Svet delavcev RTV Slovenija je organ soupravljanja, ustanovljen na podlagi Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju in Participacijske pogodbe med Svetom delavcev in vodstvom RTV Slovenija, sklenjene l. 2007. Ustanovljen je bil l. 2001.

V soupravljanju javnega medijskega zavoda sodeluje z dajanjem pobud, mnenj, predlogov ter skupnim posvetovanjem z vodstvom o vseh vprašanjih, ki zadevajo standard zaposlenih, o letnih načrtih, delovnih programih na posameznih ožjih področjih ter splošnih aktih o načinu uporabe sredstev, uresničevanju pravic in interesov zaposlenih na posameznih področjih standarda delavcev. V posameznih primerih, določenih z zakonom in pogodbo, ima pravico do soodločanja in zadržanja odločitev. Svet delavcev si prizadeva za stalno obveščenost zaposlenih o vseh bistvenih poslovnih, organizacijskih in kadrovskih potezah ter pravico zaposlenih do odgovora.
Člani Sveta delavcev so izvoljeni na neposrednih volitvah, na katerih lahko sodelujejo vsi zaposleni na RTV Slovenija. Volitve članov Sveta delavcev za mandatno obdobje 2022–2026 so potekale 19. septembra 2022. Udeležba je bila 54-odstotna; glasovalo je 1.108 od 2.070 volilnih upravičencev.


IZVOLJENI ČLANI SVETA DELAVCEV RTV SLOVENIJA ZA MANDATNO OBDOBJE 2022–2026:

 1. Ksenija Horvat
 2. Robert Pajek
 3. Ilinka Todorovski
 4. Luka Zebec
 5. Primož Ovčar
 6. Jana Vidic
 7. Franc Kuplen
 8. Marjanca Plaznik
 9. Irena Shyama Hlebš
 10. Lidija Cokan
 11. Martin Bele
 12. Sabina Francek Ivovič
 13. Nataša Rijavec Bartha
 14. Ana Bučar
 15. Gabrijela Milošič

Člani so na prvi konstitutivni seji, 6. 10. 2022, izvolili predsednika sveta delavcev Roberta Pajka in namestnike oz. podpredsednike sveta delavcev: Ilinko Todorovski, Luko Zebca in Lidijo Cokan.

E-naslov Sveta delavcev: svet.delavcev@rtvslo.si