DOSEDANJI
ZMAGOVALCI
EVROVIZIJE

WEB KAMERA
V �IVO IZ TALINA

Anketa:
Sestre so na Evrosongu v Talinu pristale na 14. mestu. Kako ste zadovoljni z njihovo uvrstitvijo?

(glasovanje poteka na strani RTV Slovenija)


POMEMBNI DOGODKI:

20. 5. ob 7.30, odhod z Brnika, prek Dunaja v Talin.
20. 5., sprejem pri �upanu mesta Talin.
21. 5., priprave Sester na evrovizijskem odru.
21. 5., prva uradna vaja slovenskih predstavnikov.
21. 5., tiskovna konferenca Slovenije.
21. 5. zve�er, nastop Sester v enem izmed uradnih hotelov.
22. 5., slovenski ve�er v uradnem hotelu Evrosonga 2002.
23. 5., 2. uradna vaja slovenskih predstavnikov.
23. 5., tiskovna konferenca Slovenije.
23. 5. ob 20.00
na 2. prog. TV Slovenija, drugi del predstavitve videospotov skladb za Evrosong 2002.
Oddajo bo povezoval Miha �alehar.
25. 5. ob 20.00,
video- klepetalnica z Nu�o Derenda - o Evrosongu in �e �em�
25. 5. ob 20.00, predevrovizijska
oddaja na TV Slovenija.
25. 5. ob 21.00,
IZBOR ZA POPEVKO
EVROVIZIJE - prenos.
25. 5. ob 24.00, tiskovna konferenca zmagovalne dr�ave.
26. 5. ob 20.05, prihod slovenskih predstavnikov na Brnik.

 

28. 5.: PO EVROSONGU: POVZETEK DOGAJANJA


Vse se je za�elo leta 1956, v Luganu, ko je sodelovalo le 7 dr�av. Prva leta je bil festival frankofonska zadeva, saj je bila skoraj tretjina vseh pesmi v franco��ini.

Leta 1961 je na njem prvi� sodelovala tudi Jugoslavija. V sedemdesetih je zaradi komercializacije festival do�ivel svojo prvo krizo, osemdeseta so prinesla uspeh dr�avam, ki so se dotlej uvr��ale na rep, v devetdesetih pa so sve�ino prina�ale nove dr�ave.

Letos, 46 let kasneje, se je 47. izbor za popevko Evrovizije odvijal v 1,4-milijonski Estoniji. V Talinu, kjer se no� za�ne komaj ob 23. uri, dan pa nastopi �e ob 4. uri zjutraj, smo bili prisotni tudi �tevilni Slovenci, vklju�no z na�imi predstavnicami - Sestrami. ve� >>
.


27. 5.: SLOVENIJA GRE NA EVROSONG 2003!


Slovenija se bo prihodnje leto zagotovo udele�ila Evrosonga. To je od Mi�e Molk izvedel Ale� Matko, podatek pa nam je potrdil Aleksander Radi� z razvedrilnega programa RTV Slovenija.

Sporo�ilo so na razvedrilni program poslali z EBU-ja (Evropske radiotelevizijske unije). Kot pojasnjujejo na razvedrilnem programu, je udele�ba na Evrosongu odvisna od udele�be tako imenovanih pasivnih dr�av (letos so bile to Albanija, Jugoslavija, Ukrajina in Belorusija), ki so lani izpadle iz izbora. Te dr�ave imajo poleg leto�njih udele�enk vse pravico sodelovati.

Poleg tega se vsako leto predvideno �tevilo dr�av, udele�enih na Evrosongu, spreminja. Tako naj bi prihodnje leto maksimalno �tevilo dr�av udele�enk zna�alo kar 25.


26. 5.: NASTOP SLOVENIJE NASLEDNJE LETO VPRA�LJIV in IZJAVA RAZO�ARANE MARLENNE


Iz Talina prihaja nepotrjena vest, da Slovenija zaradi slabega rezultata naslednje leto ne bo sodelovala na izboru evropske popevke. Vse je odvisno od prijav dr�av, ki �akajo na nastop na prihodnjem izboru.


IZJAVA RAZO�ARANE MARLENNE

Miss Marlenna, vokal Sester, je za Radio Slovenija povedala, da so pevke globoko razo�arane nad glasovanjem, "ker so prevladovali plagiati vseh znanih pesmi". ve� >>


26. 5.: TISKOVNA KONFERENCA ZMAGOVALKE, LATVIJKE MARIE N


Takoj po zmagi je bila tiskovna konferenca. Tam je presre�no zmagovalko Marie N (sama je tudi avtorica pesmi) pri�akalo bu�no skandiranje latvijskih navija�ev. Najprej je prikupna pevka poslala sporo�ilo v svojo dr�avo: Najprej moram re�i: Hvala. Potem: Oprosti. In zdaj re�em �e WOW.

ve� >>


25. 5.: ZMAGA V LATVIJO, SESTRE 14.


Zmagovalka 47. tekmovanja za popevko Evrope je latvijska pevka Marie Naumova s pesmijo I Wanna (�elim). Sestre so pristale na 14. mestu.
Prikupna pevka Ira Losca iz Malte, ki je zapela pesem 7h Wonder, je bila edina prava konkurenca Latvijki. Za njo je zaostala 12 to�k.

ve� >>


25. 5.: SESTRE PRISTALE NA 14. MESTU; PRI�AKOVALI SMO VE�!

Dobili smo te�ko pri�akovan rezultat leto�njega Eurosonga. Na�e predstavnice Sestre so se uvrstile na 14. mesto! Na�e sodelovanje na naslednjem Eurosongu je BAJE zagotovljeno, - vendar priznajmo - pri�akovali smo ve�!

Vsa pri�akovanja in upanja so v tem trenutku za nami. Sestre, ki so v Talinu dale vse od sebe, pa �aka vrnitev v domovino in nova faza njihove bliskovite kariere. ve� >>


25. 5.: KON�NI VRSTNI RED


25. 5.: EVROSONG V �ARI��U ZANIMANJA


Po pri�akovanju organizatorjev spremlja leto�nji Eurosong okrog 160 milijonov ljudi od Moskve do Madrida, pa tudi na Japonskem, v Avstraliji in v ZDA.

Leto�nji gostitelj Estonija je za to prilo�nost odprl vrata nove dvorane Saku Suurhall 24 predstavnikom, ki se bodo posku�ali dokopati do evrovizijske lovorike, in okrog 6000 obiskovalcem. Dvorana je najnovej�i in najve�ji objekt, kar jih premore Baltik .

ve� >>


25. 5.: SAMO �E NEKAJ UR DO EVROVIZIJE IN VOLITVE ZA KOORDINATORJA OGAE


�e nekaj ur nas lo�i do 47. izbora za popevko Evrovizije. Na vsakem koraku, v vsaki dvorani je �utiti napetost, zanimanje in tudi vpra�anje, kdo bo zmagovalec. Stavnice so razli�ne in niti ena ni enaka drugi, tako da je te�ko karkoli napovedati.

Sestre - Marlena, Daphne in Emperatrizz so izredno dobro pripravljene, spro��ene in dobre volje in nekaj minut pred 14 uro so mi sporo�ile, da bodo na finalni prireditvi dobesedno "razturale".

ve� >>


25. 5.: DREVI FINALE EVROSONGA; SE LAHKO SESTRE ZAVIHTIJO NA SAM VRH?


Slovenski predstavnik za evrovizijsko popevko, travestitski trio Sestre, se bo drevi v estonski prestolnici Talin s pesmijo Samo ljubezen na 47. izboru Evrosong 2002 potegoval za uvrstitev med najbolj�e.

Besedilo za pesem je napisala Barbara Pe�ut, glasbo pa Robert Pe�ut-Magnifico. V Talinu bo nastopilo 24 izvajalcev, Sestre pa bodo zapele kot dvaindvajsete.

ve� >>


24. 5: PRVA GENERALKA USPE�NA ZA SESTRE

Evrovizijski vrhunec se po�asi pribli�uje vreli��u. V sredi��u Saku Suurhall je �utiti napetost, saj gre tokrat zares.

Vaje in prva generalka so �e kon�ane. 2. generalka, ki se pri�ne ob 21. uri, pa bo �e identi�na jutri�njemu 47. izboru evrovizijske popevke.

Kot smo lahko opazili na prvi generalki, nas bosta Benton in Padar �e enkrat popeljala skozi pesem, ki jima je lani prinesla zmago, zatem pa nas bosta voditelja Annely Peebo in Marko Matvere vodila skozi finalni ve�er.

. ve� >>


24. 5.: EVROVIZIJSKI VRHUNEC VSE BLI�JE

Evrovizijski vrhunec se po�asi pribli�uje vreli��u. V sredi��u Saku Suurhall je �utiti napetost, saj gre tokrat zares.

Vaje so kon�ane. Pri�akujemo lahko le �e zadnje napotke, zadnje spremembe, ki se lahko upo�tevajo na 1. generalki, ki je na sporedu ob 15. uri.

2. generalka, ki se pri�ne ob 21. uri, pa bo �e identi�na jutri�njemu 47. izboru evrovizijske popevke. ve� >>


23. 5.: �ELJE UPO�TEVANE, A NE V CELOTI, ODLO�ITEV SESTER BO ZNANA JUTRI


Ob 17.20 se je kon�ala 2. vaja Slovenije ter Sester in izra�ene �elje po dodatni svetlobi �e vedno niso bile v celoti upo�tevane, prav tako je "kadriranje" �e vedno tak�no, da njihov nastop in mimika ne prideta do izraza.

Jutri je �e zadnji dan, ko se lahko kar koli popravi, uredi, izbolj�a, kasneje pa �al ne. Kaj to v tem trenutku pomeni za Sestre, je nemogo�e napovedati!
Danes in jutri zjutraj sledijo ogledi posnetkov in potem odlo�itev. Prepri�ljiva bi bila le ena stvar: nastop Sester, ki bi bil tako glasovno kot sporo�ilno popolnoma brezhiben. ve� >>


23. 5.: EVROVIZIJSKE ZANIMIVOSTI

Tako kot so lepe novice, je lepo tudi vreme, saj dnevne temperature dosegajo tudi do 22 stopinj C.

Naj vam povem, da je izredno zanimiva tudi no�, ki se pri�ne komaj ob 23. uri in dejansko ni tako temna, kot je pri nas, temve� je skoraj celo no� mrak, dan pa nastopi �e ob 4. uri zjutraj. Estonci pravijo, da so poletni dnevi izredno dolgi, tako kot so dalj�e tudi zimske no�i. Zna�ilne so tudi nizke temperature, ki so za lanski bo�i� dosegle 24 stopinj Celzija. Nekateri se zelo pozno odpravimo spat, ponavadi takrat, ko je �e skoraj popolnoma svetlo in se sku�amo na to navaditi. ve� >>


23. 5.: IZJAVA SESTER PRETRESA TALIN. BODO NJIHOVE �ELJE UPO�TEVANE?

Ekskluzivna fotografija na�ih SESTER, z evrovizijskega odra.

Welcome Europe, Welcome Sestre! Toso besede, ki so najve�krat izre�ene na sprejemih, kjer so pojavijo na�a dekleta, ki so �e vedno v sredi��u dogajanja. In tudi v�eraj�nja novica dneva je bila izjava Sester: �e na velikem evrovizijskem odru z lu�mi ne bomo osvetljene tako, kot pri�akujemo, ne bomo �le na oder!

Res je, na�e Sestre si popolnoma upravi�eno �elijo, naj na odru do izraza pridejo njihove obleke, ki jih je posebej za ta ve�er in zanje pripravil znani modni kreator Swarovski, ter njihova koreografija.

ve� >>


23. 5.: SESTRE NA PRVI VAJI

Ekskluzivna fotografija na�ih SESTER, z evrovizijskega odra. ve� >>


22. 5.: SESTRE V�ERAJ NA NEM�KEM, DANES NA SLOVENSKEM VELEPOSLANI�TVU

Sreda je in smo na sredi najve�jega dogajanja. Vse dr�ave so �e preizkusile veliki oder "Grand Prix Eurovision", danes pa se za�enja �e zadnji, drugi krog vaj.
ve� >>


NOVICE ARHIV >>