Oscar Wilde leta 1882. Foto: Napoleon Sarony/Wikipedia