V kavarni moški na invalidskem vozičku in oseba z motnjami v duševnem razvoju pripravljata naročila. Foto: pexels.com/Mart Productions
V kavarni moški na invalidskem vozičku in oseba z motnjami v duševnem razvoju pripravljata naročila. Foto: pexels.com/Mart Productions

Na pragu leta 2024, v katerem bodo izvedene volitve poslancev za Evropski parlament, Svet za invalide RS ponovno opozarja na dejstvo, da je v Sloveniji kar 3.000 polnoletnim državljanom odvzeta volilna pravica zaradi invalidnosti. Konvencija ZN o pravicah invalidov v 29. členu o politični udeležbi jasno navaja, da bi morali imeti invalidi možnost, da v celoti sodelujejo v političnem in javnem življenju enako kot drugi, vključno s pravico in možnostmi, da volijo in so izvoljeni. V zvezi s prihajajočimi evropskimi volitvami so delegati 5. Evropskega parlamenta invalidov 23. maja 2023 sprejeli manifest Gradimo vključujočo prihodnost za invalide v EU. Manifest poziva politične voditelje Evropske unije, naj zagotovijo, da bodo imeli vsi invalidi pravico sodelovati na evropskih volitvah. Pravica do sodelovanja v političnem življenju in možnost sodelovanja v političnih procesih sta bistveni sestavini aktivnega državljanstva in temelj vsake demokratične družbe, so na Svetu za invalide RS zapisali v poslanici.

Oblikovanje vključujoče in pravične družbe

Prav tako opozarjajo, da je glede na demografske, podnebne, socialne, gospodarske in varnostne izzive skrajni čas za oblikovanje politik in ukrepov v smeri trajnostne, vključujoče in pravične družbe za vse. Nujno je, da invalidi v vsej svoji raznolikosti pri teh procesih enakopravno sodelujejo. K temu, opozarjajo, poziva tudi Organizacija Združenih narodov z letošnjim geslom Združeni v akciji za reševanje in doseganje ciljev trajnostnega razvoja za, z in s strani invalidov.

Z letošnjo poslanico Svet za invalide RS izpostavlja dejstvo, da so tudi invalidi del družbe in države, v kateri živijo, ter v okviru možnosti, ki jih imajo, sodelujejo ter skupaj z drugimi prebivalci prispevajo k njenemu družbeno ekonomskemu položaju in razvoju. Z odstranjevanjem ovir na področju izobraževanja, zaposlovanja, mobilnosti, neodvisnega življenja ter aktivnega sodelovanja na vseh področjih zasebnega, družbenega in političnega življenja bosta lahko vloga in prispevek invalidov v družbi ter k njenemu trajnostnemu razvoju še večja.

Prizadevanja Sveta za invalide Republike Slovenije

Svet za invalide Republike Slovenije državo ob letošnjem mednarodnem dnevu invalidov poziva k doslednemu spoštovanju vloge Sveta kot obveznega posvetovalnega organa pri sprejemanju zakonov in drugih predpisov, ki neposredno ali posredno posegajo na področje pravic invalidov. Opozarjajo, da je marsikateri poziv Sveta za posredovanje informacij ali gradiv o nameravanih zakonodajnih rešitvah še vedno brez odgovora. Izpostavljajo tudi, da ni napredka pri ureditvi položaja Sveta, in sicer v smeri, da bi Svet dobil močnejšo vlogo pri uresničevanju in spremljanju izvajanja Konvencije o pravicah invalidov.

Zavzemanje za mir

Letošnjo poslanico pa Svet za invalide RS zaključuje z apelom vsem predstavnikom Republike Sloveniije v mednarodnih organizacijah, naj se vztrajno zavzemajo za mir in po svojih močeh prispevajo h končanju vojn, ki prebivalstvu, zlasti pa najranljivejšim družbenim skupinam, povzročajo neizmerno trpljenje in izničenje temeljnih človekovih pravic, vključno s pravico do življenja, številni preživeli pa so zaradi vojnih sredstev za vse življenje zaznamovani z invalidnostjo. »V 21. stoletju je vendarle že čas, da človeštvo strne vrste v iskanju rešitev za skupne globalne izzive in ne namenja virov za uničevanje sveta prihodnjim rodovom,« so zapisali.

Združeni narodi so 3. december za mednarodni dan invalidov razglasili z resolucijo leta 1992.