DOLOČBE

Pogoji uporabe storitev MOBILNEGA PORTALA RTV SLOVENIJA so pogoji poslovanja komunikacijskega sistema, ki je v lasti RTV SLOVENIJA. Sistem omogoča komunikacijo prek SMS sporočil in distribucijo vsebin prek SMS, MMS in WAP tehnologij (v nadaljevanju: storitve).
Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve RTV SLOVENIJA in navodili ponudnika poti.

Definicije:
Ponudnik storitve je po teh pogojih uporabe RTV SLOVENIJA, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana, ki storitev ponuja in zanjo v celoti odgovarja.
Ponudnik komunikacijske poti za posredovanje SMS, MMS sporočil ter WAP vsebin (v nadaljevanju tudi operater) sta družbi Telekom Slovenije d.d in Si.mobil d.d..
Uporabnik storitev je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se strinja z temi pogoji.
Uporaba servisov se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitve ponudnika na spletni strani ponudnika, na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji ter drugimi navodili.
SMS sporočilo (Short Message Service) je storitev mobilnega operaterja, ki omogoča izmenjavo kratkih tekstovnih sporočil prek mobilnega omrežja.
MMS sporočila (Multimedia Messaging Service) je storitev mobilnega operaterja, ki prek mobilnega omrežja omogoča izmenjavo sporočil obogatenih z animacijami, besedilom, zvokom in sliko.
WAP (Wireless Aplication Protocol) je tehnologija, ki združuje internet in mobilne telekomunikacije. Omogoča povezavo v internet z mobilnim telefonom. Za uporabo WAP strani je potreben mobilni aparat, ki mora biti ustrezno nastavljen in podpira WAP protokol.
Vsebine so besedila, besede, črke, slike, zvoki, zvočni efekti in videi, ki jih uporabnik prejme ali pošlje preko SMS, MMS storitve ali WAP tehnologije.
Vsebinski motivi so polifonične in monofonične melodije, zvoki in zvočni efekti, odzivniki, ozadja in ohranjevalniki zaslona, logotipi, razglednice, animacije ter druge slike, različne multimedijske vsebine, java ter ostale igre za mobilne telefone, ki si jih uporabnik naloži v mobilni telefon in se uporabniku zaračunavajo premijsko.
Odhodna komunikacija je način komunikacije, izbran s strani uporabnika, ki določa način posredovanja zahteve po storitvi ponudnika. Operater odhodno komunikacijo uporabniku zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku za posamezen način komuniciranja.
Dohodna komunikacija je način, s katerim ponudnik uporabniku posreduje odgovor ali informacijo. Operater nekatere storitve uporabniku zaračuna po cenah, ki so določene v vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika storitve.

Splošni pogoji poslovanja za uporabo storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja družb Telekom Slovenije, d.d. in Si.mobil d.d. (v nadaljevanju: Splošni pogoji poslovanja) se pri uporabi storitve uporabljajo smiselno.

Opis storitve
Prodaja vsebin za mobilne telefone, informacij in aplikacij in posredovanje informacij na zahtevo.
V okviru vsebin so uporabnikom na voljo nakup ozadij, animiranih ozadij, melodij, video vsebin, in iger.

PRAVILA IN POGOJI UPORABE

Pravila in pogoji sodelovanja
Sodelujejo lahko vsi uporabniki Telekoma Slovenije, Debitelovi in Simobilovi uporabniki (naročniki in predplačniki; v nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon ustrezno tehnološko podpira izbrano storitev in katerim so storitve omogočene skladno s ponudbo operaterja.
Uporaba storitve se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo te Krovne pogoje in Posebne pogoje uporabe storitve, objavljene na spletni strani www.rtvslo.si/mobilnevsebine/pogoji.

Pogoj za uporabo je, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji. Šteje se, da s samim naročilom storitve uporabnik pristane na vse pogoje v zvezi s storitvijo.
Splošni pogoji storitve so objavljeni na spletni strani www.rtvslo.si/mobilnevsebine/pogoji

Starost in odgovornost
Za uporabo storitev ni starostnih omejitev, če ni drugače določeno v Posebnih pogojih ponudnika storitev.

Posebno opozorilo za odstop od pogodbe skladno s 43.č. členom ZVPot (v 15 dneh brez navedbe razloga in s pravico do vračila plačanega zneska). Ker vračilo prejetega SMS sporočila oziroma mobilne vsebine iz prejetega SMS sporočila ali vračilo prejetega komercialnega sporočila ni mogoče, te pogodbe sodijo med izjeme iz petega odstavka 43.č člena ZVPot in zato potrošnik nima pravice do odstopa v skladu s 43.č členom. Uporabnik lahko od storitve odstopi kadarkoli, vendar brez vračila plačanega zneska.

Trajanje storitve
Storitev poteka od 01.03.2009 do nadaljnjega.

Splošno o načinu delovanja mobilnega portala:

1. na portalu www.rtvslo.si/mobilnevsebine, wap portalu content-dl.rtvslo.si/mpx/ ali teletekstu (stran 790) izberete želeno vsebino. Naprimer: Poletni sudoku (java igro),
2. s klikom na izbrano vsebino se odpre podrobnejši prikaz vsebine in zraven koraki do nakupa.
3. ključne besede za prejem željene vsebine (v našem primeru igra Poletnu sudoku, s ključno besedo IG16) vpišete v mobilnik in pošljete na številko 3000.
4. na mobilnik nato (ob prvi uporabi storitve prejmete tudi SMS sporočilo, ki od vas zahteva strinjanje s pogoji uporabe) prejmete WAP-PUSH sporočilo s povezavo na željeno vsebino. V sporočilu je naveden link do vsebine.
5. S klikom na prejeto povezavo iz WAP-PUSH sporočila boste na vaš mobilni telefon sprejeli mobilno vsebino, ki ustreza kodi, ki ste jo poslali na številko 3000.

WAP-PUSH sporočilo je za uporabnika brezplačno sporočilo, ki ga ponudnik pošlje uporabniku.

Pomoč, reklamacija
Ponudnik storitve uporabnikom zagotavlja podporo in pomoč

Ponudnik: RTVSLO, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana
E-posta: mmc@rtvslo.si
URL kjer se storitev nahaja: www.rtvslo.si/mobilnevsebine
URL pogojev uporabe storitve: www.rtvslo.si/mobilnevsebine/pogoji
URL cenika storitve: www.rtvslo.si/mobilnevsebine/cenik
URL navodil za uporabo storitve: www.rtvslo.si/mobilnevsebine/navodila

Reklamacijska in kontaktna št: 01 475 35 59
Fax številka: 01 475 35 56
Delavnik: 9h – 15h

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitev zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.
V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki.
Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje mobilnega omrežja in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku petnajst (15) dni od prejema računa.
RTV SLOVENIJA bo v reševanje ponudniku poti posredoval izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu z temi pogoji uporabe storitev in splošnimi pogoji ponudnika storitev.

Ponudnik storitev je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitve.

Plačilo storitev
V sistemu so vsi servisi ponudnika storitev plačljivi. Uporabnik je dolžan plačati te storitve, v skladu s cenikom ponudnika storitve in na način, kot ga določa ponudnik poti.
Ponudnik poti obračunava uporabnino storitve za preteklo obračunsko obdobje. Uporabniku predplačniškega sistema pa bo znesek s predplačniškega računa trgan takoj. Uporabnina storitve je na računu izkazana v skupini storitev "Storitve informativne in zabavne narave".
V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Splošni pogoji za uporabo storitev omrežja GSM/UMTS družb Telekom Slovenije, d.d. in Si.mobil, d.d.

Cenik SMS sporočil
Vsak poslani SMS uporabnika do storitve, se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti.

Izbrane vsebine se zaračunajo po ceniku, ki je objavljen na strani www.rtvslo.si/mobilnevsebine/cenik.
Veljavnost cenika: cene veljajo do dne objave novega cenika na spletni strani www.rtvslo.si/mobilnevsebine/cenik.
Uporabnik pri uporabi plača tudi prenos podatkov za dostop do mobilnega interneta in prenosa vsebin po ceni mobilnega operaterja, kateri prenos zaračuna (GPRS/WAP).

Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika
S sodelovanjem pri storitvi uporabnik dovoli RTV SLOVENIJA zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov za namen delovanja storitve v kateri uporabnik sodeluje. Ponudnik storitev se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval osebne podatke uporabnikov, ki z uporabo storitve dovoljujejo zbiranje, obdelovanje in hranjenje zbranih osebnih podatkov za namene izvedbe storitve in prejemanje SMS sporočil, in v nobenem primeru, razen za zakonsko zahtevanih izjem, zbranih podatkov ne bo posredoval tretji osebi.


Avtorske pravice
Ponudnik storitve ima urejene vse materialne avtorske pravice v zvezi z vsebinami, ki jih bo ponujal v okviru storitve mobilnega portala.

Splošni pogoji sodelovanja

Zavrnitev odgovornosti
Uporabnik se mora zavedati, da:
a. sistem pošiljanja SMS sporočil in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno varen in zanesljiv
b. ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami,
c. ponudnik storitev ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom
d. ponudnik storitev ne odgovarja za vsebino, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki,
e. ponudnik storitev ne odgovarja za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, neznanja ali nespretnosti uporabnika.
f. ponudnik storitev ne odgovarja za kakršnekoli napake ali nedelovanje telefona, ki so posledica uporabe vsebinskih motivov na tehnološko neustreznih telefonih
g. ponudnik storitev si pridržuje pravico ne objave vseh neprimernih vsebin na storitvah.

Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

Ponudnik poti zagotavlja zanesljivo posredovanje tistih SMS sporočil uporabnikov, ki jih je sintaktično pravilne prejel na svoj SMS center. V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika (uporabnik ima izklopljen telefon ali je v območju, kjer ni GSM/UMTS signala ali ima poln predal za SMS Sporočila), se ponudnik poti obveže, da bo poskušal sporočilo dostaviti uporabniku še 72 ur po prvem poizkusu. Po preteku tega roka ponudnik poti sporočilo zavrže. Četudi sporočilo ne doseže uporabnika, ponudnik poti opravljeno storitev le-temu zaračuna.
V kolikor je bila storitev s strani ponudnika opravljena, ponudnik poti opravljeno storitev uporabniku zaračuna tudi v primeru, da uporabniku sporočila ni uspel v 72 urah dostaviti zaradi razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku, in iz drugih razlogov, ki jih opredeljujejo Splošni pogoji ponudnika poti.

Kršitve
Ponudnik sistema bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Splošnimi pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja.

Splošno
Ponudnik storitev lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju.
Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in pogoji.
Ponudnik storitve ne odgovarja za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. izključen telefon, prazna baterija, zadrževanje na območju zelo slabega signala, ...).
Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve, še posebej v primerih nedelovanja ponudnikovega dostopa do internet.

Kazalo