Trenutno se predvaja:
Maribor 15
8. november 2018 ob 09:23 Maribor Pobude

Problematika visoke onesnaženosti zraka z delci PM10

Foto: Radio Maribor/ARSO

Sprašujem se zakaj se v naši državi, v naši Občini Maribor ne izvaja Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami /ZVNDN/?

http://www.mo.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/varstvo_pred_naravnimi_in_drugimi_nesrecami/#c17418

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO364
http://www.sos112.si/slo/page.php?src=pe11.htm

DOLŽNOSTI POSAMEZNIKOV IN SKUPNOSTI

Vsak posameznik, kot fizična ali pravna oseba,ki opazi, izve, povzroči ali ga neposredno ogrozi naravna ali druga nesreča oziroma drug pojav ali dogodek, pomemben za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, mora v skladu z zakonomo tem takoj obvestiti pristojni center za obveščanje Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: center za obveščanje) na telefonsko številko 112 za klic v sili, po telefaksu, elektronski pošti ali drugih elektronskih komunikacijah.

Poročevalci morajo v informacijah o nevarnosti ali nesreči, ki jo posredujejo centru za obveščanje, navesti podatke o:

•vrsti, času in kraju nevarnosti ali nesreče,

•dejanskih in nadaljnjih možnih posledicah ter •sprejetih oziroma izvedenih zaščitnih in drugih ukrepih.

Poročevalci, ki upravljajo meteorološke, hidrološke, radiološke ali druge opazovalne sisteme, morajo podatke o pojavih, ki lahko ogrozijo prebivalstvo, premoženje ali okolje, posredovati centrom za obveščanje kot nujno opozorilo.

Sprašujem se zakaj civilna zaščita pravočasno ne alarmira državljanov v primeru nastanka prevelikih koncentracij prašnih delcev PM10, toče, neurjij, posebej zato, ker pa je to njihova dolžnost in naloga.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz) v Sloveniji zaradi onesnaženega zraka umre okoli 1500 ljudi na leto, kar je približno desetkrat več kot v prometnih nesrečah. Žalostna statistika, ki se je še vedno premalo zavedamo in seveda ne ukrepamo.

http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv1.htm


SISTEM VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI


Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zagotavljajo:
-javne reševalne službe;

http://www.sos112.si/slo/page.php?src=pe1.htm

SISTEM OPAZOVANJA, OBVEŠČANJA IN ALARMIRANJA

Sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja je namenjen zgodnjemu odkrivanju in spremljanju nevarnosti,ki pretijo zaradi naravnih in drugih nesreč, obveščanju in alarmiranju ljudi ter izvajanju in vodenju zaščite, reševanjain pomoči.

Glavne naloge so:

-zbiranje, obdelava in posredovanje informacij, pomembnih za zaščito, reševanje in pomoč ter izvajanje drugih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

obveščanje in alarmiranje prebivalcev o pretečih nevarnostih ter posredovanje napotkov za osebno in vzajemno zaščito, »obveščanje in aktiviranje reševalcev ob nesrečah ter posredovanje odločitev pristojnih organov vodenja zaizvajanje zaščite, reševanja in pomoči.

•V sistem so vključeni:

»trinajst regijskih centrov za obveščanje in državni Center za obveščanje Republike Slovenije;

opazovalna omrežja, kot sta Video kras in Vode, ter druga,

•zbirke podatkov državne statistike in javnih evidenc,

sistem javnega alarmiranja,

informacijski in komunikacijski sistem,

•enotna evropska številka za klic v sili 112.

Center za obveščanje Republike Slovenije in regijski centri za obveščanje delujejo neprekinjeno 24 ur dnevno vse dni v tednu.

Regijski centri za obveščanje sprejemajo, obdelujejo in prenašajo klice v sili na številko 112.

Aktivirajo gasilce, službe nujne medicinske pomoči in druge reševalne službe ter obveščajo pristojne inšpekcijske službe.

Centri za obveščanje zagotavljajo informacijsko in komunikacijsko podporo vodenju zaščite, reševanja in pomoči.

Prek centrov za obveščanje se državnim organom in

medijem javnega obveščanja prenašajo tudi zahteve,

pozivi, razglasi, pojasnila in napotki ob alarmih ter druga

nujna sporočila v zvezi z nevarnostmi naravnih in drugih nesreč.

SPLOŠNI ALARMNI ZNAKI

http://www.sos112.si/slo/page.php?src=pe21.htm

1. OPOZORILO NA NEVARNOST

  • - enoličen zvok sirene, ki traja dve minuti, se uporabi za napoved bližajoče se nevarnosti visoke vode, požara, ekološke in drugih nesreč.

2. NEPOSREDNA NEVARNOST- zavijajoč zvok sirene, ki traja eno minuto, se uporabi ob nevarnosti poplave, večjem požaru, radiološki in kemični nevarnosti, nevarnosti vojaškega napada ter ob drugih nevarnostih.
3. KONEC NEVARNOSTI - enoličen zvok sirene, ki traja 30 sekund, se obvezno uporabi po prenehanju nevarnosti, zaradi katere je bil dan znak za neposredno nevarnost.

Spremljajte radijska in televizijska obvestila!

Zlatko Kukovec

Nazaj na vrh