Foto: MMC RTV SLO/AP
Foto: MMC RTV SLO/AP

Na Addiko banki trdijo, da so našega gledalca o podražitvi obvestili, in sicer z izpiskom, ki so mu ga poslali po pošti 10. julija lani. Nov cenik so začeli uporabljati 1. septembra. Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) v 96. členu dodloča, da mora banka predlagane spremembe splošnih pogojev posredovati uporabniku najmanj dva meseca pred začetkom njihove uporabe, česar Addiko banka ni storila. S tem je banka kršila 96. člen ZPlaSSIED, zato smo Banko Slovenije, ki je s primerom seznanjena, saj se je naš gledalec obrnil tudi nanjo, vprašali kako bo ukrepala. Pojasnili so nam, da kršitev 96. člena ZPlaSSIED ni opredeljena kot prekršek. Banka Slovenije pa konkretnih postopkov, zaradi dolžnosti varovanja zaupnih podatkov, ne komentira.

Pritožite se svoji banki

Finančna svetovalka Ana Vezovišek pojasnjuje, da je zakonu jasne in banko obvezuje, da svoje uporabnikeo spremebah splošnih pogojev obvestiti. »Lahko se strinjate ali pa ne. V primeru, da se ne strinjate je potrebno ugovarjati pri banki,« je pojasnila Vezoviškova, česar pa naš gledalec ni storil. Na Združenju bank Slovenije (ZBS) so pojasnili, da se lahko uporabnik pritoži na različne načine, ki so navedeni na spletni strani banke. »V kolikor pa uporabnik meni, da je bil oškodovan, se lahko pritoži tudi na organ za izvensodno reševanje potrošniških sporov, ki je oblikovan v okviru Združenja bank Slovenije in registriran pri pristojnem ministrstvu. Postopek je za potrošnika brezplačen in torej ne plača pristojbine,« so zapisali na ZBS.

Banka kljub kršitvam brez sankcij

Z Banke Slovenije so nam pojasnili, da v primeru nestrinjanja z novimi pogoji poslovanja lahko stranka odstopi od pogodbe. »V primeru odstopa od pogodbe, takoj zapadejo še vse neplačane obveznosti, torej vsi še neplačani obroki. To pomeni, da mora pogodbena stranka ob odstopu v celoti poravnati vse odprte obveznosti – to je vsoto vseh neplačanih obrokov, brez nadomestil za posamezni obrok. Pogodbeni stranki se lahko glede načina plačila zapadlih obveznosti dogovorita tudi drugače,« so še razložili na Banki Slovenije. V kolikor naš gledalec nima denarja, da bi takoj poravnal vse obroke, od pogodbe ne more odstopiti. V kolikor se z banko ne bo uspel dogovoriti drugače bo moral, kljub temu, da banka ni ravnala v skladu s pravili in je kršila 96. člen ZPlaSSIED, mesečno plačeval več, kot je bilo dogovorjeno ob sklenitvi pogodbe.