Slovenija

Poudarki

  • Inercija pri poročanju vodi v reprodukcijo družbenih diskurzov
Nemška policija
O beguncih in družbah, od koder prihajajo, se praviloma poroča v kontekstu nasilja, vojn, napadov in podobno, mediji pa precej manj pozornosti dajemo kompleksnosti in raznovrstnosti njihovih identitet, tako na individualni kot kolektivni ravni, kar bi omogočalo celovitejše razumevanje položaja tako na Bližnjem vzhodu kot v Evropi. Na fotografiji prizor po napadu v Reutlingenu. Foto: Reuters
       S poudarjanjem etničnega in verskega porekla nam mediji skušajo povedati, da je storilec od nas drugačen, da spada v drug del te binarne matrice, s pomočjo katere si Zahodnjaki razlagamo družbeno resničnost. Implicitno takšna označba storilcu pripiše negativen predznak, in to je ključno.       
 Andreja Vezovnik, FDV
Požig nastanitvenega doma za begunce v Nemčiji
Mediji o napadih (tudi požigih) na nastanitvena poslopja za begunce ali organizacije, ki se ukvarjajo s pomočjo beguncem v Nemčiji poročajo manj senzacionalistično kot o drugih napadih, prav tako pa jih ne označujejo za teroristična. Od leta 2014 je bilo v Nemčiji po podatkih nemške policije več kot 1.000 tovrstnih napadov. Foto: EPA
       Muslimanska skupnost je kot mozaik, z zelo različnimi ljudmi, ki imajo različna stališča, tudi glede svoje vere. Mediji pa so jih predstavljali kot nekakšno enovito celoto, in ne kot posameznike. Novinarji pa bi morali razmišljati in pisati o posameznikih, ne pa uniformni skupnosti.       
 Ricardo Gutiérrez, EFJ
Muslimanke molijo po napadu v Münchnu
Napade se hitro povezuje z islamom, tudi ko takšna povezava ni upravičena, razlog za to pa je, kot opozarja dr. Andreja Vezovnik, večstoletni "orientalističen" odnos Zahoda do islama in Bližnjega vzhoda. Na fotografiji muslimanke, ki molijo po smrtonosnem strelskem pohodu v Münchnu. Foto: Reuters

Dodaj v

Izpostavljanje rodu napadalca: poročanje o dejstvu ali mehanizem drugačenja?

Nekontekstualizirano poročanje lahko vodi v diskriminacijo
3. avgust 2016 ob 08:12
Ljubljana - MMC RTV SLO

Nam podatek o rodu storilca (terorističnega) napada kakor koli pomaga razumeti okoliščine dejanja in zakaj ne čutimo potrebe po tej informaciji v primerih drugih oblik kriminala, recimo gospodarskega?

Serija napadov v Nemčiji in Franciji, pri čemer so bili nekateri teroristični, drugi ne, je v zadnjih dneh spet pretresla Evropo. Kot kažejo prvotni podatki, so motivi za napade različni, nekaj jih je bilo izvedenih v imenu radikalnega islamizma oziroma teroristične organizacije t. i. Islamske države, eden domnevno zaradi sovraštva do tujcev kot v primeru münchenskega strelskega pohoda, motiv napada v Reutlingenu pa ni jasen. Tudi metode, ki so jih napadalci uporabili, so različne, od napada z bombo do strelskega pohoda, napada s tovornjakom in napadov s sekiro oziroma noži. Vse, kar te napade povezuje, je pravzaprav to, da so jih storili ljudje tujega rodu. Napadalci so bili tako tunizijskega, sirskega, afganistanskega (morda pakistanskega), iranskega in alžirskega rodu, pri čemer so bili od šestih napadalcev trije tudi državljani Francije in Nemčije, dva sta bila v Franciji oziroma Nemčiji tud rojena.

Ker javnost zanima identiteta napadalcev, pogosto v prepričanju, da bo že s tem razkrit tudi motiv za zločin, so njihovi osnovni podatki med prvimi, ki se ob takšnih napadih posredujejo skozi medije. Med temi podatki je tudi rod, kar naj bi dalo dodaten uvid v okoliščine dogodka in olajšalo njegovo razumevanje. A kaj nam v resnici ta podatek sploh pove, kakšna je njegova razlagalna moč, še posebej ob tem, da se okoliščine in motivi napadov tako razlikujejo? Sogovorniki opozarjajo, da ima poudarjanje tovrstnih osebnih okoliščin tudi v primerih, ko (še) ni vzpostavljena nikakršna povezava med njimi in napadom, vendarle določeno funkcijo.

Kot pojasnjuje dr. Andreja Vezovnik s Fakultete za družbene vede v Ljubljani, ki se ukvarja s teorijo in analizo diskurza, je "izpostavljanje informacij o storilčevi rasi, veri, etničnem poreklu itd. pravzaprav običajen mehanizem drugačenja, jasnega označevanja, da je storilec od nas, torej od večinske in prizadete populacije, etnično ali versko drugačen. Mehanizem drugačenja torej konstruira jasne ločnice med nami - nekriminalnimi, žrtvami - in drugimi - kriminalnimi, fanatičnimi, blaznimi, nevarnimi itd." Podobno meni tudi dr. Veronika Bajt z Mirovnega inštituta, ki prav tako poudarja, da se s takšnim označevanjem večinska skupnost distancira od storilcev, ki naj bi predstavljali nekakšno zunanjo nevarnost, ne glede na kraj rojstva ali državljanstvo.

Prvi v službi reprodukcije diskurzov
Tovrstno medijsko prakso je po besedah dr. Vezovnik "treba razumeti znotraj širšega načina mišljenja zahodne družbe, kjer skušamo večino pojavov razumeti na način, da jih strukturiramo v nekakšne binarne opozicije: krščanstvo-islam, zahodno-vzhodno, razvito-nerazvito, civilizirano-barbarsko, dobro-slabo." Takšno poročanje ima tako učinek reprodukcije širših družbenih diskurzov in ideologij, podatek o etnični ali verski pripadnosti pa dobi implicitni pomen in nosi ideološko prtljago, meni sogovornica. "S poudarjanjem etničnega in verskega porekla nam mediji skušajo povedati, da je storilec od nas drugačen, da spada v drug del te binarne matrice, s pomočjo katere si Zahodnjaki razlagamo družbeno resničnost. Implicitno takšna označba storilcu pripiše negativen predznak, in to je ključno."

Prihaja namreč do učinka generalizacije, saj se negativni predznak, kot opozarja Andreja Vezovnik, "ne pripiše samo storilcu, ampak vsem recimo Irancem, Afganistancem, Sircem, muslimanom ali ljudem, ki živijo na Bližnjem vzhodu. Ko navajamo, da je neki Iranec nekaj storil, implicitno predpostavljamo, da bi lahko to veljalo za vse Irance. Brez te implicitne predpostavke generalizacije, nam ne bi bilo treba navajati informacije, da je storilec iranskega rodu."

Pri tem pa ne gre za nikakršno novost. "Mehanizem drugačenja" se namreč uporablja že stoletja, predvsem v odnosu do islama, pravi Andreja Vezovnik, ki izpostavlja pisanje Edwarda Saida in njegov koncept orientalizma. Said namreč "lepo pokaže, kako so zahodnjaške predstave o islamu oziroma orientu itd. pravzaprav konstruirane kot drugačne od naših s pomočjo zahodnjaške literature, znanstvenih del in nazadnje tudi medijev."

Novinarji morajo biti pozorni na diskriminiranje
Ker poročanje o rodu ali verski pripadnosti v negativnem kontekstu brez relevantnih povezav z dogodkom, o katerem se poroča, odpira prostor za diskriminacijo celotnih družbenih skupin, je po besedah Ricarda Gutiérreza, generalnega sekretarja Evropske zveze novinarjev (EFJ), "del dolžnosti novinarjev, da se izognemo takšni diskriminaciji." Gutiérrez pri tem spominja na Deklaracijo o načelih in ravnanju novinarjev Mednarodne zveze novinarjev (IFJ), ki pravi, da novinar oziroma novinarka sicer ne sme prikriti ključnih informacij (3. člen), obenem pa v 7. členu novinarje in novinarke opozarja, da se morajo pri delu čim bolj izogibati diskriminaciji na podlagi rase, spola, spolne usmerjenosti, jezika, verske pripadnosti, političnega ali drugega mišljenja ter nacionalnega ali družbenega porekla. Gutiérrez sicer priznava "diktat trenutka", ki medijem, predvsem spletnim, zaradi tekmovalnosti nalaga, da morajo biti vselej prvi pri objavi nečesa, kljub temu pa je njegov nasvet preprost: "Če nisi prepričan o pomembnosti podatka o rodu, ga ne uporabiš oziroma ga ne omeniš."

Diskriminacijo, na katero opozarja Gutiérrez, je sicer mogoče opaziti na več ravneh. Poleg potencialnega učinka prenosa krivde za konkretno dejanja s posameznega storilca na celotno skupnost, je opazna tudi razlika v tem, kakšen pomen se v medijih pripisuje rodu storilcev in kakšen rodu ali veroizpovedi žrtev. Medtem ko je bilo večkrat izpostavljeno, da je bil morilec iz Nice tunizijskega rodu in (bolj ali manj veren) musliman, je bilo precej manjkrat ponovljeno in manj pozornosti deležno dejstvo, da je bilo med žrtvami po poročanju medijev ogromno tujcev, več kot tretjina pa jih je bila muslimanov. V Münchnu je bila medtem celo osem od devetih smrtnih žrtev nenemškega rodu (kosovskega, turškega, grškega, madžarskega). Pri tem izpostavljanja rodu žrtev ne moremo enačiti z izpostavljanjem rodu storilcev, saj v prvem primeru v nasprotju z drugim takšno poročanje nima učinka generalizacije oziroma ne ustvarja negativnega predznaka za celotno družbeno skupnost.

Ob tem se postavlja tudi vprašanje, ali ni ravno podatek o rodu storilca tisti, ki odreja, kako mediji in družba gledamo na določen zločin. Štejemo v serijo napadov v Nemčiji v zadnjih dneh, ki naj povzročijo nekakšne spremembe v zakonodaji ali odnosu do določenih družbenih skupin (beguncev, priseljencev, muslimanov, itd), tudi streljanje v berlinski kliniki, v katerem je zdravnika ubil 72-letni bolnik, ki ga je policija opisala zgolj kot "Nemca" in pri katerem je teroristični motiv izključen? Posebej pomenljiva so tudi poročanja o strelskih pohodih v ZDA, kjer se rod in veroizpoved izpostavljata kot nekakšni določujoči lastnosti napadalca le ali predvsem v primeru, ko gre za muslimana ali Arabca. Nikoli namreč ne slišimo za ameriškega strelca irskega ali italijanskega rodu. Po mnenju dr. Vezovnik gre tudi tu za uvrščanje v prej omenjeno binarno matrico. "Seveda, ker Irec, Severnoameričan ali pa Italijan vsi spadajo na Zahod in so pozitivno označeni v tej binarni matrici. Njih zato ni treba deklasirati."

Podobno podatki o rodu storilca v očeh medijev in javnosti niso obravnavani kot pomembni pri poročanju o drugih oblikah kriminala, recimo gospodarskega. Andreja Vezovnik pojasni, zakaj poročanje v teh primerih ni diskriminatorno. "Po navadi se pri belskem moškem srednjih let, katerih ideje pravzaprav tvorijo to družbeno hegemonijo, v kateri živimo in jo tudi potrjujemo skozi politične odločitve in s tem da gledamo medije, ki reproducirajo to hegemonsko matrico, zdi kot da ga ta belskost, razrednost in zahodnjaškost že postavljata v pozitivno označeni del te binarne matrice. Gre za nezaznamovano ali pa pozitivno zaznamovano kategorijo 'nas' za razliko od negativno zaznamovanega Drugega, ki je lahko nekdo z Bližnjega vzhoda ali pa celo notranji sovražnik."

Kdo je upravičen do naziva terorist?
Očitna je tudi diskrepanca pri medijskem označevanju napadov v Evropi. Javnost je, predvsem zaradi visokega števila žrtev, upravičeno pretresena ob zadnjih napadih, včasih označenih kot teroristični tudi vnaprej, še preden se ugotovi kakršno koli politično ozadje. Medtem pa Nemčijo pod manjšim drobnogledom evropskih medijev in javnosti pretresajo številni drugi napadi, ki bi lahko bili tudi posledica prej omenjene generalizacije, po kateri je za dejanja nekaj posameznikov krivih vseh milijon in več beguncev. Po podatkih nemške kriminalistične policije je bilo namreč od leta 2014 izvedenih več kot 1.000 napadov na azilne domove oziroma begunske centre po državi. V 80 odstotkih so storilci ljudje, ki živijo blizu teh centrov, po poročanju rt.com ugotavlja nemška policija. Samo letos je policija obravnavala 45 požigov teh centrov, ki jih mediji označujejo za skrajnodesničarske, rasistične ali ksenofobne, kljub nasilni taktiki zastraševanja z namenom doseči politične cilje pa ne tudi za teroristične.

S terorizmom se na Zahodu, še posebej po 11. septembru 2001, veliko lažje povezuje islam, čeprav po besedah Gutiérreza "statistika Europola jasno kaže, da večina terorističnih napadov v Evropi ni islamističnih". Poročilo Europola celo ugotavlja, da je bilo med letoma 2010 in 2015 manj kot dva odstotka vseh terorističnih napadov v EU-ju "religiozno motiviranih". Ob tem Gutiérrez spomni na primer norveškega terorista Andersa Breivika, ki je leta 2011 ubil 77 ljudi. "V njegovem primeru so nekatere od prvih analiz strokovnjakov govorile o tem, da bi bil lahko smatran za krščanskega terorista. Nekateri mediji so to mnenje posredovali in ko prebereš, kar je pisal, ga imaš lahko za radikalnega krščanskega terorista. A to oznako smo v medijih uporabljali le kakšen dan ali dva, zatem pa nič več. In danes ga nihče ne označuje za radikalnega krščanskega terorista," je dejal Gutiérrez.

Mediji v poročanjih sicer delamo več napak, meni Gutiérrez, ki v okviru belgijskega sindikata novinarjev organizira in vodi usposabljanja za novinarje in novinarke, ki poročajo o temah, povezanih z islamom. Poleg tega, da se meša narodnost z vero, in to z njenim najradikalnejšim delom, se povsem napačno ljudi, tako v primeru muslimanov kot katolikov, predstavlja kot homogeno enoto. "Muslimanska skupnost je kot mozaik, z zelo različnimi ljudmi, ki imajo različna stališča, tudi glede svoje vere. Mediji pa so jih predstavljali kot nekakšno enovito celoto in ne kot posameznike. Novinarji pa bi morali razmišljati in pisati o posameznikih, ne pa uniformni skupnosti. Resničnost namreč ni takšna."

Širše poročanje za preboj "diskurzivnih matric"
Gutiérrez opozarja, da je na tem področju veliko nevednosti, razlog pa vidi v tem, da o muslimanski skupnosti oziroma – kot meni, da je bolje reči - skupnostih govorimo samo, ko se pojavi nek problem, kot je napad. Potrebna je torej neka širša in trajnejša kontekstualizacija, ki bi šele omogočila, da recimo sirskih beguncev, ki so v velikem številu prišli in še bodo prihajali v Evropo, ne vidimo zgolj kot nemočne žrtve ali nevarne vsiljivce, temveč kot ljudi s številnimi identitetami in značilnostmi, sirsko družbo pa kot vsaj tako kompleksno kot katero koli evropsko. Tega so se konec lanskega leta, ob vrhuncu razprave o beguncih, lotili na ljubljanskem Radiu Študent s projektom Fokus Sirija, ki je trajal med oktobrom 2015 in januarjem 2016.

Kot je pojasnil odgovorni urednik Jernej Kaluža, so med množičnim prehodom beguncev skozi Slovenijo zaznali "zelo problematičen medijski fenomen", in sicer poudarek na diskurzu varnosti ter "poenostavljene predstave in stereotipe o muslimanih in ljudeh z Bližnjega vzhoda". Temu so zato želeli nasprotovati s poglobljenimi prispevki o različnih pojavih v sirski družbi. Tako so v več deset oddajah predstavljali politične razmere v državi in njen nastanek ter - kar je morda pomembnejše - širšo zgodovinsko in kulturno dediščino Sirije z oddajami o sirski glasbi in literaturi.

Potreben je torej preboj t. i. diskurzivnih matric, ki jih po besedah Andreje Vezovnik ob politiki, državnih institucijah, znanosti in popularni kulturi reproducirajo tudi sami mediji.

Boris Vasev
Prijavi napako
Komentarji
Džingis Kan
# 03.08.2016 ob 08:20
Čestitke za ta "članek". Za mnenje so povprašali strokovnjaki iz FDV-ja. Mislim, da to vse pove o strokovnosti napisanega. Pika na i pa je ponovna cenzura mnenj nas, uporabnikov. V glavnem, nov članek s poskusom manipulacije in zbujanja krivde Evropejcev.
Mindmaster
# 03.08.2016 ob 08:29
Cel clanek je en kup relativiziranja in poskusa preusmerjanja pozornosti stran od statisticno dokazane korelacije med neizzvanim nasiljem v evropskih mestih in verskim in kulturnim poreklom prebivalca. Tiscanje prstov v usesa, ko vsa dejstva in gole stevilke pricajo o ocitnem, ima v javnosti negativen ucinek. Ampak glede na avtorja prispevka je taksna propaganda pricakovana.
B in .
# 03.08.2016 ob 08:39
K-ris; pri Romih se identiteta skoraj vedno skriva.
In ne vem zakaj sprašujete FDV.
Sprašujte POLICIJO in njihovo statistiko. Št. kriminalnih dejanj glede na populacijo naprimer ...
Fräulein K.
# 03.08.2016 ob 08:37
Požigi so posledica in ne vzrok

K_ris
Ko pa Slovenec kje koga zaštiha ali namerno povozi s traktorjem, gre pa seveda le za dejanje posameznika


Razlika je če v Sloveniji mož zabode svojo ženo, ali pa če v Franciji Sudanec zabode mimoidočo Francozinjo, kdor trdi da ni razlike laže sam sebi
patriot44x2
# 03.08.2016 ob 08:38
Celo pri Iranskem napadalcu ste uspeli v Zarcalu tedna ga prikazat kot desničarskega skrajneža, pa čeprav to ni bil.
Zakaj pri belcih nenehno poudarjate kaj so oziroma jih označujete za tisto kar niso. Pri priseljencih bi pa morali to zamolčati?
Dvojna merila poročanja kot vedno.
Olympic1
# 03.08.2016 ob 08:45
Pričakovano, kmalu bo prepovedano napisati, da je musliman.
Bivši uporabnik
# 03.08.2016 ob 08:33
A zakaj je potrebno izpostaviti rod barabe, ki je storila kakršno koli svinjarijo? Zato, ker je to naša pravica, da izvemo kdo je bil, ker tudi na osebnih dokumentih piše kdo so-smo, drugače tega ne bi bilo potrebno izpostaviti, ker se tudi sicer o zločincih mora pisati s polnimi imeni in priimki ter njihovem poreklu, tako kot pri nas radi goborimo o Nemcih ali Italijanih in ne o sovražnikih ali okupatorjih, ker so bli pač takega porekla. In ti, ki sedaj vdirajo v Evropo (z dobrimi ali slabimi nameni) so iz precej drugačnega okolja zato je nujno, da se to tudi napiše. Sicer pa se sprašujem zakaj potem mediji ne napišejo zgolj migrant, ali begunec, ,recimo "sirski", "iranski", afganistanski" itd.? Prav je, da se ve od kje prihajajo, na koncu koncev jih tudi tudi uradni organi, ki z njimi ob prihodu v državo pridejo najprej v kontakt najprej povparašajo po izvoru, imenu in starosti, je tako?
Sklicevanje na gospodarske kriminalce pa je popolnoma mimo, večina jih je prepoznavnih že po priimku ali imenu, Janez, Jože ali Igor so pač "naša" imena, Omar, Jusuf, Sulejman pač ne.
rokovnjac
# 03.08.2016 ob 08:43
Do sedaj se je iz teh imen in porekel videl prav dober vzorec in javnost ima pravico izvedeti vse detajle, ne samo rumeni tisk in domaco politiko.
Ce o tem ne boste porocali bo javnost izbrala druge medije.
Se je ?e veckrat ta teden videlo, kako komentatorji dopolnijo pomanjkljivo porocanje
Sebastjan666
# 03.08.2016 ob 08:51
Vrtenje v krogu.
Če bi FDV razvijal ljudi, ki so sposobni kritičnega in samostojnega mišljenja, ljudi, ki so razgledani, bi verjetno bilo malo drugače. To velja tudi za ostale podobne ustanove. Kdo vse diktira, kako se morajo pisati članki?

Zakaj pa nismo izvedeli iz RTV ustanove, kdo da so glavni podporniki skrajnega islama oz. đihadistov in podobnih terorističnih skupin, ki delujejo po Libiji, Siriji, Iraku, Afriki, ki so glavni razlog, da sploh imamo to migrantsko krizo in sirske begunce in ostale begunce? In kdo vzpodbuja te migracijske tokove v Evropo in tudi v ZDA?
Skupine, ki so odgovorne za to:
liberalci, kot na primer Obama, Clinton, Kerry, Hollande, nekateri med njimi tudi demokratični socialisti, kot so Tony Blair, in pa konzervativci, kot so Cameron, Bush, Cheney, Riceova, Ramsfeld..... Junkers, kot vodja EUja, je isti kot Clintonova - kdor mu več da, tam gre - na škodo 99% ljudi.
Glavna povezava med temi skupinami (t.i. levi in desni) so bogate institucije milijarderskih elit in mega korporacij oz. multinacionalk in bank, ena glavnih med njimi je Council on Foreign Relations (ima predstavnike v vseh najpomembnejših ameriških ministrstvih ne glede na t.i. leve ali desne, od bank navzdol), ki ima od leta 2007 predstavništva tudi v Evropi - London, Berlin, Madrid, Sofija,...... . Eden bolj dejavnih v podpori te ideologije t.i. neoliberalizma (kraja davkoplačevalskega denarja, da imajo bogataši še več - socializem za bogatune) oz. odprte migracijske politike v Evropo in ZDA je Soroševa Open Society, ki je tudi pripadnik CFRa. Ta 'skrb' za migrante je navadna hinavščina, saj so te migrante ustvarili ti isti z enim razlogom - multi - kult.

Mediji se pa ukvarjate z vsem drugim....... Pišite dejstva, ne pa potem posledice, o vzrokih pa potem čez kakšnih 50 let.
STANE
# 03.08.2016 ob 08:48
To je podobno,kot v primeru streljanja in ubojev v romskih naseljih in posledično maščevanja
med njimi,pa ljudje ne bi smeli vedeti,kje in zakaj se to dogaja.
Pravico imamo izvedeti,kdo izvaja zločine ,še posebej motiv,ali je posamičen ali organiziran,pa naj bo musliman,kristjan ali katerekoli vere oz.ateist.
bryden
# 03.08.2016 ob 08:54
Če se je razlagalo, da k nam prihajajo biseri polni znanja, kader ki ga potrebujemo- zdravniki, specialisti, inženirji itd. potem je izjemno pomembno da se tudi teroristične napade postavlja v enak kontekst.
ginza
# 03.08.2016 ob 08:59
OMG. Knjiga Orientalizem se na fakultetah FDV in FF promovira kot neka Bibilija in se uporablja za pranje možganov študentov in za vzbujanje slabe vesti Zahodnjakom. A pozabijo, da v knjigi avtor omeni tudi besedo okcidentalizem, ki se nanaša na odnos vzhodnih kultur do zahodnih, ki je prav tako prežet s predsodki in genralizacijami kot naš odnos do njih. V angleščini pa obstaja zelo dober nevtralen izraz za oboje, BIGOTRY, prisoten povsod, v vseh kulturah, nacijah, verah, rasah.
B in .
# 03.08.2016 ob 08:59
"S poudarjanjem etničnega in verskega porekla nam mediji skušajo povedati, da je storilec od nas drugačen, da spada v drug del te binarne matrice, s pomočjo katere si zahodnjaki razlagamo družbeno realnost.

Prvo:
težko se evropejec enači z razmišljanjem in metodami islamskih teroristov ali šariatskem pravu. Ne rabimo iti niti tako daleč - popolnoma tuja mu je vera ali tradicija nekaterih dalnjih narodov iz drugih kontinentov v odnosu do žensk, otrok, žviljenja samega.

Drugo: mediji delujejo v skladu z vami oz. z indoktrinacijo enko vaši ali po teh navodilih. Govorimo seveda o največjih, najpomembnejših medijih.
webman
# 03.08.2016 ob 08:50
Podrobna identiteta je zelo pomembna za javnost:
- da se na naslednjih volitvah demokratično odločimo za tisto vodstvo, ki bo sprejelo ukrepe, ki bodo na političen način preprečili načrtno spreminjanje demografske slike in
- da se primerno označi in obsoja vsa zločinska dejanja, leva in desna, črna in bela. Jaz bi jih vodil kar statistično po veri, barvi kože ipd. Svoboda zasebnosti napadalca se namreč konča v trenutku ko zagreši svoje dejanje.
- da se čimprej izpostavi problematiko neorganiziranega sprejemanja beguncev. Če jih sprejemamo medse, mora imeti skupnost najprej plan, kako in kaj bodo tu počeli, kako se bodo preživeli, da ne bodo le socialni rob družbe.
Popotnik92
# 03.08.2016 ob 08:33
Pri gospodarskem kriminalu je zadeva jasna: ponavadi gre za domače rodovniške lopove, vsaj pri največjih krajah (trgovina z orožjem, gradnja avtocest, TEŠ6, Patrie, zdravstvo).
Lord Vader9
# 03.08.2016 ob 12:27
Čeprav je bilo lani jeseni 70% migrantov moških, so bile na slikah v 90% ženske z otroci! RTV imate kakšno pojasnilo za takšno poročanje???

In dolžni ste še pojasnilo zakaj smo lani jeseni non stop brali propagandne članke in intervjuje s filantropijo in mirovnim inštitutom, ni bilo pa enega prispevka, ki bi problematiziral množične migracije! Zakaj???
ZeK
# 03.08.2016 ob 13:48
V Nemčiji za vinsko kraljico okronali begunko iz Sirije

a pri tej novici je pa rod pomembna informacija?
arawn
# 03.08.2016 ob 11:54
Spoštovani strokovnjaki in novinarji,

Kar počnete je propagiranje tematike, ki ustreza samo trenutni politično-medijski klimi. Druga stran vas, ne samo, ne zanima ampak se na vse pretege in kriplje trudite, da jo prikrojite ali celo popolnoma zakrijete. Ko gre za članke o prebivalcih Zahoda se zadeve prosto posplošujejo. Ne pišete o posameznikih ampak rasizem, kseno- in islamofobijo kolektivizirate. Nasprotno, ko gre za članke o muslimanih in nasilju ravno obratno. So le posamezniki [in nimajo veze s islamom].

Kaj je Vaš kodeks, ki govori, da novinar poroča:

- resnično in točno
- neodvisno
- pošteno in nepristransko
- humano
- prevzema odgovornost za napisano

Ravno tako vas ne moti, ko uporabite predstavnika muslimanov za evidentno zavajanje javnosti, da bi dosegli svojo oziroma agendo tistih, ki vas plačujejo in govorijo kaj se lahko in kaj ne sme objaviti.

Lahko bi uporabil nešteto primerov v zadnjem letu, kjer ste vse ignorirali in povozili lastni etični kodeks. Bom samo enega. Zadnjega in še svežega.

V primeru podpore H. Clinton ste z veseljem pograbili zgodbo Khizrja Khana. Predstavili ste ga kot muslimanskega očeta, migranta, katerega sin se je žrtvoval za Ameriko in postal junak. Človeka, ki je tako integriran, da bi lahko bil na posterju in nosi Ustavo ZDA kar vseskozi v žepu. Z veseljem ste ga prodajali v javnost kot primer, da je takšna večina. Potem je prišla resnica. Khzir Khan, šolan v Savdski Arabiji, je simpatizer Allaha K. Brohija - bivši pakistanski minister za Pravne in verske zadeve [eden tesnejših sodelavcev Zia ul-Haqa, očeta in utemeljitelja talibanske države]. Deli veliko njegovih pogledov, jih hvali in podpira. Glede na to, da govorimo o Talibanih verjetno ni težko uganiti kakšen je njihov odnos in pogled na človeške pravice. Kot tudi ne, da je za Khana eden in edini zakon dan od boga - in to je šarija. Po njegovo bi morali biti vsi zakoni, kjer koli po svetu, v podrejenem položaju do šarije. Nič ne more biti nad njo. Citiram: ˝For every issue concerning a Muslim, either there is a binding text (of the Shariah) that rules it, or there is a guidance that may indicate the way to truth. If there is a text, then the Muslim has to follow it.˝ Svojih pogledov in pisanja, do danes, ni nikoli javno spremenil. Še bolj bode v oči njegov posel. Služi namreč z urejenem pogojev in viz za preselitev premožnih, vplivnih muslimanov v ZDA. Je tesno povezan s kontraverznim programom EB-5, ki je obkrožen s ponzijevimi shemami in izginulim kapitalom. Je pa bil tudi dolgoletno zaposlen pri odvetniški družbi Hogan Lovells iz Washingtona, ki je (bila) uradni predstavnik Savdske Arabije v ZDA in je med drugim pripravljala tudi finančna poročila Clintonovi in sprejemala donacije iz tujine (večinoma S. Arabije) v imenu Clinton Foundation. Khan je popolnoma izbrisal lastno spletno stran. Zakaj, če je tako ugleden in pošten prebivalec ZDA, brez agende v ozadju, kot ste ga predstavili vi in nikoli zavrnili ali vsaj popravili teh trditev? Jaz vem in gotovo veste tudi vi.

Hvala, ker ste objavili tale zapis in mi dopuščate svobodo govora.
Godfather11
# 03.08.2016 ob 09:04
Samo posploševanje in upravičevanje posledic, ki so nastale po prihodu nezakonitih ilegalnih migrantov oz. mladih moških (z le peščico sirijskih beguncev med njimi). Dejstvo je, da so bili med njimi pomešani radikalni islamisti, ki smo jih brezplačno vozili preko države, in tudi če je bil en sam napad (pa jih je bilo več) je že to zaskrbljujoče, pa naj FDVjevci (ki vemo kakšna je njihova politična usmerjenost) še tako upravičujejo opravičujejo situacijo z raznimi "diskurzivnimi matricami".
REsje
# 03.08.2016 ob 13:49
Lahko napišete še 50 takih člankov, verjame vam tako nihče več.
robijehud
# 03.08.2016 ob 13:43
Pod isto rubriko beremo na MMC strani: Na bojišču v Siriji umrl slovenski borec YPG-ja....
A ni dovolj samo borec? Kako to? Dvojna merila...Da se ne boste "zakuplali"!
mali_piscek
# 03.08.2016 ob 11:55
Politična korektnost nas bo uničila.
ronin SLO
# 03.08.2016 ob 11:22
FDV, mirovni inštitut,..., je že vse jasno....
Nikec3
# 03.08.2016 ob 09:58
Kot pojasnjuje Andreja Vezovnik s Fakultete za družbene vede v Ljubljani, ki se ukvarja s teorijo in analizo diskurza, je "izpostavljanje informacij o storilčevi rasi, veri, etničnem poreklu itd. pravzaprav običajen mehanizem drugačenja, jasnega označevanja, da je storilec od nas, torej od večinske in prizadete populacije, etnično ali versko drugačen

Kaka bedarija. Narodnost napadalca je dejstvo. Kaj si bodo ljudje s tem podatkom začeli, je stvar ljudi in ne stvar novinarja. Novinar namreč ni tukaj zato, da bi vzgajal bralce, ampak je njegova naloga posredovanje informacij. V tem primeri so informacije o narodnosti povsem objektivne.

Problem je, da pri nas novinarji ne razumejo svojega poklica. Na vsak način bi radi bili družbeno-politični delavci, ter pravili prebivalstvu kaj je prav in kaj narobe, čeprav to nikakor ni njihova naloga.
Lord Vader9
# 03.08.2016 ob 12:10
Članek je obupen poskus opravičevanja medijske cenzure. Tako kot vaša propaganda med migrantsko krizo, bo tudi tole klavrno propadlo. Mediji ste postali irelevantni. In prav je tako!
MyotisSI
# 03.08.2016 ob 11:42
Muslimanska skupnost je kot mozaik, z zelo različnimi ljudmi, ki imajo različna stališča, tudi glede svoje vere. Mediji pa so jih predstavljali kot nekakšno enovito celoto, in ne kot posameznike. Novinarji pa bi morali razmišljati in pisati o posameznikih, ne pa uniformni skupnosti.
Ricardo Gutiérrez, EFJ


res, a vera je enaka. Pri muslimanih ni prioblem njihova etnična pripadost. Težava je sam Islam, ki rabi reformo. v UK si 40% muslimano želi šeriatsko pravo! in to je stara anketa iz 2006

O pogledih musimanov si lahko več preberete TUKAJ IN POTEM MALO POKLIKATE NAOKOLI. ZANIMIVO BRANJE.

p.s.
Admin, kje je moj prejšnji komentar? zakaj je bil izbrisan, če je bil??
angryjoe
# 03.08.2016 ob 09:15
Kako je lahlo izobraževalna ustanova kot je FDV, kjer je profesorski lader skoraj izključno levičarski merodajna za proizvod 'kritično mislečih intelektialcev'. Regresivci so vse kaj drugega kot kritični misleci.
vnk
# 03.08.2016 ob 15:59
Imamo poklicna merila in načela novinarske etike RTVja, če citiram del 1.2 točke o nevtralnosti:

Izogniti se je treba vsemu, kar lahko spodbudi upravičeno domnevo, da je novinar ali javni zavod pristranski ali pod vplivom neke skupine za pritisk, ne glede na to, ali je ta ideološka, politična, finančna, socialna, verska ali kulturniška.

To lahko tudi utemeljim z javno dostopnimi podatki, torej ne gre za neko kršenje zasebnosti, niti se nisem trudil iskati kakšne bolj osebne informacije, četudi morda javno dostopne. Pisec prispevka želi predstavitvi Andrejo Vezovnik kot osebo, ki se ukvarja s teorijo in analizo diskurza, a hkrati zamolči njeno politično pripadnost:

-organizira Antifa seminarje na FDV
-sodeluje z Radiom Študent

Politično mišljenje lahko razberemo natančneje iz opisa knjige zapisov iz antifa seminarja. Torej tu imamo izjemno politično motiviran in pristranski vir.

Sodeč po intervjujih, Veronika Bajt je pravtako politično pristranska, a ne nudi nobenega ravnovesja pri mnenju, ampak je spet skrbno izbrana oseba, da podkrepi avtorjev argument, sicer pa politično mnenje Mirovnega Inštituta ni nobena skrivnost, saj so se mnogokrat pojavljali v medijih, sploh na RTVju v času migranstke krize. O Radiu Študent skoraj škoda izgubljati besed, a je vredno omeniti, da je omenjeni odgovorni urednik Jernej Kaluža sodeloval z Andrejo Vezovnik, torej gre zopet za politično enako usmerjene ljudi.

Kaj kmalu, ko je Boris Vasev objavil ta prispevek na osebnem twitterju pa je dobil odgovor:

@borisvasev Končno! Odličen zapis...
Ksenofobi, rasisti, desničarji & Co. že rohnijo.
#bullseye


Retweetnila pa ga je tudi Veronika Bajt, ki je v samem članku. Torej vse skupaj postavi kredibilnost RTvja hudo pod vprašaj, ko se dovoli obvaja takšnih prispevkov, brez sankcij. Sicer je politična nevtralnost zapisana tudi v 5. členu zakona ZRTVS-1, a na žalost RTV Slovenija nadzira sama sebe, saj je za to pristojen notranji nadzorni organi RTV Slovenija (Programski svet RTV Slovenija).

Ker moderator moj prispevek vztrajno briše brez pojasnila, ga objavljam ponovno. Kljub vašim pravilom, sem vseeno mnenja, da je to v tem primeru vredno omembe. Jaz sem raziskal vpletene osebe in našel med njimi povezave, katere avtor članka ne omeni, torej postavi vedostojnost članka pod vprašaj.
grizold
# 03.08.2016 ob 15:53
Dejstvo je, da niso vsi muslimani teroristi, so pa skoraj vsi teroristi muslimani. Pa če se še tako grdo sliši.
Bogdaj
# 03.08.2016 ob 14:06
»Vse, kar te napade povezuje, je pravzaprav to, da so jih storili ljudje tujega rodu.«
To sploh ni res, razlog pa je nadvse preprost.
»Tuji rod« je »tuj« je namreč »tuj« samo iz tuje perspektive – iz perspektive napadalcev pa nikakor ne.
Resnica je precej drugačna, zapiše pa se lahko tudi takole:
»Vse, kar te napade povezuje, je pravzaprav to, da so jih storili muslimani.«
Pri tem je popolnoma vseeno, ali so bili to skrajneži ali »liberalni« ali vmesni verniki islama. Temeljno dejstvo se glasi, da so bili vsi po vrsti muslimani. Tudi brejvikovski mladenič, ki se je med napadom razglašal za »Nemca, ki sovraži tujce« – je bil musliman.

Podobno tudi dr. Vezovnik precej nepremišljeno in ksenofilno (v tem smislu, da je zaljubljen v tuje izraze, tj. tujke) našteva »nekakšne binarne opozicije: krščanstvo-islam, zahodno-vzhodno, razvito-nerazvito, civilizirano-barbarsko, dobro-slabo.« Ker po emotivni evropski modi zavrača krščanstvo, ga postavi za nasprotje islamu. (To je pri obravnavanju terorizma kar pogosta zmota.)
Namreč, kar zadeva preteklost, krščanstvo od nekdaj velja za nasprotje islama. Po novejših družboslovnih pogledih, ki jih podpirajo nesporni dokazi (tu je zanje premalo prostora), pa je jasno, da je edino pravo nasprotje islama DEMOKRACIJA. Demokracija je nekaj, kar islam po naravi svoje biti nujno sovraži. Demokracija ima namreč posvetne, od človeka dane zakone. Islam takih »človeških« zakonov ne priznava: zanj veljajo samo božji. Ravno zato je povsod, v kateri koli demokratični ureditvi se znajde (Švedska, Francija, V. B. in še), v nenehnih sporih z oblastjo. Za islam demokratična oblast nima nobene veljave.
Nasprotje islama torej nikakor ni krščanstvo, marveč demokracija. Tako bo pač treba popraviti »binarno opozicijo« dr. Vezovnika »krščanstvo-islam«. Seveda v »demokracija-islam«.
To je, žal, neizpodbitno dejstvo. Obenem pa tudi smrtno nevarna grožnja ljudem in zakonom sodobnega sveta.
Bodite v miru z vsemi. B.
MyotisSI
# 03.08.2016 ob 12:48
bo v 4 ali 5 šlo??
Sem odstranil dele ki mogoče motjo naše vrle edinstvene snežinkice na RTV :/

Dragi medijski ///CENZURIRANO/// in FDV sanjači. Vaše laži ne delujejo (več). Lahko se na trepalnice postavite. Je pa lepo brati vaš jamr :)

in še mojih 5 centov.

Če nekdo, medtem ko s tovornjakom melje nedolžne pešce, kriči ///CENZURIRANO/// me še kako zanima poreklo in vera. Ker je to bistveno za širše razumevanje dejanja. Pri napadu v nici je bistveni podatek da je bil morilec islamski skrajnež, ki je z ekipo skrajnežev načrtoval napad. A po vaše to ni pomembno?

Ravno tako, če nek krščanski fanatik pospravi nekaj ljudi z mitraljezom zradi vere, me še kako zanima veroizpoved, ker je to pomembno za razumevanje dogodka. Ko je uni mladič iz USA pospravil celo cerkev temnopoltih, je bistveni podatek, da je to storil ker je bil rasist. A to po vaše ni pomembno?

Če janez v alkoholnem deliriju pospravi Jožico pa me vera in poreklo res ne zanimajo, ker je za razumevanje dogodka bolj pomembna info da je janez alkoholik in nasilnež.

Poleg tega pa ste vi prvi, ki boste z slino na ustih napisali kako je nekdo moril ker je "krščanski fundamentalist", ali pa "skrajni desničar". Najraje imate nalepko skrajni desničar seveda. Ampak ja, sem pozabil da take se lahko etiketira, pripadnike ///CENZURIRANO/// pa se ne sme, ker so tako občutljivi, da se občasno nekateri pripadniki ///CENZURIRANO/// kar razstrelijo od jeze.

K_ris
# 03.08.2016 ob 10:15
@gartnerm
(eden zadnjih primerov, ki ni prišel v mainstream medije - geja, uradno poročena, oznanjala svojo zvezo preko vseh glavnih medijev v ZDA kot trdno, varno itd. ...bla bla...preverjena....posvojita...in zlorabljata fantka od 6 mesecev naprej ter ga potem nekaj let prodajata po...celem svetu...; pri nas pa ravno zaradi vaše logike silencio stampa; morda omenim še Vitana Mala; raje koga iz visokih slovenskih državnih krogov??),

To je spet ena velika neumnost ...

Zakaj bi po tvoje morali izpostavljati primer zlorab s strani gejev, če ne poročajo niti o zlorabah s stranih heteroseksualcev? A samo zato, ker je v tem primeru šlo za homoseksualca? Če že, naj poročajo o vseh zlorabah otrokov v ZDA ali pa o nobenih, ne pa da je kriterij za poročanje ta, ali je otroka zlorabljal heteroseksualec ali homoseksualec.


Zato ker se v debati o posvojitvah stalno pojavla argument, kako so geji/lezbijke super primerni, ker da je v klasičnih družinah veliko nasilja v gejevskih pa baje samo rož'ce rastejo. Takih argumentov je bilo polno tudi ob slavnem rfeferendumu o družinskem zakoniku. Zato. Naj se neha nabijat o svetniškem siju nad geji in lezbijkami in potem velja tvoj argument ok? Smo vsi ljudje z napakami.
Shimun
# 03.08.2016 ob 10:04
Seveda hočemo vedeti rod in tudi veroizpoved, ker s tem je nam, družbi, jasno vidno pri katerih populacijah se ene in iste stvari ponavljajo in imajo enak vzorec.

Ali je to rasizem? Ne, to je samo sklepanje na podlagi dejstev. Tako kot je dejstvo, da imajo Američani ogromno žrtev streljanja (visoka korelacija s tem, da lahko kupujejo orožje kar tako), kakor je tudi dejstvo, da je med arabskimi muslimani veliko več samomorilskih napadov kot v primerjavi z muslimani iz Bangladeša ali Indije, medtem ko je med kristjani kaj takega praktično ni.

Ali je to rasizem? Ne ni. To so dejstva.

Ali je sporno to, da objavimo, da je nek pedofil dejansko zaposlen v Cerkvi? Ne ni sporno. Ker to je spet nek vzorec, ki se pogosto ponavlja.

Ergo: objavljanje teh podatkov je nujno!
cairns
# 03.08.2016 ob 15:44
Kot pojasnjuje dr. Andreja Vezovnik s Fakultete za družbene vede v Ljubljani, ki se ukvarja s teorijo in analizo diskurza, je "izpostavljanje informacij o storilčevi rasi, veri, etničnem poreklu itd. pravzaprav običajen mehanizem drugačenja, jasnega označevanja, da je storilec od nas, torej od večinske in prizadete populacije, etnično ali versko drugačen.

In kaj je tu narobe ali sporno če se napiše kdo in od kod je storilec. Prikrivanje podatkov je veliko bolj sporno ker ljudje začnejo ugibati.Pojavljajo se napačne informacije posredovane od tistih ki so rasisti in ksenofobi. Z objavo podatkov o nacionalnosti, rasi in veroizpovedi pa ta manipulacija odpade.

Prikrivanje podatkov so začeli uveljavljati najprej na Švedskem in naredili zelo veliko škode. Ljudje medijem ki so na liniji vladajočih struktur ne zaupajo več in iščejo informacije na drugih mestih.

To skrivanje podatkov me vse bolj spominja na poročanje medijev iz časov komunizma v Sovjetski zvezi, Severni Koreji in pa tudi SFRJ.
Lord Vader9
# 03.08.2016 ob 12:21
Ob takšni meijski propagandi in lažnivem poročanju se človek res lahko vpraša kdo stoji za vsem in kdo takšno lažnivo poročanje financira!!
Lord Vader9
# 03.08.2016 ob 12:19
Poglejmo en primer RTV profesionalnosti!

naslov članka Nemška policija: Napadalca navdihnil Breivik, ne Islamska država
In potem v nadaljevanju:
ampak ga je očitno navdihnil norveški desničarski skrajnež Anders Behring Breivik. A tudi ta povezava še ni dokončno potrjena.

Vidite problem in razlog zakaj vam nihče več ne verjame??

In da niti ne omenjam kako ste se trudili zakriti identiteto storilcev posilstev za novo leto v Kolnu!!
sirus
# 03.08.2016 ob 11:48
Ah, za naslednje novo leto bodo že vsi Nemci :)
simonc27
# 03.08.2016 ob 11:30
Recimo BBC je ob napadu v Nici zapisal naslov, da je tovornjak ubil ljudi!

Mogoče so mislili na tistega iz Spielbergovega filma.

Vsi libtard mediji nočejo več uporabljati besede islamski terorist.
simonc27
# 03.08.2016 ob 11:20
"Kot pojasnjuje XY s Fakultete za družbene vede v Ljubljani..."

Tu sem nehal brat
MiStri57
# 03.08.2016 ob 09:12
Prvič : in kdo je kriv, da se ob naših kradljivih tajkunih ne pojavljajo imena...???
Drugič : Breivik je bil SAMO eden, pa mu recimo tudi krščanski terorist, muslimanskih teroristov pa je , lahko bi rekli , na milijone...(problem je tudi, ker ga bodo prehitro spustili na svobodo....žal)
Tretjič : Džingis Khan je lepo napisal....ta članek je metanje peska v oči ....spet nalaganje krivde nam, evropejcem in seveda gnilemu zahodu......
Četrtič : cenzura v medijih in na tem portalu zelo lepo deluje.....
Bratko
# 03.08.2016 ob 09:35
Hahaha ne morem verjeti. Se opravicujem za smeh vendar si ob taksnih parolah ne morem pomagat.
Izgleda, da v bistvu teroristov sploh ni in je to zgolj Bliznje-vzhodna kultura, ki je mi groozni in ksenofobni Evropejci ne sprejmemo.
cairns
# 03.08.2016 ob 18:20
dr. Andreja Vezovnik
Mehanizem drugačenja torej konstruira jasne ločnice med nami - nekriminalnimi, žrtvami - in drugimi - kriminalnimi, fanatičnimi, blaznimi, nevarnimi itd."

To kar zagovarja dr. Andreja Vezovnik je posploševanje po sistemu saj smo vsi enaki. Pa nismo vsi enaki. Zaradi tega mora biti poročanje OBJEKTIVNO. Ta objektivnost pa zajema vse relevantne podatke.
Ko so poročali o psihopatu Breiviku so jasno napisali kdo je bil, kakšne rase je bil in kakšnega prepričanja je bil. To so napisali tudi za žrtve napada. Tako smo vedeli vse in ni bilo kikakršnega posploševanja da so vsi Norvežani psihopatski nacistični morilci.
jbzt
# 03.08.2016 ob 09:09
hahaha...pri Noviču ste pa tako lahko zraven pisali SDS...vaša dvojna merila...
DREADLORD
# 03.08.2016 ob 12:31
Najbolje da se članek o terorističnem napadu napiše nekako takole.

Neznano dejanje neznane stopnje agresivnosti je storil neznanec ali neznanka iz neznane države več neznancem z neznanim orodjem oziroma neznanim orožjem. Neznano je, kje se je to zgodilo in tudi neznano kdaj. Neznani organ pregona neznano kako obravnava to neznano dejanje. Nam pa je neznanec, morda iz službe za stike z nedoločeno javnostjo, vedel povedati, da bodo podatki tajni zaradi interesa preiskave.
Neznano število ranjenih oskrbujejo neznanci iz neznane bolnice v neznanem kraju, ki je že večkrat inkognito reševala podobne primere.

Kaj hudiča, pove se naj. Kdo je to delal, z imenom in priimkom. Kdaj bo sojenje in kakšna bo kazen za take neumnosti.
Bivši uporabnik
# 03.08.2016 ob 11:24
Glede na to da se dogajajo velike migracije v Evropo, je normalno da ljudi zanimajo ali so ti prišleki bolj nagnjeni k določenim oblikam kriminala (in terorja).
Ta statistika seveda mora vplivati na migracijsko/integracijsko politiko Evrope v prihodnosti (ali omejiti migracije ali pa spremeniti politiko integracije/asimilacije). Vse ostalo je tiščanje glave v pesek.

Če to ti 'znanstvetniki' iz FDV-ja ne razumejo, jim noben ne more pomagati :-)
JANEZ BLOND
# 03.08.2016 ob 11:16
Nepomeben brezpredmetni članek vi novinarji ste lansko leto izgubili zaupanje bralcev, ker ste nam lagali in prikrivali tako, da BLA BLA BLA
xes
# 03.08.2016 ob 09:10
Torej nova zapovedana politika poročanja iz FDV: Neznani storilec neznanega rodu je na neznan način neznano kdaj napadel neznano osebo in ji prizadejal neznane poškodbe. Hmmm... kje sem že to videl???
Lord Vader9
# 03.08.2016 ob 12:10
In najbolj zabavno pri poročanju o dogodkih v svetu je, da se v 90% RTV zanaša na poročanje skrajno levičarskega The Guardiana. Vedno beremo ''po poročanju Guardiana....''
A je ta vaš Guardian na RTV obvezno branje al kaj?? V UK pa se iz Guardiana bolj ali manj vsi delajo norca, za vas pa je najpomembnejši vir informacij. Tako imate tudi twitter profil #somuchguardian kjer se vsi delajo norca iz tega časopisa. In da niti ne omenjam, da ima časopis gromozansko izgubo. Ker ga pač razen skrajnih levičarjev in seveda ''neodvisnih'' RTV novinarjev nihče ne bere!!
dijobono
# 03.08.2016 ob 10:00
podobno delajo na Norveškem in Svedskem, kjer skrivajo rod oziroma vero storilcev posilstev, ker je diskriminiranih arabcev veliko več kot švedov oziroma ostalih europejcev.

zdi se mi prav, da potencialne žrtve vedo, pri katerih ljudeh se pričakuje večja verjetnost, da zaradi njih postanejo žrtve.
ST11
# 03.08.2016 ob 09:16
Cel kup besedicenja o preprostih dejstvih, kar pa smo s tistega konca ze vajeni.
megan
# 03.08.2016 ob 16:25
Spet sprenevedanje FDV "strokovnjakov," multikulti sanjačev in anarhistov.

"Vse, kar te napade povezuje, je pravzaprav to, da so jih storili ljudje tujega rodu. Napadalci so bili tako tunizijskega, sirskega, afganistanskega (morda pakistanskega), iranskega in alžirskega rodu"
Storili so jih ljudje tujega rodu, ampak ne naključno po 2 Kitajca, 1 Venezuelec, 1 Ukrajinec pa 2 Japonca pa 3 Indijci ... ne vsi so iz MUSLIMANSKIH držav. Če bi zgoraj omenjeni "strokovnjaki" znali osnove osnov statistike bi verjetno opazili da večino napadov izvedejo muslimani.
Poleg tega moraš bit res mojster sprenevedanja, da rečeš, da motiv ni znan, če se napadalec med napadom dere "alahuakbar"
Kazalo