Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Do stanovanjskih posojil z državnim jamstvom so upravičene polnoletne fizične osebe, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje in bodo v letu izdaje jamstva stare največ 38 let ter so slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Sloveniji.

Poleg tega morajo imeti sklenjeno delovno razmerje za določen ali nedoločen čas, njihova povprečna neto plača v treh mesecih pred vložitvijo vloge za posojilo po tem zakonu pa ne sme presegati 1,5-kratnika zadnje znane povprečne mesečne neto plače v Sloveniji na dan vložitve vloge. Povprečna neto plača v oktobru je 1.304,01 evra, so navedli v Združenju bank Slovenije.

Prosilec za posojilo z državnim jamstvom mora izpolnjevati še en pogoj, in sicer njegovi skupni obdavčljivi dohodki po zakonu o dohodnini, ki niso oproščeni plačila dohodnine, v letu pred najemom posojila niso presegli 1,5-kratnika zadnje znane povprečne letne neto plače v Sloveniji na dan vložitve vloge.

Jamstvo bo lahko izdano za posojilo v vrednosti največ 200.000 evrov in z ročnostjo do 30 let. Pri tem bo moral posojilojemalec posojilo zavarovati s hipoteko in zagotoviti lastno udeležbo v vrednosti vsaj 20 odstotkov glavnice posojila.

Posojila so namenjena za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja, torej prvi nakup stanovanjske nepremičnine, gradnjo stanovanjske nepremičnine, prenovo stanovanjske nepremičnine, dograditev stanovanjske nepremičnine, rekonstrukcijo stanovanjske nepremičnine oziroma spremembo namembnosti stanovanja.

Kakšna dokazila so potrebna?

Upravičenci bodo morali izbrani banki poleg standardnih dokumentov za odobritev stanovanjskega posojila predložiti še dokazila oz. izjave, vezane na vzpostavitev jamstva.

Ti dokumenti so med drugim dokazilo oz. izjava, da gre za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja, izjava, da za nepremičnino, ki je predmet financiranja s posojilom, še ni imel sklenjene posojilne pogodbe, za katero bi bilo izdano jamstvo po zakonu, in potrdilo o višini skupnih obdavčljivih dohodkov, ki niso oproščeni plačila dohodnine, oziroma informativni izračun dohodnine.

Banki bodo morali upravičenci predložiti še dokazilo oz. izjavo posojilojemalca, da vsaj eden izmed otrok še ni šoloobvezen v koledarskem letu vložitve vloge za posojilo, če uveljavlja pravico do posojila kot član mlade družine, potrdilo iz zbirke geodetskih podatkov, iz katerega je razvidno, da je nepremičnina, ki je predmet financiranja, po uporabni površini večja od spodnje meje razpona površine stanovanja iz pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, in cenitev nepremičnine, iz katere je razvidna uporabna vrednost površine.

Stanovanjska posojila v skladu z jamstveno shemo nudijo BKS bank, Delavska hranilnica, Nova KBM in SKB banka. Skupni znesek državne kvote v okviru jamstvene sheme znaša 300 milijonov evrov letno in se bo letno obnavljal v tej vrednosti do konca leta 2032. Omenjene štiri banke so si razdelile prvih 28 milijonov evrov državne jamstvene kvote.