Na zemljevidu Slovenije
je označenih vseh 212 občin.

Če pritisnete na katerokoli občino na zemljevidu,
se vam bodo pokazali osnovni podatki o tej občini.

Podatki se izpišejo v kvadratku.
Čisto na vrhu je zapisano ime občine,
na katero ste pritisnili na zemljevidu.

Nato sledi še nekaj osnovnih podatkov o občini.
Ti podatki so:
- imena kandidatov za župana,
- število prebivalstva,
- povprečna starost prebivalstva,
- povprečna bruto plača na zaposleno osebo
- in število delovno aktivnih prebivalcev.

Kaj vam ti podatki povedo?

Kandidati za župana so osebe,
ki želijo postati župani ali županje.
Njihovo ime je v prvem stolpcu.
V drugem stolpcu je zapisano,
kdo je kandidata predlagal za župana.
To je lahko politična stranka ali
skupina volivcev.
V tretjem stolpcu pa je številka,
pod katero je njihovo ime na glasovnici.
Na glasovnici obkrožimo številko kandidata,
ki ga želimo za župana.

Št. prebivalstva je število vseh ljudi,
ki živijo v občini.

Povprečna starost prebivalstva se izračuna tako,
da se sešteje starost vseh prebivalcev v občini.
Nato se to število deli s številom vseh prebivalcev
v občini.
Tako dobimo povprečno starost prebivalcev v občini.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo
je povprečni mesečni znesek,
ki ga zaposlena oseba prejme za svoje delo.
Zaposleni prebivalci za svoje delo vsak mesec prejemajo plačo.
Bruto plača je celotna plača,
v kateri so všteti tudi prispevki za zdravstveno
in pokojninsko zavarovanje.
V Sloveniji je povprečna mesečna bruto plača
približno 2.000 evrov.

Število delovno aktivnih prebivalcev je število prebivalcev občine,
ki so stari več kot 15 let in opravljajo delo za plačilo.

Zemljevid lahko uporabljate na računalniku.
Na mobilnem telefonu ne deluje tako kot na računalniku.