Splošni pogoji uporabe in navodila za glasovanje

Stacionarna omrežja (televoting 089)
Mobilna omrežja (USSD)
SMS storitve


Splošni pogoji uporabe in navodila za glasovanje iz stacionarnih omrežij (televoting 089)

1. Splošne določbe

Opis storitve
V okviru RTV oddaj lahko preko stacionarnih telefonov sodelujete v glasovanjih, anketah, kvizih in drugih vrstah vprašanj. V primeru, da je z glasovanjem povezana tudi nagradna igra, o čemer bodo sodelujoči pred sodelovanjem obveščeni, telefonska številka služi kot njihova osebna identifikacija in se le ti v primeru, da so izžrebani, strinjajo z objavo njihovih podatkov.

Definicije pojmov
Ponudnik, lastnik in izvajalec storitve je RTV Slovenija.
Operater je Telekom Slovenije, ki prek svojih premijskih številk 089 zagotavlja tehnologijo za komunikacijo med ponudnikom ter uporabnikom storitve prek svojega komunikacijskega omrežja oziroma elektronskega komunikacijskega omrežja drugih stacionarnih operaterjev, kateri omogočajo klice na 089 številke Telekoma Slovenije: T-2, Tušmobil, Amis, Softnet, Detel Global, MegaM, Telemach in 7E.

Uporabnik storitve je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki je uporabnik stacionarnega telefonskega priključka v omrežju operaterjev navedenih v prejšnjem odstavku.. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

2. Uporaba storitve stacionarnega glasovanja

Starost in odgovornost
Uporabnik storitve stacionarno glasovanje je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki z uporabo storitve potrjuje, da je polnoleten, da storitev uporablja prostovoljno in na lastno pobudo ter da njegov klic v oddajo pomeni, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in da se z njimi v celoti strinja

Plačilo storitev
Storitve glasovanja in sodelovanja v kontaktnih oddajah prek premijskih številk 089 so plačljive. Uporabnik je dolžan plačati te storitve v skladu s spodnjim vsakokratnim veljavnim cenikom in v skladu z vsakič posebej objavljeno ceno v posamezni oddaji.
Plačilo se izvede na način, kot ga določa operater, t.j. na računu za telekomunikacijske storitve. Operater obračunava uporabo storitve za preteklo obračunsko obdobje. Ponudnik storitve lahko spreminja cenik, o tem pa uporabnike obvešča na vseh mestih, kjer so objavljeni Pogoji in Navodila za uporabo storitev v posameznih oddajah.

Cenik:
Cena klica je vsakič posebej objavljena v oddaji.
V nadaljevanju je naveden cenik za premijske številke 089, ki jih uporablja RTV Slo za sodelovanje klicateljev v kontaktnih oddajah:
RTV Slo za različna glasovanja uporablja naslednje številke 089 xxxx, ki se tarifirajo na klic: 089 3330, 089 3331, 089 3332, 089 3333, 089 3334, 089 3335, 089 3336, 089 3337, 089 3338, 089 3339, 089 3340, 089 3341, 089 3342, 089 3343, 089 3344, 089 3345, 089 3346, 089 3347, 089 3348, 089 3349.

Cena klica je: 0,4172 EUR z DDV

3. Zasebnost in varstvo podatkov
Ponudnik storitev se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe izvajanja storitev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

4. Zavrnitev odgovornosti
Uporabnik se mora zavedati, da:
a) Ponudnik storitev in operater nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.
b) Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

5. Reklamacije
Uporabnikom je zagotovljena 24-urna podpora in pomoč na elektronskem naslovu mmc@rtvslo.si. Ponudnik storitev vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki, skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS. Ponudnik storitev se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne vsebinske reklamacije.
Ponudnik bo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil uporabnikom odpravljanje vzrokov za reklamacijo ter, v kolikor ugotovi nepravilnosti na strani operaterja, posredoval operaterju, ki je dolžan napako odpraviti. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitev zavezuje, da jih bo rešil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika. Če se reklamacije nanašajo na operaterja, bo ponudnik storitev predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi operaterja, ki je v primeru, da gre za napako, le-to dolžan odpraviti.
Operater rešuje reklamacije, ki se nanašajo na plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo svojega operaterja v roku, ki ga za to določa njegov operater.

Pomoč uporabnikom
Za morebitna dodatna vprašanja v zvezi s sodelovanjem v posamezni oddaji in v zvezi z nagradami lahko uporabniki pokličejo številko +386 (1) 4753539, ali preko elektronske pošte na naslov: mmc@rtvslo.si

6. Splošna priporočila uporabnikom
Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in operaterja. Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in Pogoji.

7. Kršenje pogojev
Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo Pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči interaktivno sodelovanje v televizijskih oddajah. Uporabnik storitev se ob uporabi storitev glasovanja zaveže, da ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali operaterju kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja. Morebitne kršitve pri uporabi sistema glasovanja s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev z e-pošto na naslov mmc@rtvslo.si ali na naslov RTV Slovenija, MMC, za Stacionarno glasovanje, 1550 Ljubljana.

8. Spremembe
Ponudnik storitve lahko spreminja pogoje uporabe sistema glasovanja in sodelovanja v oddajah. Ponudnik storitev se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi pogojev uporabe sistema glasovanja in sodelovanja v oddajah na primeren način o tem obvestil uporabnike.

9. Sodelovanje pri glasovanju
Za sodelovanje v programu je potrebno poklicati na telefonske številko v rangu od 089 3330 do 089 3349. Z vzpostavitvijo zveze se telefonska številka klicatelja zabeleži in, v kolikor gre za nagradno igro, posreduje v izbor za sodelovanje v nagradni igri. Za uspešno registracijo je potrebno imeti omogočeno pošiljanje identifikacije kličočega, sicer registracija ni uspešna, klic pa se kljub temu zaračuna.

10. Primer glasovanja
V okviru oddaje Dobro jutro poteka glasovanje, kjer ima gledalec možnost glasovanja ter sodelovanja v nagradni igri.
Na TV-ekranu se izpiše nagradno vprašanje z dvema ali tremi možnimi odgovori:

Primer vprašanja: Rukole v srednjem veku niso smeli sejati...?
Na 089 3331 za opcijo A) Menihi
Na 089 3332 za opcijo B) Kmetje
Na 089 3333 za opcijo C) Graščaki

Trajanje glasovanja se dnevno spreminja – v posamezni oddaji sta napovedana začetek in konec glasovanja.

Cena klica je 0,4172 evra

Gledalec glasuje na telefonsko številko, ki je po njegovem mnenju prava izbira, oziroma pravilen odgovor.
S tem odda svoj glas oz. svojo telefonsko številko v glasovalni sistem, kateri omogoča računalniško izžrebanje nagrajenca oz. dobitnika nagrade, ki je glasoval za zmagovalni par.
Glasovanje ne omejuje števila klicev, torej lahko gledalec glasuje večkrat.

Kazalo