Predlogi

Odbojka
Hokej
Tenis

Rezultati iskanja

Zaradi testiranja je dodanih umetnih 2 sekunde delaya.

Intervjuji, analize, kolumne, poglobljeni prispevki - #MMCTeden

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv in sedež organa Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana
Odgovorna uradna oseba Igor Kadunc
Datum prve objave kataloga 9. 12. 2004
Datum zadnje spremembe 19. 10. 2018
Spletni naslov kataloga www.rtvslo.si/katalog
Druge oblike kataloga Tiskan katalog je na voljo v tajništvu generalnega direktorja in pri uradni osebi, pristojni za posredovanje informacij.

 

     
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Podatki o organizaciji organa
Opis delovnega področja organa

Radiotelevizija Slovenija v skladu z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija ZRTVS-1 (Ur. l. RS št. 96-4191/2005) opravlja javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti ter druge dejavnosti v skladu z zakonom in statutom.

RTV Slovenija predstavlja in zastopa generalni direktor brez omejitev. V odsotnosti ga nadomešča direktor radia oziroma direktor televizije ali kateri izmed vodstvenih delavcev, ki ga generalni direktor določi s pisnim pooblastilom. K pooblastilu, ki velja več kot 60 dni, mora dati soglasje Programski svet RTV Slovenija.

RTV Slovenija je pravno, organizacijsko in finančno celovita in enotna organizacija, ki je programsko, tehnološko in poslovno enotno upravljana in vodena.


VODENJE, UPRAVLJANJE IN NADZOR

PROGRAMSKI SVET:

Pristojnost:

 • sprejema programske standarde in programske zasnove v skladu s tem zakonom in z zakonom, ki ureja področje medijev, ter mednarodnimi akti;
 • sprejema programsko produkcijski načrt, ki je usklajen s finančnimi možnostmi RTV Slovenija;
 • sprejema programske sheme;
 • redno obravnava uresničevanje sprejete programske zasnove in produkcijskega načrta ter daje generalnemu direktorju navodila v zvezi z odpravljanjem pomanjkljivosti na teh področjih;
 • obravnava uresničevanje sprejete programske zasnove;
 • obravnava pripombe in predloge gledalcev in poslušalcev programov RTV Slovenija ter se do njih opredeli. Pri določanju programske politike in pri utemeljenih primerih da navodila generalnemu direktorju glede sprememb, ki morajo biti uvedene v programih;
 • daje soglasje k Statutu javnega zavoda RTV Slovenija;
 • daje mnenje o predlogu finančnega načrta;
 • imenuje in razrešuje generalnega direktorja RTV Slovenija ter daje predhodno soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorice oziroma direktorja radia in direktorice oziroma direktorja televizije;
 • odloča o drugih zadevah programske narave, kadar je tako določeno s statutom;
 • odloča o drugih zadevah, kadar tako določa zakon ali statut.

NADZORNI SVET:

Pristojnost:

 • sprejme statut na osnovi predhodnega soglasja Programskega sveta;
 • sprejema finančni načrt in letno poročilo javnega zavoda ter odloča o uporabi morebitnega presežka prihodkov nad odhodki;
 • določa ceno storitev, ki niso del javne službe;
 • določi način prijavljanja in začasnega ali trajnega odjavljanja sprejemnikov;
 • podrobneje določi način plačevanja prispevkov za sprejemnike ter kriterije za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo skladno s tem zakonom;
 • odloča o tarifah in drugih pogojih za oddajanje programov drugih izdajateljev;
 • nadzira poslovanje RTV Slovenija;
 • nadzoruje vodenje poslovnih knjig in zakonitost poslovanja ter pregleduje periodične obračune;
 • ima pravico do vpogleda v vso dokumentacijo javnega zavoda, vključno z dokumentacijo, ki se nanaša na obratovanje oddajnikov in zvez;
 • odloča o drugih vprašanjih, določenih z zakonom ali statutom.

VODILNI IN VODSTVENI DELAVCI RTV SLOVENIJA

Vodilni delavci RTV Slovenija so:

 • generalni direktor,
 • direktor Radia in direktor Televizije,
 • pomočnika generalnega direktorja za Radio in Televizijo za avtohtono italijansko in madžarsko narodno skupnost.

Vodstveni delavci RTV Slovenija so:

 • odgovorni uredniki programov,
 • strokovni direktorji oziroma strokovni vodje, vodje služb ter pomočniki in svetovalci generalnega direktorja,
 • vodji regionalnih centrov,
 • vodja programsko-produkcijske enote MMC,
 • vodje organizacijskih enot,
 • vodja organizacijske enote Oddajniki in zveze,
 • vodji organizacijskih enot tehnične produkcije Radia in Televizije,
 • vodja organizacijske enote Glasbena produkcija.

VARUH PRAVIC GLEDALCEV IN POSLUŠALCEV

Varuh varuje pravice poslušalcev in gledalcev, vzpodbuja preglednost in javnost delovanja Zavoda, izpostavlja njegove bistvene vrline in poslanstvo, neguje in zagovarja novinarsko kakovost in raznolikost ponudbe.Seznam vseh notranjih organizacijskih enot PROGRAMSKO-PRODUKCIJSKE IN ORGANIZACIJSKE ENOTE

RTV Slovenija je pravno, organizacijsko, tehnično in finančno celovita ter enotna organizacija, ki je programsko, tehnološko in poslovno enotno upravljana ter vodena.

V okviru RTV Slovenija so organizirane programsko produkcijske in organizacijske enote:

 1. programsko-produkcijska enota Televizija Slovenija (PPE TVS)
 2. in znotraj nje organizacijska enota Televizijska produkcija (OE TVP);
 3. programsko-produkcijska enota Radio Slovenija (PPE RS) in znotraj nje:
 4. organizacijska enota Radijska produkcija (OE-RAP);
 5. programsko produkcijska enota Regionalni RTV-center Koper – Centro regionale RTV Koper – Capodistria (PPE-RC KP);
 6. programsko-produkcijska enota Regionalni RTV-center Maribor s studiem za madžarski program v Lendavi – Magyar Műsorok Stúdiója, Lendva;
 7. programsko-produkcijska enota Multimedijski center (PPE MMC);
 8. organizacijska enota Oddajniki in zveze (OE OZ);
 9. organizacijska enota Glasbena produkcija.

Organiziranost je podrejena zahtevam in potrebam izvajanja javne službe na področju radijske in televizijske dejavnosti ter multimedije, ki jo opravlja RTV Slovenija.

Poleg javne službe RTV Slovenija izvaja tudi naslednje tržne dejavnosti:

 • trženje oglaševalskega časa in trženje programov;
 • tehnične in telekomunikacijske storitve, ki niso sestavni del javne službe;
 • dajanje oddajne infrastrukture in drugih nepremičnin v najem;
 • založniška in koncertna dejavnost;
 • tržne programske storitve, vključno z interaktivnimi programskimi storitvami;
 • komercialna uporaba arhivskega gradiva
 • izobraževanje in strokovno usposabljanje, razen tistih dejavnosti, ki so namenjene pridobivanju funkcionalnih znanj zaposlenih.
2.b Seznam drugih organov z delovnega področja
.
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba

Vesna Marn, eksp. podr., Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, tel. 01 / 475 43 66,
elektronska pošta: vesna.marn@rtvslo.si

2.d Organigram organa
.

Organigram

Spremembe in dopolnitve pravilnika o notranji organiziranosti JZ RTV Slovenija (04.12.2014)

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o notranji organiziranosti JZ RTV Slovenija (10.06.2015)

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o notranji organiziranosti JZ RTV Slovenija (26.08.2015)

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o notranji organiziranosti JZ RTV Slovenija (23.08.2016)

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o notranji organiziranosti JZ RTV Slovenija (04.01.2018)

2.e Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske unije z delovnega področja RTV Slovenija
.

Pravno-informacijski sistem RS

ZAKONI

 STATUT

 UREDBE

 PRAVILNIKI

 SPLOŠNI AKTI

 STANDARDI

 SKLEPI

 KOLEKTIVNE POGODBE

 SKUPNI SPORAZUMI

METODOLOGIJE

RESOLUCIJE

 TARIFE

PREDPISI ES/EU:

 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
Predlogi strateških in programskih dokumentov .
2.g Seznam vrst uradnih postopkov
.

RTV Slovenija ne vodi sodnih ali zakonodajnih postopkov. RTV Slovenija vodi upravne postopke v zvezi z obračunom in izterjavo RTV-prispevka kot organ odločanja na prvi stopnji.

RTV Slovenija je upnik v postopku izvršbe in zavarovanja iz naslova neplačane RTV naročnine,

 • je tožeča stranka v pravdnem postopku iz naslova neplačane RTV naročnine,
 • odloča na prvi stopnji po davčnem in upravnem postopku v zadevah iz naslova neplačanega RTV-prispevka,
 • odloča o oprostitvah plačila RTV-prispevka po davčnem in upravnem postopku,
 • odloča o začasni oprostitvi plačila RTV-prispevka zaradi sofinanciranja RTV Slovenija za zagotavljanje sprejema in distribucije signalov programov RTV Slovenija,
 • postopek prodaje satelitskih kartic.
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
. METAPODATKOVNI OPISI JAVNIH EVIDENC IN INFORMATIZIRANIH ZBIRK RTV SLOVENIJA
2.i Seznam drugih informacijskih zbirk podatkov
.
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja
Sklopi informacij

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa 

Informacije na spletnih straneh RTV Slovenija.

Dostop z vložitvijo zahteve

Prosilec lahko poda pisno ali ustno zahtevo za dostop, možnost pritožbe na Informacijskega pooblaščenca pa ima le, če vloži pisno zahtevo.

Zahteva mora vsebovati:
• navedbo organa, ki se mu pošilja,
• osebno ime ali firmo prosilca z navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
• naslov prosilca oziroma naslov zastopnika oziroma pooblaščenca,
• opredelitev informacije, s katero se želi seznaniti,
• način, na katerega želi biti prosilec z informacijo seznanjen (npr. elektronski zapis, vpogled, fotokopijo ali prepis).

Prosilcu ni treba pravno utemeljiti zahteve ter ni dolžan navesti namena uporabe informacije, ki jo želi pridobiti.

Zahteva za dostop IJZ (priloga)

Opis fizičnega dostopa Fizičen dostop je možen po predhodnem dogovoru na sedežu RTV Slovenija.
Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami Informacije javnega značaja so dostopne tudi samo v tekstovni obliki.
Opis delnega dostopa Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 5.a ali 6. člena tega zakona in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino oziroma mu omogoči ponovno uporabo preostalega dela dokumenta.
Povezava na stroškovnik Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam .