Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Nino Marin in Jožeta Možino so delničarji družbe Mladinska knjiga Založba v nadzorni svet imenovali na skupščini 28. aprila letos. Peter Kavčič pa je bil za nadzornika imenovan na skupščini 25. avgusta 2020.

V nadzornem svetu sta sicer še Nuška Berki in Andrej Gale.

Kot so po današnji skupščini sporočili iz družbe, so delničarji potrdili tudi spremembo statuta, ki se nanaša na odpoklic članov nadzornega sveta, in sicer je po novem potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih glasov. Za spremembo statuta pa bo odslej potrebna kapitalska večina (tri četrtine) pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Odpoklic dosedanjih in imenovanje novih članov nadzornega sveta ter spremembo statuta je konec julija predlagala Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), 83-lastnica družbe Mladinska knjiga Založba.

Letno poročilo

Delničarji so se na današnji skupščini prav tako seznanili z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba za leto 2021 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2021.

Družba je v lanskem poslovnem letu ustvarila 19,88 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in ga zaključila s čistim dobičkom 863.719 evrov. Zaradi prenesenega čistega dobička 62.138 evrov bilančni dobiček družbe tako znaša 925.857 evrov.

Skupščina je sprejela sklep, da bilančni dobiček ostane nerazporejen in se prenese v naslednje poslovno leto. Poleg tega je potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta ter jima podelila razrešnico za poslovno leto 2021.

Za revizijo poslovanja družbe za poslovno obdobje 2022–2024 je skupščina imenovala revizijsko družbo Deloitte revizija, ki je revizijo opravljala že v preteklih letih, so še pojasnili v sporočilu za javnost.