Splošni pogoji uporabe in navodila za glasovanje

Stacionarna omrežja (televoting 089)
Stacionarna omrežja (premijske številke 090)
Mobilna omrežja (USSD)
SMS storitve


Splošni pogoji uporabe in navodila za glasovanje iz stacionarnih omrežij (premijske številke 090)

1. Splošne določbe

Opis storitve
V okviru RTV oddaj lahko preko stacionarnih telefonov sodelujete v anketah, kvizih in drugih vrstah vprašanj. V primeru, da je z glasovanjem povezana tudi nagradna igra, o čemer bodo sodelujoči pred sodelovanjem obveščeni, telefonska številka služi kot njihova osebna identifikacija in se le ti v primeru, da so izžrebani, strinjajo z objavo njihovih podatkov.

Definicije pojmov
Ponudnik, lastnik in izvajalec storitve je RTV Slovenija.
Operater je Telekom Slovenije, ki prek svojih premijskih številk 090 zagotavlja tehnologijo za komunikacijo med ponudnikom ter uporabnikom storitve prek svojega komunikacijskega omrežja oziroma elektronskega komunikacijskega omrežja drugih operaterjev (T-2), kateri omogočajo klice na 090 številke Telekoma Slovenije.
Prenos glasovanja poteka preko omrežja Telekom Slovenija in omrežij drugih operaterjev, ki omogočajo klice na 090 številke Telekoma Slovenije.
Uporabnik storitve je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, naročnik telefonskega priključka, ki se s sodelovanjem v nagradni igri strinja s tem, da bo njegova telefonska številka služila kot njegova osebna identifikacija in da se njegova telefonska številka posreduje Ponudniku storitev za namen te igre. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

2. Uporaba storitev Stacionarno glasovanje

Starost in odgovornost
Storitev stacionarno glasovanje lahko uporablja oziroma lahko sodeluje le oseba starejša od 18 let.

Plačilo storitev
Storitve glasovanja in sodelovanja v kontaktnih oddajah prek premijskih številk 090 so plačljive. Uporabnik je dolžan plačati te storitve, v skladu s spodnjim vsakokratnim veljavnim cenikom in v skladu z vsakič posebej objavljeno ceno v posamezni oddaji.
Plačilo se izvede na način, kot ga določa operater (Telekom Slovenije in drugi operaterji (T-2), ki omogočajo klice na 090 številke Telekoma Slo), t.j. na računu za telekomunikacijske storitve. Operater obračunava uporabo storitve za preteklo obračunsko obdobje. Uporaba storitve je na računu izkazana v skupini storitev “Premijske storitve”. Ponudnik storitve lahko spreminja cenik, o tem pa uporabnike obvešča na vseh mestih, kjer so objavljeni Pogoji in Navodila za uporabo storitev v posameznih oddajah.

Cenik:
Cena klica oz. cena minute zveze je vsakič posebej objavljena v oddaji.
V nadaljevanju je naveden cenik za premijske številke 090, ki jih uporablja RTV Slo za sodelovanje klicateljev v kontaktnih oddajah:
RTV Slo za različna glasovanja uporablja naslednje številke, ki so tarifirane na klic:

090 93 3001, 090 93 3002, 090 93 3003, 090 93 3004, 090 93 3005, 090 93 3006, 090 93 3007, 090 93 3008 (npr. za glasovanje v oddaji Dobro jutro, Studio City, …); cena klica: 0,4172 Eur z ddv

090 93 3011, 090 93 3012, 090 93 3013 za glasovanje v oddaji Piramida; cena klica: 0,4172 Eur z ddv

090 93 60 31 (cena klica: 0,4172 Eur z ddv) glasovanje za studio Maribor

RTV Slo za sodelovanja v različnih kontaktnih oddajah uporablja naslednje številke, ki so tarifirane na minuto:

090 93 60 32 (cena z ddv: 0,3938 Eur/minuto) kontaktne oddaje iz studia Maribor. Gledalci kličejo za sodelovanje v različnih razvedrilnih oddajah. Odzivnik vsak klic sprejme in ga da v čakalno vrsto. Naključno izbran gledalec je na zahtevo režije povezan v studio. Opozorilo: tarifa na minuto je zaračunana tudi v času čakanja, na kar klicatelja opozori avtomatski odzivnik.

090 93 60 36 (cena z ddv: 0,6564 Eur/minuto)
Igrice (4 v vrsto in kača). Gledalci lahko sodelujejo v igrici, ki poteka na zabavnem info kanalu.
V igri lahko naenkrat sodelujeta dva, ostali so na čakanju za igro. Računalnik vključi v igro tistega, ki je bil na čakanju največ časa. Opozorilo: tarifa na minuto je zaračunana tudi v času čakanja, na kar klicatelja opozori avtomatski odzivnik.

090 93 60 37 (cena z ddv: 0,6564 Eur/minuto)
Kontaktne oddaje iz studia Ljubljana. Gledalci kličejo za sodelovanje v različnih razvedrilnih oddajah. Odzivnik vsak klic sprejme in ga da v čakalno vrsto. Naključno izbran gledalec je na zahtevo režije povezan v studio. Opozorilo: tarifa na minuto je zaračunana tudi v času čakanja, na kar klicatelja opozori avtomatski odzivnik.

3. Zasebnost in varstvo podatkov
Ponudnik storitev se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe izvajanja storitev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

4. Zavrnitev odgovornosti
Uporabnik se mora zavedati, da:
a) Ponudnik storitev in operater nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.
b) Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

5. Reklamacije
Uporabnikom je zagotovljena 24-urna podpora in pomoč na elektronskem naslovu mmc@rtvslo.si. Ponudnik storitev vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki, skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS. Ponudnik storitev se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne vsebinske reklamacije.
Ponudnik bo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil uporabnikom odpravljanje vzrokov za reklamacijo ter, v kolikor ugotovi nepravilnosti na strani operaterja, posredoval operaterju, ki je dolžan napako odpraviti. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitev zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika. Če se reklamacije nanašajo na operaterja, bo ponudnik storitev predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi operaterja, ki je dolžan napako odpraviti.
Operater rešuje reklamacije, ki se nanašajo na plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo operaterja v roku petnajst (15) dni od prejema računa.

Pomoč uporabnikom
Za morebitna dodatna vprašanja v zvezi s sodelovanjem v posamezni oddaji in v zvezi z nagradami lahko uporabniki pokličejo številko +386 (1) 4753539, ali preko e-mail: mmc@rtvslo.si

6. Splošna priporočila uporabnikom
Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in operaterja. Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in Pogoji.

7. Kršenje pogojev
Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo Pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, odstrani oziroma jim onemogoči interaktivno sodelovanje v televizijskih oddajah. Uporabnik storitev se ob uporabi storitev glasovanja zaveže, da ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali operaterju kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja. Morebitne kršitve pri uporabi sistema glasovanja s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev z e-pošto na naslov mmc@rtvslo.si ali na naslov RTV Slovenija, MMC, za Stacionarno glasovanje, 1550 Ljubljana.

8. Spremembe
Ponudnik storitve lahko spreminja pogoje uporabe sistema glasovanja in sodelovanja v oddajah. Ponudnik storitev se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi pogojev uporabe sistema glasovanja in sodelovanja v oddajah, na primeren način o tem obvestil uporabnike.

9. Sodelovanje pri glasovanju

9.1. Za registracijo za sodelovanje v programu je potrebno poklicati na telefonske številko v rangu od 090 933001 do 090 933006 ter od 090 933011 do 090 933013 in poslušati posneto sporočilo oz. slediti navodilom glasovnega odzivnika. Z vzpostavitvijo zveze se telefonska številka klicatelja zabeleži in posreduje v izbor za sodelovanje v nagradni igri. Za uspešno registracijo je potrebno imeti omogočeno pošiljanje identifikacije klicočega, sicer registracija ni uspešna, klic pa se kljub temu zaračuna.

9.2 Primer glasovanja
Oddaja na Dobro jutro ima na sporedu glasovanje vsak delovni dan, kjer ima gledalec možnost glasovanja pri nagradni igri.
Na ekranu se mu izpiše nagradno vprašanje s tremi možnimi odgovori:
Primer vprašanja:
»Kdo je oseba na sliki«
Odgovor A 090933004
Odgovor B 090933005
Odgovor C 090933006


Gledalec glasuje na telefonsko številko, ki je po njegovem mnenju pravilni odgovor.
S tem odda svoj glas oz. svojo telefonsko številko v glasovalni sistem, kateri omogoča računalniško izžrebanje nagrajenca oz. dobitnika nagrade, ki je glasoval za pravilni odgovor.
Glasovanje ne omejuje števila klicev, torej lahko gledalec glasuje večkrat.

Kazalo