Foto: BoBo
Foto: BoBo

Zaradi zamenjave kmetijske kulture in posledično spremenjene konfiguracije terena se voda ob večjih nalivih s kmetijskih površin oziroma obrobja naselitvenega predela pogosto steka tudi na urbanizirana območja. Tako je na primer v Jagodju. Na občini so zato predlagali, da bi na eni od takih parcel uredili odvodne jarke. O tem so se najprej pogovorili z upravljalcem, Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov, pozneje pa tudi zakupnikom, pojasnjuje vodja urada za komunalne dejavnosti in razvoj, Tomaž Umek: "Po novem, kolikor smo seznanjeni, se v pogodbo z zakupnikom umešča tudi klavzula, da mora ob spremembi rabe urediti odvodnjavanje. Tudi v tem konkretnem primeru v Jagodju ni nič drugače. Želeli smo le to, da se odvodnjavanje uredi."

Občina je parcelo medtem že prenesla na sklad, ki je v sodelovanju z zakupnikom tudi pristojen za ureditev tega vprašanja. Na občini si sicer prizadevajo, da bi problem z odvajanjem padavinskih voda rešili tudi v Livadah: "Zato smo že pred leti, po poplavnih dogodkih leta 2017, začeli z intenzivno pripravo ustrezne dokumentacije za izgradnjo zadrževalnikov na področju Livad."

Projekt je v zaključni fazi prijave in odobritve sredstev.