Predlogi

Odbojka
Hokej
Tenis

Rezultati iskanja

Zaradi testiranja je dodanih umetnih 2 sekunde delaya.

Ste prejeli obvestilo, da se na vašem naslovu nahaja odjemno mesto električne energije?

Na podlagi 31. člena Zakona o RTV Slovenija (Ur.l. RS, št. 96/05) pridobivamo od distributerja električne energije podatke o registriranih odjemalcih oziroma plačnikih električne energije.

4. odstavek 31. člena Zakona o RTV Slovenija pa določa, da ima radijski in televizijski sprejemnik tudi vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana kot odjemalec oziroma plačnik električne energije v javnem električnem omrežju, razen če poda izjavo, da nima svojega in da v svojih prostorih tudi ne uporablja tujega radijskega ali televizijskega sprejemnika ter da je bila seznanjena z zakonskimi posledicami neresnične izjave.

Preden RTV Slovenija od odjemalca oziroma plačnika električne energije, ki doslej ni bil plačnik RTV prispevka, zahteva plačilo prispevka na podlagi tega zakona, mu mora omogočiti, da poda izjavo o smislu četrtega odstavka tega člena.

Ne spreglejte!

V primeru, da v osmih dneh po prevzemu pošiljke ne sporočite ustreznega odgovora, vas bomo z naslednjim mesecem po obveščanju obremenili z obveznostjo plačila RTV prispevka. 15. člen Pravilnika o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija (Ur.l. RS, št. 75/04) namreč določa, da začne zavezanec plačevati RTV prispevek naslednji mesec po tem, ko mu je Radiotelevizija Slovenija omogočila podati zakonsko predpisano izjavo ter zavezanec Radioteleviziji Slovenija ni posredoval predhodno navedene izjave.

Rubrike v obrazcu

  1. Prva rubrika je namenjena prijavi RTV sprejemnikov. Izpolnijo jo tisti, ki do sedaj niso prijavili RTV sprejemnikov ter plačevali RTV prispevka, imajo pa svoje ali uporabljajo tuje RTV sprejemnike. Zavezanec obkroži vrsto sprejemnika, ki ga prijavlja TV/RA/AR, vpiše svoje uradne podatke ter davčno številko; obrazec podpiše. V primeru, da prijavite le RA ali AR sprejemnik, obenem podajate zakonsko predpisano izjavo za TV sprejemnik.
  2. Če zavezanec oz. ožji član njegove družine (žena, mož, izvenzakonski partnerica, otrok, ki še nima svoje družine) že plačuje RTV prispevek na naslovu, kjer prebiva, pa izpolni drugo rubriko. Vanjo vpiše uradne podatke tistega, ki plačuje RTV prispevek, njegovo sklicno številko ter davčno številko; obrazec podpiše. V primeru, da odjemno mesto ni na naslovu, na katerem se plačuje RTV prispevek, obenem podajate izjavo, da v prostorih vezanih na odjemno mesto električne energije ni nihče niti stalno niti začasno prijavljen za bivanje in tudi dejansko nihče ne prebiva. Če sorodstveno razmerje ni navedeno, bo odjemalec oz. plačnik električne energije obremenjen s plačilom RTV-prispevka, ker je potrebno pavšalni RTV-prispevek uveljavljati s pisnim sporočilom.
  3. Tretja rubrika je namenjena izjavi. V njej je predtiskano odjemno mesto za katerega podajate zakonsko prepisano izjavo. Zakonsko predpisana izjava je navedena, vpisati morate le svoje ime in priimek ter obrazec podpisati. Zavezanec lahko tukaj označi kaj se na omenjenem odjemnem mestu nahaja in to ustrezno označi.
  4. Četrta rubrika je namenjena pripombam oz. obrazložitvam, ki jih zavezanci imajo ob izpolnjevanju obrazca pa jih v zgornje tri rubrike ne morejo vpisati.


Telefonska številka: 01/475 30 10
Telefaks številka: 01/475 30 15
Elektronska pošta rtv.prispevki@rtvslo.si