Slovenski gozdovi imajo dobro ohranjenost habitata. Na fotografiji bukov gozd. Foto: BoBo
Slovenski gozdovi imajo dobro ohranjenost habitata. Na fotografiji bukov gozd. Foto: BoBo

"Moja kri je strjena."

"Moje ugotovitve so strnjene."

Strjen ali strnjen? Izraza sta si po zapisu precej podobna, a se ne zapišeta enako in prav tako je tudi njun pomen različen. Pri besedi STRNJEN pred črko j dodamo še n, pri STRJEN pa se n pojavi le enkrat, in sicer na koncu besede. Ravno zato moramo biti pozorni, kdaj katero izbrati in ustrezno uporabiti.

Beseda strjen izhaja iz glagola strditi, kar v Slovarju slovenskega knjižnega jezika opredelijo kot 'narediti, da postane kaj trdo, trše: strditi glino z žganjem v peči/mraz strdi vodo v led'.

Beseda strnjen pa izhaja iz glagola strniti in v Slovarju slovenskega knjižnega jezika jo opredelijo kot:
- narediti, da med posameznimi stvarmi ali njihovimi deli ni presledkov: telovadci so strnili vrsto; strniti zavese; čreda se je strnila;
- narediti, da dva ali več delov, enot preide v celoto: strniti kmetijska zemljišča/strniti plamenčke v plamen;
- narediti kaj jedrnato, zgoščeno: strniti dognanja, razlago/svojo izjavo je strnil v trditev; pogovor se je strnil v eno samo temo.

Torej, ponovimo še enkrat. Besedo strjen uporabljamo, kadar želimo opisati stanje, ko nekaj postane trdo. Beseda strnjen pa se uporablja, kadar omenjamo stanje, ko med različnimi deli ni presledka, ko nekaj preide v celoto.

Za boljše razumevanje še nekaj primerov pravilne rabe:
- Lanski beton je že strjen.
- Moja kri je strjena.
- Gozd je strnjen.
- Moje ugotovitve so sedaj strnjene.Tokratno besedilo je pod mentorstvom dr. Jane Volk z Oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila Ana Rihar, študentka tretjega letnika Slovenistike.