Slovenija
Kot merilo, ali gre za otroško delo ali le za družinsko pomoč, je pogosto upoštevana težavnost dela, prisila in posledice, ki jih tako delo pusti pri otroku. Foto: AP
Slovenska zakonodaja določa:
 
Pogodbo o zaposlitvi smejo skleniti le osebe, ki so dopolnile starost 15 let.

Delo otrok, mlajših od 15 let, je prepovedano, z nekaterimi izjemami: otrok, ki je mlajši od 15 let, lahko izjemoma, proti plačilu, sodeluje pri snemanju filmov, pripravi in izvajanju umetnostnih, scenskih in drugih del s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalne aktivnosti.

Otrok, ki je dopolnil starost 13 let, lahko opravlja lažje delo najdlje 30 dni v posameznem koledarskem letu v času šolskih počitnic tudi v drugih dejavnostih, na način, v obsegu in pod pogojem, da dela, ki jih bo opravljal, ne ogrožajo njegove varnosti, zdravja, morale, izobraževanja in razvoja.

Pri delodajalcu lahko dijaki in študenti, ki so dopolnili starost 14 let, opravljajo praktično izobraževanje v okviru izobraževalnih programov.

Vsa ta dela otrok lahko opravlja, če je bilo prej pridobljeno dovoljenje inšpektorja za delo, ki ga izda na podlagi zahtevka zakonitega zastopnika.


Otroci, ki so mlajši od 15 let in opravljajo lažje delo v času šolskih počitnic, tega ne smejo početi več kot sedem ur dnevno oz. 35 ur tedensko. Tisti, ki lažje delo opravljajo v šolskem letu, izven časa, določenega za pouk, pa ne smejo delati več kot dve uri na dan in ne več kot 12 ur na teden. V vseh primerih je prepovedano nočno delo med osmo zvečer in šesto uro zjutraj, prav tako je otrokom v vsakem 24-urnem obdobju treba zagotoviti dnevni počitek najmanj 14 zaporednih ur.
Vzroki za pojav otroškega dela so zelo kompleksni. Foto: AP
Pogosto gre za mejne primere, kdaj gre za primerno obliko dela, ki je del vzgoje, kdaj pa to že preraste v nedovoljeno delo. Foto: AP

Dodaj v

Otroško delo vedno spremlja nasilje ali zanemarjanje

Svetovni dan boja proti otroškemu delu
12. junij 2018 ob 16:02
Ljubljana - MMC RTV SLO

Zahtevna dela pri skrbi za sorojence, vsakodnevno delo na kmetiji, ki onemogoča pripravo na šolo in druženje s prijatelji, beračenje, tudi preprodaja drog – primeri otroškega dela v Sloveniji niso pogosti, a obstajajo. Njihovo reševanje pa je sistemsko slabo urejeno.

Po podatkih Mednarodne organizcije dela več kot 150 milijonov otrok po svetu opravlja otroško delo, polovica od njih mora opravljati težka, nevarna dela. Čeprav Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) Slovenije ne omenja med državami s problematiko otroškega dela, pa so na petini osnovnih šol v preteklih letih zaznali primere, v katerih so otroci opravljali delo, ki je presegalo primerne dnevne zadolžitve v družini.

V ponedeljek je policija sporočila vest o nesreči pri delu, v kateri se je poškodoval osemletni otrok, ki je s traktorsko kosilnico doma kosil travo. Na zadnjem delu traktorja je vozil dve leti mlajšega brata, in ko je sestopil z vozila, je mlajši brat prestavil traktor v vzvratno prestavo ter zapeljal starejšemu čez nogo. Policisti zdaj preiskujejo sum kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe.

To, da otrok opravlja težaško delo z otroku neprimerno mehanizacijo, je eno izmed meril, ki ga je Inštitut za socialno varstvo uporabil pri raziskavi otroškega dela pri nas. Poročilo Otroško delo v Sloveniji so objavili lani, naročil pa ga je direktorat za družino. Obrnili smo se na enega izmed raziskovalcev in avtorjev poročila, Urbana Boljko, ki nam je pojasnil, kje so torej meje, kdaj je delo otrok prevzemanje sorazmerne odgovornosti v družinskem življenju in kdaj gre za delo, ki je tudi po zakonu prepovedano? "Otroško delo smo opredelili kot škodljivo prakso, ki otrokom onemogoča vključevanje v redno šolsko izobraževanje oziroma lahko negativno vpliva na njihove učne dosežke in zaradi možne izpostavljenosti težkim delovnim razmeram, ki povzročajo različne oblike stresa, tako fizičnega, socialnega kot psihičnega, lahko zaznamuje otrokov socialni in psihološki razvoj in spodkoplje dostojanstvo in samozavest otrok."

Ni sistemske obravnave
Podatki o tem, koliko otrok mora opravljati otroško delo, so v Sloveniji zelo razpršeni in niso sistematično zbrani na enem mestu. Inšpektorat za delo je tako na leto zbral med nič do 16 kršitev, tožilstvo je obravnavalo štiri primere (po dva v Krškem in Ljubljani) med letoma 2010 in 2015. Zato so se na inštitutu obrnili na centre za socialno delo, nevladne organizacije, srednje in osnovne šole. Zbrani podatki kažejo, da je bilo v letu 2015 v otroško delo vključenih 47 deklic in 39 dečkov, v letih od 2010 do 2015 pa je bilo najmanj 43 primerov najhujših oblik otroškega dela, kot sta beračenje in preprodaja drog, ter 51 primerov nevarnega dela otrok.

"Prezahtevna dela pri negi in varstvu mlajših sorojencev. Deklica je stara 9 let in pazi tri mlajše otroke (1, 4, 5 let) in zaradi tega ne pride v šolo," so poročali iz osnovne šole v Litiji. Na eni izmed ljubljanskih osnovnih šol so ugotovili, da 12-letno dekle vsak popoldan do večera pomaga mami v njeni službi in skupaj z njo čisti prostore. "V enem primeru je 7-letnik beračil skupaj z mamo pred trgovino. Tu smo šli nato v ukrep odvzema otroka," so jim potrdili na CSD Ljubljana - Center.

Če podrobneje pogledamo opravila, ki so jih predstavniki šol navajali v odprtih odgovorih, lahko opazimo, da gre v večjem delu za delo na kmetiji, kjer izpostavljajo zelo težaška dela − delo v gozdu z otroku neprimerno mehanizacijo, košnja, siliranje, oranje, prinašanja sena in slame, izpostavlja Boljka in dodaja, da so skrb vzbujajoči številni primeri, ko otroci prevzemajo starševske obveznosti, vsa ključna gospodinjska opravila, skrb za sorojence ali stare starše. V štirih primerih so osnovnošolci prevzeli celo skrb za mater zaradi njene bolezni ali nesamostojnosti.

Kompleksni vzroki
Vzroki, zakaj so otroci vpeti v otroško delo, so po navadi kompleksni. Gre lahko za neurejene družinske razmere, odraščanje v revščini, pa tudi prepričanje staršev, da je delo bolj cenjena vrednota kot v šoli pridobljeno znanje. Posebej pa je treba izpostaviti, da otroško delo ne obstaja samo po sebi, temveč praviloma v kombinaciji s hujšimi oblikami nasilja nad otroki in zanemarjanjem, opozarjajo na inštitutu za socialno varstvo.

V sodnih spisih so tako našli primer 8-letnega dečka, od katerega je očim zahteval, da vsak dan opravlja dela v hlevu, in sicer je moral nositi vodo za molžo, košaro s slamo, čistiti gnoj, opravljati delo z vilami, čistiti krave. Delo je moral opravljati vsak dan popoldne, ob sobotah in nedeljah, med počitnicami pa tudi zjutraj. "Obdolženi je ves čas od otroka zahteval, da se uči in dela, ni pa imel posluha za njegove želje po druženju in igri, zato mu je prepovedal, da se igra in druži z vrstniki, prav tako pa mu tudi ni dovolil, da se udeleži rojstnodnevnih zabav pri prijateljih. Ravno tako obtoženi otroku ni dovolil vključitve v izvenšolske dejavnosti." Sodna izvedenka pa je na sodišču izpostavila, da ravnanje očima, četudi zanj to predstavlja vzgojne ukrepe, presega običajne vzgojne prijeme. "Takšnih vzgojnih ukrepov pa obtoženec ni uporabljal za svojega biološkega otroka, ampak je imel do njega popolnoma drugačen odnos. Obtoženec se je torej zavedal, kaj pomeni skrb za otroka."

Psihične in fizične posledice
Otroško delo med odraščanjem, ki naj bi bilo primarno namenjeno igri, učenju, pridobivanju socialnih veščin, pri otrocih pusti opazne posledice. V razsodbah so bile navedene psihične posledice, kot so tesnoba, depresija, pomanjkanje samozavesti, pa tudi fizične, saj so bili ti otroci ob delu žrtve nasilja. Boljka pa med negativnimi posledicami doda še vpliv na učni uspeh. V šolah so na primer ugotavljali, da "deček veliko dela na domači kmetiji, ocene in uspeh ne njemu ne njegovim staršem niso bistvene, zato ima v šoli velike težave; deklica sama potoži, da ne zmore več ter da dela na kmetiji vodijo v manj časa za učenje in popravljanje negativnih ocen".

Ni vzvodov
Kako se torej lotiti te težave? Na inštitutu so v poročilu Otroško delo v Sloveniji ugotovili, da se problematika ne spremlja sistemsko, in predvsem, da so odzivni časi pristojnih institucij dolgi. Otroci so bili namreč v povprečju v prisilno delo vključeni tri leta! Potrebna bi bila usposabljanja strokovnih sodelavcev, ki delajo z otroki in družinami, da bi prepoznavanju otroškega dela namenili večjo pozornost in bi ukrepali, če bi ga zaznali.

Prav tako se kaže velika razlika med tem, koliko morebitnih primerov otroškega dela so zaznale šole in koliko centri za socialno delo. Glede na to, da osnovne šole v večji meri zaznavajo prisotnost otroškega dela, bi moralo biti po mnenju našega sogovornika Urbana Boljke na centrih za socialno delo več prijav.

Na enem izmed CSD-jev so tako raziskovalcem povedali, da redko pridobijo informacije o tej problematiki, niti je sami ne odkrivajo. "Če se srečamo s tovrstno problematiko, gre običajno za pretirano obremenitev otrok v gospodinjstvu, pri čemer pa težko posredujemo, saj gre za specifične družine, ki zavračajo sodelovanje. Seveda starše opozarjamo in jim ponujamo svoje storitve, vendar jih pogosto odklanjajo, saj gre običajno za kompleksno problematiko v družini (tudi dolgotrajna bolezen, težave v duševnem zdravju …), centri pa nimamo nekih vzvodov prisile."

Ana Svenšek
Prijavi napako
Komentarji
E24
# 12.06.2018 ob 16:21
Kot mulc sem preživel vsako leto vsaj mesec dni počitnic na njivi. Ni mi škodilo in bila je dobra šola...
fah-q
# 12.06.2018 ob 16:10
"Otroško delo smo opredelili kot škodljivo prakso, ki otrokom onemogoča vključevanje v redno šolsko izobraževanje oziroma lahko negativno vpliva na njihove učne dosežke in zaradi možne izpostavljenosti težkim delovnim pogojem, ki povzročajo različne oblike stresa, tako fizičnega, socialnega kot psihičnega, lahko zaznamuje otrokov socialni in psihološki razvoj in spodkoplje dostojanstvo in samozavest otrok."

kako pa kaj hrana, ki to povzroca? poneumljanje s televizije/reklam? tega ne bomo prepovedali, ne?

kot smrkavc sem delal dokaj tezke zadeve-ne pod prisilo, moja odlocitev je bla-in sem samo hvalezen, da sem lahko. vsaj nimam dveh levih. ker takrat se naucis delat....
Nadja92
# 12.06.2018 ob 16:34
Ja pa kaj še!

Sem prebrala članek in ne gre za takšno posploševanje kot se zdi glede na naslov, ampak vseeno gre za rahlo pretiravanje. Nimam nič proti mestnim otrok in vem, da jih je večina pridnih in sposobnih, ampak ne bi nobenemu med sedanjimi generacijami škodilo, da pride za kakšen mesec na kmete.

Permisivna vzgoja in ujčkanje nas bosta pokopala.
AlFe
# 12.06.2018 ob 16:25
Lepo prosim, ne metati dela v isti koš s kriminalom.

Kaj pa izpostavljenost otrok neprimernim oddajam na TV, internetu, igricam na mobi aparatih in podobno? Zakaj to sploh ni omenjeno?
pepar
# 12.06.2018 ob 16:40
Ali otroku bolj škoduje uro dela na dan.ali nekaj urno buljenje v mobitel in računalnik ?
Če že pišete o škodljivih vplivih na mladostnike,postavite na najvišje mesto tiste stvari,ki dejansko uničujejo otroke.
Kozi03
# 12.06.2018 ob 16:34
Okej, malo dela na kmetiji ni problem, če ti družina omogoča izobrazbo, ter da lahko greš svojo pot z šolo in kariero. Problem so primeri kot so ljudje na Ljubezen po domače, ki niso praktično socializirani.
grumpycat
# 12.06.2018 ob 17:26
Fino bi bi bilo, da ne mesamo hrusk in jabolk.

Gotovo je prav, da imajo nasi otroci neke zadolzitve doma, starosti primerne - pospravijo svojo sobo, odnesejo smeti, ko so najstniki pa lahko tudi kaj pomijejo, kdaj pokosijo travo ali pomagajo na vrtu/njivi...In jim ne bo krona z glave padla. Naucili se bodo reda in dejstva, da moramo vsi prispevati.

Nekaj drugega je pa, ce otrok zato, da je varuska 3 mlajsim sorojencem ne hodi v solo. Ob tem je tudi zelo dobro vprasanje odgovornosti za bratce in sestre, saj to niti slucajno ni isto kot iti smeti nesti ali pa svojo sobo pospraviti. In absolutno ni prav, da otrok popoldan po soli mami pomaga pri ciscenju tujih stanovanj.

Je pa tudi vprasanje kaj od teh obremenitev je stvar stiske starsa. Verjetno je nam, ki imamo urejene druzine lahko pametovati. Mogoce mami vdovi s 4 majhnimi otroki pa ni enostavno bolniske za bolne predsolske otroke vzeti in mogoce nima denarja, da varstvo placa in je to, da otroke cuva 9letna najstarejsa hci izhod v sili. Samo razmisljam. Nocem pametovati...
hehet
# 12.06.2018 ob 17:16
Članek s perspektive nekega blokarja z betonskega naselja 1, v takem okolju je nošenje vrečk po štengah že otroško delo in zloraba pravic itd.

V realnosti se otrok ob pomoči družini nauči delati, in to levičarje moti, ker človek mora biti len in obupan, taki potem njih volijo.

Prav tako se otrok uči odgovornosti do dela in družine, to pa gre levičarjem v nos, ker delo pač ni nekaj s čimer se sodobna levica rada ukvarja, družina pa je, razen če ni istospolna, socialni konstrukt ki ga je treba uničiti in nadomestiti z državo-varuško.
Binder Dandet
# 12.06.2018 ob 18:21
Glede na manj kot 50 primerov v 5 letih, bi rekel, da v sloveniji to ne predstavlja nekega problema. Primere, ki pa so, pa obravnavajo pristojne sluzbe. Neprimerno je v istem clanku omenjat 150 mio otrok po.svetu, ki delajo v tovarnah ali rudnikih.
kralj matjaž
# 12.06.2018 ob 17:49
Seveda mora otrok delat. Z delom se nauči, da stvari ne rastejo v hladilniku. Danes pač preveč mladih misli, da stvari rastejo v hladilniku, zato pa ko pridejo v realni svet so razočarani, ko ni več hotela mama.
Lluka
# 12.06.2018 ob 17:16
Vidm da v tistem črnem nikjer ne piše KAJ JE TO LAŽJE DELO in kaj je TEŽJE DELO. Da otroc pometajo po hiši se smatra kot kaj? Da odnese smeti v zabojnik se smatra kot kaj? Da zloži oz nanosi drva v zaboj pred štedilnik se smatra kot kaj? Da v zimskem času odzunaj kida po snegu se smatra kot kaj? (do koliko m2 lahko otrok skida) oz kot težje delo je do 5m2, za lažje delo pa 2m3 al kako?
johann
# 12.06.2018 ob 17:18
Hmm, tudi jaz sem vsaki dan moral delati, pa sem končal fakulteto,
blue_night
# 12.06.2018 ob 18:09
kralj matjaž
Seveda mora otrok delat.

Članla nisi prebral, a ne:

"Otroško delo smo opredelili kot škodljivo prakso, ki otrokom onemogoča vključevanje v redno šolsko izobraževanje oziroma lahko negativno vpliva na njihove učne dosežke in zaradi možne izpostavljenosti težkim delovnim razmeram, ki povzročajo različne oblike stresa, tako fizičnega, socialnega kot psihičnega, lahko zaznamuje otrokov socialni in psihološki razvoj in spodkoplje dostojanstvo in samozavest otrok

Se kdo morda s tem ne strinja? Razlika je namreč, če otrok enkrat na leto pobira krompir in vsak dan pomolze kravo, ali pa služi v bordelu, živi družino itd.
patriot44x2
# 12.06.2018 ob 17:29
No tele liberalne pravljice prodajajte nekomu drugemu.
Sam sem kot otrok trdo delal pa mi nič ne manjka. Tudi moji otroci so vajeni dela že od malih nog in so se dobro znašli v življenju.
na drugi strani pa imamo te vaše kao idealne otroke in otrošva ki so mevžasti, nesposobni za delo in normalne komunikacije. Vse kar obvladajo je buljenje v telefon 24ur na dan.
foxhunt
# 12.06.2018 ob 16:56
Kako pa veste da otroku sola ne skoduje, sploh gede na ta kvazi moderen ucni program? Kaj pa ce mu delo na kmetiji, na vrtu koristi? Kaj pa ce mu bolj skodujejo prisilne obsolskih dejavnosti, zaradi katerih ni nic z druzino in se ne more pripravit na solo? kaj ce je delavni otrok potem bolj zadovoljen kot odrasla oseba kot un, ki se grebe za ocene in je sedaj za zavodu za zaposlovanja.
Nemo
# 12.06.2018 ob 18:26
Vkolikor ne gre res za nasilje, sužnjelastniški odnos in podobno, še nobenemu mulcu ni škodilo, če je moral kaj delati.

Kdo bo pa odgovarjal za vsa zavožena življenja v vato zavitih nesrečnih nesposobnežev? Koliko staršev kvari svoje otroke prav s tem, ko jim ne dajo nobene odgovornosti, nobene zadolžitve in s tem nobenega zadovoljstva.
Lluka
# 12.06.2018 ob 17:14
V štirih primerih so osnovnošolci prevzeli celo skrb za mater zaradi njene bolezni ali nesamostojnosti.

to pomeni da se bodo kot otroci lahko ZNALI naučiti kako se skrbi za starejše..... Danes te otroci ne vidijo, kaj šele da bi komu pomagali odnesti vrečko skozi vrata hiše....

Obdolženi je ves čas od otroka zahteval, da se uči in dela, ni pa imel posluha za njegove želje po druženju in igri, zato mu je prepovedal, da se igra in druži z vrstniki, prav tako pa mu tudi ni dovolil, da se udeleži rojstnodnevnih zabav pri prijateljih

Ni imel posluha za željo po druženju in igro. Torej oče ni imel posluha za otroka da bi hodil po gostilnah in pil z vrstniki oz visel kje na kakšni klopci kjer bi vsak zase imeli v roki telefon in "tipkali".

Sploh kdo ve še kaj je to druženje in igra? Uprašte otroke v šolah...kaj pomeni ta beseda, pa ti bodo skorajda vsi v en glas vzkliknili...FEJSTBUK (-av) In to je današnje druženje... in igra LAJK
cairns
# 12.06.2018 ob 21:14
Otroško delo med odraščanjem, ki naj bi bilo primarno namenjeno igri, učenju, pridobivanju socialnih veščin, pri otrocih pusti opazne posledice.

Res je.Imajo delovne navade in so navajeni na red in disciplino.

Otroci ki se predvsem igrajo, v sedanjem času z video igricami, pa se razvijajo v patološke osebke ker mislijo da je tudi resnično življenje takšno kot v nasilnih video igricah kjer brez posledic postreliš pol mesta.
Simba
# 12.06.2018 ob 19:25
jože gorišek: "Pokažite mi enega ki mu je delo na kmetiji škodovalo."

tole mogoče: kosilnica ?
cycoII
# 12.06.2018 ob 19:07
"Obdolženi je ves čas od otroka zahteval, da se uči in dela, ni pa imel posluha za njegove želje po druženju in igri, zato mu je prepovedal, da se igra in druži z vrstniki, prav tako pa mu tudi ni dovolil, da se udeleži rojstnodnevnih zabav pri prijateljih. Ravno tako obtoženi otroku ni dovolil vključitve v izvenšolske dejavnosti."

Evo še enkrat citat iz članka, ki ga komentirate.
Otrok ni imel možnosti biti otrok, še socializacija mu je bila prepovedana.
Članek ne govori o vaših in mojih izkušnjah pri delu pri sorodnikih na deželi.
blue_night
# 12.06.2018 ob 18:46
Binder Dandet
Neprimerno je v istem clanku omenjat 150 mio otrok po.svetu, ki delajo v tovarnah ali rudnikih

LOL, zakaj pa? Če si pismen (in večina Slovencev je), je razlika popolnoma očitna.

Glede na manj kot 50 primerov v 5 letih, bi rekel, da v sloveniji to ne predstavlja nekega problema.

Mislim, problem pač je. 50 otrok ni malo, niti en otrok ni malo. Prav je, da se na to opozarja.
Aprila
# 13.06.2018 ob 09:19
"Kdo bo pa odgovarjal za vsa zavožena življenja v vato zavitih nesrečnih nesposobnežev? Koliko staršev kvari svoje otroke prav s tem, ko jim ne dajo nobene odgovornosti, nobene zadolžitve in s tem nobenega zadovoljstva."
Niso samo starši krivi za zavijanje otrok v vatko. Cel sistem, po eni strani zavija otroke v vatko, po drugi strani pa jih poneumlja z preobremenjenostjo s piflanjem. Da o socialnih delavcih sploh ne govorimo, Ko so je kolega obrnili zaradi problemov z mulcem, ki je v puberteti postal uporniški, na socialno za pomoč, jim je bilo rečeno, da če otrok ne opravlja svojih šolskih obveznosti in noče hoditi v šolo, da ga v to ne smejo prisiliti, ter da ga morajo za vsako stvar lepo prositi. Kot da on njim dela uslugo ko naredi domačno nalogo. Neverjetno. A tako je.
ephismenos
# 12.06.2018 ob 19:09
Pa tudi prepričanje staršev, da je delo bolj cenjena vrednota kot v šoli pridobljeno znanje
Težava nastopi kadar delo postane edino merilo za samovrednotenje (če delaš si najboljši če ne si zguba) in to otroku vcepijo v glavo že od majhnega, rezultat tega so potem "fačuziji".
Jože Gorišek
# 12.06.2018 ob 18:51
Pokažite mi enega ki mu je delo na kmetiji škodovalo.
Bivši uporabnik
# 12.06.2018 ob 17:38
@SamoRes
Elektronska naprava, ki si jo uporabil za postanje tega, tudi vsebuje kup redkih kovin nakopanih v Kongu in podobnih državah. Zakaj se pritožuješ nad kapitalisti, če pa si ti tisti, ki financira takšno početje?
pikam_dopust
# 13.06.2018 ob 15:50
Se strinjam z vsemi tistimi, ki opozarjate, da se na parih ekstremnih primerih podpihuje ideja, da otrokom ni potrebno delati ničesar.

Npr. nič ni narobe s kidanjem štale. NAROBE je to, da je oseba načrtno enega otroka bolj obremenjevala z delom kot drugega in da je HKRATI otroku preprečevala stike s sovrstniki. Oboje nima nobene veze z delom samim po sebi.

Drugič. Ja, seveda se strinjam, da obstaja razlog, zakaj 8 let stari otroci ne smejo voziti traktorja. Po drugi strani je pa tudi res, da nesreče NI povzročil tisti otrok, ki mu je bilo naloženo delo, ampak otrok, ki je SAM OD SEBE zlezel na traktor. Pod črto je pa tale primer resnici na ljubo edini izmed vseh primerov, kjer bi lahko rekel, da otrok tega ne bi smel delati. A sam se spomnim, da sem tudi vozil traktor, ko sem bil star 11 let - preprosto je bilo treba imeti še nekoga za volanom, da se je delo opravilo, in počasna vožnja traktorja (po travniku) je bilo najlažje delo, ki so mi ga lahko dali. Kdor ni nikoli živel na kmetiji, seveda lahko "pametuje", kaj in kako je treba delati, ampak pod črto če se npr. žito ne požanje pravočasno, lahko kmetija tudi bankrotira, pa zelo dvomim, da bo v takem primeru otroku pa super, ko bo oče naredil samomor, mami se bo zmešalo, otrok bo pa končal v sirotišnici...

Pa gremo na tisto ubogo mamo, ki je zbolela in jo otroci negujejo. KJE ŽE JE TU PROBLEM? Bi se morebiti kdo vprašal, zakaj pride do tega? Ker mama zboli. Ja, it? Je to mogoče kriminal, če nekdo zboli? Hkrati se pa vprašajmo, zakaj se je izoblikovala točno taka rešitev: ja zato, ker sicer pa pride CSD in OTROKA VZAME, ČEŠ DA MAMA ZANJ NE MORE SKRBETI. A je to res rešitev? Po možnosti celo strokovna? Da zaradi bolezni razdreš in uničiš družino? Ali ne bi mogoče naredili tako, da bi priskrbeli pomoč in bi ta družina ostala skupaj? A morebiti vi - delavci na CSD - pa nikoli ne boste zboleli in nikoli ne boste potrebovali pomoči, če se bo pa to že zgodilo in boste imeli male otroke, vam jih bomo pa pobrali?! A nihče ne vidi, v kako nori državi živimo? Naj samo spomnim, da smo potrebovali revolt javnosti (ki je potem zelo verjetno streznil tudi sodišče - ker to sigurno ni bil prvi primer na sodišču), da je KONČNO POSTALO JASNO, DA DRUŽINA NISTA SAMO OČE IN MAMA!

Pa pustimo to, da seveda otroci marsikaj rečejo, še posebej v puberteti. Ni jih prav veliko, ki bi z navdušenjem doma pospravljali (t.j. tudi sam se spomnim, kako sem nekoč fotru grozil, da ga bom prijavil, če bo še kaj težil - danes seveda na vse skupaj gledam precej drugače).

In tako grem lahko naprej po tem zmazku, ki ga je podpisala Ana Svenšek. Ker kolikor toliko kritičen novinar bi najprej zelo pazil, kako uporablja izraz "otroško delo" (ki ima sicer nekje v sredi članka korektno napisano definicijo, a je tako dobro zakopana, da jo ljudje spregledajo), potem bi se pa še vprašal, zakaj do točno te oblike dela, ki je otroku škodljiva, sploh pride. Seveda bi se bilo treba preizprašati v članku in ta problem ustrezno obdelati, ne samo v spovednici.
zeuss-zeng
# 13.06.2018 ob 13:16
Otroško delo med odraščanjem, ki naj bi bilo primarno namenjeno igri, učenju, pridobivanju socialnih veščin...
-----------------
kaj pa so prav za prav socialne veščine , ki jih na deželi ni ? mogoče seks pri dvanajstih ali prvo kajenje,, trave,, ?
zeuss-zeng
# 13.06.2018 ob 13:13
In sedaj ste začeli z kmečkimi otroci in jih prepričujete da je pobiranje jajc iz kurnika pred šolo izkoriščanje.
---------------
Mestna ,, intelegenca ,, je popolnoma sestopila z zdrave pameti , kar ni nič čudnega obnjihovem načinu življenja . Bojazen pred fizičnim delom in vsako ,,bolečino ,, tudi utrujenosti je logična posledica ločenosti od naravnega dela in aktivnosti . Zato tudi prihaja do vseh vrst deviacij ....
zeuss-zeng
# 13.06.2018 ob 13:04
aha , razumljivo : potrebno je obesiti na veliki zvon zelo redke izjeme ter potem sistemsko ničelno tolerančno prepovedati vsako delo pri katerem otrok pridobi določene psihofizične spretnost , ki jih ne more pridobiti ob sedenju v šolskih klopeh in guljenju na pamet ,,znanja ,, , ki jih večinoma nikoli v življenju ne bo potreboval ... Jasno je seveda , da je noro otroku dati v roke nevarno motorno kosilnico ob uporabi katere se lahko poškoduje , še boljpa je jasno da obstajajo številna nenevarna in zanimiva opravila ...
kralj matjaž
# 12.06.2018 ob 19:33
blue_night
Prebral. In kot sem napisal, problem je da se zdravo vzgojo problematizira preko groznih primerov. Posledično si ti, ki otroka dobro vzgojiš, ko tvoj otrok ne razume zakaj so njegovi vrstniki razbili stranišče na šoli in zakaj je on tudi moral plačati, problematiziran, obsojan, nevzgojeni razvejnci pa, so neki sončki, naš pa že ne.
zeuss-zeng
# 13.06.2018 ob 16:58
pikam_dopust
žal je potrebno že skoraj vsak članek brati med vrsticami saj je v ozadju skoraj vedno neka ozaveščevalna praksa trasiranja raznih profiliranih neživljenskih zakonov zaradi takega ali drugačnega interesa .. takle pač mamo ....
castor
# 12.06.2018 ob 22:42
Mestne otroke ste prepričali, da če mora nesti smeti v kanto pred blokom je to že izkoriščanje. Iz otrok delate pokveke, prepričane, da jim mora vse biti položeno na pladenj. In sedaj ste začeli z kmečkimi otroci in jih prepričujete da je pobiranje jajc iz kurnika pred šolo izkoriščanje. Ustvarjate generacijo mehkužcev, in poslušnih državljanov, ki z sklonjeno glavo sprejmejo vse kar rečejo kvazi strokovnjaki. Žalostno
kralj matjaž
# 12.06.2018 ob 19:34
cycoII
je očim zahteval

Vidiš jedro problema? Kje je otrokov oče, kaj se je z njim zgodilo, kako pa kaj mama, kako je prišlo do situacije.
Bivši uporabnik
# 12.06.2018 ob 16:22
@ fah-q

dvomim, da si se pri osmih, devetih letih sam odločal, kakšna težaška dela boš opravljal. In hrana nima veze s tem, kar se je zgodilo pred kratkim. Neke meje bi morale obstajati in v preteklosti smo izbojevali, da je otroško delo prepovedano; z določenimi izjemami. Nenazadnje ravno zgornji primer dovolj nazorno govori, zakaj je temu tako.
SamoRes
# 12.06.2018 ob 16:08
Vsi smo krivi. Kapitalisti pa kujejo milijarde.

Poročilo z naslovom Za to umiramo: zlorabe človekovih pravic v Demokratični republiki Kongo napajajo svetovno trgovino s kobaltom (This is what we die for: Human rights abuses in the Democratic Republic of the Congo power the global trade in cobalt) sledi prodaji kobalta za litij-ionske baterije – in ta vodi do rudnikov, v katerih odrasli in tudi otroci, nekateri stari zgolj sedem let, delajo v nevarnih razmerah.

Poročilo beleži, kako trgovci kupujejo kobalt na območjih, kjer je razširjeno delo otrok. Ti pa prodajajo izdelovalcem baterij, ki trdijo, da dobavljajo tehnološkim in avtomobilskim podjetjem, med drugim Applu, Microsoftu, Samsungu, Sonyju, Daimlerju in Volkswagnu.
Kazalo