Foto: TV Slovenija, zajem zaslona
Foto: TV Slovenija, zajem zaslona

V Uniorju je 26. oktobra zaradi okvare naprave za čiščenje odpadnih plinov v zrak ušla manjša koncentracija kromovega trioksida, po ugotovitvah revizije pa je izredni dogodek, kot so to takrat poimenovali v podjetju, imel "obsežen vpliv na parkirana osebna vozila v bližini obrata".

Več kot 500 avtomobilov, pretežno v lasti zaposlenih, je bilo namreč evidentiranih z madeži od izpuščenih drobnih kapljic kondenzata kromove galvanske kopeli, ki jih je bilo treba odstraniti s poliranjem.

Strokovnjaki Instituta Jožef Stefan (IJS) so glede ukrepanja v izrednih dogodkih ugotavljali, da se definicije pojmov za vidike varstva okolja ter varnosti in zdravja pri delu delno prekrivajo, kar lahko vodi do nejasnosti, po katerem postopku je treba zakonsko ukrepati. Takšne okoliščine pa po njihovem mnenju v razmerah izrednega dogodka lahko vodijo do negotovosti, odlašanja ali napačnih odločitev pri ukrepih.

Ker je bil izredni dogodek interno hitro obvladan in ukrepanje zunanjih služb ni bilo potrebno, je, kot v svojem poročilu navaja inštitut, mogoče razumevanje, da dogodek ni ustrezal definiciji nesreče po zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Podjetje bi sicer po njihovem mnenju pri odzivu na dogodek lahko sledilo določbam 64. člena zakona o varstvu okolja, ki določa, da mora povzročitelj čezmerne obremenitve okolja zaradi odstopa od pravil ravnanja po tem zakonu najpozneje v 24 urah o čezmerni obremenitvi okolja obvestiti pristojno inšpekcijo in policijo.

Vodstvo Uniorja je sicer okoljski inšpektorat o izrednem dogodku obvestilo v roku ene ure od ugotovitve napake na izpustu, medtem ko policije ni obvestilo. Inšpektorat za okolje in prostor pri ravnanju podjetja po ugotovitvah strokovnjakov inštituta ni našel pomanjkljivosti.

IJS je v revizijskem pregledu zbral dosegljive dokaze o tehnološkem sistemu, napravi za čiščenje plinov za izpustno mesto, njeni zamenjavi v juliju 2022, delovanju in tehnoloških meritvah. Pregledali so tudi komunikacijo med internimi in zunanjimi deležniki družbe pred, med in po izrednem dogodku, pa tudi dokumente sistema vodenja družbe. Hkrati so preučili razumevanje dokumentov, ki urejajo komunikacijo in izredne dogodke glede na ustrezno zakonodajo.

Ob tem so predstavniki inštituta sprejeli zaključke ugotovitev in izdali priporočila, nadzorni svet pa se je seznanil z ukrepi, ki jih je po izrednem dogodku sprejelo podjetje, in z akcijskim načrtom za izvedbo priporočil, je družba še objavila prek spletne strani Ljubljanske borze. Večina ukrepov je že izvedenih ali pa so v zaključni fazi izvajanja, dokončno pa bodo realizirani najpozneje do konca julija.

Nadzorniki so ocenili, da je vodstvo Uniorja odgovorno in sistemsko pristopilo k ukrepom za obvladovanje in zmanjševanje tveganj ter ustvarjanju pogojev za ustrezno odzivanje in komuniciranje v primeru izrednih dogodkov.