Foto: Radio Koper
Foto: Radio Koper

Profesorica, verjetno ste mislila, da pišemo test naslednji teden.

Rok, danes niste poslal nujnega sporočila.

Gospa, boste prišla na pregled jutri?

Ste slišal najljubšo pesem po radiu, stric?

Poznate takšne primere? So nenavadni? Imate zadrego pri uporabi? V današnji rubriki Kotiček za jeziček bomo razpravljali o vikanju in polovičnem vikanju.

Jezikoslovec Marko Snoj v Jezikovni svetovalnici ZRC SAZU pojasnjuje, da v slovenščini vikamo z uporabo množinske oblike zaimkov, glagolov in pridevnikov moškega spola (Ali boste vi vprašali za datum? Zvečer boste šli domov. Gospa, ali ste slišali novico?).

Naši prvi štirje primeri pa niso takšni. Uporabljeno je namreč polovično vikanje ali polvikanje. Za takšno obliko je značilno, da uporabimo edninske oblike slovničnega spola, ki tudi ustreza spolu sogovornika, ohranimo pa množinske osebne in zaimenske glagolske oblike.

Kdaj je polvikanje primerno? Marko Snoj razlaga, da je takšna uporaba pogovorno in družbeno sprejemljiva v manj formalnih pogovorih, v katerih se želimo sogovorniku približati, izraziti sočutje, pa vendar ostati spoštljivi in vljudni. Takšni okoliščini sta na primer pogovor med zdravnikom in pacientom ali med trgovcem in kupcem.

Kaj pa pri pisanju? Jezikoslovec pravi, da polvikanje v pisnem izražanju učinkuje robato, je za marsikoga žaljivo in kaže znake nižje jezikovne kulture.

Ko pa pišemo elektronska sporočila, se pojavi zadrega, kako nagovoriti, pozdraviti osebo, če jo vikamo. Pozdravljeni, Irena! ali Pozdravljena, Irena!

Ponovimo lahko, da v slovenščini vikamo tako, da ustrezne zaimke, pridevnike in glagole uporabljamo v množinskih oblikah moškega spola, torej Pozdravljeni, Irena. Če bi uporabili še samostalnik gospa, bi napisali Pozdravljena, gospa Irena, saj pridevniku sledi samostalniško jedro, v tem primeru se pridevnik ravna po spolu samostalnika. Tako je to zadrego pojasnila Alenka Jelovšek v isti svetovalnici.

Za konec se vrnimo k prvim štirim primerom, ki bi s (pravilnim) vikanjem zveneli tako:

Profesorica, verjetno ste mislili, da pišemo test naslednji teden.

Rok, danes niste poslali nujnega sporočila.

Gospa, boste prišli na pregled jutri?

Ste slišali svojo najljubšo pesem po radiu, stric?

Tokratno besedilo je pod mentorstvom dr. Jane Volk z Oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila Anika Velišček, študentka drugostopenjskega pedagoškega programa Slovenistika. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov: slovenistika@fhs.upr.si.