Spremembe in dopolnitve pravilnika se nanašajo na z novelo zakona o visokem šolstvu spremenjeni 77. člen, ki ureja šolnine in druge prispevke za študij. Novela je začela veljati 17. oktobra, zato se tudi spremenjeni 77. člen uporablja od tega dne, nanj vezane prehodne določbe namreč ni bilo, piše v gradivu na e-demokraciji.

Spremembe pravilnika vključujejo določilo, da se tudi za koncesioniran redni študij ne smejo zaračunavati vpisni stroški, da morajo zavodi pri določilu višine prispevkov upoštevati vse dejanske stroške, ne samo materialnih, in da se šolnina ne zaračuna študentu za redni vzporedni študij na prvi in drugi stopnji, če je že vpisan v študijski program iste stopnje. Enako velja za študenta na enovitem magistrskem študijskem programu, ki je vzporedno vpisan v študijski program prve stopnje.

Predlog prenovljenega pravilnika prav tako vsebuje določilo, da se šolnina ne zaračuna, če je redni študent prve oz. druge stopnje že izkoristil pravico, pa se je vpisal v višji letnik, kot je že bil vpisan na isti stopnji študija. Osebi, ki ji je status študenta prenehal zaradi izpisa iz študijskega programa oziroma smeri in se v ta študijski program oziroma smer znova vpiše, se šolnina zaračuna.