Mariborska razvojna agencija z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave, Direkcijo Republike Slovenije za vode, Znanstveno raziskovalnim središčem Bistra Ptuj, Občino Starše, Občino Duplek in Občino Središče ob Dravi izvaja projekt Drava – Natura 2000, reka za prihodnost.

Aktivnosti projekta so usmerjene v zagotavljanje oz. izboljšanje življenjskih prostorov in pogojev ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, ki se prednostno varujejo na območju Drave, v okviru Nature 2000. Vodja OE za Regionalni razvoj, Boris Keuc: »Projekt bo pripomogel k izboljšanju stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov, rečnega in obrečnega pasu reke Drave in k dvigu kakovosti življenja prebivalcev ob širšem območju reke.«
Reka Drava je, kot drugi največji vodotok v Sloveniji, v prejšnjem stoletju doživela velike spremembe. Izgradnja velike hidroelektrarne je za vedno spremenila naravno dinamiko. Večji del vode je speljan po kanalu in služi zgolj za energetsko izrabo, manjši del vode pa teče po t.i. stari strugi. »To pa je imelo in še ima velike posledice na življenje same reke in obrečnega prostora,« pravi Boris Keuc. »Zaradi utrditve brežin in hidroenergetske izrabe se je bistveno zmanjšala intenzivnost naravne rečne dinamike in zmanjšuje se učinkovitost zadrževanja vode ob poplavah, kar doživljamo skoraj vsako leto,« še dodaja Keuc.
Projekt je bil v pripravi 3 leta, saj so se morali vsi partnerji, ki pri projektu sodelujejo, uskladiti. Aktivnosti so pri načrtovanju projekta usmerili predvsem v zagotavljanje oz. izboljšanje življenjskih prostorov in pogojev ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, ki se na tem območju prednostno varujejo.

»To območje zajema dravski rečni in obrečni prostor med Mariborom in državno mejo pri Središču ob Dravi. V tem prostoru bomo obnovili stranske rečne rokave, mrtvice, rečne zatoke, oblikovala se bo mreža novih vodnih habitatov, odstranil se bo mulj na prodiščih, obnovili bomo vrstno pestra travišča, pomladili avtohtone gozdove. Prav tako bomo odkupili zemljišča, ki so podvržena bočni rečni eroziji, nekatera zemljišča pa bodo prepuščena naravnim procesom, druga pa bodo dobila funkcije ugodnih prehranjevalnih ter razmnoževalnih habitatov in selitvenih koridorjev. Z ustreznimi ukrepi bomo neposredno izboljšali tudi stanje življenjskega prostora za vse, ki v tej reki in ob reki živimo,« še pojasnjuje Keuc.

Foto: Radio Maribor
Foto: Radio Maribor

Vrednost tega obsežnega projekta, ki ga sofinancira EU in proračun Republike Sklovenije, je 6,2 mio evrov. »Gre za veliko denarja in zato smo aktivnosti po posameznih občinah skrbno načrtovali. Seveda se ne bomo dotikali samo življenja ob Dravi, za rastlinsko-živalske vrste načrtujemo kar nekaj interpretacijskih izobraževalnih vsebin. Postavljeni bodo trije večji interpretacijski poligoni, trije informacijski centri in posneli bomo film, ki bo prikazal Dravo v vseh letnih časih, izpostavili bomo tudi nove učne poti. Aktivnosti je veliko, projekt se bo zaključil konec marca, leta 2023 in upam, da bomo na koncu vsi zadovoljni,« je še dodal vodja OE za Regionalni razvoj, Boris Keuc.

Euranet Plus - boljše razumevanje Evrope

Projekt ZaDravo bo pripomogel k dvigu kakovosti življenja ob reki