Kaj vse se bo spremenilo pri zdravstvenih pravicah
Obsežen popis sprememb
Objavljeno: 8. oktober 2017 ob 12:20
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Bolnik
Predlog prenaša pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zakonsko raven in jih pri tem nekoliko spreminja. Foto: BoBo
Zdravila
Zdravnik bo predpisal le zdravila s splošnim imenom, nič več specifičnih izdelkov. Foto: MMC RTV SLO
Evri, bankovci, denar
Z izenačevanjem prispevnih stopenj naj bi se v zdravstveno blagajno letno prililo za 73 milijonov evrov več denarja. Foto: BoBo
Zdravnik
Zdravniki bodo imeli precej več omejitev pri predpisovanju zdravil sebi in družinskim članom. Foto: MMC RTV SLO
Milojka Kolar Celarc
Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je za pripravo zdravstvene reforme prejela veliko ostrih kritik tudi iz koalicijskih vrst; a vseeno reformo nadaljuje. Foto: BoBo
Povprečni prispevek po starem in po novem (v evrih)
 
Zaposleni - 207 | 207
s. p. -137 | 137
Kmetje - 44 | 95
Upokojenci - 57 | 63
Brezposelni - 90 | 98
Bela napotnica
Bele napotnice ne bo več kril Zavod za zdravstveno zavarovanje. Foto: MMC RTV SLO
Letni prihodek ZZZS-ja po kategorijah, po novem in po starem (v mio. evrov)
 
Zaposleni - 1873,3 | 1878
s. p. - 120,4 | 120,4
Kmetje - 6,5 | 13,8
Upokojenci - 373,6 | 441,2
Brezposelni /
ZPIZ
ZZZS bo bolniško odsotnost kril največ eno leto, sledilo bo odločanje o trajni nezmožnosti oz. selitvi kritja na ZPIZ. Foto: MMC RTV SLO
Občine, njive, ptičja perspektiva
Precej več naj bi letno v zdravstveno blagajno prispevali kmetje. Foto: BoBo
Šolski hodniki in stopnišča so spet oživeli. Foto: Bobo
Otroci ne bodo več zavarovani po starših. Foto: Radio Koper
Vojska
Iz proračuna bodo še naprej kriti prispevki za tiste, ki prostovoljno služijo vojaški rok. Foto: BoBo

Spremenila se bo višina prispevkov za zdravstveno zavarovanje, trajanje plačane bolniške odsotnosti, nič več ne bo kritja belih napotnic, otroci ne bodo več zavarovani po starših ... Prihajajo obsežne spremembe pri pravicah iz zdravstvenega zavarovanja.

Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je ministrstvo za zdravje nedavno poslalo koalicijskim partnerjem in je del obsežnejše zdravstvene reforme, ki si jo je zadala ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc. Predlog prenaša pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zakonsko raven. Pri tem so nekatere pravice nekoliko spremenjene, na nekaterih področjih se pravice širijo in rešujejo težave, ki so se v preteklosti pokazale v praksi, piše Slovenska tiskovna agencija.

Medtem ko veljavni zakon zavarovanim osebam zagotavlja plačilo zdravstvenih storitev, nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela in povračilo potnih stroškov, pa predlog zakona posebej ureja pravico do spremstva, pravico do sobivanja, povračilo prevoznih stroškov, povračilo stroškov nastanitve in pravico do zdravstvenih storitev v tujini.

Bolniški dopust omejen navzgor in navzdol
Osnova za izplačilo nadomestila za bolniško odsotnost v novem predlogu zakona ostaja enaka, to je povprečje plač v preteklem koledarskem letu, pri čemer v prvih treh mesecih izplačilo bolniku znaša 80 odstotkov osnove. S predlogom zakona se določa najnižje denarno nadomestilo, in sicer v višini 80 odstotkov minimalne plače, medtem ko po trenutnih pravilih nadomestilo ne more biti manjše od zajamčene plače.

Napovedana je zgornja omejitev oziroma najvišji znesek denarnega nadomestila. Medtem ko je zdaj omejeno zgolj na plačo, ki bi jo zavarovanec dobil, če bi delal, bi po novem dodali, da ne sme presegati dvainpolkratnika povprečne mesečne plače v Sloveniji v preteklem koledarskem letu.

Iz zdravstvenega v pokojninsko
Po predlogu zakona se omejuje čas prejemanja nadomestila za bolniško odsotnost v breme obveznega zavarovanja. Medtem ko so določeni bolniki na bolniški odsotnosti v breme ZZZS-ja danes tudi več let, predlog zakona določa največ leto dni neprekinjene bolniške odsotnosti v breme ZZZS-ja oz. največ leto in pol s prekinitvami za isto bolezen oz. poškodbo. Nato bi po predlogu zakona prenesli stroške izplačila nadomestila na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki bi odločal o trajnejši nezmožnosti za delo. Višina nadomestila pa bi bila enaka višini nadomestila iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Predlog zakona predvideva, da lahko osebni zdravnik za bolnika, pri katerem je zdravnik ali komisija ugotovila, da nadaljnja začasna zadržanost od dela ni utemeljena, za isto bolezen oz. poškodbo odobri ponovno bolniško odsotnost šele po poteku 30 dni od izdaje zadnje odločbe. Dovoljena je izjema, ko gre za nenadno in nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja.

Nadomestilo za nego bolnika
Spreminja se tudi pravica do nadomestila zaradi izpada dohodka ob negi družinskega člana. Zdaj je oseba upravičena do nadomestila za največ sedem delovnih dni, če je negovala otroka do sedmega leta, za starejšega otroka, ki je duševno in telesno prizadet, pa do 15 delovnih dni. Zdravnik je lahko to podaljšal na največ 30 delovnih dni za nego otroka do sedmega leta oz. za prizadetega otroka do 14 delovnih dni.

Po predlogu novega zakona pa bi pravica do nadomestila trajala najdlje deset dni za nego otroka do šestega leta starosti in partnerja z možnostjo podaljšanja za 20 dni. Za nego otroka do šestega leta starosti oz. za prizadetega otroka in za odraslega, ki je postavljen pod skrbništvo, pa bi bil zavarovanec upravičen prejemati nadomestilo največ 20 dni, lahko bi se podaljšalo za 40 dni. Nadomestilo bi lahko podaljševali do najdlje šestih mesecev, dlje od tega pa le, če gre za otroka ali odraslo zavarovano osebo, ki je postavljena pod skrbništvo.

Pravica do sobivanja
Po trenutni ureditvi je pravica do sobivanja v bolnišnici zagotovljena za starša otroka do petega leta starosti, pri čemer ZZZS krije stroške nastanitve in prehrane. Sobivanje je zagotovljeno tudi za otroka s težjo okvaro oz. poškodbo možganov ali hrbtenjače, pri katerem je v bolnišnici potrebno usposabljanje staršev za poznejšo rehabilitacijo na domu. Dolžina usposabljanja lahko traja največ 30 dni, ZZZS pa krije 70 odstotkov stroškov nastanitve in prehrane. Prav tako je sobivanje zagotovljeno za otroka hospitalizirane doječe matere.

Predlog zakona ureja pravico do sobivanja kot posebno pravico iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, in sicer kot pravico bolnika, ne pa pravico osebe, ki sobiva. Po novem bo imel pravico do sobivanja hospitaliziran otrok do šestega leta starosti, pa tudi otroci in odrasli pod skrbništvom, ki imajo težko možgansko okvaro, rakavo obolenje ali posebno hudo poslabšanje zdravstvenega stanja.

Pravico do sobivanja bodo imeli otroci in odrasli, ki so pod skrbništvom, če je potrebno usposabljanje za poznejšo medicinsko rehabilitacijo zaradi težje okvare ali poškodbe možganov ali hrbtenjače ter zaradi kronične bolezni ali okvare. Bodo pa za sobivanje po novem prejeli celotno kritje stroškov nastanitve in prehrane, ne le 70-odstotno.

Če spremljevalec ne more biti nastanjen pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti zaradi prezasedenosti, ima pravico do stroškov nastanitve v hotelu. Zdaj je višina teh stroškov omejena na dejanske stroške, ki pa ne smejo presegati cene enoposteljne sobe v najcenejšem hotelu s tremi zvezdicami v tistem kraju, po novem pa bi šteli dejanski stroški, ki ne smejo presegati trikratne višine dnevnice v javnem sektorju.

Enako kot za sobivanje so po predlogu zakona urejeni tudi stroški prevoza in nadomestilo za plačo za spremljevalca, ki je določeno v višini 80 odstotkov zavarovalne osnove.

Nič več po belo napotnico
Predlog zakona določa obveznost izbire osebnega zdravnika v mreži javne zdravstvene službe kot pogoj za uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. S tem je izbrani osebni zdravnik v mreži javne zdravstvene službe vstopna točka za uveljavljanje pravic iz obveznega zavarovanja, posledično pa bolnik ne bo mogel več uveljavljati t. i. bele napotnice, ki bi jo izdal samoplačniški zdravnik, za storitve v breme obveznega zavarovanja na sekundarni ali terciarni ravni.

Generično predpisovanje zdravil
Besedilo predloga zakona tudi na novo določa, da bi zdravnik predpisoval zdravila s splošnim imenom, s čimer se uvaja generično predpisovanje zdravil. Ob uvedbi zdravljenja bo zdravnik predpisal zdravilo s splošnim, nezaščitenim imenom, bolniku pa bo v lekarni izdano zdravilo, ki bo imelo najnižjo ceno. Bo pa lahko zdravnik predpisal na recept zdravilo z lastniškim imenom, če iz zdravstvenih razlogov ne bo mogoča enakovredna zdravstvena obravnava z drugim zdravilom.

Nič več samo zdravnik
Predlog zakona med drugim širi nabor pooblaščenih oseb, ki bodo lahko predpisale medicinski pripomoček. Doslej je to lahko počel samo zdravnik, po novem pa bi ga lahko tudi pristojni zdravstveni delavec. Pri tem so mišljene predvsem diplomirane medicinske sestre in diplomirani zdravstveniki, za katere je predvideno, da lahko predpisujejo nekatere t. i. potrošne materiale, kot so plenice in obvezilni materiali.

Kaj lahko predpiše zdravnik samemu sebi
Zakon pa nekoliko zaostruje pogoje za pridobitev receptov za osebno rabo. To so recepti, ki jih lahko zase ali za svoje družinske člane predpiše zdravnik. Če je zdravnik osebni ali napotni zdravnik družinskega člana, bo lahko predpisoval zgolj "običajne" recepte in ne receptov za osebno rabo. Po novem bodo recepti za osebno rabo neobnovljivi, kar pomeni, da se bodo lahko uporabljali le ob akutnih zdravstvenih stanjih, ne pa za dolgotrajno zdravljenje. Se bo pa lahko zavrnila dodelitev receptov za osebno rabo, če zdravnik pri predpisu zdravil ni ravnal v skladu s predpisi in splošnimi akti ZZZS-ja.

Otroci nič več zavarovani prek staršev
Otroci ne bi bili več zavarovani po svojih starših, ampak bi bili samostojna kategorija zavarovancev do 18. leta starosti ali pa do konca študija oz. 26. leta starosti. Tako bi se vsem otrokom zagotavljal enak dostop do obveznega zdravstvenega zavarovanja ne glede na pravni položaj njihovih staršev. V preteklosti, zlasti v letih finančne in gospodarske krize, se je namreč dogajalo, da so starši, z njimi pa tudi otroci, izgubili obvezno zdravstveno zavarovanje, ker niso imeli plačanih prispevkov.

V predlogu zakona se tako ohranja določba, da je lahko po zavarovancu kot družinski član obvezno zavarovan zakonec oz. zunajzakonski partner, ne more pa biti več tako zavarovan otrok ali starš zavarovanca. Se pa ohranja status družinskega člana za tiste starše, ki bodo na dan uveljavitve tega zakona vključeni v zavarovanje kot družinski člani.

Zaostrujejo se tudi pogoji za zavarovanje družinskega člana. Če bo zakon sprejet, se po novem kot družinski član ne bo mogel zavarovati zakonec oz. partner, ki ne dela, a je sposoben za delo. Lahko pa se bo zavaroval, če aktivno išče zaposlitev in je vpisan v evidenco brezposelnih ali vzgaja otroke do vstopa v prvi razred osnove šole oz. je nezmožen za delo. Po zakonu se šteje, da je oseba nezmožna za delo, če tako z odločbo določi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali če je starejša od 65 let.

Izenačevanje osnove in prispevnih stopenj
V predlogu zakona se uvaja enoten sistem urejanja socialnega zavarovanja, ki je usklajen s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Medtem ko je v obstoječem sistemu 11 različnih zavarovalnih stopenj, pa bi bili po novem zavarovanci razvrščeni v kategorije in s tem zavarovalne osnove, od katerih bi plačevali prispevke, kot v pokojninskem zavarovanju.

Prispevna stopnja je po predlogu zakona določena pri 6,36 odstotka od zavarovalne osnove za zavarovanca in 6,56 odstotka za delodajalca, kot je to zdaj določeno pri zaposlenih, ki tudi največ vplačujejo v zdravstveno blagajno. Po novem bi po tej prispevni stopnji (6,36 odstotka) obremenili vse zavarovance, razen upokojencev, pri katerih pokojninska blagajna prispeva zavarovanje za delodajalca (6,56 odstotka), in nekaterih drugih izjem.

Stopnje za kmete in podjetnike
Medtem ko se lahko kmetje po trenutno veljavni ureditvi obvezno zdravstveno zavarujejo na treh različnih osnovah in po štirih različnih stopnjah, pa po novem predlagajo, da bi bila določena enotna osnova, kot je določena v pokojninskem in invalidskem zavarovanju, to je 60 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji.

Za samostojne podjetnike in družbenike podjetij bi ostalo enako, saj so ob zadnji noveli zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju uskladili zavarovalno osnovo z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Kot osnova za njih velja dobiček, v katerem niso obračunani prispevki ter znižanje in povečanje davčne osnove. Pri tem pa je za samostojne podjetnike najnižja zavarovalna osnova 60 odstotkov povprečne plače, za družbenike in ustanovitelje pa najmanj 90 odstotkov povprečne plače. Najvišja zavarovalna osnova bi bila v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju triinpolkratnik povprečne plače.

Zakon na novo določa najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za osebe, ki prejemajo pokojnino iz tujine. Ti ljudje bi morali prispevati v zdravstveno blagajno 13 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec. Za tiste, ki prejemajo invalidnine in republiške priznavalnine, ter osebe, ki prejemajo nadomestilo po zakonu o družbenem varstvu prizadetih oseb, bi zavarovalna osnova znašala 30 odstotkov zadnje povprečne letne plače, preračunane na mesec.

Po isti osnovi bi določali tudi prispevke za osebe, ki prejemajo stalno denarno pomoč, in za uživalce priznavalnin po predpisih o varstvu udeležencev vojn, za begunce in osebe s subsidiarno zaščito ter za tujce, ki se izobražujejo. Zdaj je njihova osnova povprečna bruto plača za oktober predhodnega leta.

Če bo zakon sprejet, bodo družinski pomočniki plačevali prispevke od nadomestila oz. prejemka, ki ga prejmejo. Zdaj je osnova za plačilo njihovih prispevkov minimalna plača.

Za nekatere iz proračuna
Še naprej bi se posredno iz proračunskih sredstev krili prispevki za nekatere kategorije zavarovancev. To so poklicni rejniki, vojaki na prostovoljnem služenju vojaškega roka, uživalci pravic po zakonu, ki ureja starševsko varstvo, uživalci invalidnin, priznavalnin in drugih pravic po posebnih predpisih, prejemniki nadomestil po zakonu o družbenem varstvu prizadetih otrok, upravičenci do stalne denarne pomoči, begunci in osebe s subsidiarno zaščito ter priporniki in obsojenci.

Pristojna občina bi krila prispevke delodajalca za družinske pomočnike in za upravičence do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Po vzoru pokojninskega in invalidskega zavarovanja pa predlog zakona tudi določa prednostni vrstni red zavarovanja v primeru obstoja več pravnih razmerij, ki so podlaga za zavarovanje, s čimer odpravlja možnost dvojnih zavarovanj. ZZZS bi po zakonu imel večja pooblastila, da popravi podatke oziroma uredi zavarovanja, s čimer se posledično razbremenjuje zavezanec za prijavo.

To pa ni edini prispevek, ki bi ga zavarovanci plačevali po novem zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, če bo sprejet. Zaradi načrtovane ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se načrtuje zdravstveno doplačilo, a ker še ni usklajeno z ministrstvom za finance, v predlogu zakona še ni podrobno opredeljeno.

Al. Ma.
Prijavi napako

<< Pojdi nazaj
Komentarji
webman
# 08.10.2017 ob 13:36
Ob teh ukrepih manjka še obvezna evtanazija tistih, ki povzročajo prevelike stroške. Da bo ceneje naj jo naredi kar sam.
shark77
# 08.10.2017 ob 13:31
Spet neko povišanje? Slišal sem da hočejo dat plačilo rtv prispevka za vsakega polnoletnega člana gospodinjstva,zdaj to hočejo povišat, ja kaj še?! Denar naj najdejo z racionalizacijo poslovanja in ne z dvigovanjem cen, naj raje pregledajo po različnih državnih ustanovah nabave opreme,zdravil ipdb. ter koliko procentov gre na privat račune.Ta Milojka pa itak ni sposobna niti za tajnico kje pa za ministrico.
Henrik
# 08.10.2017 ob 15:05
Oh, to se pa lahko pove zelo na kratko in razumljivo: vsi, od delodajalcev do zaposlenih in upokojencev bomo plačevali več, čakali dlje in dobili manj.
vnk
# 08.10.2017 ob 13:44
Še naprej bi se posredno iz proračunskih sredstev krili prispevki za nekatere kategorije zavarovancev. To so poklicni rejniki, vojaki na prostovoljnem služenju vojaškega roka, uživalci pravic po zakonu, ki ureja starševsko varstvo, uživalci invalidnin, priznavalnin in drugih pravic po posebnih predpisih, prejemniki nadomestil po zakonu o družbenem varstvu prizadetih otrok, upravičenci do stalne denarne pomoči, begunci in osebe s subsidiarno zaščito ter priporniki in obsojenci.

Ne hvala, moja solidarnost ima meje, potem bom pa jaz trpel za podhranjenim zdravstvom.
webman
# 08.10.2017 ob 13:30
Če plačaš prispevke od plače 10000eur bruto, nadomestilo dobiš pa od 2500bruto in to 80% je kot bi lulali proti vetru.
Manjka samo še fiktivni dohodek iz lastništva avtomobila pa smo pravi bananistan.
DrMrrr
# 08.10.2017 ob 13:08
To pa bo prava veselica. V narekovajih.
Perlica
# 08.10.2017 ob 17:08
In kaj je z ukinitvijo obvezenga dodatnega zavarovanja? Ni že nekaj časa rečeno, da naj bi bil to temelj kakršnekoli reforme?
leonis
# 08.10.2017 ob 15:41
Če prav razumem,bi se po takem še podaljšale čakalne dobe,vsi mi pa bi bli deležni manj kakovostne oskrbe z zdravili (generična) in zdravniško oskrbo.Namesto da bi nam ukinili plačevanje dodatnega zavarovanja nam bodo še zvišali premije in to očitno še najbolj upokojencem.., zgleda da bodo tko kot ponavadi spet mel privilegije priporniki,obsojenci in begunci, kateri bodo mel vse brez čakalnih dob in brezplačno, seveda če bo vlada nam izstavila račun.Že zarad takega predloga bi si ta ministrica zaslužila nezaupnico, sramota!
RJSlo
# 08.10.2017 ob 13:45
No ja. Sprememba načina dela invalidskih komisij oziroma nadzor nad premoženjem zdravnikov, ki so člani invalidskih komisij?

Sprememba socialistične oziroma neumne, idiotske in še kakšne birokratske mentalitete pri ZZZS, da se po enajstih mesecih bolniška prekine in pacient dobi domov odločbo z milorečeno čudno pravniško obrazlago prekinitve bolniške?

Nadzor prisotnosti na delovnem mestu, nadzor nad zdravili, ki si jih predpisujejo zdravniki sami sebi ali pa sodelavcem, nadzor nad dežurstvi, itd. Če vsega tega reforma ne zajema potem je to samo brezvezno in nepotrebno zapravljanje denarja.
JJstyle
# 08.10.2017 ob 16:10
Sam se bojim, kaj bo od slovenskega zdravstva ostalo čez 30, 40 let, ko bo današnja mlajša/srednja generacija potrebovala zdravstveno oskrbo. Ko gledam napovedi Stata in Evrostata za Slovenijo, vidim samo kolaps sistema:

V Sloveniji pa naj bi se po srednji varianti projekcije prebivalstva EUROPOP2008 delež ljudi v starosti 65+ med skupnim prebivalstvom povečal za 16,1 % (na 33,4 %) oziroma naj bi se število toliko starih prebivalcev predvidoma povečalo od leta 2008 do leta 2060 s 325.300 na 589.900... Po srednji varianti projekcije naj bi delež dela zmožnega prebivalstva med 15-64 letom starosti do leta 2060 upadel s današnjih 70 na 55 odstotkov.


Če danes slovenski zdravstveni sistem ne more dostojno "pohendlat" naših ta starih, kako bodo nas, ko nas bo 95 % več, kot je današnjih 65+ letnikov? A se s tem vprašanjem sploh kdo ukvarja? Če ne, naj nam povedo danes, da bomo najbolj nategnjena generacija v slovenski zgodovini. V solidarnostni sistem bomo vplačevali 35, 40 morda 45 let, ko bomo mi na vrsti za pokojnine in zdravstveno oskrbo, pa ne bo več dovolj tistih, ki bi plačevali za nas.
Sneguljčica
# 08.10.2017 ob 15:33
Kakšen je sploh smisel biti zdravstveno zavarovan, če so čakalne dobe nerazumno dolge in so normalni roki samo samoplačniško, če moraš storitve kljub zavarovanju posebej plačevati (npr. zobozdravnik) ipd.? Plačevanje zdravstvenega zavarovanja je predvsem zbiranje denarja za plače zaposlenih v zdravstvu, pacienti so zadnja briga. Tudi kadar v zdravstvu stavkajo, stavkajo samo za svoje plače - nikoli proti predolgim čakalnim dobam, nikoli proti temu, da zaradi vedno večjih omejitev ne morejo kakovostno zdraviti ljudi.
Bivši uporabnik
# 08.10.2017 ob 14:53
Se pravi poleg zdravnika lahko izdaja recepte tudi samostojna sestra.

To so delale že doslej, samo da brez zdravnikovega podpisa pač nisi prišel do plenic.
Grommm
# 08.10.2017 ob 14:31
Zakon na novo določa najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za osebe, ki prejemajo pokojnino iz tujine. Ti ljudje bi morali prispevati v zdravstveno blagajno 13 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec.

Zanima me, kako to mislite.
Če je povprečna plača v SLO (recimo) 1.000 € - razumem, da bom zato, ker sem 12 let delal v tujini in iz A dobivam 230 €/mes pokojnine, moral zdaj plačevati več kot polovico avstrijskega dela moje pokojnine za ZZ mesečno (cca 130 €/mes).

Ali to ne bo več odvisno od zneska katerega dobivam iz tujine?

Kaj pa tisti, ki so v tujini delali le leto ali dve - to bo znesek pokojnine iz tujine preseglo nekajkrat. In jim bo država pobrala še del slovenske pokojnine?

Upokojenci bomo začeli delati množične samomore, da boste srečni.

Vi vsi, ki ste pokradli vse kar smo gradili, tudi z denarjem katerega smo nosili v domovino, si pa hitro kupite 2 metra štrika in ga spravite nekam na varno, saj si na starost tega luxuza ne boste več mogli privoščiti in se tudi obesiti več ne boste mogli.
stotrideset
# 08.10.2017 ob 14:09
ja Karibi so dragi in če hoče dohtrska srenja vsako leto tja z vso družino in vsaj za 14 dni, to precej stane.....
bedakistan nadaljuje svojo uničevalno pot - nas, rajo, pa qrc gleda

nekega lepega dne se bom odločil nič več plačevati ničesar - tudi to se da, da kdo ne bo mislil, da ne. Moj denar je moj, lahko vam odstopim DESETINO, kot so to počeli nekoč, pa se imejte birokrati in le sanjajte, dokler še lahko....
Borc984
# 08.10.2017 ob 14:06
Na vsaki sliki vedno isti izraz na obrazu. Meni deluje popolnoma nevedna!
mataj
# 08.10.2017 ob 17:30
No, tako kot sem predvideval. Najtrši oreh je ukinitev dopolnilnega. Ne upajo si ga kar tako ukiniti. Zavarovalnice pa že veselo javljajo o podražitvah. To je vsa resnica!
Mitcho_Buchannon
# 08.10.2017 ob 18:09
Torej plačamo več in dobimo manj? Super vlada in super ministrica!
Kekec99
# 08.10.2017 ob 18:05
Spremenila se bo višina prispevkov za zdravstveno zavarovanje, trajanje plačane bolniške odsotnosti, nič več ne bo kritja belih napotnic, otroci ne bodo več zavarovani po starših ...
--------------------------------------------------
Pred referendumom o samostojnosti ste govorili da bomo druga Švica, o tem kaj govorite danes se nismo menili.
windmaster
# 08.10.2017 ob 19:14
Hahaha, in mi to imenujemo levičarska vlada! Čisti kapitalistični desničarji so!
megan
# 08.10.2017 ob 19:12
Če prav razumem, bodo ljudje, ki delajo in njihovi družinski člani dobili manj in plačevali več, hkrati pa bodo še naprej imeli vse zastonj zaporniki, ki kljub sposobnosti za delo ne prispevajo nič in so že tako strošek in se jih ne sme prisilit, da bi delali, da bi tako vsaj lastno hrano in bivanje pokrili in begunci, kar pa žal zajema tudi "begunce" - ljudi, ki zgolj izkoriščajo azilno politiko, v resnici niso upravičeni do azila in pravtako nič ne prispevajo družbi.

Kar se tiče nadomestilo za nego družinskega člana - otroka pa itak ni mogoče razbrat, kaj predvideva zakon. V enem odstavku sta dve izključojoči si informaciji. Zgleda, kot da pripada nadomestilo za nego otroka do 6. leta in za nego pratnerja (odrasle osebe), ne pa za nego npr. 8 let starega otroka. No ja, upam, da gre samo za nerodnost avtorja članka. Meni se namreč zdi hudo nehumano, če mora bit 8 let star otrok sam doma, ko ima angino.
oniks111
# 08.10.2017 ob 15:58
Neverjetno "pametna" tale ministrica,zadnji čas je da odstpi,ker pa to iz svojih interesov ne bo,srčno upam da bo interpelacija uspela in da bo šla.
zapravico
# 09.10.2017 ob 08:20
Vsa stvar je v tem,da se delavcem daje premajhne plače,posledično je to premalo denarja v državno blagajno,zdravnike pa prav boli k,važno da oni imajo redne in visoke plače,pa če vse crkne
KLIPAN
# 08.10.2017 ob 20:45
"Otroci ne bi bili več zavarovani po svojih starših, ampak bi bili samostojna kategorija zavarovancev do 18. leta starosti ali pa do konca študija oz. 26. leta starosti. Tako bi se vsem otrokom zagotavljal enak dostop do obveznega zdravstvenega zavarovanja ne glede na pravni položaj njihovih staršev."

BRAVO!!
mornar1310
# 08.10.2017 ob 17:27
Kdaj so volitve?

In potem ima ta garnitura neko podporo! Pa še Pahor bi naj dobil zadostno število glasov za prvi krog. wtf. Saj sem prebral članek. Samo še enkrat se sprašujem KDO JE NAPISAL TO NOVO ZDRAVSTVENO REFORMO. DONALD TRUMP??????????????????????????
nmes
# 08.10.2017 ob 15:40
dragi beli bogovi!
da vam ne bo kaj manjkalo......
evropa
# 08.10.2017 ob 14:12
Hočeš - nočeš je taka reforma potrebna.

Niti slučajno ne veste kolk se npr zavarovalnice in zdravniki zasebniki borijo in lobirajo proti sedanji ministrici.
Bivši uporabnik
# 08.10.2017 ob 14:11
Ob teh ukrepih manjka še obvezna evtanazija tistih, ki povzročajo prevelike stroške.

Nič bat, se že izvaja.
http://m.delo.si/clanek/151897 - Del, kjer je govora o starejših bolnikih in prikriti evtanaziji.
Eden od primerov: http://www.rtvslo.si/blog/rafael-zupancic-raf/o-eticnosti-malce-drugace/97381
tureavanture
# 08.10.2017 ob 13:24
s slabšega na slabše?
vlada odstopi!
amigo
# 09.10.2017 ob 08:47
To kar imamo zdaj je navadna lopovščina in svinjarija. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je praktično nujno. Ponujajo ga komercialne zavarovalnice, ki se jim gre samo za dobičke in niti najmanj za dobrobit ljudi. One se odločijo koliko določenih posegov in pregledov bodo v določenem letu krile, ne glede na potrebe prebivalstva - planiran dobiček pač ne sme bit ogrožen.

Ta sistem je čisti kriminal. Zavarovalnica ne prevzame nobenega tveganja. Dobiček zagotovljen. Recimo, da imam avto kasko zavarovan. Pa pride do karambola. Prijazno mi razložijo, da so kvoto karambolov, ki so jih planirali za letos že dosegli in naj počakam do januarja. Bi vi pri taki zavarovalnici zavarovali svoj avto. Pravzaprav je pri dodatnem zdravstvenem zavarovanju uzakonjena lopovščina. Letno pobereš 100 milijonov. Z bolnicami skleneš za 90 milijonov pregledov. Ostalo ostane kot dobiček. To ni zavarovanje, ampak ropanje ljudstva z državno pomočjo.
mataj-finance
# 08.10.2017 ob 23:26
Zdravnik bo predpisal le zdravila s splošnim imenom, nič več specifičnih izdelkov.
NAJHUJŠI ZLOČIN PROTI ČLOVEŠTVU V ČLOVEŠKI ZGODOVINI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . . če farmacevtsko industrijo vprašaš.
megan
# 08.10.2017 ob 19:31
Pričakovala, sem da bo glavna reč novega zakona o zdravstvenem varstvu to, da bodo končno ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje, in da se bo uvedlo enotno zvarovanje pri ZZZS.
To kar imamo zdaj je navadna lopovščina in svinjarija. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je praktično nujno. Ponujajo ga komercialne zavarovalnice, ki se jim gre samo za dobičke in niti najmanj za dobrobit ljudi. One se odločijo koliko določenih posegov in pregledov bodo v določenem letu krile, ne glede na potrebe prebivalstva - planiran dobiček pač ne sme bit ogrožen. Tako se dogaja, da obstajajo ljudje, ki potrebujejo določeno zdravstveno storitev, obstajajo zdravniki, ki imajo čas, da bi jo izvedli in je na voljo tudi potrebna oprema, pa vseeno ne pride do realizacije, razen, če pacint plača sam. Zavaroavlnica je določila kvoto, koliko tovrstnih storitev bo v tistem letu pokrila, več kot to noče in če ni kritja, zdravniki seveda ne smejo izvest.
Veste koliko časa se čaka, ko je treba odstranit modrostni zob? nekaj več, kot leto(!), pa čeprav gre lahko za precej zoprno situacijo, ko je nemogoče primerno čistit in ko narobe izraščen zob povzroča bolečine. Človek s težavo (ali pa njegov starš) pa ves ta čas seveda "veselo" plačuje zavarovanje.
Resnica123
# 08.10.2017 ob 14:22
Se pravi poleg zdravnika lahko izdaja recepte tudi samostojna sestra. Haha, zdravnikom znizat place pa dat sestram!
mkrebs
# 08.10.2017 ob 22:40
Koliko priliva v zdravstveno blagajno pričakuje ministrica od nadomestnega prostovoljnega zavarovanja?
Zdi se, da zelo zelo malo, da so v predlogu tega zakona praktično vse pravice nižje.
mkrebs
# 08.10.2017 ob 22:20
Skippy,

Neverjetno, kako se na vseh področjih uzakonja kraja. Nekdo plačuje 10x višino prispevkov, potem pa bi naj dobil izplačano samo 2,5x.Če si nekdo nekaj vplačuje, je edino prav, da lahko to koristi, če se mu kaj zgodi.

Treba je uzakoniti tudi plačevanje prispevkov od le 2,5 x povprečne plače.
xerces8
# 08.10.2017 ob 21:41

KLIPAN je napisal(-a)

Tako bi se vsem otrokom zagotavljal enak dostop do obveznega zdravstvenega zavarovanja ne glede na pravni položaj njihovih staršev."

BRAVO!!

Čak mal. A nimajo vsi enakega dostopa?
A nisi 3 sekunde pozneje celo govoril o solidarnosti?

Vsi enaki, razen tistih, ki niso enaki?
KLIPAN
# 08.10.2017 ob 20:49
@zgodovinar_666
"In zato jaz vsem poštenim Slovencem svetujem naj ne bodo naivni in naj poskrbijo zase. Da ko bo tukaj počilo, da ne bodo ostali brez vsega, tako kot ljudje v Venezueli."

?????
Kje pa živite eni???
Marsikje po svetu bo počilo 100x prej kot tukaj (rec. v Ameriki), zato bodite srečni da živite v Sloveniji kjer še poznamo besedo solidarnost, kjer lahko pijete čisto vodo in jeste zelenjavo iz vrta.
Paničari pa kar idite
xerces8
# 08.10.2017 ob 20:27

21.12.2012 je napisal(-a)

@Skippy

Kaj pa izigravanje sistema? Navidezno visoki prihodki in posledično prispevki, dejansko pa nič vplačano noter.

Vprašaj delavce, katerim so "navidezno" vplačevali, dejansko pa ne.

PS: Kdo za vraga bi prikazoval višje prihodke?
xerces8
# 08.10.2017 ob 19:04
"so starši ...izgubili obvezno zdravstveno zavarovanje"

Oh, kaj pa "zdravstvo za vse" ?
"Zastonj zdravstvo"?
In druge floskule, ki jih tako pogosto slišimo?

A po novem to ne bo mogoče?
Bo sistem bolj javen in bolj socialen?
Ali bodo tisti na socialnem dnu še vedno izključeni?
JJstyle
# 08.10.2017 ob 18:49
@aktivist Ekonomsko sistem, kot ga imamo pri nas pa se ne razlikuje prevec od Švedskega.

Ja, über hudi smo. Vprašaj 45 % upokojencev, ki živijo z manj kot 500 € pokojnine. Najbrž se imajo super v zasluženem pokoju. Plaža, morje, hribi... NOT! Prej sajenje krompirja in zelja za golo preživetje.
seba goričan
# 08.10.2017 ob 17:37
kako bo zcdodatnim zavarovanjem...ostane ali ne?
lubislovenci
# 08.10.2017 ob 16:12
V zvezi z državnim zavarovanjem otrok in mladine imam resne pomisleke, da ne bi zaradi takšne velikodušnosti države otroci in mladina postala na milost in nemilost prepuščena eksperimentiranju farmakorporacij. Če namreč starši ne bi pristali na cepljenje otrok, kar je silno aktualna tema, potem bi država takim otrokom odpovedala zdravstveno zavarovanje, druge opcije pa sploh ni predvidene. Narod, ne dopustiti, da nam birokrati vladajo, pogovarjajte se med sabo, tehtajte, protestirajte , nikoli ne verjemite, da politiki delajo za vas, delajo za tiste oziroma še slabše zakone jim pišejo korporacije, v parlamentu jih pa požegnajo. Narod pa naje***e.
zink
# 08.10.2017 ob 15:42
Za kmete... bi bila določena enotna osnova, kot je določena v pokojninskem in invalidskem zavarovanju, to je 60 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji.

Za kmete bo tole špica. Pričakujte padec samooskrbe s hrano s 35 na 15 %. Kmetje bodo šli raje kot na njivo v lakirnico barvat avte za bogate Švabe. Še ena vrhunska s strani ministrice. Medtem ko vse resne države subvencionirajo svoje kmetijstvo, da bi mi še mal bolj potlačili.
vsenior
# 08.10.2017 ob 14:09
Nič več po belo napotnico
Predlog zakona določa obveznost izbire osebnega zdravnika v mreži javne zdravstvene službe kot pogoj za uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. S tem je izbrani osebni zdravnik v mreži javne zdravstvene službe vstopna točka za uveljavljanje pravic iz obveznega zavarovanja, posledično pa bolnik ne bo mogel več uveljavljati t. i. bele napotnice, ki bi jo izdal samoplačniški zdravnik, za storitve v breme obveznega zavarovanja na sekundarni ali terciarni ravni.

To ni res, že sedaj so ob beli napotnici v UKC /radiologija/ zahtevali še napotnico osebnega zdravnika!!!!! Tega niso smeli delat nikjer že sedaj. ALI PA ?????

Iz zapisanega poročila se lahko razbere, da bodo pacienti prikrajšani za veliko storitev. Denar bo ostal. Kam bo šel? K novim pacientom? S temi omejitvami ministrica ni naredila nič za rak rano zdravstva. Čakalne dobe bodo ostale enako dolge ali pa se še povečale.
garmond
# 12.10.2017 ob 19:18
Desnica vseskozi pritiska na vlado s temi reformami. Reforma vedno pomeni oženje pravic navadni raji. Zdaj pa se veselite.
xerces8
# 09.10.2017 ob 16:00
Kaj jamrate o dodatnem zavarovanju?
Stane delček obveznega in je vedno na voljo.
Čakalne vrste so ker obvezno zavarovanje noče plačati.

Enim pa res nič ni jasno, pol ga gredo volit...
21.12.2012
# 09.10.2017 ob 12:11
@amigo

dopolnilno zavarovanje je res prava katastrofa za naše žepe.
1. zdravstvene storitve regulira obvezno zavarovanje ... manj (možnosti) uveljavljanja varstva, manj gre iz mošnje dopolnilnega
2. premija nastavljena tako, da vsako leto zagotavlja dobiček ... ravno adriatic dviguje premijo s 1.12. zaradi kao povečanih stroškov
pobrisan
# 09.10.2017 ob 09:06
Nato bi po predlogu zakona prenesli stroške izplačila nadomestila na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
-------------

Že sedaj je pokojninska malha prazna, tile pa bi jo še dodatno obremenili?
21.12.2012
# 08.10.2017 ob 22:44
temu se simpl reče generacijska solidarnost.
več imaš, več daš, dobi pa drugi.
21.12.2012
# 08.10.2017 ob 21:38
@xerces8

PS: Kdo za vraga bi prikazoval višje prihodke?

tisti, ki se bolan tako ali drugače samo/zaposli in želi potem uživati socialo na polno žlico.
aktivist
# 08.10.2017 ob 20:41
@JJstyle

Liberaliziraj trg in bo placa na nivoju vzhodne evrope-200eur mesecno. Se kolcalo se ti bo po teh 500evrih