Slovenija

Poudarki

  • JLA je 27. junija začel napad na Slovenijo
Proslava ob razglasitvi samostojnosti Slovenije
Slovesna razglasitev samostojnosti Slovenije je potekala 26. junija 1991 na Trgu republike. Foto: MMC RTV SLO
Mihail Gorbačov
Dolžniška kriza v osemdesetih letih prejšnjega stoletja je dokočno spravila na kolena komunistične države in njihova nesposobna gospodarstva. Vse bolj jasno je bilo, da so potrebne korenite spremembe. Leta 1985 je tako postal generalni sekretar sovjetske komunistične partije Mihail Gorbačov. Začelo se je obdobje t. i. perestrojke in glasnosti. Gorbačov je na začetku mogoče še upal, da bo z reformami rešil komunizem, toda rešitve ni bilo več. Komunizem je bil na poti propada. Tudi v Jugoslaviji oz. Sloveniji. Foto: EPA
Josip Broz Tito
Leta 1980 je umrl voditelj jugoslovanskega komunističnega režima Josip Broz - Tito. Poleg partije in JLA je bil eden izmed treh glavnih stebrov Jugoslavije. Za seboj je pustil močno zadolženo državo in nerešena nacionalna vprašanja. Čez dobro desetletje je propadla tudi Titova Jugoslavija. Foto: EPA
Nova revija
Najprej je bila beseda: februarja 1987 je izšla 57. številka Nove revije, v kateri so objavljeni prispevki k slovenskemu nacionalnemu programu. Odziv slovenske partije na zahteve po večji slovenski suverenosti je bil negativen. Foto: RTV SLO
Milan Kučan
Leta 1986 je postal predsednik Zveze komunistov Slovenije (ZKS) Milan Kučan. Kučan je leta 1990 zmagal na volitvah za predsednika predsedstva Slovenije. Foto: MMC RTV SLO
Slobodan Milošević
Leta 1986 je postal predsednik Zveze komunistov Srbije Slobodan Milošević, ki je kmalu začel uresničevati velikosrbske cilje, zapisane v memorandumu Srbske akademije znanosti in umetnosti. Foto: epa
Shod v podporo četverici JBTZ na Kongresnem trgu
21. junija 1988 je Odbor za varstvo človekovih pravic organiziral shod v podporo Janezu Janši, Ivanu Borštnerju, Davidu Tasiču in Franciju Zavrlu. Na shod so prišle množice ljudi, kar je presenetilo tako odbor kot takratno slovensko oblast. Začela se je slovenska pomlad. Foto: MMC RTV SLO
Kongresni trg
Na množičnem protestnem zborovanju v podporo Janši na Kongresnem trgu v Ljubljani 8. maja 1989 je pisatelj Tone Pavček prebral Majniško deklaracijo. Deklaracijo, katere avtorji so bili Dimitrij Rupel, France Bučar, Hubert Požarnik, Veno Taufer in Janez Janša, so podpisali Društvo slovenskih pisateljev, Slovenska demokratična zveza, Slovenska kmečka zveza, Slovensko krščansko socialno gibanje in Socialdemokratska zveza Slovenije. Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije
Koalicija Demos
Na volitvah spomladi 1990 je zmagala koalicija Demos, katere glavna cilja sta bili suverena slovenska država in parlamentarna demokracija. Foto: RTV SLO
Jože Pučnik
Motor slovenskega osamosvajanja je bil predsednik Demosa Jože Pučnik. Foto: RTV SLO
Vojna za Slovenijo
27. junija je JLA začel napad na Slovenijo. V bran samostojni državi so se postavile slovenske sile - teritorialci in policisti. V desetdnevni vojni so slovenske sile porazile JLA.
VIDEO
20 let od začetka vojne

Dodaj v

Slovenija praznuje 20 let samostojnosti

Od 57. številke Nove revije do osamosvojitvene vojne
25. junij 2011 ob 06:05
MMC RTV SLO

V Sloveniji danes praznujemo dan državnosti. 25. junija 1991 je namreč slovenska skupščina razglasila Temeljno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.

25. junija 1991 se je končal proces osamosvajanja Slovenije, ki je neločljivo povezan s procesom propada komunizma v Vzhodni Evropi v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Komunistična Jugoslavija je namreč v osemdesetih letih - tako kot druge države, v katerih je vladal enostrankarski komunistični režim - zdrsnila v gospodarsko krizo.

Maja 1980 je umrl dologoletni voditelj jugoslovanskega komunističnega režima Josip Broz - Tito, eden izmed treh "stebrov", ki so povezovali jugoslovansko državo. Druga dva sta bila Zveza komunistov (ZK) in Jugoslovanska ljudska armada (JLA). Gospodarska kriza je postala izgovor za zahteve južnih republik tedanje Jugoslavije po večji centralizaciji in unitarizaciji države.

V ospredje pride nacionalno vprašanje
Ta zahteva se je kazala zlasti v težnjah po spremembi jugoslovanske ustave iz leta 1974. Kot so trdili zagovorniki centralizma, je omenjena ustava povzročila konfederalizacijo Jugoslavije, ki naj bi bila glavni krivec za krizo. Gospodarska kriza je v Jugoslaviji razvnela tudi vse ostrejše razprave o tem, kdo koga izkorišča - nerazvite južne republike razvite severne ali obratno.

Vse bolj je v ospredje prihajalo nacionalno vprašanje. Spomladi 1981 so na Kosovu izbruhnile množične demonstracije, na katerih so predvsem mladi kosovski Albanci zahtevali, da Kosovo, takrat avtonomna pokrajina v okviru Srbije, postane sedma jugoslovanska republika. Zahteve Albancev so okrepile srbski nacionalizem.

Leta 1986 so bili objavljeni deli memoranduma Srbske akademije znanosti in umetnosti, v katerem so pisci, srbski intelektualci, zapisali, da je ustava iz leta 1974 povzročila veliko škodo srbskemu narodu zaradi oblikovanja avtonomnih pokrajin Vojvodine in Kosova ter da je treba srbske meje uskladiti z etničnimi mejami srbskega naroda. Izvrševalec memoranduma je postal Slobodan Milošević, ki se je leta 1986 zavihtel na čelo srbske Zveze komunistov.

57. številka Nove revije - program preoblikovanja v nacijo
Zahteve po unitarizaciji in centralizaciji države, ki jih je podpiral tudi JLA, ter vzpon velikosrbskega nacionalizma so v Sloveniji okrepili težnje po slovenski suverenosti. Na začetku februarja 1987 je izšla znana 57. številka Nova revija, v kateri so bili objavljeni prispevki za slovenski nacionalni program (pisci prispevkov so bili med drugimi Jože Pučnik, Peter Jambrek, Ivo Urbančič, Dimitrij Rupel, Tine in Spomenka Hribar, France Bučar, Niko Grafenauer, Veljko Rus, Janez Jerovšek in Drago Jančar). Temeljna misel vseh prispevkov je bila, da se mora slovenski narod preoblikovati v nacijo, torej v narod z lastno državo.

Ta nacionalni program z zahtevami po slovenski suverenosti je slovenska Zveza komunistov, ki jo je od leta 1986 vodil Milan Kučan, kritizirala. Konec leta 1987 je izbruhnila znana stavka litostrojskih delavcev, v kateri so stavkajoči pod vodstvom Franceta Tomšiča izrekli nezaupnico partijskemu in samoupravnemu sistemu. Zahtevali so tudi ustanovitev neodvisnih sindikatov in ustanovili iniciativni odbor socialdemokratske stranke.

Leto 1988 je bilo prelomno. V okviru razprav o ustavnih spremembah - tako zvezne kot republiških ustav - je Časopis za kritiko znanosti aprila 1988 objavil Gradivo za slovensko ustavo, ki sta ga pripravili ustavni komisiji Društva slovenskih pisateljev in Slovenskega sociološkega društva. Ustavno gradivo, ki je bilo pisano v duhu demokratičnega ustavnega sistema, je bolj znano po nazivu "pisateljska ustava".

Proces proti četverici - začetek slovenske pomladi
Maja 1988 je bila ustanovljena Slovenska kmečka zveza (SKZ), konec tega meseca pa je slovenski SDV aretiral novinarja Mladine Janeza Janšo, ki je bil eden izmed kandidatov za predsednika Zveze socialistične mladine Slovenije (ZSMS), in ga izročil JLA.

Proces proti četverici JBTZ (Janša-Borštner-Zavrl-Tasič) pred vojaškim sodiščem je sprožil t. i. slovensko pomlad. V podporo četverici je bil ustanovljen Odbor za varstvo človekovih pravic, ki je 21. junija organiziral množično zborovanja na Kongresnem trgu. To je bil trenutek, ki je pokazal, da imajo prodemokratični posamezniki in skupine široko podporo med ljudmi.

Demokratično gibanje najprej ni bilo uspešno, saj je slovenska oblast konec leta 1988 kljub nasprotovanju javnosti potrdila ustavna dopolnila k jugoslovanski ustavi. A sprememb ni bilo mogoče zaustaviti. Naslednje leto, leto 1989, je zaznamovalo ustanavljanje novih političnih strank: Slovenske demokratične zveze (SDZ), Socialdemokratske zveze Slovenije (SDZS), Slovenskih krščanskih demokratov (SKD), Zelenih Slovenije (ZS) itn.

Majniška deklaracija proti temeljni listini
Novoustanovljene demokratične opozicijske stranke in Društvo slovenskih pisateljev so maja 1989 oblikovali Majniško deklaracijo, v kateri so zahtevali suvereno državo slovenskega naroda in večstrankarski sistem. Na množičnem protestnem zborovanju v podporo Janši jo je na Kongresnem trgu v Ljubljani 8. maja 1989 prebral pisatelj Tone Pavček. Zborovanje je bilo poimenovano "odprta seja predsedstva RK-ja ZSMS-ja", ker ga je takratna partijska oblast prepovedala.

Demokratična opozicija je tako zahtevala suvereno Slovenijo in večstrankarski sistem, partijska oblast pa je oblikovala temeljno listino, ki je še vztrajala pri reformirani federaciji in samoupravljanju. Toda obramba statusa quo je bila vse težja.

Spremembe v drugih državah komunistične Vzhodne Evrope (4. junija 1989 so bile na Poljskem prve demokratične volitve v takratnem komunističnem bloku, na katerih so premočno zmagala demokratične oz. protikomunistične stranke - to je bila napoved odhoda komunistov z oblasti tudi v drugih državah) in Miloševićev pritisk so slovenske komuniste prisilili v iskanje kompromisa z demokratično opozicijo.

Opozicijske stranke se združijo v koalicijo Demos
Demokratičnim zahtevam slovenske javnosti je tako vse bolj popuščala tudi slovenska partijska oblast - septembra 1989 je sprejela dopolnila k slovenski ustavi, ki so omogočila uzakonitev večstrankarskega sistema in prehod v parlamentarno demokracijo. Skupščina je sprejela tudi Zdravljico za slovensko himno.

Novoustanovljene demokratične stranke so jeseni 1989 ustanovile koalicijo Demos, katere glavna cilja sta bila suverena Slovenija in parlamentarna demokracija. Koalicija Demos je spomladi 1990 zmagala na prvih demokratičnih volitvah po drugi svetovni vojni, dobila večino delegatskih sedežev v slovenski skupščini in oblikovala vlado, ki jo je vodil krščanski demokrat Lojze Peterle. Na volitvah za predsednika predsedstva Slovenije je zmagal Milan Kučan.

Novoizvoljena skupščina, ki jo je vodil France Bučar (SDZ), se je z osamosvojitveno zakonodajo začela ukvarjati julija 1990. Tedaj je bila sprejeta Deklaracija o suverenosti Republike Slovenije, ki je določala enoletni rok za sprejetje ustave in postopke ugotavljanja, kateri zvezni zakoni v Sloveniji ne veljajo več.

88,2 odstotka volivcev za samostojno Slovenijo
23. decembra 1990 je bil po napornih usklajevanjih med Demosom in opozicijo, ki so jo sestavljale stranke, naslednice nekdanje družbenopolitične ureditve, razpisan plebiscit o osamosvojitvi Slovenije. Izidi plebiscita so bili uradno razglašeni 26. decembra. Glasovanja se je udeležilo 93,2 odstotka volilnih upravičencev: za samostojnost je glasovalo 88,2 odstotka vseh volivcev. Časa za uveljavitev plebiscitne odločitve je bilo šest mesecev.

Slovenija je z vse odločnejšimi koraki stopala proti samostojnosti, še zlasti s sprejetjem zakonodaje na obrambnem področju. Slovenija je začela oblikovati lastno vojsko, čemur se je uprla unitaristično-centralistično usmerjena Jugoslovanska ljudska armada (JLA). Slovenija po plebiscitu ni več pošiljala nabornikov v JLA, ustanovljena sta bila tudi dva učna centra, kamor so na usposabljanje napotili prve slovenske vojaške obveznike.

JLA zahteva slovenske nabornike
Eden je bil na Igu pri Ljubljani, drugi pa v Pekrah pri Mariboru. JLA je od slovenskih oblasti zahteval izročitev nabornih evidenc in zaprtje obeh učnih centrov, naborniki iz teh centrov pa naj bi odšli služit vojaško obveznost v enote JLA. Slovenska oblast zahtevam JLA ni popuščala. V enem izmed učnih centrov, v Pekrah pri Mariboru, je 23. maja 1991 prišlo do prvih napetosti med slovensko Teritorialno obrambo (TO) in Jugoslovansko ljudsko armado, ki je obkolila učni center.

Zaradi ugrabitve dveh slovenskih teritorialcev je slovenska oblast začela blokado vojašnic in si nakopala očitke opozicijskega LDS-a, da zaostruje razmere. Blokada je bila uspešna, saj je JLA (začasno) popustil in vrnil ugrabljena teritorialca. Med demonstracijami je padla tudi prva žrtev za samostojno Slovenijo - Mariborčana Josefa Šimčika je do smrti povozil oklepnik JLA.

Slovenska skupščina je 25. junija 1991 razglasila neodvisnost Slovenije in prevzela nadzor nad svojimi mejami. Jugoslovanska oblast ni priznala slovenske samostojnosti. Oboroženi spopadi med jugoslovansko armado ter slovensko Teritorialno obrambo in slovensko policijo so se začeli v zgodnjih jutranjih urah 27. junija. Ukaz za napad na Slovenijo je 26. junija zjutraj dala zvezna jugoslovanska vlada, ki jo je vodil jugoslovansko usmerjeni Hrvat Ante Marković.

Slovenske sile porazijo JLA
Slovenska vojska in policija sta v nekaj dneh zaustavili več oklepnih enot, vnovič zasedli mejne prehode, jugoslovansko vojsko na slovenskih tleh pa blokirali v vojašnicah. Intervencija je bila končana 3. julija 1991 in poražena jugoslovanska vojska se je začela umikati v vojašnice.

Na začetku julija 1991 so se po posredovanju Evropske skupnosti na Brionih začela pogajanja med Jugoslavijo, Slovenijo in Hrvaško. 7. julija so podpisali t. i. brionsko deklaracijo, ki jo je slovenska skupščina potrdila 10. julija.

Z njo je Slovenija uradno za tri mesece zamrznila osamosvajanje, dejansko pa je le še pospešila njegovo izvajanje. Prve države so medtem že priznale samostojno Slovenijo - pomembno je bilo zlasti nemško priznanje 19. decembra 1991 (veljati je začelo 15. januarja 1992). 15. januarja 1992 je slovensko državo priznala večina članic Evropske skupnosti, 22. maja 1992 pa je postala tudi 176. članica OZN-a.

Aleš Žužek
Prijavi napako
Komentarji
metza3
# 25.06.2011 ob 06:49
Vse najboljše, Slovenija - Slovenke, Slovenci, Zamejske Slovenke, Zamejski Slovenci.

20 let:)

Za danes moj podpis.

Slovenskega naroda sin.

lp
dule5
# 25.06.2011 ob 06:36
Vse najboljše Slovenija!
Bik
# 25.06.2011 ob 07:21
Priborili smo si Slovenijo. Sedaj je zadnji čas, da začnemo razmišljat kako jo bomo ohranili za Slovence.
luka101
# 25.06.2011 ob 06:40
Eni praznujemo s srcem, eni pa organizirajo tako proslavo, da ne veš, ali se nalašč delajo norca iz čustev Slovencev ali pa so totalno izgubili kompas za to, kaj je prav in kaj ni. Kulturni program na proslavi je bil namreč povsem neprimeren aktualnosti trenutka. Nobenega narodnostnega naboja, nobenega zanosa, nobenih čustev, ki bi ob takih obletnicah morala povezovati narod ... V bistvu gre za čisto provokacijo leve, v komunistični režim zakoreninje opcije, ki nikoli ni in nikoli ne bo legitimirala izražanja pozitivnih čustev do lastnega naroda in države.

Govor Turka pod kritiko in neprimeren za obeležitev 20. obletnice rojstva države. Niti v enem samem stavku ni omenil bistva, t. j. da smo Slovenci prvič v zgodovini dobili lastno državo in da smo hkrati prekinili z nedemokratičnim, komunističnim režimom.
kincotop
# 25.06.2011 ob 06:38
Pred dvajsetimi leti sem takle čas še spal.

ISKRENE ČESTITKE SPOŠTOVANI SLOVENCI.
SheriffJoeArpaio
# 25.06.2011 ob 08:07
Nimamo biti na kaj ponostni. Slovenstvo se v teh 20 letih zatira enako kot v jugi. V Sloveniji je zaželjeno biti karkoli, samo Slovenec ne smeš biti. To smo videli tudi na včerajšnji proslavi.
Vladajo nam tisti, ki te države leta 91 niso hoteli in to državo načrtno plenijo in ropajo. Vlada nam kleptokratska rdeča mafija. Imamo drugorazrednega predsednika, ki mu je še na dan državnosti izpod časti izreči besedi "Slovenke in Slovence". Sinoči smo imeli drugorazredno afriško proslavo, ki bi bolj pasala k obisku neuvrščenega etiopskega cesarja Haile Selassiea pri Danilu Turku kot pa za Dan Državnosti.

Danes ni dan veselja ampak dan žalovanja. Slovenijo bo resnično potrebno še enkrat osamosvojiti.
GStuhec
# 25.06.2011 ob 06:38
Vse najboljše Slovenija!

bondi
# 25.06.2011 ob 06:53
luka101. Se v celoti strinjam s tabo. Še bolj beden je bil govor Gantarja v DZ. Meni je bil edina svetel pogled včeraj Nadya Bychkova...
Pred 20 leti sem bil vesel, da smo se osamosvojili, ker sem si takrat predstavljal, da ne gre samo na ozemeljsko in politično samostojnost, temveč dudi glede prebivalstva...danes pa je struktura še slabša in je delež Slovencev v SLO še manjši, saj nas zunaj poznajo kot najbolj prijazna država za tujce...res žalostno!
Bik
# 25.06.2011 ob 07:32
Kaj je to domoljubje? Kaj je to narodna zavest?

V šolskem sistemu Juge je bilo tega kar precej na zlaganih dejstvih.

Sedaj, ko poznamo zgodovinske prevare pa nimamo moči, da bi se uprli starim ideologom.
m.z
# 25.06.2011 ob 07:04
Ne glede na politiko, ki ni ravno pr sebi, se je treba zavedat, da smo lahko ponosni na našo prelepo deželo, ki jo moramo še bolj spoštovat. Premal se zavedamo, da živimo na enem od najlepših koncev na svetu.
Bolek
# 25.06.2011 ob 08:24
Ali ste opazili, kako nervozen je bil pri govoru na Kongresnem trgu gospod predsednik Republike Slovenije tovaris dr. Danilo Türk. Govoril, oziroma bral, je hitro, kot da komaj caka, da bo zadeva minila. Je pa razumljivo, tezko je govoriti o osamosvojitvi Slovenije, ce pa si bil vsaj na zacetku osamosvajanja proti in dalec od domovine v sluzbi komunisticne Jugovine. Tudi jaz bi bil nervozen, ce bi se znasel v takem polozaju.
janezjanez81
# 25.06.2011 ob 07:46
Slovencem vse dobro za 20 let!!

opogumimo se in se oprimimo odgovornih funkcij v naši deželi, ampak zavzeto, tako zavzeto da zamenjamo to bedno politiko.

Včerajšnja proslava je bila zelo dekadentna, hladna, "visoko umetnostna", z premalo topline in premalo ljubečnosti do "malih" ljudi. Pogrešal sem povezovalni naboj, sidarta mi ga žal ne more dati!!

Čestitke ob dnevu samostojnosti, veselo, pokončno in pogumno v jutri!
hana-ana
# 25.06.2011 ob 08:10
Vse najboljše dragi moji domovini in vsem Slovencem! Upam, da smo zadnjič proslavljali s takimi govorci, ki so nasprotovali osamosvojitvi in da nikoli več ne pridejo na oblast. Šele takrat bomo res svobodni!
Modelar
# 25.06.2011 ob 12:19
Uredniki, zakaj lažete?
Pri sliki kjer piše, da je 27. junija JLA začela napad na Slovenijo. Kako lahko tako lažete in izkrivljate resnico? Da vas ni sram!
JLA je svoj pohod začela že dan prej, 26. junija, ko so ob 11:00 dopoldne iz vojašnice v Pivki krenili v smeri proti Postojni ter na to proti Vipavi oz. Vrhpolju, ne dolgo za tem, pa so tanki krenili tudi iz Ilirske Bistrice v smeri proti mejnim prehodom Krvavi potok, Lipica in Fernetiči. Med tem prodiranjem, je na divaškem križišču padel tudi prvi strel v vojni za Slovenijo, ki ga je izstrelil oficir JLA.

Če že pišete nekaj, napišite vsaj tako kot se je zares dogajalo, ne pa da prilagajate zgodovino, tako kot določenim lobijem pri nas paše.

Ob tem prazniku voščim vsem Slovenkam in Slovencem.

Slovenec sem! Slovenec sem!
Tako je mati d’jala,
Ko me je dete pestovala,
ko me je dete pestovala.

Zatorej dobro vem:
Slovenec sem! Slovenec sem!
Zatorej dobro vem:
Slovenec sem! Slovenec sem!
Zatorej dobro vem:
Slovenec sem! Slovenec sem!

Slovenec sem! Slovenec sem!
Od zibeli do groba
Ne gane moja se zvestoba,
ne gane moja se zvestoba!

S ponosom reči smem:
Slovenec sem, slovenec sem!
S ponosom reči smem:
Slovenec sem, slovenec sem!
S ponosom reči smem:
Slovenec sem, slovenec sem!
gibson7
# 25.06.2011 ob 10:49
Vse najboljše Slovenija!

Bil sem udeleženec bojev v Dravogradu v veri o samostojni, demokratični, finančno močni, napredni in zgodovinsko neobremenjujoči se državi. Želel sem si, da bodo najprej popravljene krivice, vse in vsem, ki so jih utrpeli za karkoli v preteklosti. Verjel sem v "Švico" ker vem, da smo priden in marljiv narod. Res nisem si pa predstavljal, da bodo dvajset let po tem, stari komunistični ideologi še tako močni, glasni in si danes delili zasluge osamosvajanja izpod lastnega režima.
michael25
# 25.06.2011 ob 10:34
Ko je bila ta novica po radiu, je neka starejša gospa prestrašeno rekla: "Ježeš Marija, penziju nam bodo vzejli."

jaz se spominjam, da sem enkrat na upravni enoti videl četo starih lokalnih tercialk, ki so šle podpisat kandidaturo za Kučana kot "neodvisnega" predseniškega kandidata. Sem eno od njih poznal in jo vprašal, zakaj je šla podpret ravno Kučana, pa je odgovorila, da je slišala, če Kučan ne zmaga, bodo vsem upokojencem penzije ukinili. S takšnimi manipulacijami levica pri nas že 20 let farba ljudi in zmaguje na voltivah, država pa pod njihovo komando vse bolj stagnira in propada...
3rac
# 25.06.2011 ob 07:39
Vse najboljše
Črnibog
# 25.06.2011 ob 11:02
Vse najbolješe, Slovenija!
Vse najboljše, Slovenci in Slovenke!
wiskii
# 25.06.2011 ob 07:22
Kaj ti nuca če je Slovenija kot država kot ozemlje lepa če pa imaštakšne ljudi v njej ko biza svojo rit vse uničl.
pepar
# 25.06.2011 ob 19:38
Ko bo Slovenija očiščena pokvarjenih ljudi ala Golobič.Kresal,Sinica in ko bo končno nekdo odgovarjal za nacionalno katastrofo,ki so nam jo povzročili naši politiki in kradljivi kapitalisti,bom z veseljem obesil SLOVENSKO ZASTAVO.Tudi če jo peš odnesem na vrh TRIGLAVA.
Prej pa zelo težko !!!!!
mietke10
# 25.06.2011 ob 11:49
Vse najboljše Slovenija. Ponosen sem na svojo državo, ponosen na vse ljudi ki so nam priborili svobodo.
Me pa stiska v prsih, ko vidim, kdo vse si zdaj pripenja medalje in zasluge za našo državo...

tale poved pove vse...

Ta nacionalni program z zahtevami po slovenski suverenosti je slovenska Zveza komunistov, ki jo je od leta 1986 vodil Milan Kučan, kritizirala.

Pred 20 leti, sem pričakoval vse kaj drugega, kot to, da nam vladajo zopet tiste sile, proti katerim smo se borili leta 1991..
5xATI
# 25.06.2011 ob 10:08
Samo za ponazoritev tega kar je napisal Sheriff JoeArapio nekaj postov pred menoj. Če imaš medije lahko manipuliraš z ljudmi. Vsako še tako pozitivno dejanje se da prikazat pozitivno ali negativno. In seveda obratno, vsako negativno dejanje lahko prikažeš pozitivno. Naprimer: Pred devetimi leti je se je za pol leta zamenjala opcija na oblasti. Oblast je prevzela Bajukova vlada. Bil sem na avtobusu. Ko je bila ta novica po radiu, je neka starejša gospa prestrašeno rekla: "Ježeš Marija, penziju nam bodo vzejli." Zdaj je jasno, da so bili ljudje prestrašeni zaradi laži, ki jih širijo mediji. Zdaj se podobno svari... samo ne Janše... Zdaj pa bistvo: Šolski minister je postal Lovro Šturm in uvedel da se zadnji šolski, ki je dan pred praznikom šolarji zberejo na dvorišči, kjer izobesijo zastavo in zapojejo slovensko himno. To pozitivno novico so praktično vsi mediji prikazali kot negativno. Kako se nedolžne otroke fila z nacionalizmom. Kako so se nekateri (rdeči) ravnatelji temu uprli in oh in sploh. Takšna medijska gonja je trajala do volitev in vse pozitivne reči so prikazali negativno, tako je pomladna opcija pogorela na volitvah. Torej, če ljudje mislimo, da razmišljamo s svojo glavo, se bridko motimo. Razmišljamo pač bolj ali manj tako kot nam sugerirajo tisti, ki imajo oblast nad mediji in zato imajo tudi nad državo, kar seveda pomeni da imajo oblast nad nami.
kincotop
# 25.06.2011 ob 09:22
Sem šel malo naokoli,

Slovenci, kje so zastave?
galoper
# 25.06.2011 ob 11:26
Zamenjajte vodstvo na MMC, ker titova in jovankina slika ne spada k temu prazniku, v bistvu je žaljivo to sliko objavljati na Dan državnosti.
SAM
# 25.06.2011 ob 09:58
@Anar Hija
Ti si parazit, ki ga zanimajo samo koristi, ki jih lahko dobi od Slovenije. Poglej si malo govor in obnašanje tiste gospe iz Amerike, ki je govorila v zadnjih "Pogledih Slovenije" in se probaj česa naučiti, če se lahko. Takšnih ljudi, kot je ona, si lahko samo želimo v svoji bližini. Parazitov pa ne potrebujemo.
Limpija
# 25.06.2011 ob 09:50
@ Anar Hita - predlagam da se preseliš v kakšno južnejšo državo na Balkanu, tako boš imel mir pred nami, mi pa pred tabo.
pozitivc
# 25.06.2011 ob 09:29
Ma jst pa tako pravim:
Bodimo poosni na državo
Imamo res najlepiš košček planeta
Imamo najboljše športnike
Imamo Vrhunske znanstvenike
Imamo tudi nekaj podjetij, ki proizvajajo najboljše produkte na svetu
Imamo najboljšega filozofa na svetu
Slovenska glasba je najboljša
Pa da ne pozabim na Cviček, ki ga nimajo nikjer drugje na svet :)
In samo 2 milijona nas je
Škoda le,da imamo tudi najboljše lopove državnega premoženja. Ampak to je žal le posledica situacije. Pač prehod iz sistema ko je bilo vse od vseh, pa je bilo pač treba to premoženje nekak razdelit. Eni so pa dobil velik, eni nič. Saj veste kako pravijo: priložnost dela tatu. Ni pa to problem samo Slovenije. Pač to je v naravi človeka: grabljenje zase. Saj, kdorkoli je bil že kje po svetu, bo videl, da ni nikjer kaj dost bolje. Pač en majhen procent ljudi ima večino bogastva na svetu. Saj se bo to tud enkrat spremenilo. do takrat pa bodimo ponosni na začetku navedena dejstva!
CNN
# 25.06.2011 ob 08:59
Žalostno, da del Slovencev še vedno voli tiste, ki so bili proti lastni državi.

Le kaj želijo tako imenovani levičarji dosečt s svojo proti narodno držo?
mile77
# 25.06.2011 ob 10:42
Slovenke in Slovenci čestitke ob dnevu samostojnosti
Bik
# 25.06.2011 ob 10:06
Pozor! Levaki in Jugosi so se prebudili in so že za računalnikom.
cooler12
# 25.06.2011 ob 22:15
V tem trenutku pred 20 leti sem dobil poziv TO in potem akcija, za katero se ve konec. Umrl mi je tudi soborec.

Danes, brez vabila na proslavo, praznujejo predvsem drugi, ki so imeli fige v žepu. Žal pa mi je predvsem za soborca, in njegove družino, ko obujajo vse to.
Praznujejo tisti, ki ne zaslužijo praznovanja. Žalostno a resnično
sunken
# 25.06.2011 ob 11:18
vse najboljše vsem Slovencem! za višjo narodno zavest!
pozitivc
# 25.06.2011 ob 09:45
pa še nakj bi rad povedal

Slovenci imamo najboljše ljudi na svet!

Poglejte gasilce, krvodajalce, ko so naravne nesreče, kje znajo tako skup stopit?!

Samo ne pustimo, da bi tist odstotek ljudi, ki so po naravi sebični, grabežljivi...., preveč vplival na slovenskega človeka in ga pokvaril.

Slovenc, tvoja zemlja je zdrava
in pridnim nje lega najprava,
polje, vinograd, gora, morje,
ruda, kupčija tebe rede.
Za uk si prebrisane glave,
pa čedne in trdne postave.
Išče te sreča, um ti je dan,
našel jo boš, ak nisi zaspan.
Bik
# 25.06.2011 ob 09:35
Bog je tudi zmotljiv!

Srbom je vzel Miloševiča, Hrvatom Tuđmana, Bosancem Alijo pri nas se je pa zmotil in nam vzel napačnega.
SheriffJoeArpaio
# 25.06.2011 ob 09:29
@stewie,
to, da ljudje pri nas ljudje večinoma volijo jugo slovenofobe ni nič čudnega, saj pri nas že od vrtca naprej učijo otroke, katera opcija je prva. Jugo slovenofobi tudi kontrolirajo večino medijev pri nas in imajo veliko večino kapitala v svojih rokah in če imaš šolski sistem, medije in denar v svojih rokah, ti potem ni težko ovc prepričat in zmagovati na volitvah. Poleg tega pa imaš v volilnem telesu pri nas cca 20% uvoženih vollcev z juga, ki bodo vedno glasovali izključno za jugo slovenofobno opcijo in levica ima tako pri nas že v štartu 20% prednosti in ji ni težko zmagovati.

Narod, ki ima raje Mitjo Ribičiča kot Staneta Kavčiča in ima raje Milana Kučana kot Jožeta Pučnika nima prihodnosti...
jankoP
# 26.06.2011 ob 04:00
Kako ironično. Levaki, ki vso svojo moč črpajo iz NOB, partizanov in podobnih 60 let starih stvari, so nas pripeljali v situacijo, v kateri bi danes vsaj polovica ljudi takoj podpisala, da se pridružimo Avstriji, Italiji ali Nemčiji. To so pravi prekleti izdajalci!
muff1488
# 25.06.2011 ob 13:59
Slovenija, Slovenke in Slovenci vse najboljše! Zakaj dopuščamo, da nam nekdanji nasprotniki osamosvojitve vladajo in sistematično uničujejo našo deželo? Kdaj bomo končno dojeli, da je socijalizem iz juge zgodovina in da nima nobene prihodnosti? Upam da bo slovenska generacija vladala bolj v prid Slovenije kot pa tile jugo nostalgiki, ki ustvarjajo novo Jugoslavijo v Sloveniji.

Bodimo si enotni; velki, mali, stari, mladi! Če bi bilo ljudstvo enotno, bi že zdavnaj bilo konec z tako skorumpirano vlado, kot jo trenutno imamo. Morda potrebujemo novi slovenski tabor?
sajovmir
# 25.06.2011 ob 11:18
Ljubim domovino! Vsenajboljše vsem, ki jo ljubijo, vsem in vsem, ki so se uspeli izvleči iz zatohlosti komunistične "okupacije" in jugoslovanske nostalgije. Danes je nov dan in priložnost za nov, slovenski začetek! Ljubi Slovenci, iskrene čestitke!
davids
# 25.06.2011 ob 10:26
Vse najboljše!
Alchemist
# 25.06.2011 ob 11:10
Vse najboljše ob našem prazniku Slovenke in Slovenci.

Škoda samo da, ta čas spremlja tak grenek priokus...
SAM
# 25.06.2011 ob 10:19
@Ekrem
Ekrem glede nestrpnosti si malo poglej obnašanje Sarkića. Najbolj predrzna in nestrpna je druga generacija nikoli integriranih Jugovićev. Bog nam pomagaj, ko se namnožijo.
MIRNČAN
# 25.06.2011 ob 10:07
Bik ta je dobra.
Bik
# 25.06.2011 ob 10:02
1. Oče, mati, bratje in sestre,
koče mesta, trate in steze,
holmi, skale večnega snega:
to je moja domovina!

2. Prva pesem mladih sončnih dni,
varovanka fantove moči,
kres, ki sega meni do neba:
to je moja domovina!

3. Zemlja rodna moja je tako,
da, če treba, bil se bom za njo.
Zadnja kaplja mojega srca:
to je moja domovina!
Bik
# 25.06.2011 ob 09:49
jebelacesta23
25. junij 2011 ob 09:30
Poleg tega današnja Slovenija za vojsko zapravi 10X več, kot je v SFRJ s tem, da ne brani svojih meja ampak v tujini nastopa kot okupatorska vojska.


Ne klati neumnosti!
SFRJ je dajala 5% BDPja za JLA

Glede na to, da je Slovenija napolnila tedaj prek 35% proračuna SFRJ pa malo razmisli in ne lapaj
Bolek
# 25.06.2011 ob 08:40
Proslava je bila na trgu, ki je obkrozen z zgradbami iz casa Avstro-Ogrske. Cudno, da levaki proslavljajo na takem trgu, ko pa tako sovrazijo vse, kar je avstrijskega. Bolje bi bilo, da bi imeli proslavo na Kardeljevi ploscadi, ki je obdana z komunisticnimi mojstrovinami, pa se ime Kardelj bi bilo tapravo.
minnaema
# 25.06.2011 ob 08:09
Draga moja država RS.
Čestitke za tvoj 20 rojstni dan.

Sedaj si postala odrasla,.
V tvojih še nadaljnih
prizadevanjih ti želim mnogo sinergije, razumevanja in složnosti, saj je v dogovarjanjih in
sporatzumevanjih moč uspeha; torej mnogo agatologije deklerativne in tudi konstruktivne
ti želim moja dežela od danes naprej še posebno veliko neizpolnjenih želja, da se ti uresničijo
za dobrobit vseh zavednih in urejenih državljanov RS, ki si želijo tvojih konstruktivnih sukurzov in družinske vrednote naj bodo na prvem mestu, ker ko v družini zavlada zadovoljstvo v takšnem vzdrušju, tudi tvoji državljani ustvarjajo abundanco za dobrobit vseh državljanov RS in srečno še v nadalje Slovenija in Lp
Aresnica
# 25.06.2011 ob 21:31
stewie
25. junij 2011 ob 09:12

stewie- Neverjetno koliko imaš ti oprane možgane.
Če slučajno ne veš,imajo še danes- leta 2011 takoimenovani levi trojček KGB z forumom21in Kučanom na čelu c.c.90% medijev pod kontrolo.

smolensk
25. junij 2011 ob 10:25 smolensk-skoraj v celoti se strinjam
jujc
# 25.06.2011 ob 19:27
hja narodno zavesten danes nekateri enačijo z nacionalizmom. Res je, da je vmes tanka črta, ampak če si nacionalist, če sovražiš pedre, čefurje, črnce in drugačne še ne pomeni da si zaveden slovenc. Pomeni samo da si bedak, ki je odlično orožje za elite, ki jih je gregorsu lepo opisal.

Oziroma kot je napisala ena forumašica. Grčija je na ulicah že leto dni mi pa sedimo za kompom. Toliko o narodni zavesti.
Bik
# 25.06.2011 ob 15:14
Slovenci smo gensko pohabljen narod.
Prvič so nam amputirali vitalne dele telesa že 45 tega, kar ni ušlo, leži po jamah in grobiščih po celi Sloveniji. Tisto malo delujočih možganskih celic so zatrli z represijo - goli otok, montirani procesi, delovna taborišča.
Z operativnim posegom 90tega in 91tega smo mislili, da smo se znebili raka, toda ta se nam je sedaj zopet razrasel po celem telesu.
spf xxii
# 25.06.2011 ob 15:08
Vse naj, samo še rdeče komunistične plesni se rešimo in Slovenija bo zaživela.
Kazalo