Slovenija

Poudarki

  • "Komunisti so izkoristili odsotnost predvojnih strank"
Bojan Godeša
Zgodovinar Bojan Godeša je zaposlen na Inštitutu za novejšo zgodovino (INZ). Foto: MMC RTV SLO/Aleš Žužek
Vidmarjeva hiša
26. aprila 1941 so se v vili književnika Josipa Vidmarja v Rožni dolini sestale skupine, ki so že pred okupacijo sodelovale v Društvu prijateljev Sovjetske zveze. KPS so predstavljali Boris Kidrič, Aleš Bebler in Boris Ziherl, krščanske socialiste Tone Fajfar, Sokole Josip Rus, kulturne delavce pa Josip Vidmar, France Šturm in Ferdo Kozak. V spomin na ta dogodek je 27. aprila dan upora proti okupatorju (prej dan OF). Foto: RTV Slo
       Komunisti so predvsem izkoristili odsotnost predvojnih legalnih političnih strank pri organiziranju aktivnega odpora proti okupatorju na začetku okupacije in tako že jeseni 1941 kar naenkrat postali množičen politični dejavnik. Ta preskok iz maloštevilne ilegalne stranke v množično odporniško gibanje, organizirano v OF, je predstavljal pomemben korak k njeni uveljavitvi.       
Edvard Kocbek
Krščanski socialisti, katerih vpliven član je bil Edvard Kocbek, so bili ena od ustanovnih skupin OF. Z Dolomitsko izjavo so krščanski socialisti formalno priznali vodilno vlogo KPS in se odpovedali svoji posebni organiziranosti. Vsi krščanski socialisti se z izjavo niso strinjali. Zaradi nje je Janez Marn – Črtomir Mrak kot poveljnik 1. bataljona Mirnskega partizanskega odreda s celo enoto prestopil na protirevolucionarno stran.
Letak OF
V slovenski družbi obstajata nasprotujoči si interpretaciji pomena OF. Za en del je OF pozitiven, drugi imajo bolj negativno mnenje o tej organizaciji - po mnenju evroposlanca in nekdanjega premiera Lojzeta Peterleta je bila Osvobodilna fronta instrumentalizirana od začetka za revolucionaren prevzem oblasti. Foto: www.gore-ljudje.net

Dodaj v

Godeša: OF je ob koncu vojne predstavljal večino Slovencev

MMC-je v intervju z zgodovinarjem Bojanom Godešo
26. april 2011 ob 06:06
Ljubljana - MMC RTV SLO

Na ustanovnem sestanku 26. aprila 1941 so najprej govorili o Osvobodilni fronti in šele potem se je v nekem dokumentu pojavil izraz Protiimperialistična fronta, je v pogovoru za MMC dejal Godeša.

Ob prazniku dneva upora proti okupatorju, nekdanjem dnevu Osvobodilne fronte, ki ga praznujemo 27. aprila, smo se o zgodovini Osvobodilne fronte (OF) pogovarjali z zgodovinarjem Bojanom Godešo z Inštituta za novejšo zgodovino.

Je Osvobodilna fronta (OF) med drugo svetovno vojno predstavljala večinski del slovenskega naroda ali ne?

Natančne empirične raziskave o tem (še) nimamo. Vsekakor pa lahko rečemo, da se je med okupacijo dogodil prelom, ko se je OF, ki jo je vodila predvojno po številu minorna stranka Komunistična partija Slovenija (KPS), uspelo množično zasidrati med prebivalstvom. V tem pogledu je bil največji poraženec katoliški tabor, ki je pred vojno obvladoval pretežni del slovenske družbe vse od začetkov ustanovitve modernih političnih strank konec 19. stoletja.

Moj vtis je, da je, generalno gledano, ob koncu vojne OF, čeprav so bili morda v posameznih manjših okoljih še močni tudi privrženci predvojne vladajoče politike, vendarle predstavljala večinski del prebivalstva. Zlasti bi tu izpostavil zelo veliko podporo, ki jo je odporniška organizacija med vojno imela pri slovenskih intelektualcih.

Pojavljajo se trditev, da je bila Osvobodilna fronta v bistvu nadaljevanje leta 1940 ustanovljenega Društva prijateljev Sovjetske zveze, v katerem so poleg komunistov sodelovali tudi krščanski socialisti, del Sokola in del kulturnikov. Se strinjate s tem?

Imam malce drugačen pogled. Ne zanikam tudi pomena Društva prijateljev Sovjetske zveze pri organiziranju OF, vendar se je treba zavedati, da so za nastanek OF najpomembnejši sklepi na 5. državni konferenci v Zagrebu jeseni 1940, da naj se komunisti začnejo povezovati z opozicijskimi skupinami meščanskih strank.

Tako so slovenski komunisti najprej navezali stike s krščanskimi socialisti (konkretno s Tonetom Fajfarjem) in nato še predstavnikom Sokolov Jožetom Rusom. Tu gre iskati jedro bodoče OF, ki se je nato kontinuirano razvijala. Sam razvoj OF pa je bil postopen, ne gre za enkraten dogodek, in je trajal od sprejetja sklepov jeseni 1940 pa do sprejetja temeljnih točk OF jeseni 1941, ko je končan proces njenega nastajanja.

OF se je najprej imenovala Protiimperalistična fronta, po napadu na SZ pa se je preimenovala v OF. Očitki so, da že samo ime Protiimperialistična fronta nakazuje, da ost organizacije najprej ni bila usmerjena zoper Hitlerjevo Nemčijo, ki je bila takrat v zavezništvu s Stalinovo Sovjetsko zvezo (SZ), ampak proti "imperialističnima" Veliki Britaniji in Franciji. Kaj menite vi?

Že na začetku je treba stvari malce popraviti. Zadnje raziskave, ki sem jih opravil, kažejo, da so na ustanovnem sestanku, tako namreč priča letak Centralnega komiteja (CK) KPS s konca aprila 1941, najprej govorili o Osvobodilni fronti Slovenskega naroda in šele naknadno se je pojavlja v nekem dokumentu izraz Protiimperialistična fronta (PIF).

Moja razlaga je, da so nekateri vodilni (morda Edvard Kardelj) s tem skušali uskladiti naravo organizacije s trenutnimi mednarodnimi razmerami, ki jih je še zmeraj obvladoval pakt Hitler –Stalin. Kljub veljavnosti tega pakta pa je bila vsaj od omenjene konference jeseni 1940 KPS oz. KPJ odločno protiosno usmerjena.

Tako lahko rečemo, da je bila organizacija vse od ustanovnega sestanka protiokupatorsko tj. protiosno usmerjena, a hkrati pa tudi še proti Britancem. To je treba poudariti. To se spremeni šele po napadu nacistične Nemčije na SZ, ko odpade protiangleška ost in se organizacija ponovno preimenuje v OF ter pozove na oboroženi odpor proti okupatorju.

Kaj menite o očitkih, da so komunisti izrabili boj proti okupatorju za revolucijo oz. revolucionarni prevzem oblasti?

Komunisti so predvsem izkoristili odsotnost predvojnih legalnih političnih strank pri organiziranju aktivnega odpora proti okupatorju na začetku okupacije in tako že jeseni 1941 kar naenkrat postali množičen politični dejavnik.

Ta preskok iz maloštevilne ilegalne stranke v množično odporniško gibanje, organizirano v OF, je predstavljal pomemben korak k njeni uveljavitvi. Tudi sicer je bila strateška iniciativa med drugo svetovne vojne vseskozi na strani OF, čeprav se je strategija, s katero je OF uspel prevzem oblasti, razvijala šele postopoma.

Da ji je ta korak, ki je bil v končni fazi cilj vseh komunističnih partij, uspel, je po eni strani zasluga spretnosti vodstva KPS oz. KPJ s svojo sposobnostjo prilagajanja konkretnemu položaju, po drugi pa strateških napak njenih nasprotnikov.

Vse to je privedlo do specifičnega razvoja, ki ga na začetku nihče ni predvidel, in čeprav je povojna oblast nedvomno začela uvajati spremembe, ki so pretrgale kontinuiteto s predvojno družbo, pa vendar z mednarodnopravnega vidika zavezniške protihitlerjevske koalicije prevzem oblasti s sporazumoma leta 1944 med Josipom Brozom - Titom in Ivanom Šubašićem ni bil izpeljan na revolucionaren način.

Zakaj je OF prepovedala vsak boj proti okupatorju zunaj OF? V zvezi s tem se pojavljajo očitki, da je partija s tem poskušala monopolizirati odpor proti okupatorju.

Pri tem vprašanju se moramo najprej vrniti na začetek okupacije, na april 1941, ko je bil ustanovljen Narodni svet (NS) za Slovenijo, v katerega so pristop KPS predstavniki strank, združenih v NS, zavrnili z utemeljitvijo, da komunisti niso legalna stranka. Po tej izkušnji so se začeli komunisti samostojno organizirati.

Da pa pozneje v nastajajočo odporniško organizacijo niso vabili vodstev najpomembnejših predvojnih strank (zlasti SLS), pa je glede na njihovo tedanjo sodelovanje s fašističnimi okupacijskimi oblastmi (zunanji izraz je bilo sodelovanje v konzulti) nekako logično, čeprav pri tem ni za izključiti tudi povsem načelnih pomislekov KPS do vodstev predvojnih strank.

Vabili pa so komunisti v OF poleti 1941 tudi še nekatere druge skupine (Andrej Gosar, Jakob Šolar, liberalec Bajič) , ki pa se iz različnih razlogov niso želele priključiti odporniški organizaciji pod vodstvom KPS. V tem času, to je poleti 1941, se je začel organizirati in povezovati tudi nasprotni tabor, ki pa - vsaj, kar se katoliškega pola tiče - ne le, da ni bil pripravljen sodelovati s KPS, temveč komunistom tudi ni priznaval niti legitimnosti v boju proti okupatorju.

V takem kontekstu je prišlo do odločitve OF, da je vsak boj proti okupatorju zunaj njenega okvir škodljiv za narodove interese. Do dejanske uresničitve tega odloka pa je nato prišlo šele na prelomu 1941/1942, zlasti po vesteh o sporu med Titom in Dražem Mihailovićem v Srbiji.

Kmalu zatem pa je tudi Miha Krek iz Londona sporočal, da naj razglasijo vsa gibanja, ki ne priznavajo Jugoslavije (in kar se je seveda nanašalo na OF), za izdajalska. Skratka, oba pola sta se začela organizirati vsak po svoje, eden mimo drugega. V začetku sta bila še bolj tekmovalno razpoložena, nato pa se je med njima začelo tudi zaostrovanje.

Zakaj je prišlo do tako tesnega sodelovanje med komunisti in krščanskimi socialisti (Fajfarjev krščanskosocialistični sindikat Jugoslovanska strokovna zveza /JSZ/ in Kocbekov krog), ne pa tudi s socialisti oz. socialdemokrati (Socialistično stranko Jugoslavije)? Zakaj socialdemokrati, torej stranka, katere ideološki temelj je bil prav tako marksizem, niso sodelovali v OF, ampak v Slovenski zavezi skupaj s SLS in z liberalci JNS-a?

Podobno kot liberalci so bili tudi socialisti razbiti na več manjših skupin in med njimi ni bilo enotnosti, pa tudi ne enotnega mnenja, kako delovati ob okupaciji. Socialistična stranka Jugoslavije (SSJ) resda kot stranka ni sodelovala v OF. Bil pa je v glavnem odboru Delovske enotnosti in v vrhovnem plenumu OF Franc Svetek, in sicer kot zastopnik socialističnih sindikatov v OF.

Pri tem je zanimivo, da je kljub temu ostajal odločen protikomunist in tega niti ni skrival. V OF je bil aktiven tudi socialist Rudolf Golouh. Ob aprilskem zlomu je bil v Narodnem svetu Josip Petejan v imenu SSJ. V Slovenski zavezi se pojavlja ime Celestina Jelenca kot zastopnika socialistov oz. marksistične skupine, kot so jih imenovali v zavezi.

Koga naj bi v Slovenski zavezi zastopal Jelenc, ni najbolj jasno - ali celotno stranko ali pa le skupino svojih somišljenikov. Dejstvo je, da so bili socialisti v obeh nasprotnih taborih zgolj marginalna skupina.

Pri branju Delavske politike, glasila socialistov oz. socialdemokratov, je zaznati zelo ostro protisovjetsko in protikomunistično ost, v nasprotju s krščanskimi socialisti. Ali ni protislovje, da so krščanski socialisti kot kristjani lahko ideološko bolje sodelovali z marksističnimi komunisti kot marksisti (revolucionarno usmerjeni komunisti in socialdemokrati) med seboj?

Marksisti so bili sprti med seboj že vse od 20. let prejšnjega stoletja, ko so socialdemokrati pod vplivom Eduarda Bernsteina opustili revolucionarno stališče. Od tu so šla pota narazen. Vemo za obtožbe komunistov, da so socialisti oz. socialdemokrati socialfašisti. Bili so si zelo različni.

V konkretnem slovenskem primeru ne gre tudi pozabiti, da so pri nacionalnem vprašanju socialisti oz. socialdemokrati podobno kot liberalci stali na stališču enotnega jugoslovanskega naroda, skratka, so bili unitarno in centralistično usmerjeni, medtem ko so komunisti in zlasti krščanski socialisti, ki so se pridružili komunistom, imeli tudi pri nacionalnem vprašanju enako stališče, saj so stali na suverenosti slovenskega naroda. Tudi v odnosu do Sovjetske zveze so bili krščanski socialisti naklonjeni do povezovanja s komunisti.

Občutek je, kljub Dolomitski izjavi iz februarja 1943, v katero naj bi bili prisiljeni krščanski socialisti, da so se krščanski socialisti (če odštejemo Janeza Marna - Črtomira Mraka, ki se je po Dolomitski izjavi usmeril proti OF) skorajda po nekakšni "evolutivni", mirni poti utopili oz. izginili v KP. Takšen primer je, denimo, Janez Stanovnik, pa Tone Fajfar, delno tudi Edvard Kocbek, kljub njegovemu poznejšemu oporečništvu. Zakaj? Ali ni presenetljivo, da so kristjani prestopali v komunistično partijo, ki je ideološko temeljila na ateizmu in dialektičnem materializmu?

Mislim, da so bile razmere specifične in bolj kompleksne, kakor bi lahko sklepali po tem, kar se je zgodilo po Dolomitski izjavi. Dolomitska izjava prekine dotedanji razvoj. Od poletja 1942 krščanski socialisti namreč zelo razvijajo svojo skupinsko identiteto in postajajo na nek način stranka, čeprav formalno to niso hoteli postati.

To so tudi opazili komunisti. Ne vemo, kaj bi se zgodilo, če ne bi prišlo do Dolomitske izjave, ki nasilno preseka to pot v razvoju krščanskih socialistov. Ali bi se res tako zlili v eno skupino? To je težko predvideti. Je pa res, da razvoj pred Dolomitsko izjavo ni šel v smeri popolnega zlitja.

Mnogi se pri interpretaciji narodnoosvobodilnega gibanja zavzemajo za ločitev med bojem proti okupatorjem in revolucionarnim bojem za oblast. Je to sploh mogoče, ju je sploh mogoče ločiti? Nista bila v narodnoosvobodilnem gibanju boj proti okupatorju in težnja po revoluciji prepleteni?

Mislim, da je prišlo do nekega prepletanja. Čisto mehansko, shematično se boja proti okupatorju in težnje po revoluciji ne da ločiti in tudi ne vidim smisla, da bi to ločevali.

Aleš Žužek
Prijavi napako
Komentarji
Brexi
# 26.04.2011 ob 07:04
Lepe praznike vsem skupaj. In obdržimo spomin na padle junaške slovence.
novdarko
# 26.04.2011 ob 07:42
Živela Teritorialna obramba!

Smrt okupatorjem in izdajalcem iz leta 1991!
miha80
# 26.04.2011 ob 07:27
Torej smo imeli revolucijo?
Nekaj časa po osamosvojitvi je bilo nekatere sram in so to zanikali.
Kar se revolucije in vse kar je spadalo zraven tiče, jih je še vedno lahko sram.
jurica
# 26.04.2011 ob 07:26
Nekje na Dolenskem lani v osnovni šoli učiteljica vpraša Francija.
Učiteljica:Franci kdo so bili partizani?
Franci:partizani so bili hrabri borci za svobodo in so nam svobodo tudi prinesli.
Učiteljica:bravo Franci,a kdo so bili pa Domobranci?
Franci:moj dedek,stari stric,sosedi...
Učiteljica:sedi 1...
miha80
# 26.04.2011 ob 07:34
Vlada v franže....
Kaj pa ostane rdečim, kot da obujajo spomine in si delajo medvedjo uslugo.
dicky
# 26.04.2011 ob 07:58
živela OF
živel TTITO
živel Stalin
živela severna koreja

predlagam vsem tovarišem da se v čast rdeče zvezde izselimo v bratsko republiko severno korejo. vi pojdite takoj, pridem koj za vami
Whale
# 26.04.2011 ob 08:10
Moj vtis je, da je, generalno gledano, ob koncu vojne OF,(...) , vendarle predstavljala večinski del prebivalstva.
Če je temu tako, zakaj OF ni dopustila po koncu vojne svobodnih volitev na katerih bi se to preverilo? Se je morda komunistično vodstvo OF balo njihovega izida? Prepoved delovanja opozicijskih strank in nedopustitev svobodnih volitev vsekakor ne govori v prid domnevi, da je večina ljudi stala izza OF.
Vsekakor bi bilo treba zagovornike komunističnega partizanstva in OF vprašati zakaj so bile prve večstrankarske volitve po 2. svetovni vojni pri nas šele leta 1990, v sosednji Avstriji in Italiji pa že leta 1945, oz. 1946. Če se je OF resnično borila za svobodo, na kar napeljuje njeno ime, bi tudi Slovenci morali imeti svobodne volitve bistveno prej kot smo jih imeli. Tako pa se je OF v resnici borila za komunistično diktaturo, "boj proti okupatorju" pa je bil zgolj sredstvo in kamuflaža za dosego tega protidemokratičnega cilja, ki ga na drugačen način ni bilo mogoče doseči.
miha80
# 26.04.2011 ob 08:16
KPS z volitvami ne bi nikoli prišla do oblasti.
Izrabili so okupacijo, da so s terorjem prišli do oblasti.
Zdaj pa v jok, ko imajo na voljo samo laži.
shadow
# 26.04.2011 ob 08:18
Vsi vi mediji tudi širite nestrpnost med ljudmi s tem, ko sprašujete razne Kučane, Stanovnike za njihova mnenja. Novinarji kaj vam ni jasno, da s takšnimi idioti kot so Stanovnik in Kučan ne naredite nič dobrega?! Men se je zdelo, da je včeraj pri govoru imel Stanovnik bolezen norih krav. Ta njegov sovražni in žaljiv izpad, ko je določeno osebo imenoval zverina v EP. Pa se sedaj sprašujem komu je g. Zver naredil kaj hudega? Prav nasprotno od Stanovnika. Med ministrovanjem je naredil veliko dobrih stvari. Med drugim, recimo tudi za vse šolarje brezplačne malice in za vse subvencije, nakar je sedanja vlada naslednica komunistov skoraj vse ukinila. Prav nasprotno pa je, da je g. Stanovnik ZVERINA, vsi ti izven sodni povojni poboji? Koliko nedolžnih žrtev, žensk in otrok se nahaja med njimi? Vsa ta povojna hudodelstva svojemu lastnemu narodu, kateri so bili preganjani zaradi drugačnega mišlenja. In sedaj se ta zverinski fosil še upa pojavljati v javnosti in žalit?! Mislim, da bi moral g. Zver podat kazensko prijavo proti zverini Stanovniku.
Pa, da ne bo pomote, nisem belček sem odrasel v komunistični Jugoslaviji, kjer sose dogajale vse te stvari. Tudi poniževanja represivnih organov, kjer recimo nisem imel s seboj v mestu osebne izkaznice sem pa zato imel potni list in ko me je miličnik kontroliral mi je zaradi tega prisolil klofuto. In sedaj se vi vračate novinarji s takšnimi temami nazaj, namesto, da bi pripomogli, da se v Sloveniji izboljša politična klima?!
Stanovnik, Kučan, Tuerk to so vsi izdajalci slovenskega naroda.Njih bi bilo potrebno popolnoma ignorirat. Žal pa še vedno živi populacija katera se istoveti s takšnimi zverinami in tako dolgo dokler ti ne bodo pocrkali tako dolgo v Sloveniji ne bo demokracije!!
miha80
# 26.04.2011 ob 08:02
Huda jama je pravi primer za napisano
Horst
# 26.04.2011 ob 06:55
Spet je treba malo prirediti zgodovino.
miha80
# 26.04.2011 ob 07:40
Še danes kažejo svojo hrbtenico, ko odhaja vladni trojček
Registrirani
# 26.04.2011 ob 07:29
OF bla bla bla bla ......... OF ...... off!
miha80
# 26.04.2011 ob 08:10
In politični dediči OF nam pridigajo, da moramo skočiti na nemški vlak. Ob tem pa se spotikajo in razpadajo.....
miha80
# 26.04.2011 ob 07:53
Komunisti so krivi za prevelike medvojne žrtve. Komunisti so krivi za polne rudniške jaške, polne kraške fojbe, polne tankovske jaške in rečne rokave polne trupel, da o več kot petsto drugih najdiščih izvensodno pobitih Slovencev niti ne govorim. Komunistom je možno očitati tudi zverinskost, ki je v Hudi jami morda celo presegla zverinskost nacističnih pobojev v taboriščih. V Hudi jami so zazidali žive ljudi, jih pred tem posipali z živim apnom in po svojem kurirčku vse skupaj poimenovali kot "drugorazredno vprašanje."
Komunistom za njihove zločine nad civilnim prebivalstvom še nihče v Sloveniji ni sodil.
Novinarji, produkt partijsko vodene FDV, pa za vsako stvar letijo vprašati za mnenje upokojenca, ki mimo vseh zakonov prejema previsoko pokojnino in se še vedno vmešava v politiko - brez da bi zato imel mandat volilcev.
Za Kučana bi po partijskih merilih lahko rekli, da je narodni izdajalec, saj je v osvobodilni borbi proti JLA sovražniku omogočil zaplembo orožja TO. Potem nam pa predava o poštenju in še čem!
miha80
# 26.04.2011 ob 07:41
OF
novdarko
# 26.04.2011 ob 07:04
Ime PIF se je pojavil kasneje kot OF?

To pa je vic leta.

Zato pa pravim, da je 27. april v bistvu slovenski 1. april. Koliko okoli tega datuma zbijajo šale in prirejajo slovensko zgodovino, to res ne moreš verjet.
AlFe
# 26.04.2011 ob 08:45
Ha, ha, ha!!!!

Zadeva je jasno, 27. aprila o OF ni bilo ne duha in sluha. Celo ime praznika so brez besed umaknili. Pač je takrat bila PIF, ki je bila proti zavezniškim silam in so skupaj s pristaši nacistov praznovali 1. maj. Seveda je bila PIF komunistična domena.

Ime OF se pojavi, ko Hitler napade Sovjetsko zvezo. Takrat so po ukazu Stalina vsi komunisti obrnejo proti Hitlerju in PIF se preimenuje v OF.
Whale
# 26.04.2011 ob 08:22
Da ji je ta korak [revolucionarni prevzem oblasti], ki je bil v končni fazi cilj vseh komunističnih partij, uspel, je po eni strani zasluga spretnosti vodstva KPS oz. KPJ s svojo sposobnostjo prilagajanja konkretnemu položaju, po drugi pa strateških napak njenih nasprotnikov.
Lepo je, da se prizna, da je bil cilj komunistov in njihovega partizanskega "NOB" revolucionarni prevzem oblasti, to je prevzem oblasti mimo volitev, z nasiljem, in ne morda narodna osvoboditev (no, saj je za komuniste narod svoboden le, če mu oni vladajo).
Glavni razlog zakaj je komunistom ta cilj uspel je bil ta, da so bili vsejugoslovansko povezani, njihovi nasprotniki pa etnično razcepljeni in medsebojno sprti ter so jih tako komunisti lahko porazili enega po enega - naprej četnike v Srbiji, nato ustaše na Hrvaškem in nazadnje domobrance v Sloveniji.
Tudi v Sloveniji domobrancev niso premagali slovenski partizani marveč polmilijonska Titova jugopartizanska soldateska, ki je maja 1945 vdrla v Slovenijo. Če bi ta jugoarmada ostala na Kolpi, bi komunistični partizani v Sloveniji izgubili in bi imeli demokracijo s svobodnimi volitvami že leta 1945.
Današnja postkomunistična levica v Sloveniji obožuje Tita, mu postavlja spomenike in poimenuje ulice po njem iz hvaležnosti, ker jo je 1945 pripeljal na oblast proti volji slovenskega naroda.
md
# 26.04.2011 ob 07:47
Bravo, novdarko, vsi se lahko spomnimo na Kučana, Ribičiča, Izjave Školča in nenazadnje dejanja Tuerka v ključnih trenutkih - le spomnimo se na njihove enormne zahteve glede plebiscita - še dobro da so dobili udarec - šus po glavi, ki jih je postavil na realna tla in morali so spremeniti svoje nazore.
slonček
# 26.04.2011 ob 06:55
ŽIVELA OSVOBODILNA FRONTA

SMRT OKUPATORJU.

Ja dragi slovenčki. Tako so naši očetje vpili. Beli pa so se v zemljo skrili.

Lepo prosim za minuse. Želim dosešti rekord.
AlFe
# 26.04.2011 ob 14:35
Hafis 26. april 2011 ob 08:52: "Ma nema veze a je PIF ali OF. Važn da smo se ubranili nacistov , fašistov in izdajalcev! Živela OF!"

Koliko Slovencev pa misliš, da se še ni vprašalo tako:
Leta 1945 je bila osvoboditev. Leta 1992 je bila spet osvoboditev. Le kdaj in od koga je bila okupacija med omenjenima letnicama?

Pravzaprav, kar ogromno se jih ni tako spraševalo - ker točno vedo, da smo bili prav s pomočjo komunistov in OF med II. svetovno vojno okupirani od Stalinove in pozneje Titove vojske. Koliko Slovencev pa misliš, da se še ni vprašalo tako:
Zakaj se tistim komunistom ne sme reči izdajalci?

Pravzaprav, kar ogromno se jih ni tako spraševalo - ker točno vedo, da so bili tisti komunisti do nedavnega še vedno na oblati in tako vprašanje ni bilo brez bolečine.
franček
# 26.04.2011 ob 09:31
Kaj je bilo pred 70 leti me pravzaprav ne briga kaj dosti, ker tako nimamo več nobenega vpliva na to! Zdaj smo tu, kjer pač smo.
Ampak prav zdaj je pravi čas, da se na novo osvobodimo. Izpod vladavine Pahorja &co!
Peter F.
# 26.04.2011 ob 09:31
Komunisti in njihove podivjane poldožniške zločinske horde, so navječji madež v slovenski zgodovini in največji množični morilci slovenskega naroda. Od samostojnosti pa največji tatovi našega gospodarstva.
dawkins
# 26.04.2011 ob 09:11
Medvojna korespondenca med komnunističnimi veljaki kaže, da so bili navadni zločinci....po miselnosti in po dejanjih...
bayernovec
# 26.04.2011 ob 19:42
Ko vidim to, ko vidim, kako se vedno znova v pravem trenutku vklaplja in izklaplja ta brezkompromisni, v nulo dodelani in brutalno agresivni propagandni mehanizem, s katerim se ta naš nesrečni narod že tako dolgo poneumlja in drži v prepričanju, da je vsaka alternativa, ki ni Partija, slaba alternativa - takrat mi odpadejo vsi dvomi... ALTERNATIVA JE in treba jo je podpreti. Vse, kar niso komunajzarji, je dobra alternativa. Treba jih je odstraniti, enkrat za vselej, razmontirati njihove mehanizme, izklopiti te fosilizirane glave od zvočnikov. ALTERNATIVA je, da jih 05.06. pošljemo tja, kamor že dolgo spadajo. ALTERNATIVA JE, da jim ne damo več nikoli nobene priložnosti. ALTERNATIVA JE, da jih enostavno ne poslušamo več, ker nam že predolgo lažejo v obraz. ALTERNATIVA JE.
vihraviuporabnik
# 26.04.2011 ob 10:00
V NOB nas je bila velika večina krščanskih fantov, ki nismo imeli, na koncu vojne nobene pravice.

Tudi danes ni nič drugače, zato se bo tudi ta država uničila kot se je Juga.

Uničili pa jo bodo ljudje istih kvalitet kot so Jugoslavijo.

Partisko komunistični kriminalci.
kralj matjaž
# 26.04.2011 ob 09:41
Ljudje so se borili za svobodo
komunisti so se borili za oblast in pri tem niso izbirali sredstev.
Frapancipi
# 26.04.2011 ob 09:16
"Cinca Marinca, ta je zoper nas. V napačna skrinca vrgel je svoj glas."
-Fran Milčinski Ježek
sirup
# 26.04.2011 ob 09:13
>>Mislim, da je prišlo do nekega prepletanja. ...., shematično se boja proti okupatorju in težnje po revoluciji ne da ločiti in tudi ne vidim smisla, da bi to ločevali.<<

Zato pa praznujemo vse laži in mitizirane medvojne dogodke, ker se ne vidi SMISLA ločevati revolucije (DRŽAVLJANSKE VOJNE) in BOJA PROTI OKUPATORJU. Veliko bolj kot za boj proti okupatorju, je komunistom šlo za prevzem obasti, zato pa so likvidirali 20% lastnega naroda.

Razlika med revolucijo in uporom proti okupatorju je VELIKA in BISTVENA, zato ne vem kaj dr. Godeša dela na Inštitutu za novejšo zgodovino, če tega še ni dojel. Išče opravičila za morijo in načeto legitimiteto OF?!?
Ori
# 26.04.2011 ob 08:57
Dogajanje na celotnem Balkanu med in po 2. svetovni vojni mene bolj spominja na državljansko vojno kot pa vojno z Nemci, tako kot npr. v Grčiji. Po Nemških porazih na vzhodni fronti, so se Nemci bolj kot pa na Balkan osredotočali na SZ, na Balkanu pa so izkoristili napetosti med narodi in ideološke napetosti.
Brexi
# 26.04.2011 ob 08:09
vsak ima pravico praznovati svoj praznik- tako levi kot desni. Kdor tega ne odobrava ni vreden da živi.
ker taki netijo spopade
md
# 26.04.2011 ob 07:29
Ok kar nekaj neresnic v članku - ampak saj bo, ko se bomo nehali preveč obremenjevati s preteklostjo in bomo morda vendarle enotni. Mislim da resnica dokler bodo akterji živi ne bo prišla na plan. Samo poglejmo včerajšnji nestrpen govor gospoda Janeza Stanovnika - mislim da nam je lahko vse jasno kot pri belem sončnem dnevu nad Teharjami, Laškim, Brežicami, Kočevskim Rogom, Golim otokom, Begunjami, itd.
Uzelagamagla
# 26.04.2011 ob 15:46
Komunistični plačanec in lažnjivec, načrtno vnaša razdor med Slovence. Laže ko pes teče.
kuruc
# 26.04.2011 ob 15:21
pancho
26. april 2011 ob

Mnogo bolje! Bili bi vsi Slovenci združeni v eni državi - Trst, Gorica, Beneška, Koroška in Štajerska.
Standard bi bi nam pa rasel, od 45tega dalje tako kod celi zahodni Evropi.
apenko
# 26.04.2011 ob 11:31
Sploh pa je datum upora proti okupatorju čisto zgrešen... TIGRovci so se fašistični oblasti začeli upirat veliko prej. Še pred letom 1930.
mravljica
# 26.04.2011 ob 11:04
CtrlDelete: Prav imaš, ne smemo pozabiti na boje, ki so jih za našo samostojnost borili naši predniki. Vendar pa moramo obsojati polaščanje teh zaslug s strani komunistov. Za svobodo so se takrat borili tudi ljudje, ki so jih kasneje zaradi pohlepa po oblasti označili za sovražnike in jih mučili ter pobili. Ti ljudje niso bili domobranci ali kaj podobnega, bili so žal le pripadniki napačne opcije, ki se jo je bilo potrebno po vojni znebiti. In mislim, da je ravno to, ta bolečina, ki jo čutijo mnogi, torej izdajstvo pohlepnih komunistov do lastnega naroda.
Caetano
# 26.04.2011 ob 10:09
OF je bila najprej partijska prevara. Program OF je poudarjal narodno zavest, KPJ in KPS, ki sta vodili OF pa sta zahtevali, da se mora narodna zavest po vojni podrediti razredni. Kar je dejansko rdeči fašizem oz. rdeče raznarodovanje. OF je zagotavljala privatno lastnino in zasebno iniciativo v gospodarstvo, KP pa je dejansko imela namen to odpraviti. OF je zagovarjala demokratične svoboščine, KP pa jih je hotela uničiti. Da niso dopustili drugega odpora je bilo zato, da bi čimbolj utrdili pozicije za dokončno revolucijo že med vojno. NOB je po formalni propagandi OF pomenil narodno osvobodilni boj, medtem, ko je po KP pomenil prvo fazo revolucije, ki ji bo sledila druga faza s t.i. diktaturo proletariata oz. dejansko partije. Prepoved vsakega odpora zunaj OF in Dolomitska izjava sodita povsem v okvir tega boljševiškega plana.

Glede tega ali je bila PIF ali OF ustanovljena 27. aprila pa je glede na to, da eni trdijo tako drugi drugače, čisto možno, da so PIF, ki pa so jo v KPJ komu po potrebi predstavljali, kot OF. Je pa tukaj treba reči, da je konec 1940 res prišlo do preloma med osjo in kominterno oz. SZ. SZ se je hotela širiti na Balkan, medtem, ko so ji v Berlinu priporočali naj se širi proti Indiji, takrat ang. koloniji. Je pa ne glede na to sporazum Hitler-Stalin veljal. KPJ je maja 1941 napovedala Simovičevi vladi vojno, čeprav je šlo za legalno vlado v Londonu, ki je bila mednarodno priznana.

Načeloma je treba priznati, da je imel vsak pravico do aktivnega ali pasivnega odpora zoper vse tri totalitarizme. S tem ni nič narobe, narobe je koliko je kdo kateremu izmed njih podlegel. Sicer pa mislim, da je s slovensko osamosvojitvijo in demokratizacijo prišlo do novega stanja s katerim je lahko zadovoljen vsak, ki je dejansko želel svobodo slov. narodu, totalitarizmi pa morajo na smetišče zgodovine.
Captain My Ass
# 26.04.2011 ob 09:52
@Hafis

Druže Tito, naš maršale prvi,

mi smo živi, a tebe jedu crvi!
Whale
# 26.04.2011 ob 09:39
Komunisti so predvsem izkoristili odsotnost predvojnih legalnih političnih strank pri organiziranju aktivnega odpora proti okupatorju na začetku okupacije in tako že jeseni 1941 kar naenkrat postali množičen politični dejavnik.
Bolj pravilno bi bilo reči, da so komunisti izkoristili nepripravljenost predvojnih legalnih političnih strank žrtvovati civilno prebivalstvo v boju za oblast. Namreč "aktivni odpor proti okupatorju" (beri: aktivni boj za osvojitev oblasti mimo volitev) kakršnega so prakticirali komunisti s svojim partizanstvom je povzročil 10 slovenskih (predvsem civilnih) žrtev za eno okupatorsko in ni v ničemer odločal o tem ali bo Slovenija ostala okupirana ali ne - to je bilo odvisno od dogajanja na glavnih svetovnih frontah, odločal je le o tem kdo bo na oblasti po končani okupaciji.
Legalne stranke niso bile pripravljene žrtvovati 10 Slovencev za enega okupatorja in zato (leta 1941) niso organizirale "aktivnega odpora" leta 1941, bi pa to storile kasneje, ko bi se mednarodne razmere spremenile in bi bile žrtve manjše. Komunisti, lačni absolutne oblasti, pa niso imeli zadržkov pri žrtvovanju tujih življenj za dosego svojih oblastniških ambicij, ki so jih edino na tak način lahko uresničili in so zato začeli z "aktivnim odporom" takrat ko so bili Nemci na vrhuncu moči.
Komunisti in nekomunistični kolaboranti v njihovi Osvobodilni fronti so bili politični paraziti in mrhovinarji ter moralni izprijenci. Oblasti niso mogli prevzeti na demokratičen način v mirnodobnih razmerah, v izrednih, nenormalnih razmerah, ki so nastale s tujo okupacijo in odsotostjo domače oblasti, pa so zavohali priložnost za ribarjenje v kalnem in za polastitev oblasti kot se spodobi za mrhovinarje. Iz nemoči, da bi zmagali na svobodnih volitvah so organizirali partizansko vojsko in se pod krinko "osvoboditeljev", ki se "borijo proti okupatorju" kot pijavke usedli na vrat slovenskemu narodu, ki je šele leta 1990 dobil priložnost, da se jih otrese.
Poleg osvojitve oblasti brez volilne zmage je bila v ozadju ustanovitve OF in partizanske vojske tudi želja po polastitvi tujih dobrin brez dela kot dokazujejo dokumenti o prejemnikih zaplenjenega premoženja iz federalnega fonda, objavljenih v predzadnji številki revije Reporter. Cel kup visokih funkcionarjev Osvobodilne fronte (Boris Kidrič, Josip Vidmar, Edvard Kocbek, Ferdo Kozak) je med prejemniki, ki jih ni bilo sram prejeti v last ukradenih umetnih in drugih dobrin brezpravno odvzetih zakonitom lastnikom. So že vedeli zakaj se gredo "boj proti okupatorju"!
Več o tej tematiki je mogoče prebrati [http://www.rtvslo.si/blog/jagger-s-mihc-rmp3/drazgose/20140]tukaj[/url].
prešteta
# 26.04.2011 ob 09:29
zgodovina postane znanost ko se fizično poslovijo akterji, njihovi otroci. pa še vnuki in njihovi otroci. ko priboljškov, ki se jih je prilastila neka družbena skupina zaradi zgodovinskega preobrata ni več...
potem izginejo tudi čustva.ne najdeš pri milem bogu nikogar ki bi mahal z zastavo. še zgodovinarjem je tema odveč.in se potem klasificira "revolucija" v niz dogodkov, ki so bolj podobni diktaturi kot svobodi
sirup
# 26.04.2011 ob 09:00
Se je že začelo. Vsakoletni narodni spor, ne upor proti okupatorju.

26.april 1941 je bil tako neznaten datum, ki so ga po vojni komunisti umetno povzdignili, da so celo pozabili za kateri dan konec aprila je točno šlo. Imenovali so 27.april, pozneje pa so zgodovinarji odkrili, da je šlo v resnici za 26.april. Desetletja pozneje ni bilo mogoče več popravljati ''najpomembnejšega'' in mitiziranega dne.

Dokler se Slovenci ne bomo mogli odkrito in pomirjeno ozreti v preteklost, o njej iskreno razpravljati in sprejemati resnico. In dokler bomo praznovali ta dan upora proti okupatorju, ki že v osnovi sloni na laži - tako glede datuma kot namena ustanovitve organizacije OF (protiimperialistična koalicija in ne narodno-osvobodilna), smo nezrel in zaveden evropski narod, nevreden lastne nacije.
Whale
# 26.04.2011 ob 08:34
Da ji je ta korak [revolucionarni prevzem oblasti], ki je bil v končni fazi cilj vseh komunističnih partij, uspel, je po eni strani zasluga spretnosti vodstva KPS oz. KPJ s svojo sposobnostjo prilagajanja konkretnemu položaju, po drugi pa strateških napak njenih nasprotnikov.

Imam malce drugačen pogled [na trditev, da je bila OF nadaljevanje 1940 ustanovljenega Društva prijateljev Sovjetske zveze].
No, tukaj ne gre za stvar takšne ali drugačne interpretacije, ampak obstajajo dokumentirane izjave takratnih akterjev za kaj je dejansko šlo pri OF. Boris Kidrič, tvorec Osvobodilne fronte, je na partijski konferenci na Cinku od 5.-8.7.1942 dejal: "Že sama udeležba na ustanovnem sestanku OF dokazuje, da je OF neposredno nadaljevanje Društva prijateljev Sovjetske zveze." (Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji, knjiga 2, str. 218)
Whale
# 26.04.2011 ob 15:42
Me pa res zanima kje in kako bi danes živeli če ne bi bilo OF, NOB....
Slovenija bi bila večja, Slovencev bi bilo več, bili bi manj sprti med seboj in živeli bi bolje, s plačami kot so v Avstriji.
majorplantago
# 26.04.2011 ob 13:14
SLOVENCI NE DAJMO SE!!!

Kje dom je moj?
Sava teče po ravninvah,
Drava dere po pečinah;
glej povsod pomladni cvet,
zemski raj mi na pogled.
In to je slovenska zemlja,
na Slovenskem dom je moj!

Kje dom je moj?
Tam, kjer Soča v blagem kraju
vije se – podobnem raju;
tam, kjer žlahtne trtice
venčajo goričice.
In to je slovenska krajina,
na Slovenskem dom je moj!

Kje dom je moj?
Kjer slovenske pesmi slišiš peti
pesmi, kjer junaki vneti
si slovenske deklice
zbirajo za družice;
tam kjer vlada glas slovenski,
na Slovenskem dom je moj!

SLOVENCI NE DAJMO SE!!!

Bratje! V Triglavu ognji gore:
žarki kresovi, krvavi plameni,
kakor silni meči ognjeni,
ki jih sami arhanglji vihte.

Bratje! Naša pomlad gre iz tal,
bistra ko burja, močna ko val:
v naša domovja se je zagnala,
tmo' razklala, sonce skovala,
sonce – kralja Matjaža dan.

Bratje, v sedlo, vajeti v dlan:
Drava nas zove, Jadran rjove,
vranci naj skrešejo trde podkve,
bratje – naprej!

Tako so peli Sinovi Slovenije. Večna čast in Slava Junakom Herojem Mučenikom Svete Slovenske Zemlje - DOMOBRANCEM !
Whale
# 26.04.2011 ob 11:19
Zadnje raziskave, ki sem jih opravil, kažejo, da so na ustanovnem sestanku, tako namreč priča letak Centralnega komiteja (CK) KPS s konca aprila 1941, najprej govorili o Osvobodilni fronti Slovenskega naroda in šele naknadno se je pojavlja v nekem dokumentu izraz Protiimperialistična fronta (PIF).
Ta letak CK KPS s konca aprila 1941 omenja osvobodilno fronto v naslednjih stavkih: "Vi, komunisti, ste najboljši sinovi delovnega ljudstva. V vas so uprte oči vsega naroda. Zavedajte se velike odgovornosti in stojte trdno v prvih vrstah borbe slovenskih delavcev, kmetov in vsega naroda. Kujte čvrsto enotnost proletariata, kujte trdno zvezo delavcev in kmetov, kujte močno osvobodilno fronto vsega slovenskega naroda ..." (vir: Dokumenti ljudske revolucije, knjiga 1, str. 29)
Skratka omenjena je osvobodilna fronta z malo začetnico kot obče, ne kot lastno ime, podobno kot je v istem letaku na drugem mestu omenjena tudi "skupna narodna fronta". Konkretno ime za to "osvobodilno fronto" oziroma "skupno narodno fronto" pa je bila Protiimperialistična fronta, kar izpričujejo dokumenti iz tedanjega časa kot tudi kasnejše izjave komunističnih prvakov. Skratka, osvobodilna fronta je postala "Osvobodilna" šele po nemškem napadu na SZ, najprej pa se je imenovala Protiimperialistična fronta in je bila izrecno usmerjena tudi proti Veliki Britaniji, pa čeprav je bila takrat praktično edina država, ki se je borila proti Nemčiji in Italiji ter kot taka edini zaveznik in up za Slovence. Po drugi strani pa je bila Stalinova Sovjetska Zveza, katere prijatelji na naših tleh so ustanovili OF in jo hvalili na vsa usta, tedaj v neformalnem zavezništvu z Nemčijo, ki nas je okupirala.
mravljica
# 26.04.2011 ob 10:09
Ctrl Delete: Saj če bi si dobro prebral moj komentar bi to takoj na začetku opazil, tako da ne vem točno, zakaj si zastavljaš retorična vprašanja.
mravljica
# 26.04.2011 ob 09:39
CtrlDelete: JA IN? Raje sem pameten in pošten ter da po meni ni poimenovane ulice, kot pa morilec, tat, izdajalec... pa da je po meni poimenovana ulica. S tem mislim predvsem na tvojega ljubega TITA
Whale
# 26.04.2011 ob 09:11
Vsekakor pa lahko rečemo, da se je med okupacijo dogodil prelom, ko se je OF, ki jo je vodila predvojno po številu minorna stranka Komunistična partija Slovenija (KPS), uspelo množično zasidrati med prebivalstvom. V tem pogledu je bil največji poraženec katoliški tabor, ki je pred vojno obvladoval pretežni del slovenske družbe vse od začetkov ustanovitve modernih političnih strank konec 19. stoletja.
To pa ne bo čisto držalo. Glavni poraženec zaradi zmage komunistične OF in partizanstva ni bil katoliški tabor, marveč slovenski narod. Namreč s tem, ko so komunisti prepovedali vso politično konkurenco in zavladali kot edina dovoljena stranka, je bil najbolj oškodovan slovenski narod, ki je bil oropan pravice do izbire tistega, ki mu bo vladal, ne pa nekomunistične stranke, ki jim je bilo onemogočeno delovanje.
Denimo, da bi danes neka stranka s silo prigrabila oblast in prepovedala konkurenčne politične stranke, kot so komunisti to storili med svojim NOB (napadom oboroženih boljševikov, da ne bo pomote o resničnem pomenu te kratice), proti komu bi bi bilo to dejanje bolj naperjeno - proti slovenskemu narodu ali proti prepovedanim strankam?
majkomila
# 26.04.2011 ob 08:52
Vsem, ki se sekirate in to z "obeh strani" sporočam sledeče; ukolikor niste slepi in gluhi verjetno že veste, da si je "levica" s svojim prikazom "sposobnosti, poštenja in revolucionarnosti" za časa Pahorjeve vlade "zabetonirala" mesto na smetišču zgodovine za vse večne čase, tako da bo polno časa in prostora za poštene in neobremenjene analize predvojnega, medvojnega in povojnega časa(predvsem tega zadnjega), v katerem so počeli, kar so hoteli. Sedaj pa bo, zahvaljujoč njihovi lastni nesposobnosti...nekdo drug počel enako in s svoje "objektivne distance" ocenjeval tako, kot bo njemu pasalo!

Blagor nam Slovencem, tako in "drugače"!
Kazalo