Dnevne novice

Računsko sodišče: Ministrstvo za zdravje nima pregleda nad zdravstvenimi zavodi

Popravljalne ukrepe že izvajajo
A. S.|04.10.2017 ob 10:04
Ljubljana - MMC RTV SLO
Revizija je obsegala obdobje od 1. 1. 1992 do 1. 6. 2016. Foto: Računsko sodišče

Računsko sodišče je pregledalo učinkovitost ministrstva za zdravje v letih od 1992 do 2016 in ugotovilo, da ministrstvo ni učinkovito organiziralo javne zdravstvene mreže in njene kadrovske pokritosti.

Ministrstvo po mnenju Računskega sodišča ni vedno dosledno izvajalo svojih pristojnosti. Ugotovili so, da ministrstvo nima zanesljivih in osveženih podatkov ter evidenc, prav tako nima urejene dokumentacije tako, da bi imelo pregled nad urejenostjo oz. organiziranostjo javne zdravstvene mreže. Ta neurejenost velja tako za javne zdravstvene zavode, katerih ustanoviteljica je država, kot tudi za koncesionarje.

Tako še vedno ni celovitega in točnega pregleda nad stanjem na področju izdanih dovoljenj in podeljenih koncesij zasebnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti. Od leta 2000 je ministrstvo vsaj trikrat začelo vzpostavljati evidence o podeljenih koncesijah, ki pa kljub temu še vedno niso popolne in točne.

Merila sploh niso bila postavljena
Čeprav so bili temeljni zakoni s področja zdravstva sprejeti že v letu 1992, je bil načrt zdravstvenega varstva, ki določa merila za javno zdravstveno mrežo, sprejet šele leta 2000. Že predtem pa so se spreminjale dejavnosti javnih zavodov in se podeljevale koncesije, kar je povzročalo spremembe javne zdravstvene mreže brez ustreznih pravnih in strokovnih podlag. Med letom 1992 in letom 2016 sta bili zgolj dve veljavni resoluciji, ki sta veljali le za obdobje devetih od skupno 24 let, poudarja sodišče.

Koncesije podeljevali nepregledno
Ministrstvo je tako pogosto odigralo preveč pasivno vlogo in javnim zavodom preveč dopustilo, da sami izbirajo, katere vrste zdravstvene dejavnosti bodo opravljali, s tem pa so posredno določali tudi zdravstveno mrežo na sekundarni ravni, in sicer brez ustrezne analize potreb in vizije razvoja zdravstvene mreže.

Medtem ko so vsaj nekatere občine podeljevale koncesije z javnimi razpisi, ministrstvo do aprila 2016 ni izvedlo nobenega javnega razpisa za podelitev koncesij na sekundarni ravni, s čimer po navedbah Računskega sodišča ni omogočilo konkurenčnosti med zainteresiranimi zasebnimi izvajalci za opravljanje zdravstvene dejavnosti v javni zdravstveni mreži. Računsko sodišče tudi meni, da je ministrstvo koncesije podeljevalo na nedosleden, neprimerljiv in nepregleden način.

Pregleda ni niti nad izkoriščenostjo zdravstvenega kadra, prav tako ni nadzora nad delovanjem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali zbornicami, ki izvajajo javna pooblastila.

Računsko sodišče je ministrstvu naložilo popravljalne ukrepe, ki so jih začeli izvajati že pred objavo revizije.


"Ministrstvo nima zanesljivih, točnih in ažurnih podatkov ter evidenc, prav tako nima urejene dokumentacije tako, da bi imelo pregled nad urejenostjo oziroma organiziranostjo javne zdravstvene mreže, kar bi predstavljalo dobro podlago za sprejemanje odločitev," ugotavljajo na sodišču. Foto: Računsko sodišče

Dnevne novice


Več rezultatov iskanja