Slovenija
Denar
Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora je DZ sprejel novembra 2011, uporablja pa se od maja 2012. Zakon je uvedel t. i. finančno preiskavo, ki se lahko začne pri sumu pridobitve nezakonitega premoženja v vrednosti več kot 50.000 evrov, ter omogočil začasen in trajen odvzem nezakonito pridobljenega premoženja. Foto: BoBo
Premoženje je nezakonitega izvora, če ni dokazano, da je bilo pridobljeno iz zakonitih dohodkov oziroma na zakonit način. Domneva se, da premoženje ni bilo pridobljeno iz zakonitih dohodkov oziroma na zakonit način, če je podano očitno nesorazmerje med njegovim obsegom in dohodki, zmanjšanimi za davke in prispevke, ki jih je oseba, zoper katero teče postopek po tem zakonu, plačala v obdobju, v katerem je bilo premoženje pridobljeno.
 5. člen Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora
Cilj oziroma namen veljavnega zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora je preprečevanje pridobivanja in uporabe premoženja nezakonitega izvora. Zakon temelji na ideji, da nobena oseba ne sme imeti od protipravnega ravnanja nobene koristi. Foto: EPA
Kataloško kaznivo dejanje je v Kazenskem zakoniku določeno kaznivo dejanje:
 
- terorizma

- financiranja terorizma

- spravljanja v suženjsko razmerje

- trgovine z ljudmi

- zlorabe prostitucije

- prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva

- proizvodnje in prometa škodljivih sredstev za zdravljenje

- proizvodnje in prometa škodljivih živil in drugih izdelkov

- neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog

- omogočanja uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu

- organiziranja denarnih verig in nedovoljenih iger na srečo

- zoper gospodarstvo, za katero se sme izreči kazen treh let zapora ali več

- jemanja podkupnine

- dajanja podkupnine

- sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje

- dajanja daril za nezakonito posredovanje

- hudodelskega združevanja

- izdelovanja in pridobivanja orožja in pripomočkov, namenjenih za kaznivo dejanje

- nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva

- drugo kaznivo dejanje, storjeno v hudodelski združbi, ali

- drugo naklepno kaznivo dejanje, za katerega se sme izreči kazen petih let zapora ali več, če lahko iz njega izvira premoženje nezakonitega izvora.

Dodaj v

"Denar je glavni motor ukvarjanja s kaznivimi dejanji"

Nad nezakonito premoženje s posebno skupino tožilcev
14. marec 2015 ob 12:43,
zadnji poseg: 14. marec 2015 ob 14:09
Ljubljana - MMC RTV SLO

"Le učinkovito izveden ukrep, da se odvzame premoženje nezakonitega izvora, lahko privede do sklepa, da se kriminal resnično ne izplača," so prepričani na specializiranem tožilstvu.

Število odrejenih finančnih preiskav se veča. Po vseh tožilstvih v Sloveniji je bilo do zdaj odrejenih 21 finančnih preiskav zoper 86 fizičnih in 56 pravnih oseb. Skupno je bilo sicer vloženih pet tožb - zoper 11 fizičnih in 4 pravne osebe. Skupna vrednost tožbenega zahtevka je dobrih 12,5 milijona evrov.

S sodbo je bilo do zdaj odločeno v eni zadevi, višina dosojenega zneska je bila nekaj več kot 300 tisočakov, v kratkem pa se pričakuje sodba v še eni zadevi.

Pred dnevi pa je državni zbor potrdil novelo zakona o državnem tožilstvu, ki znotraj specializiranega državnega tožilstva (SDT) prinaša tudi vzpostavitev posebnega oddelka za postopke odvzema premoženja nezakonitega izvora, t. i. civilnofinančnega oddelka. Mi pa smo se na SDT-ju pozanimali, kaj naj bi to prineslo v praksi.

Tožbe izključno v pristojnosti specializiranega tožilstva
SDT je sicer pristojen za pregon storilcev kaznivih dejanj na področju organiziranega klasičnega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih kaznivih dejanj in drugih kaznivih dejanj, katerih odkrivanje in pregon zahtevata posebno organiziranost in usposobljenost za območje celotne države, že pred spremembo zakona o državnem tožilstvu pa je septembra lani sam formiral štiri oddelke, med drugim tudi civilnofinančnega.

Glavni vodili za to odločitev sta bili po njihovih pojasnilih specializacija in zahteva po specifičnem organiziranju: "Pri odvzemu premoženja nezakonitega izvora gre za specifične postopke z elementi kazenskega in civilnega prava, zato so potrebna specifična znanja - poleg kazenskega tudi finančna, davčna in civilna," so pojasnili za MMC.

Že do zdaj so tožilci oddelka vodili finančne preiskave, vlagali tožbe in nudili asistenco drugim tožilcem, tudi po uveljavitvi novele pa bo še naprej SDT kot organ izključno pristojen za vložitev tožbe in zastopanje v postopku za odvzem premoženja nezakonitega izvora.

Število tožilcev bo treba prilagajati potrebam
Koliko sodelavcev pa bo delovalo na tem oddelku, bodo tam opravili svoje delovne obveznosti v celoti ali le del nalog? Vanj je bilo razporejenih šest tožilcev, pomoč pa nudi še en strokovni sodelavec, a ker le tožilci civilnofinančnega oddelka po končanih finančnih preiskavah vlagajo in zastopajo civilne tožbe, je dokončno število tožilcev in strokovnih sodelavcev na oddelku težko vnaprej napovedati, pravijo na specializiranem tožilstvu, in dodajajo, da bo njihovo število vsekakor treba sproti prilagajati potrebam.

"Za zdaj tožilci, dodeljeni v oddelek, rešujejo poleg zadev, povezanih z odvzemom premoženja nezakonitega izvora, še druge zadeve, ki so povezane s pregonom storilcev kaznivih dejanj. Dinamika naraščanja zadev, povezanih z odvzemom premoženja nezakonitega izvora, pa bo pokazala, kdaj se bo delo tožilcev v civilnofinančnem oddelku omejilo zgolj na te zadeve," pojasnjujejo.

Nihče ne bi smel imeti od protipravnega ravnanja nobene koristi
Kako pomemben dejavnik v boju proti kriminaliteti pa sploh je zasega premoženja? Cilj oziroma namen veljavnega zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora je preprečevanje pridobivanja in uporabe premoženja nezakonitega izvora, zakon temelji na ideji, da nobena oseba ne sme imeti od protipravnega ravnanja nobene koristi.

"Mednarodne izkušnje kažejo, da se storilci kaznivih dejanj in kriminalne združbe ne menijo za posamezne obsodbe in kljub temu še naprej opravljajo kazniva dejanja, če le imajo na voljo dovolj sredstev. Sredstva so torej glavni motor nadaljnjega ukvarjanja s kaznivimi dejanji. In le učinkovito izveden ukrep, da se odvzame premoženje nezakonitega izvora, lahko privede do sklepa, da se kriminal resnično ne izplača," so prepričani na specializiranem tožilstvu.

Meja za uvedbo finančne preiskave: 50.000 evrov
A zakaj je torej teh tožb kljub vsemu precej manj, kot je obsodilnih sodb npr. v primerih organiziranega in gospodarskega kriminala, kjer so obsojenci s pomočjo svoje kriminalne dejavnosti pridobili tudi precej nezakonitega premoženja? Javnost se ob tem sprašuje, zakaj se postopki za odvzem tega avtomatsko ne sprožijo pri vseh.

"Ni mogoče pričakovati, da bo število uspešno končanih kazenskih zadev primerljivo številu vloženih civilnih tožb po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora," odgovarjajo. Pojasnjujejo, da finančno preiskavo odredi tožilec, ko pri svojem delu ugotovi, da obstajajo zakonski pogoji za uvedbo finančne preiskave po omenjenem zakonu: obstoj razlogov za sum, da je bilo storjeno kataloško kaznivo dejanje, obstoj razlogov za sum razpolaganja s premoženjem nezakonitega izvora, katerega vrednost presega 50.000 evrov, ki pa ne predstavlja premoženjske koristi, pridobljene s kataloškim kaznivim dejanjem ali zaradi njega.

"Premoženje, ki je bilo pridobljeno in ugotovljeno kot premoženjsko-pravna korist v kazenskem postopku, je lahko predmet odvzema zgolj v tistem postopku. Po izrecni določbi zakona o odvzemu premoženja namreč premoženje nezakonitega izvora ne sme predstavljati premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem ali zaradi njega," pojasnjujejo.

"Ničesar mi ne morejo vzeti, saj nase nimam napisanega nobenega promoženja"
Kolikšno oviro pri teh postopkih pa predstavlja prenos tega premoženja na tretje osebe ali na podjetja, ki se s tem profesionalno ukvarjajo (fiduciarno upravljanje), kar osumljenci pogosto uporabljajo?

Zakon je predvidel, da se med finančno preiskavo ta lahko razširi tudi na povezane osebe, če se izkažejo razlogi za sum, da je premoženje prešlo oz. je bilo preneseno nanje ali je bilo z njihovim premoženjem pomešano. "Največje ovire v tem segmentu pa predstavlja pridobitev podatkov o premoženju iz tujine ter identifikacija tistega premoženja, ki ni vpisano v javne registre," priznavajo na specializiranem državnem tožilstvu.

Tina Hacler
Prijavi napako
Komentarji
aralaral
# 14.03.2015 ob 13:03
"Denar je glavni motor ukvarjanja s kaznivimi dejanji"

dolg so rabl, da so to pogruntal...
burnoutslo
# 14.03.2015 ob 13:27
Jaz pa sem mislil, da se s kriminalom začneš ukvarjati za zabavo in ne za denar.
longform
# 14.03.2015 ob 14:33
uau.. revolucionarno.. Se mal pa mogoče ugotovijo da greš spat zato ker si zaspan.
Ogroženi
# 14.03.2015 ob 13:05
Tole naj preženejo, pa so vsi problemi rešeni:

"Bančni sistem je država zase. Ušel je izpod nadzora državljanov in države. V bančnem sistemu imamo ustanovo, ki lahko zamenja katerega koli člana uprave ali nadzornega sveta. Imamo ustanovo, ki lahko odloči, da je treba neko banko, ki je po mednarodnih računovodskih standardih likvidna in solventna, obravnavati kot podjetje v stečaju. Na tej podlagi lahko razlasti kogar koli.
To je ogromna moč, ki je ne usmerja in ne nadzira noben demokratično izvoljen organ. Banka Slovenije ima podoben status kot rimsko-katoliška cerkev. V resnici ne odgovarja organom te države, ampak nekemu Svetemu sedežu v Frankfurtu, ki smo mu leta 2013 državljani Evrope zgradili novo stolpnico za 1,2 milijarde EUR.
Narodne banke so podrejene Evropski centralni banki. Če državljani posamezne članice zahtevajo odgovornost od narodne banke, se vmešata Sveta sedeža v Frankfurtu in Bruslju.
To se pravkar dogaja. Takoj ko je državni zbor napovedal, da si ne bo več zatiskal oči pred sumi nepravilnosti, je guverner ECB Draghi pisal predsedniku Evropske komisije Junckerju, da naj »zaščiti neodvisnost Banke Slovenije in njenega guvernerja«. Prejšnji četrtek je slovenski premier Cerar prejel pismo podpredsednika komisije Dombrovskisa, da je treba ohraniti »popolno neodvisnost Banke Slovenije«. Pred tremi dnevi je komisar za finance Moscovici ministru Mramorju zabičal, da je »treba storiti vse za ubranitev neodvisnosti centralne banke, sicer bo to negativno vplivalo na položaj Slovenije«
rubin
# 14.03.2015 ob 13:01
zelo preprosto, naj se spiše zakon, da ko se osebo pozove itd k popisu lastnega premoženja, da se ne zarubi zgolj premoženje brez dokazov , kako je bilo pridobljeno, temveč da se vse zamolčano in kasneje ugotovljeno zarubi. če bi nekdo v tujini hranil miljon in nebi to povedal, čez 10 let pa bi si kupil jahto s tem denarjem, enostavno zarub in zapor. pa naj se končno prepove poslovanje z bankami, ki ne sodelujejo s preizkovalci oz se pozove, da se iz teh bank do enga datuma dvigne prihranke ali jih priglai, v nasprotnem se 100% obdavči ta denar, pa je..pa ne mi da je to protiustavno..kaj pa obveznice nkbm? to pa je?
Breathe
# 14.03.2015 ob 13:41
Denar je glavni motor ukvarjanja s kaznivimi dejanji

Pohlep, pa naj bo po denarju, slavi, oblasti... pa je najbolj nizkotna (ne)človeška lastnost.
amigo
# 14.03.2015 ob 13:09
Denar je glavni motor ukvarjanja s kaznivimi dejanji"

Pričakujemo še več teh modrosti. Citirajmo še gospoda Cerarja: Prepričan sem, da bo strategija pokazala, da je Luka Koper strateške važnosti za Slovenijo. Ali pa: Študija je dokazala, da je ponoči tema. Avtorje pa podpreti z bogatimi nagradami po metodi Setnikar-Cerarjeve.
Anar Hija
# 14.03.2015 ob 12:47
Beseda terorizem je po mojem mnenju popolnoma zlorabljena, pobrana s strani američanov. Terorizem vsaj jaz razumem kot upornišvo, partizanstvo, boj zoper nepravičnost zoper človečnost.

Oprostite, ampak zame je terorizem (po vaše), po moje pa uporništvo, nujno. In sicer, ko države ne delujejo več v korist človeka ampak delujejo v korist kapitala.

In v tem času živimo ta trenutek. Zaradi tega je čas za uporništvo (nisem rekel terorizem). :)
patriot44x2
# 14.03.2015 ob 15:07
Ja ne ga srat. Koliko ljudi pa poznate da se s kaznivimi dejanji ukvarjajo zato ker je to zabavno?
še en biser slovenskega novinarstva na RTV-ju oziroma na naših plečih.
djdj
# 14.03.2015 ob 14:53
V naši državi teče ta motor kot namazan.
amigo
# 14.03.2015 ob 13:16
Noben ne bi smel imeti od protipravnega ravnanja nobene koristi

Potem pa raziščite kdo je imel koristi od katastrofičnih ocen slovenskih bank. Direktor banke Celje, je celo napravil samomor. Tega si seveda ne upate, vaš domet je največ kakšen profesor. Više vaša roka ne seže. Tipični biciklisti. Dol pritiska, gor se klanja.
ponosnikmet
# 14.03.2015 ob 17:59
Denar je glavni motor ukvarjanja s kaznivimi dejanji

Pravkar so odkrili mrzlo vodo...
bubo bubo
# 14.03.2015 ob 13:52
to je logično, samo pri nas tega filma ne bomo videli še najmanj 20 let
rubin
# 14.03.2015 ob 13:05
je že klemenčič povedal vso gnilobo sistema, kjer prej dobiš dovoljenje v 6 mesečno prisluškovanje kot da zveš če ima kdo na kaki banki v luksemburgu denar..
rubin
# 14.03.2015 ob 13:03
vse se da, sam če se hoče seveda oz ljudje množično to zahtevajo..
el CARTEL
# 14.03.2015 ob 17:26
"Denar je glavni motor ukvarjanja s kaznivimi dejanji"

to je že dolgo znano,
odstrani denar iz enačbe in se bo policija ukvarjala le še s prometnimi prekrški in tistimi 10% psihopatov (od katerih jih itak večina sedi v odborih velikih korporacij, dokazano)
smartass2011
# 14.03.2015 ob 15:07
Bogate in revne, vse nas na koncu čaka to, da bomo kupček kosti. Ta čas sploh ni daleč, zgodil se bo 1 2 3.
RJSlo
# 15.03.2015 ob 11:58
No ja. Hvala za našteto. Imate na seznamu kaj takšnega za 6 - 12 mesecev zapora?

P. S. Glede na našteto bi morali zapreti vsaj 90 % poslancev vseh sklicev, 80 - 90 % vseh politikov in funkcionarjev ter vsaj 50 - 60 % vseh zaposlenih v JS. mogoče še 99 % managerjev.
kozorog1973
# 14.03.2015 ob 16:59
rubin to nič ne pomaga dokler se bo pri nas sodilo po sistemu NAŠ-VAŠ. noben zakon pod milim nebom ne bo pomagal, kajti potematkem bi moral zaradi visokih honorarcev odleteti tudi prvi minister vlade, saj konec koncev je on simbol etike in morale:)
Sedaj pa žalite in popajte minuse, sa vem da imam kajpak kot vedno seveda tudi sedaj prav:)
G.Bruno
# 14.03.2015 ob 15:28
Denar je glavni motor ukvarjanja s kaznivimi dejanji
Ni čisto res. Mnogi to počnejo zaradi veselja do dela.
komentatorka ena
# 14.03.2015 ob 15:06
Ni denar krivec, ampak je človek krivec. Denar je samo sredstvo, ki ga nekateri zlorabljajo.
oziris.va
# 14.03.2015 ob 14:53
"Denar je glavni motor ukvarjanja s kaznivimi dejanji"

Kaj pa so ostali deli motorja?
DrMatilda
# 14.03.2015 ob 14:49
Pa zakaj se tile sploh še oglašajo, kaj bi radi sodili, mar nismo že zdavnaj ugotovili, da ne znajo in ne zmorejo oziroma so nam s svojim postopanjem naredili nepopravljio zgodovinsko štalo? A zdaj pa bo, gremo delat še eksperimentov na ljudeh, ni hudič, da se nam enkrat ne bo posrečilo, že po golem naključju ali pa nas bo prej vseh zmanjkalo, kar tudi ne bi bilo tako slabo. Enih bo zmanjkalo prej kot drugih, mimogrede.
DrMatilda
# 14.03.2015 ob 14:39
Manjka nam na desetine milijard, mogoče bomo dobili nazaj deset milijonov, če niso tudi te zapravili za kruh in čokolado, to se pa res splača. Število prekrškov je pa naraslo, celo 21 preiskav so sprožili, od katerih so mogoče 4 upravičene, toliko primerov rešuje pri nas en sam vaški sodnik, v enem dnevu.
Se pa strinjam, da je treba ukradeno vzeti in vrniti dejanskim lastnikom, začnimo kar pri naši pogumni armiji, ki do danes razprodajajo nepremičnine, ki jih niso nikoli gradili, kupili ali dobili v dar, ki sploh niso njihove, ko bomo razlastninili in razgnali okupatorja, potem bi vam pa mogoče še kdaj kaj verjel. Samo državni teror širijo in represijo, strah je postal doktrina, pa dajte že enkrat vse pokradit in dajte nam že no enkrat mir, nehajte nakladat, banda f* lopovska, saj vam nihče nič ne more. Potem nas pa vse pobijte, če vas je strah, ker bolje pri nas itak ne bo več nikoli.
mb128
# 14.03.2015 ob 14:00
Eh, kaj denar ni glavni motor skoraj vsega, pri nekaterih prav vsega?!
amigo
# 14.03.2015 ob 13:04
Le učinkovito izveden ukrep, da se odvzame premoženje nezakonitega izvora, lahko privede do zaključka, da se kriminal resnično ne izplača", so prepričani na specializiranem tožilstvu.

Ta stavek je praktično nerazumljiv. Očitno je na vrsti pospešeno plenjenje "nenašim".
Binder Dandet
# 16.03.2015 ob 07:32
Zdaj, ko vemo za kaj gre...
Bivši uporabnik
# 15.03.2015 ob 17:48
se pravi do 50.000 EUR se splača kradit.
Anves
# 15.03.2015 ob 08:54
Denat sveta vladar! Vsak človek ima vojo ceno eni nižjo eni višjo........temu lahko rečemo finančna odvisnost.
firtoh
# 15.03.2015 ob 07:39
Zemlja kroži okoli sonca
butnglavc
# 15.03.2015 ob 04:18
Mislim, da tole pove vse. Citiram nekega ex wall street brokerja. Dogaja se naslednje: Socializacija izgub in privatizacija dobičkov. Tiskanje denarja, ki ustvarja nove dolžnike itd. To je praktično anti solidarnost oz. proti državno če se mene vpraša. Država je skupnost itd...Koliko bogatih opic je prišlo do znanja samih? Kdo jim je omogočil da znajo brati pisati in računati? Kdo je tukaj komu dolžan? Znanje, ki ga imamo ni od nikogar če smo iskreni in je javna dobrina torej se njegova uporaba ne more lastiti ničesar in je zato seveda čisto normalno, da se največ obdavči največje dobičkarje, ki sami se kolesa ne bi znali izumiti če smo iskreni.
z67
# 15.03.2015 ob 01:57
wow . ne morem verjet kakšna bistra ugotovitev.

je pa tako . nasrkal bo kak pošten državljan , ki bo podedoval nogavico polno denarja.
lopovi ki lupijo milijone pa bodo mirno obdržali vse.

tipična slovenija .
ateistek
# 15.03.2015 ob 01:10
A bejž...jaz pa mislil, da je glavni motiv humanost :D Imamo pa res pametne strokovnjake, da ugotavljajo tisto, kar vedo že v prvem razredu. Javna uprava in fikusarji pač.
starfucker
# 14.03.2015 ob 15:55
prepis premoženja...mala malica....a je težko sprejet zakon, da se ob prepisu premoženja rubi tistemu, kateremu je bilo prepisano in tako naprej....pa prepiši komur češ....
CulpaVeritas
# 16.03.2015 ob 11:53
To vse pove. Politiki so potencialni kriminalci. Kdor hoče biti poslanec ali direktor hoče to zaradi večje plače. Velika plača je veliko denarja. Pohlep po denarju pa sproža kriminalna dejanja. Torej?
Racionalist
# 15.03.2015 ob 14:34
Tudi jaz bi rad kaj postrani zaslužil...
http://www.buxvertise.com/icon.php?i=480
06
Cervantes
# 14.03.2015 ob 23:35
Kaj pa seks?
Haloo
# 14.03.2015 ob 18:41
Do sedaj je vse preusmerjeno zakonito, le z indici(pokazatelji) je še nekaj težav.
Bližajo se prazniki, letni dopusti, še kakšna spolna afera in leto bo naokoli.
Zastaralni roki pa tečejo neusmiljeno.
aralaral
# 14.03.2015 ob 18:16
Denar je glavni motor ukvarjanja s kaznivimi dejanji

glede na ugotovitev epohalnih razsežnosti je to verjetno rezultat raziskave Setnikar-Cankarjeve (Denar vendarle ni bil vržen stran Press).
Whitetrasher
# 14.03.2015 ob 17:24
Samo v "mojem malem mestu" je par ljudi,ki imajo vse in več kljub temu,da nimajo niti dneva delovne dobe.
felipesko
# 14.03.2015 ob 16:31
"Denar je glavni motor ukvarjanja s kaznivimi dejanji"

Dobro jutro....
Pa saj,ne more bit drugače....Za fižolčke in frnikole se gre....
blef
# 14.03.2015 ob 15:18
Mislim, da je motor za kaznivih dejanj v računalniku in printerju. Podpora večjim goljufijam so razna "strokovna mnenja in ekspertize".
ErikD
# 15.03.2015 ob 10:00
Denar je posledica, ne pa vzrok. Slednji tiči v delitvi družbe na lastnike proizvodnih sredstev in na tiste, ki nimajo v lasti proizvodnih sredstev. Ko bo ta delitev odpravljena, bo denar postal nerelevanten.
cairns
# 14.03.2015 ob 21:34
"Denar je glavni motor ukvarjanja s kaznivimi dejanji"

To pravi tudi RKC.

P.S.
Mislim pa da bi bil boljši izraz motiv in ne motor.
DrMatilda
# 14.03.2015 ob 14:45
Dokazovanje lastne osebne lastnine je obratno dokazno breme, to je temelj fašizma.
Če ni bilo nikomur nič ukradeno, tudi nekogaršnja lastnina ne more biti sporna, pa če slučajno leži na hribu zlata in ima na steni obešeno Mono Liso, dajte si že to enkrat dopovedat.
Kazalo