V Slovenji trenutno delujejo tri omrežja prizemne digitalne audio radiodifuzije T-DAB+. Za posamezno omrežje v strokovnem jeziku uporabljamo termin multipleks. V Sloveniji jih označujemo z R1, R2 in R3. Vsako omrežje (multipleks) vsebuje svoj nabor radijskih programov. Vsa omrežja ne uporabljajo iste skupine oddajniških lokacij, zato tudi sprejem radijskih postaj ni povsod enak. Torej imajo različno pokrivanje.

DAB+ R1 in DAB+ R2 sta nacionalni omrežji. To pomeni, da sta namenjeni pokrivanju celotnega ozemlja Republike Slovenije.

DAB+ R3 je lokalno omrežje. Deluje le na področju Ljubljane.

Pri uporabi DAB+ radijskega sprejemnika ni potrebno izbirati posameznih omrežij. DAB+ sprejemnik sam zazna vsa omrežja, prisotna na trenutni lokaciji in ponudi uporabniku združen nabor vseh radijskih programov. Poslušalec le še izbere željeni radijski program.

Digitalno radijsko omrežje DAB+ R1

DAB+ R1 je nacionalno omrežje. Deluje v enofrekvenčnem načinu na celotnem področju Republike Slovenije, na frekvenci 215.072 MHz (kanal 10D).

Pokritost Slovenije z DAB+ R1 omrežjem

Omrežje DAB+ R1 je postavljeno na 14 oddajnih lokacijah: Beli Križ, Kranjska Gora, Krim, Krvavec, Kuk, Kum, Laško 1, Ljubljana-Šnace, Nanos, Plešivec, Pohorje, Skalnica, Tinjan, Trdinov vrh

Pokritost DAB+ R1
Pokritost DAB+ R1

Digitalno radijsko omrežje DAB+ R2

Nacionalno omrežje, namenjeno pokrivanju celotnega območja Republike Slovenije. Razdeljeno je na dve geografski območji z različnima frekvencama:

  • VZHOD, s frekvenco 225.648 MHz (kanal 12B)
  • ZAHOD, s frekvenco 227.360 MHz (kanal 12C)

Ponudniki vsebin lahko najamejo celotno omrežje, lahko pa samo območje VZHOD ali samo območje ZAHOD.

Pokritost Slovenije z DAB+ R2 omrežjem

Osnovno omrežje DAB+ R2 je postavljeno na 9 oddajnih lokacijah.

  • VZHOD: Boč, Plešivec, Pohorje, Trdinov vrh
  • ZAHOD: Beli Križ, Krvavec, Kuk, Nanos, Skalnica, Tinjan
Pokritost DAB+ R2/Vzhod
Pokritost DAB+ R2/Vzhod
Pokritost DAB+ R2/Zahod
Pokritost DAB+ R2/Zahod

Kodirna multipleksna oprema – glavna postaja (»headend«)

Kodirniki radijskih programov pa so locirani pri izdajateljih teh programov. Sestavljanje vsebine za DAB+ R1 opravlja en multiplekser (združevalnik) v prostorih RTV Slovenija v Ljubljani. Sestavljanje vsebine za DAB+ R2 opravljata dva multiplekserja (združevalnika) v prostorih RTV Slovenija v Ljubljani; enden za območje VZHOD in drugi za ZAHOD. DAB+ kodirniki in multiplekser so osnovani na programski implementaciji in so med seboj povezani preko IP omrežja. Podprti so vsi audio formati in podatkovne storitve, kot so: DAB Dynamic Label in Dynamic Label Plus in MOT Slideshow. Ponudniki vsebin lahko samostojno objavljajo vsebine. Izhodni podatkovni tok je v obliki EDI in je pripravljen za distribucijo do DAB+ oddajnikov.

Oddajniki in pripadajoča oprema

Oddajniki z izhodnimi filtri brez kritične maske delujejo z izhodno močjo 1kW.


Digitalno radijsko omrežje DAB+ R3

Omrežje pokriva področje Ljubljane. Oddaja z lokacije Ljubljana-Šance (Ljubljanski grad) na frekvenci 194.064 MHz (kanal 7D).

Pokritost DAB+ R3
Pokritost DAB+ R3

Kodirna multipleksna oprema – glavna postaja (»headend«)

Sestavljanje vsebine DAB+ multipleksa opravlja glavna postaja. Glavna postaja in kodirniki so nameščeni v prostorih RTV Slovenija v Ljubljani. Osnovani na programski implementaciji. Vhodni signal so audio spletni tokovi izdajatelljev. Podprti so različni audio formati in podatkovne storitve kot so: DAB Dynamic Label in Dynamic Label Plus in MOT Slideshow. Ponudniki vsebin lahko samostojno objavljajo vsebine.

Oddajniki in pripadajoča oprema

Oddajnik z izhodnim filtrom brez kritične maske deluje z izhodno močjo 1kW.


Tehnične značilnosti DAB+ omrežij

Jakost radijskega signala

Za kakovosten sprejem mora biti zagotovljena minimalna električna poljska jakost radijskega signala. Le ta, na področju celotne Slovenije, ni enaka. Razmejitvena črta Peč - Babno Polje določa dve območji; Jugozahod (JZ) ter Severovzhod (SV).

Območji različne minimalne električne poljske jakosti
Območji različne minimalne električne poljske jakosti

Na območju JZ pa je zahtevana minimalna električna poljska jakost:

  • 70 dBμV/m za mobilni sprejem
  • 76 dBμV/m za notranji prenosni sprejem

Na območju SV je zahtevana minimalna električna poljska jakost:

  • 60 dBμV/m za mobilni sprejem
  • 66 dBμV/m za notranji prenosni sprejem

Bitna hitrost za posamezni radijski program

Osnovna enota za prenos podatkov v sistemu DAB+ je »Capacity Unit« – CU. Prenosna kapaciteta celotnega multipleksa je 864 CU. Najmanjša zaščitna stopnja je 3A, v mobilnih aplikacijah je zagotovljena naslednja najmanjša bitna hitrost:

RADIJSKI PROGRAMSTEREOMONO
Najmanjša zahtevana bitna hitrost56kbit/s40kbit/s

Tabela: Zagotovljene bitne hitrosti

Distribucija podatkovnega toka

Podatkovni tok (vsebino DAB+ signala), ki ga generira glavna postaja, distribuiramo do oddajniških lokacij preko mikrovalovnih zvez na IP platformi. Celotno mikrovalovno omrežje je zgrajeno z redundanco tako v rezervni opremi kot v obhodnih poteh.

Parametri oddajnanja DAB+

Standard:SIST EN 300 401
Način (Mode):Mode I
Bitna hitrost (Bitrate):2,432 Mb/s
Zaščitni interval (Guard interval):246 μs
Modulacija:DQPSK
Polarizacija:vertikalna

Vzdrževanje DAB+ omrežij

Vzdrževanje omrežja zagotavlja Organizacijska enota Oddajniki in zveze javnega zavoda RTV Slovenija.

Nadzor delovanja DAB+ omrežij

Za zagotavljanje nemotenega delovanja omrežij DAB+ so vse naprave nadzorovane prek krovnega nadzornega sistema oddajnikov in zvez. Nadzorni sistem omogoča stalno spremljanje dogodkov in parametrov omrežja. V tehnološkem nadzornem centru oddajnikov in zvez (TNOZ) dežurna ekipa stalno spremlja omrežja v načinu 24/7.