Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik
Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik

Poslušalka nas je pred kratkim opozorila na težavo: "Opozarjam na invazivno širjenje ambrozije, to je še posebej vidno na odseku daljnovodnega koridorja med Ptujsko cesto in RTP postajo Dogoše. Pričakujem, da bo pristojni inšpektor ustrezno ukrepal. Lep pozdrav, Nevenka."

Vprašanja smo poslali na fitosanitarno inšpekcijo, kjer so nam odgovorili takole:

"Fitosanitarni inšpektorji so opravili ogled navedene lokacije in pri pregledu poseke pod daljnovodom ni bilo opaženih rastlin ambrozije. Na posameznih delih se površina zarašča z nizkim grmičevjem in plevelnimi rastlinami, med katerimi je veliko zlate rozge, ki pa jo prebivalci zamenjujejo za ambrozijo.

Prijavitelji pogosto zamenjujejo ambrozijo z zlato rozgo, motijo jih zlasti neurejene površine, na katerih se pojavljajo tudi invazivne rastline, kot je na primer navadna barvilnica, kanadska zlata rozga, pajesen….

V letu 2021 ne zaznavamo posebnosti v primerjavi s preteklimi leti. Problem je ambrozija na njivskih površinah posajenimi z oljnimi bučami, na robovih lokalnih cest, gradbiščih. Nekateri imetniki se trudijo z odstranjevanjem rastlin, vzdrževalci javnih cest pa ne morejo vedno istočasno odstraniti vseh rastlin in se jih odstranjuje postopoma po različnih odsekih avtoceste.

Problem je zaraščanje kmetijskih površin, invazivne rastline (japonski dresnik, pajesen, zlata rozga, navadna barvilnica). Prijavitelji se zaradi teh rastlin obračajo na fitosanitarno inšpekcijo in pričakujejo ukrepe, ki pa v zakonodaji na področju naše pristojnosti niso predpisani. V Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin so opredeljene kot škodljive rastline le pelinolistna ambrozija (Ambrsois artemisifolia L.) in druge neofitne vrste iz rodu Ambrosia.
Za podatek o tujerodnih in invazivnih rastlinah na območju Maribora (neugodnih rastlinah) se obrnite na Ministrstvo za okolje in prostor (https://www.gov.si/teme/invazivne-tujerodne-vrste-rastlin-in-zivali/).

Podatki glede števila prijav ambrozije na območju Maribora v letošnjem letu in ukrepov so v naslednji tabeli:

število prijav: 21;
število ukrepov: 6;
število pri, kjer ukrepi niso bilo potrebni: 8;
število neobravnavanih prijav: 7."

Tako pa pravijo na Mestni občini Maribor:

"MO Maribor in znotraj nje Režijski obrat se je v preteklosti srečeval s problemom odstranjevanja ambrozije. Sedaj se redno vzdržujejo, kosijo zelene površine, to zadošča za uspešno mehansko zatiranje za to invazivno in alergeno vrsto, zato pojava ambrozije sedaj ne zaznavamo več.

V kolikor bi s strani Fitosanitarnega inšpektorata ali s strani občanov dobili kakršno prijavo pojav ambrozije, bi nemudoma poskrbeli za odstranitev. Večji problem pojava ambrozije ter ostalih invazivk je na površinah, ki nimajo točno določenega statusa, posledično njihovega upravljavca in na takšnih lokacijah problematiko rešujemo sproti bodisi z Javnim podjetjem za gospodarjenjem s stavbnimi zemljišči, JMSS, Režijskim obratom ali zasebniki."

Z Elektra Maribor pa poročajo o lastništvu omenjenega zemljišča:

"Na delu zemljišča stoji dvosistemski daljnovod 2x110 kV v lasti družbe, na večjem delu zemljišča pa so daljnovodi v lasti sistemskega operaterja. Zemljišča pod daljnovodi niso v lasti družbe Elektro Maribor d.d. Gre za zasebno lastnino. Na hortikulturo zasebnega zemljišča družba nima vpliva."