april 2017 | nazaj

Vse primerjave strokovnih podlag temeljijo na podatkih, ki nam jih je poslala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI).

Seštevek vseh dokumentov in njihove skupne vrednosti, ki so jih plačali naročniki za projekt drugi tir v preteklih 20-ih letih, pa temeljijo na podatkih DRSI, Slovenskih železnic (SŽ) in Agencije za železniški promet (AŽP). Termin »strokovne podlage« zajema vse dokumente – študije, raziskave, revizije, recenzije, povzetke, poročila, idejne zasnove, projektne oz. izvedbene dokumentacije in ostale dokumente, ki so bili narejeni za izvedbo investicije v drugi tir.

Pri podatku o skupnem številu strokovnih podlag in njihovi skupni vrednosti ne prevzemamo odgovornosti. Pri pridobivanju podatkov oz. dokumentov smo namreč pri obeh naročnikih dokumentov, tako pri DRSI kot pri SŽ in z njimi AŽP, naleteli na težave, ki kažejo ali na neurejenost evidenc ali na zavestno zavajanje s podatki, ki so nam jih pošiljali. Seznam strokovnih podlag bi morali v skladu z zakonskim rokom poslati v dvajsetih delovnih dneh. Prejeli smo ga šele teden dni kasneje in ob pregledu ugotovili, da seznam ni popoln. Ko smo jih na to opozorili, smo v novem seznamu dobili štiri dodatne strokovne podlage, kar je seveda spremenilo naše končne ugotovitve. Še več, ko smo DRSI in SŽ ločeno opozorili, da se njihovi podatki medsebojno razhajajo, so nam namesto podatkov poslali odgovor, da se bodo najprej srečali na skupnem, usklajevalnem sestanku. Po tem je Direkcija v imenu SŽ in AŽP poslala dodaten seznam, kjer je bilo navedenih nekaj novih strokovnih podlag, pri že poslanih dokumentih so tokrat navedli drugačne vrednosti, zato smo sezname vseh treh institucij združili ter pri tem upoštevali zadnje poslane vrednosti.

Težave pa smo imeli predvsem pri pridobivanju seznama naročenih strokovnih podlag pred letom 2004. Denimo, do izida projekta nam z DRSI niso poslali študije iz leta 1996, ki je zabeležena na njihovi spletni strani. Na vprašanje, ali ta študija nikoli ni bila naročena ali je na DRSI ne najdejo, nismo prejeli natančnega odgovora - zapisali so le, da ne razpolagajo z nekaterimi starejšimi študijami in raziskavami. Zaradi tega, kot rečeno, ostaja dvom v celovitost in pravilnost podatkov, za kar pa pri naših končnih ugotovitvah ne moremo prevzeti odgovornosti.

Iz poslanega seznama strokovnih podlag smo iz okrog 200 dokumentov izločili zgolj tiste, ki so se po naslovih tematsko ujemali. Našo podrobnejšo primerjavo smo tako usmerili v naslednja področja: vplivi gradnje drugega tira na hrup in na kakovost zraka, verjetnosti nesreč in vpliv gradnje predorov na površino na trasi drugega tira. Temu smo dodali tudi primerjavo večkrat dopolnjenega okoljskega poročila. Za vse omenjene strokovne podlage smo zaprosili DRSI, ki so nam jih poslali po elektronski pošti. DRSI smo prosili še za tri strokovne podlage izpred leta 2004, za katere so sporočili, da ne obstajajo v elektronski obliki in je tako mogoč le fizičen vpogled ob predhodno usklajenem terminu. Vpogleda nam do dne izida projekta niso omogočili.

Primerjali smo tudi intenzivnost naročanja strokovnih podlag v obdobjih različnih ministrov za promet oz. infrastrukturo. Iz tega je nastala časovnica, ki vizualno predstavi podatke.

Pri našem delu smo imeli ves čas pomoč strokovnjakov gradbene in ekonomske stroke, ki so sproti usmerjali in preverjali naše trenutne in končne ugotovitve.