Kako uspešno je po mnenju županskih kandidatov varstvo kulturne dediščine v Kopru? Foto: Mestna občina Koper
Kako uspešno je po mnenju županskih kandidatov varstvo kulturne dediščine v Kopru? Foto: Mestna občina Koper
Aleš Bržan
Aleš Bržan je kandidat Liste Aleša Bržana Foto: MMC RTV SLO
Alan Medveš
Alan Medveš je kandidat Levice Foto: MMC RTV SLO
Zlatko Gombar
Zlatko Gombar je kandidat stranke Dobra država Foto: MMC RTV SLO/Osebni arhiv
Marijan Križman
Marijan Križman je kandidat stranke SD Foto: MMC RTV SLO
Nevio Miklavčič
Nevio Miklavčič je kandidat stranke SLS. Foto: MMC RTV SLO
Marko Brecelj
Marko Brecelj je kandidat stranke Akacije Foto: BoBo
Valter Krmac
Valter Krmac je kandidat stranke Oljka Foto: MMC RTV SLO
Olga Franca
Olga Franca je kandidatka skupine volivcev Foto: Dare Čekeliš
Silvano Radin
Silvano Radin je kandidat stranke SDS Foto: MMC RTV SLO
Viktor Markežič
Viktor Markežič je kandidat SMC-ja Foto: MMC RTV SLO
Gašpar Gašpar Mišič
Gašpar Gašpar Mišič je kandidat skupine volivcev Foto: MMC RTV SLO
Popovič
Boris Popovič je kandidat stranke Koper je naš Foto: Dani Modrej

Vseh 13 kandidatov je prejelo ista vprašanja z enako dolžinsko omejitvijo. V dogovorjenem roku je na naša vprašanja odgovorilo 11 kandidatov. Kandidata, ki na naša vprašanja nista odgovorila sta Danijel Sertič (NSi) in Boris Popovič (KJN). S strani slednjega smo dan po objavi prejeli obvestilo o tem, da že pripravljenih odgovorov nismo prejeli zaradi tehničnih težav, s prošnjo za naknadno objavo, ki smo ji ugodili.

Zanimala nas je vizija razvoja podeželja, kjer živi dobra polovica vseh občanov MO Koper. Prav tako nas je zanimal odgovor na vprašanje o kulturni dediščini, saj je v Kopru več primerov propadajočih zgodovinskih stavb. Tretje vprašanje pa se nanaša na stanovanjsko problematiko, ki je v Kopru očitno pereča, saj se je na zadnji razpis za neprofitna stanovanja prijavilo 700 prosilcev, na voljo pa je bilo 50 stanovanj. Vabljeni k branju odgovorov.


1. Danijel Sertič, Nova Slovenija (NSi):

Kandidatovih odgovorov na naša vprašanja nismo prejeli


2. Aleš Bržan, Lista Aleša Bržana

Kakšne konkretne ukrepe bi sprejeli za razvoj podeželja v MO Koper? Katero panogo bi bilo na podeželju potrebno okrepiti? Na kakšen način?
V infrastrukturo bomo vlagali vsaj 10 mio letno in ne čakali samo na državne pomoči, saj bi tako ureditev trajala še več desetletij. Uredili bomo tudi izgled naselij (npr. ekološki otoki), da bo okolica privlačnejša za stanovalce in obiskovalce. Podeželje ima velik potencial za razvoj turizma, dodatno bomo povezovali obstoječe ponudnike za izboljšanje doživetij in spodbujali novo ponudbo. Kmetom, vinogradnikom, oljkarjem, je tudi potrebno vedno nuditi roko za boljšo, skupno promocijo. Velik izziv je javni prevoz na podeželju, tu moramo preizkusiti vse alternative dragim avtobusnim prevozom, od projekta zavoda Sopotnik – brezplačnih prevozov za starejše, do poskusa uvedbe vaških taksistov.

Kakšno je vaše stališče do učinkovitosti varstva kulturne dediščine? Katere objekte bi bilo potrebno zavarovati in katere obnoviti?
Župan mora biti prvi med varuhi naše kulturne dediščine. Sestavili bomo seznam prednostnih obnov objektov. V našem programu smo izpostavili servitski samostan, urediti je potrebno primerno lastništvo, obnovo in uporabo. Je pa še veliko drugih, črpati moramo čim več evropskih sredstev za njihovo obnovo.

Kakšen je vaš odnos do neprofitnih najemniških stanovanj v luči preseženega povpraševanja glede na ponudbo na zadnjem pozivu? Kakšni bi bili, če boste izvoljeni, vaši ukrepi na področju stanovanjske problematike?
Nepridobitnih stanovanj bo s poudarjanjem elitnosti prostora vedno premalo, saj bodo nepremičnine vedno dražje. Podeželje je priložnost. Pomagali bomo rešiti lastništva in morebitne lastniške spore, definirali območja, ki jih je možno revitalizirati predvsem z naselitvijo mladih družin. Pa tudi obstoječe vzdrževalne in upravljavske pogodbe za nepremičnine v občinski lasti oz. lasti stanovanjskega sklada bomo pregledali in po potrebi prevetrili.


3. Alan Medveš, Levica

Kakšne konkretne ukrepe bi sprejeli za razvoj podeželja v MO Koper? Katero panogo bi bilo na podeželju potrebno okrepiti? Na kakšen način?
Podeželje je že desetletja zanemarjeno, v zadnjih letih pa se je razkorak s centrom še povečal. Naša prioriteta je pripeljati vodovod in kanalizacijo v vsako krajevno skupnost. Enako velja za cestno infrastrukturo, ki je še vedno neobnovljena ali pa je sploh ni. Dodatno pozornost bomo posvetili investicijam za izboljšanje električne in telekomunikacijske infrastrukture. Tudi ti deli občine si zaslužijo boljše okolje in višjo kakovost življenja. Kot osrednji panogi za razvoj podeželja predlagamo ekološko mediteransko kmetijstvo kot temelj samooskrbe regije in trajnostni turizem, ki prinaša velike koristi tudi za delovna mesta domačinov in ohranjanje narave.

Kakšno je vaše stališče do učinkovitosti varstva kulturne dediščine? Katere objekte bi bilo potrebno zavarovati in katere obnoviti?
Varstvo kulturne dediščine je neučinkovito, zato bomo ustanovili lokalno službo za varstvo kulturne dediščine, ki bo skrbela za preučevanje, dokumentiranje in revitalizacijo mestnega jedra Kopra, ki je bilo dolga leta zanemarjeno in prepuščeno propadanju. Ta služba bo podpirala lastnike nepremičnin pri obnovah njihovih spomeniško zaščitenih objektov, sočasno pa bo nadzirala izvajanje občinskih predpisov za varstvo dediščine, ki jih bomo osvežili. Vzpostavili bomo celovit program prenove dediščine v mestnem jedru in ustanovili stalni javni sklad, ki bo finančno pomagal lastnikom zavarovanih stavb pri financiranju sicer dragih konservatorskih in restavratorskih posegov.

Kakšen je vaš odnos do neprofitnih najemniških stanovanj v luči preseženega povpraševanja glede na ponudbo na zadnjem pozivu? Kakšni bi bili, če boste izvoljeni, vaši ukrepi na področju stanovanjske problematike?
Strokovno in finančno bomo okrepili JSS MOK tako, da bo ta opravljal svoje poslanstvo. Neprofitni najemni fond stanovanj je z dolgoročnim programom izgradnje in odkupov praznih stanovanj treba bistveno povečati, da bo zadostil potrebam. Treba je graditi tudi stanovanja za stroškovni najem, saj le tako lahko povečamo javni najemni fond in vplivamo na podivjan nepremičninski in najemni trg. Treba je nameniti bistveno več pozornosti kvalitetni urbanistični umestitvi in kvalitetni gradnji stanovanj. Nove gradnje je treba načrtovati tako, da bodo dobro povezane z javnimi servisi, da bodo obkrožene z dovolj zelenja in da bodo s primernimi tipologijami dosegale najbolj racionalno izrabo površin.4. Zlatko Gombar, Dobra Država (DD):

Kakšne konkretne ukrepe bi sprejeli za razvoj podeželja v MO Koper? Katero panogo bi bilo na podeželju potrebno okrepiti? Na kakšen način?
Potrebna je razširitev in ureditev glavnih cest. Predlagamo tudi tipsko vrtno uto po ceni primerni za vsakogar. Zaledje bi moralo postati zelenjavni vrt Kopra. Spodbuditi pa je potrebno tudi javno zasebna partnerstva na področju gostinstva, turizma in rekreacije.

Kakšno je vaše stališče do učinkovitosti varstva kulturne dediščine? Katere objekte bi bilo potrebno zavarovati in katere obnoviti?
Varstvo kulturne dediščine ni dovolj učinkovito. Potrebno je zavarovati meščanske hiše v starem mestnem jedru in obnoviti stare istrske hiše v vaških gručastih naseljih

Kakšen je vaš odnos do neprofitnih najemniških stanovanj v luči preseženega povpraševanja glede na ponudbo na zadnjem pozivu? Kakšni bi bili, če boste izvoljeni, vaši ukrepi na področju stanovanjske problematike?
Zgrešeno je, da se v zadnjih letih ni ne načrtovalo ne gradilo neprofitnih stanovanj. Potrebna je izgradnja neprofitnih stanovanj predvsem za mlade družine.


5. Marijan Križman, Socialni demokrati (SD)

Kakšne konkretne ukrepe bi sprejeli za razvoj podeželja v MO Koper? Katero panogo bi bilo na podeželju potrebno okrepiti? Na kakšen način?
Pospešili bomo postopek sprejema občinskega prostorskega načrta in s tem omogočili spremembe namenske rabe zemljišč iz kmetijskih v zazidljiva in tako rešili bivalno problematiko na podeželju. Prav tako pa iz gozdnih zemljišč v kmetijska in tako omogočili kmetom širitev in razvoj dejavnosti. Na podeželju slovenske Istre je nujen razvoj turizma ter ljudem omogočiti samozaposlitev, ohranitev domačij in ustaviti preseljevanje v mesta in v druge države. V proračunu bomo rezervirali sredstva za investicije z nizko obrestno mero, pomagali investitorjem pridobivati evropska in nepovratna sredstva. Predpogoj pa je ureditev infrastrukture za normalen in varen pretok prometa po zaledju naše občine.

Kakšno je vaše stališče do učinkovitosti varstva kulturne dediščine? Katere objekte bi bilo potrebno zavarovati in katere obnoviti?
Varstvo kulturne dediščine oziroma investiranje v mestnem jedru je zastalo, urejeno in prenovljeno je bilo obrobje mesta, severna obvoznica in promenada. Samo mestno jedro s svojo enkratno Beneško arhitekturo načenja zob časa, prav tako ni investicij v infrastrukturo, ki je zastarela. Potrebno bi bilo takoj obnoviti Servitski samostan- nekdanjo porodnišnico, Borilnico, palačo dell Bello. Nujno bi bilo zavarovati dobršen del stavb in jih načrtno in v skladu z spomeniškovarstvenimi smernicami dolgoročno obnavljati.

Kakšen je vaš odnos do neprofitnih najemniških stanovanj v luči preseženega povpraševanja glede na ponudbo na zadnjem pozivu? Kakšni bi bili, če boste izvoljeni, vaši ukrepi na področju stanovanjske problematike?
Neprofitna najemniška stanovanja so rešitev za mlade družine ali posameznike. Ob omejenem številu neprofitnih stanovanj, so rešitev tudi dolgoročni ugodni krediti, ki bi omogočili ljudem, da lahko odkupijo nezasedena stanovanja v občini, ki jih gradbeni lobiji ne utegnejo prodati, ker zahtevajo previsoke cene. Za to je potrebno ponuditi dovolj stalnih služb, ki bodo vezane na stalne domove in s tem, ko bodo mladi postali samostojni, bodo bolj odgovorni in bodo lahko dali družbi tisto, kar sedanji družbi manjka, ko zanemarja mlad človeški potencial.


6. Nevio Miklavčič, Slovenska ljudska stranka (SLS)

Kakšne konkretne ukrepe bi sprejeli za razvoj podeželja v MO Koper? Katero panogo bi bilo na podeželju potrebno okrepiti? Na kakšen način?
Krajevnim skupnostim je potrebno s spremembo Statuta MOK (sprejet aprila 2018) vrniti status samostojnih pravnih oseb in avtonomijo. Okrepiti je potrebno kmečki turizem, s tem da se poskrbi za infrastrukturo: ceste, vodovod, kanalizacija, internet v vsako vas. Ekološka pridelava in predelava tipičnih istrskih kultur od zelišč, trt do oljk je temeljna in s tem se lahko spodbudi tudi čebelarstvo. Istra ne more konkurirati ostalim deželam v kvantiteti pridelanega vina ali oljčnega olja. Ostane kvaliteta. Ekološka pridelava bi pomenila nekaj let zapored zmanjšan pridelek. Sadovi bi se pokazali čez leta, predvsem bi pa utegnili ohraniti čebele, ki so zaradi strupov marsikje ogrožene.

Kakšno je vaše stališče do učinkovitosti varstva kulturne dediščine? Katere objekte bi bilo potrebno zavarovati in katere obnoviti?
Kulturno dediščino je potrebno obvarovati. To je temelj, da postane Koper zanimivo mesto za širšo populacijo turistov. Vodno cisterno pod Koprom je potrebno zavarovati. Področje ob Muzejskem trgu bi lahko postalo bolj zanimivo kot arheološko najdišče kot pa parkirišče. Obnoviti je potrebno stavbe na trgu Brolo, predvsem poskrbeti za ustrezno izolacijo oken, notranjih sten, strehe ter obnoviti fasado. Podobno velja za nekatere stavbe na Kidričevi ulici. Tudi v cerkvah bi se našla kakšna svetinja ali relikvija, ki bi jo bilo potrebno obelodaniti, ravno tako kot bi bilo potrebno poudariti določene osebe, ki so kot meščani Kopra postali pomembne osebe v Avstriji in ZDA.

Kakšen je vaš odnos do neprofitnih najemniških stanovanj v luči preseženega povpraševanja glede na ponudbo na zadnjem pozivu? Kakšni bi bili, če boste izvoljeni, vaši ukrepi na področju stanovanjske problematike?
Neprofitna najemniška stanovanja so rešitev za mlade družine ali posameznike. Ob omejenem številu neprofitnih stanovanj, so rešitev tudi dolgoročni ugodni krediti, ki bi omogočili ljudem, da lahko odkupijo nezasedena stanovanja v občini, ki jih gradbeni lobiji ne utegnejo prodati, ker zahtevajo previsoke cene. Za to je potrebno ponuditi dovolj stalnih služb, ki bodo vezane na stalne domove in s tem, ko bodo mladi postali samostojni, bodo bolj odgovorni in bodo lahko dali družbi tisto, kar sedanji družbi manjka, ko zanemarja mlad človeški potencial.


7. Marko Brecelj, Akacije

Kakšne konkretne ukrepe bi sprejeli za razvoj podeželja v MO Koper? Katero panogo bi bilo na podeželju potrebno okrepiti? Na kakšen način?
Potrebujemo zemljevid obdelovalnih površin, ki bi vključeval tudi lastniško (najemniško) stanje. Ugotoviti je treba do kod je škodljiva monokulturizacija površin že napredovala, kolikšen delež zemljišč je zanemarjen, kako hitro gozd prerašča travnike, v kakšnem stanju je evropsko znamenita bio zakladnica Podgorskega krasa. Stanje divjadi in vloga lovskih družin me zanimata. Najpomembnejši se mi zdijo tisti, ki zemljo obdelujejo in jo izkoriščajo na klasičen, v sebi zaokrožen način. Ti redki ljudje, skupaj s trajnostnimi gostilničarji (tistimi, ki ponujajo bogastvo istrskega okolja in ga pri tem ne izpodkopavajo) morajo biti steber razvoja zaledja. Premalo prostora je.

Kakšno je vaše stališče do učinkovitosti varstva kulturne dediščine? Katere objekte bi bilo potrebno zavarovati in katere obnoviti?
Moje in stranke Akacije stališče do kulturne dediščine je temeljno drugačno od običajnega. Že več kot 25 let trdim, da propadajo mladi ljudje, obnavljamo pa stoletne zidove. Kulturno dediščino dojemamo najprej kot odnose med ljudmi. V zadnjih četrt stoletja se spreminjajo z rušilno hitrostjo. Družimo se in živimo digitalno (navidezno). To kar sem doslej napisal ne pomeni, da želimo stare stavbe prepustiti razpadu. Starejše osebe so naša največja kulturna dediščina! Običaji neposrednega kulturnega druženja so naše bogastvo, ki izginja. Potrebujemo tudi nadarjen strokovni štab, ki bi v Koper Capodistrio pritegnil eurote za obnovo znamenitih starih zidov saj imamo za to možnosti.

Kakšen je vaš odnos do neprofitnih najemniških stanovanj v luči preseženega povpraševanja glede na ponudbo na zadnjem pozivu? Kakšni bi bili, če boste izvoljeni, vaši ukrepi na področju stanovanjske problematike?
V Kopru bi morali začeti graditi rastočo množino nizkoprofitnih stanovanj v lasti Občine. Ta »socialistični« rastoči tujek bi mesto postopoma spremenil v mladim in revnim (ter ustvarjalnim) za bivanje prijazno okolje. Najemnine bi se znižale. Stihija najemniškega dobičkarjenja bi bila prizadeta. Hudo! Na ozemlju naše za Ankaran amputirane Mestne občine s prevelikim neurbanim zaledjem bi vzpodbujal drugačne gradnje bivališč iz naravnih materijalov ter vzpostavil Palačo potepuštva za take, ki jih ponavadi imenujemo klošarji. Na Mađarskem je brezdomstvo prepovedano, v Istri pod Slovenci bi morali ti ljudje biti dobrodošli. Priseljevanje notranje bogatih in mladih v Koper se mi zdi pomembno.


8. Valter Krmac, Oljka

Kakšne konkretne ukrepe bi sprejeli za razvoj podeželja v MO Koper? Katero panogo bi bilo na podeželju potrebno okrepiti? Na kakšen način?
Začeli bomo pri obnovi cestne infrastrukture, zagotovitvi vodovodnega omrežja (kjer ga ni), izgradnji kanalizacije in nadgradnji informacijsko telekomunikacijskih rešitev. Po zagotovitvi normalnih pogojev, je potrebno pristopiti v trajnostno obliko turizma, ki povečuje dodano vrednost kmetijstva. V tej smeri spodbujati obnovo zapuščenih stavb, uvajanje novih zgodb in doživetij v turistično ponudbo s poudarkom na gastronomsko in enološko ponudbo, ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta. Potrebna je usmeritev v lokalno samooskrbo, kjer je bistven razvoj ekološkega kmetijstva, sistema certificiranja in izgradnje blagovne znamke za kvalitetno in ekološko pridelano lokalno hrano in proizvode.

Kakšno je vaše stališče do učinkovitosti varstva kulturne dediščine? Katere objekte bi bilo potrebno zavarovati in katere obnoviti?
Pomemben je odgovorni management naravne in kulturne dediščine, zlasti zagotavljanje trajnostnega upravljanja z dediščino in vključevanje lokalnih prebivalcev v upravljanje, predvsem pa oblikovanje učinkovitih partnerstev med javnim, zasebnim in nevladnim sektorjem. Potrebna je uveljavitev prepoznavne destinacije Istra, preko vključevanja zgodb, ki temeljijo na izročilu žive dediščine, v inovativne in doživljajske turistične produkte destinacije in ustvarjanje možnosti za vključevanje čim širšega kroga s področja žive dediščine, gastronomije, enologije ter krepitve lokalne identitete. Objekti kulturne dediščine pa so del našega značaja, vrednot in romantike, ki bo ta prizadevanja okrepila.

Kakšen je vaš odnos do neprofitnih najemniških stanovanj v luči preseženega povpraševanja glede na ponudbo na zadnjem pozivu? Kakšni bi bili, če boste izvoljeni, vaši ukrepi na področju stanovanjske problematike?
Stanovanjska politika je v celoti zatajila. Primanjkujejo stanovanjske enote na vseh področjih. Neprofitna stanovanja se bodo nemudoma vzpostavila z nakupom stavbe nasproti sodišča, ki jo prodaja DUTB, preostala pa zgradila na Dolinski cesti. Nadalje je potrebno zgraditi prehodna neprofitna stanovanja za mlade družine, kjer imajo mladi možnost najema po ugodni ceni, dokler si ne povečajo kupno moč za nakup lastnega stanovanja. Ta bodo na območju Markovca, pod Nokuturnom. Na območju nekdanjega Levjega gradu se omogoči gradnja stanovanj za trg. Študentom je potrebno zagotoviti sobe, te bodo v Tomosovem bloku in pa v novem mestu mladih na prenovljeni lokaciji avtobusne in železniške postaje


9. Olga Franca, kandidatka skupine volivcev

Kakšne konkretne ukrepe bi sprejeli za razvoj podeželja v MO Koper? Katero panogo bi bilo na podeželju potrebno okrepiti? Na kakšen način?
Potrebno je poskrbeti za osnovne bivanjske pogoje in infrastrukturo, saj se v zaledje skoraj ni vlagalo. Ni kanalizacije, cest, ponekod celo vodovoda. Pospešeno bomo urejali, da bodo za vse enaki pogoji: načrti razvoja bivalnega standarda za mlade; urejene ceste, prometna varnost s pločniki in razsvetljavo, javna kanalizacija ali subvencioniranje čistilnih naprav, optično internetno omrežje, ambulante v večjih krajih. Koprsko zaledje in bližina Italije nudi izjemne možnosti za razvoj turizma, kar je zanemarjeno. Sobodajalstvo se krepi, vendar brez strategije, občinske promocije in celo z napovedanim povišanjem turistične takse tam, kjer ni urejenih cest. Predvideli bomo manjše obrtne cone.

Kakšno je vaše stališče do učinkovitosti varstva kulturne dediščine? Katere objekte bi bilo potrebno zavarovati in katere obnoviti?
Odnos občine do dediščine se kaže v praznični osvetlitvi Kopra. V fasade starih stavb so vrtali, da bi namestili lučke. Koper je obdan s kičem, spomeniki pa propadajo. Obnoviti je potrebno palače (Servitski samostan, gotsko stavbo na Kidričevi, palačo De Belli ...), pa tudi običajne stavbe, saj je historično mestno jedro kulturno zgodovinski spomenik. Na fasadi palače Totto nezaščiteno stoji en najbolje ohranjenih beneških levov. Občina ne zagotavlja upravljanja obnovljene dediščine. Primer je Mala loža, ki jo je občina pred leti nepremišljeno prodala, preden smo jo prisilili, da jo je spet pridobila. V zaledju pa Bržanova domačija - obnovljena z EU sredstvi, še nima upravitelja, ker ni sredstev.

Kakšen je vaš odnos do neprofitnih najemniških stanovanj v luči preseženega povpraševanja glede na ponudbo na zadnjem pozivu? Kakšni bi bili, če boste izvoljeni, vaši ukrepi na področju stanovanjske problematike?
Lani se je za neprofitna stanovanja prijavilo 700 prosilcev, uspešnij pa je bilo 40. V občini že 10 let ni bilo gradnje neprofitnih stanovanj in nujno potrebujemo nove objekte ob sodelovanju države. So pa še druge možnosti; propadajoči prostori v mestu, ki jih bomo obnovili in ponudili upravičencem do neprofitnih stanovanj. Tako bo mesto zaživelo. Danes ima 5.000 prebivalcev, ki se naglo starajo. Poskrbeli bomo tudi za stanovanja v zalednju. Zdaj se brezglavo prodaja parcele za polnjenje proračuna. Pripravili bomo prostorski načrt za vsak kraj, prodajali bomo samo komunalno opremljene parcele, denar pa se bo vračal tja, kjer je bil ustvarjen in tudi z njim bomo poskrbeli za stanovanja.


10. Silvano Radin, Slovenska demokratska stranka (SDS)

Kakšne konkretne ukrepe bi sprejeli za razvoj podeželja v MO Koper? Katero panogo bi bilo na podeželju potrebno okrepiti? Na kakšen način?
Pri razvoju podeželja je potrebno najprej vzpostaviti ravnovesje investicij. Podeželje je potrebno infrastrukturno opremljati skladno z razvojem mesta Koper kar bo najprej podlaga nadaljnji razvoj. Razvoj podeželja pa vidim v povezavi s turizmom, eko kmetijstvom in ohranjanjem ekološke pridelave, ki bo povod za promocijo lokalnih izdelkov, kot je npr. istrski pršut, lokalno vino,… Tem področjem bom dajal velik pomen in jih skozi mandat razvijal in krepil. V razvoj podeželja bi vključil mlade, kjer bi zainteresiranim kmetovalcem pomagali pri prevzemu kmetij, vključevali bi sposobne starostnike pri aktivnemu gospodarjenju in delu na podeželju.

Kakšno je vaše stališče do učinkovitosti varstva kulturne dediščine? Katere objekte bi bilo potrebno zavarovati in katere obnoviti?
Zavzemal se bom za ohranitev zgodovine našega kraja in kulturne dediščine. Žalosti me dejstvo, da so pristojne inštitucije, npr. Zavod za varstvo kulturne dediščine v nekaterih primerih zelo rigorozne pri upoštevanju pravil, v drugih pa izjemno ohlapne. Žal vidimo posledice v starem mestnem jedru. Nekateri investitorji se dosledno držijo smernic gradnje ali obnove, drugi pa niti za pogoje ne zaprosijo. Objekt sezidajo in nihče jih ne sankcionira za neustrezno gradnjo, še manj pa zahteva povrnitev v ustrezno stanje. Zavzemal se bom za sanacijo fasad in streh v mestu tudi s subvencijami ter iskal ustrezno rešitev za obnovo stare porodnišnice, ki bi jo želel nameniti stanovanjem za mlade.

Kakšen je vaš odnos do neprofitnih najemniških stanovanj v luči preseženega povpraševanja glede na ponudbo na zadnjem pozivu? Kakšni bi bili, če boste izvoljeni, vaši ukrepi na področju stanovanjske problematike?
Stanovanjska problematika glede na število prosilcev v občini je očitno resna. MOK ima dobro delujoč stanovanjski sklad, ki ima v planu v naslednjih letih izgradnjo nekaj čez 100 stanovanj in je to dobra popotnica. Je pa potrebno letno delati preverbo statusa najemnikov, ker v praksi se je pokazalo, da se skozi leta upravičenost do neprofitnih stanovanj spreminja in nekateri do teh stanovanj niso več upravičeni in s tem prikrajšajo pravico tistim, ki so. V programu imamo tudi napisano, da bi staro porodnišnico v centru mesta želeli spremeniti v neprofitna stanovanja, namenjena mladim družinam in to bo ena od prioritet v mojem mandatu.


11. Viktor Markežič, Stranka modernega centra (SMC)

Kakšne konkretne ukrepe bi sprejeli za razvoj podeželja v MO Koper? Katero panogo bi bilo na podeželju potrebno okrepiti? Na kakšen način?
Razvoj podeželja nameravamo okrepiti z vlaganji v infrastrukturo. Izdelali bomo načrt razvoja infrastrukture za podeželska naselja, ki bo tudi uporabljen kot strokovno gradivo pri izdelavi OPN. Potrebne so : obnove poškodovanih cestišč, izgradnja kanalizacijskega in optičnega omrežja ter vlaganja v turistično infrastrukturo. Obenem je treba ohranjati naravno in kulturno dediščino z minimalnimi motnjami do občanov, zato bomo predlagali razvoj EKO-turizma. Zavzemamo se za horizontalno integracijsko sodelovanje na področju gostinske in prenočitvene dejavnosti skupaj z lokalno proizvedeno hrano. Nujno bo sprejeti strategijo razvoja EKO-turizma na podeželju v sodelovanju s skupnostjo.

Kakšno je vaše stališče do učinkovitosti varstva kulturne dediščine? Katere objekte bi bilo potrebno zavarovati in katere obnoviti?
Varovanje kulturne dediščine je sicer v prvi vrsti strokovno vprašanje v pristojnosti zavoda. Vseeno pa ima občina pristojnost, da zaščiti kulturno dediščino lokalnega pomena. Ker je bilo varstvo kulturne dediščine doslej rešeno le deloma, bo treba izdelati študijo in elaborat varstva stavbne dediščine v strem mestnem jedru in jih vpisalo v register kulturne dediščine. Obenem pa bo potrebno v občinski odlok jasno predpisati kaj je dovoljeno in kaj prepovedano, da bodo investitorji jasno vedeli kakšne so njihove pravice in obveznosti. Menim, da bi bilo potrebno zaščititi Servitski samostan.

Kakšen je vaš odnos do neprofitnih najemniških stanovanj v luči preseženega povpraševanja glede na ponudbo na zadnjem pozivu? Kakšni bi bili, če boste izvoljeni, vaši ukrepi na področju stanovanjske problematike?
Ponovno je potrebno vzpostaviti delovna mesta z višjo dodano vrednostjo in boljšimi plačami. Tako bodo občanke in občani lahko kupili stanovanja. Sicer pa bomo spodbudili obnovo stavbnega fonda, zlasti v mestnem jedru ter ustanovitev stanovanjske zadruge v kateri bo občina imela pomembno organizacijsko in garantno vlogo. Šele v zadnji fazi pa povečanje števila neprofitnih stanovanj. Menimo, da bo potrebno povečati ponudbo gradbenih storitev in tudi ustreznih zemljišč, ki bi spodbudile k primernejši ceni stanovanjske gradnje.


12. Boris Popovič, Koper je naš (KJN)
(odgovori objavljeni dan po objavi prispevka)

Kakšne konkretne ukrepe bi sprejeli za razvoj podeželja v MO Koper? Katero panogo bi bilo na podeželju potrebno okrepiti? Na kakšen način?
Da MOK zapostavlja podeželje, je politična floskula. Za infrastrukturni razvoj podeželja je bilo narejenega veliko in podeželje je danes eno najbolj urejenih v Sloveniji. Obnovili smo ceste, gradili pločnike, razsvetljavo, vodovod, kanalizacijo, vaške, zadružne in gasilske domove, pokopališča, urejali otroška igrišča, šole in vrtce. Dvignili smo standard in dosegli, da se je veliko ljudi preselilo nazaj na podeželje, več je tudi zanimanja za nakup nepremičnin. Začeli smo razvijati trajnostno naravnani zeleni turizem. Okrepili bomo ponudbo turističnih kmetij in nastanitev (tudi glamping). Začeli smo projektom vzorčne kmetije v Pučah, katere namen je spodbujati pridelavo avtohtonih sort.

Kakšno je vaše stališče do učinkovitosti varstva kulturne dediščine? Katere objekte bi bilo potrebno zavarovati in katere obnoviti?
Ena od oblik turizma je prav klasični turizem. Palače, zgrajene v času Beneške republike lepe in vredne obiska. Večina je obnovljenih in namenjenih javnosti (knjižnica, muzej, dvorana sv. Frančiška), od večjih pa je neobnovljen še Servitski samostan, ki ga želimo pridobiti v last in ga prenoviti ter vanj umestiti program, namenjen kulturi, izobraževanju, znanosti. Ker je središče mesta kulturni spomenik, za lastniške objekte že skrbimo, jih obnavljamo vzdržujemo, kar bomo počeli tudi v prihodnje. Obnovo pročelij objektov v zasebni lasti že danes subvencioniramo (do 40%), imamo pa tudi možnost, da lastniki nujno obnovo izvedejo na svoje stroške, vložek pa si povrnejo z vpostavitvijo solasntine.

Kakšen je vaš odnos do neprofitnih najemniških stanovanj v luči preseženega povpraševanja glede na ponudbo na zadnjem pozivu? Kakšni bi bili, če boste izvoljeni, vaši ukrepi na področju stanovanjske problematike?
Neprofitna stanovanja bi morala biti prehodna oblika reševanja stanovanjskega problema, sistem pa bi moral omogočati preverjanje spremembe socialnega položaja najemnika in stanovanje, v primeru izboljšanja položaja, nameniti nekomu drugemu. Prepričan sem, da bil tako tudi prednostni vrstni red upravičencev krajši. Ne glede na to, smo od leta 2006 zgradili 255 stanovanj, v letu 2019 bomo zgradili še 160 neprofitnih enot in 25 oskrbovanih stanovanj. V načrtih je še gradnja novih neprofitnih, oskrbovanih in tržnih stanovanj za mlade družine, oskrbovanih ter doma za starejše občane. Naš sklad danes razpolaga s 557 stanovanji in upravlja tudi z 89 stanovanji republiškega stanovanjskega sklada.


13. Gašpar Gašpar Mišič, kandidat skupine volivcev

Kakšne konkretne ukrepe bi sprejeli za razvoj podeželja v MO Koper? Katero panogo bi bilo na podeželju potrebno okrepiti? Na kakšen način?
Razvoju podeželja bomo namenili posebno skrb. Glede na dejstvo, da se je v minulih letih vlagalo pretežno v mestno infrastrukturo, je obveznost naslednjega vodstva MOK preusmeriti vlaganja v primestno in podeželsko infrastrukturo. Prioritetne so dograditve in izgradnje kanalizacijskega in vodovodnega sistema, sanacije in izgradnje cest, pločnikov in kolesarskih stez ter sanacije vodotokov in hudournikov. Spodbujali bomo razvoj kmetijstva z različnimi naložbami v kmetijska gospodarstva in opremo, subvencionirali zavarovalne premije ter nudili pomoč pri prijavah na razpise. Podpirali bomo tudi razvoj obrti in turizma na podeželju, s poudarkom na odlični ponudbi naših vinogradnikov in vinarjev.

Kakšno je vaše stališče do učinkovitosti varstva kulturne dediščine? Katere objekte bi bilo potrebno zavarovati in katere obnoviti?
V senci kiča in blišča je pozabljena kulturna dediščina, največja vrednota mestnega jedra in koprskega podeželja, zato bomo imeli več posluha za kulturo in umetnosti ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine. V sodelovanju z UP si bomo prizadevali za obnovo in ureditev propadajočega Servitskega samostana in ga namenili vsebinam za mlade, ki v MOK nimajo primernih prostorov za druženje, povezovanje in ustvarjanje. Prioritetno si bomo prizadevali za zaščito in obnovo vseh propadajočih objektov v mestnem jedru in na podeželju in s tem prispevali k njihovi oživitvi. Vzporedno si bomo prizadevali tudi, da za uvrstitev posebnosti Kopra z zaledjem na seznam zaščitene Unescove svetovne dediščine.

Kakšen je vaš odnos do neprofitnih najemniških stanovanj v luči preseženega povpraševanja glede na ponudbo na zadnjem pozivu? Kakšni bi bili, če boste izvoljeni, vaši ukrepi na področju stanovanjske problematike?
Potrebe mladih so naša prioriteta. Ne bomo odlašali z izgradnjo novih neprofitnih najemnih stanovanj za mlade in mlade družine. V sodelovanju z bankami bomo s subvencioniranjem obrestnih mer pomagali mladim pri nakupu stanovanja ter uvedli namenski posojilni sklad za financiranje nakupa prve nepremičnine. Takoj bomo uvedli olajšave za vrtce za družine, ki odplačujejo posojilo za stanovanje. Spodbujali bomo vzpostavitev stanovanjskih zadrug, kjer bi zadružniki sofinancirali cenejšo izvedbo večstanovanjskih objektov z možnostjo odkupa stanovanja z obrokom v višini netržne najemnine. Prenovili bomo prazna stanovanja v mestnem jedru in potrebam mladih prilagodili infrastrukturo tudi na podeželju.