SPLOŠNO O RTV-PRISPEVKU

Kaj je RTV-prispevek?

RTV-prispevek je posebna oblika javne dajatve, ki je namenjena financiranju javnega medijskega servisa. Plačevati ga morajo pravne in fizične osebe, ki imajo oziroma uporabljajo radijski ali televizijski sprejemnik oz. katerokoli drugo napravo, ki omogoča sprejem radijskih oz. televizijskih programov na območju Republike Slovenije, kjer so zagotovljeni tehnični pogoji za sprejem vsaj enega programa RTV Slovenija iz prizemnega omrežja.

Katere naprave se štejejo kot sprejemniki za spremljanje radiotelevizijskih programov?

Kot sprejemnik se šteje katerakoli naprava, ki omogoča sprejem radijskih oziroma televizijskih programov. Radijski in avtoradijski sprejemnik omogočata sprejem radijskih programov, medtem ko televizijski sprejemnik, računalnik in pametni telefon z internetnim dostopom omogočajo tudi sprejem televizijskih programov.

Kakšna je povezava med električnim števcem in RTV-prispevkom?

Prijavo sprejemnikov in vse nadaljnje spremembe, ki vplivajo na obračun RTV-prispevka, je dolžan na RTV Slovenija sporočiti vsakdo zase.

Če RTV Slovenija ugotovi, da posamezni lastnik oziroma plačnik električnega priključka še ni zavezanec za plačilo RTV-prispevka, ga pozove k razjasnitvi relevantnega stanja za RTV-prispevek, saj se v skladu s četrtim odstavkom 31. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija šteje, da je odjemalec oziroma plačnik električne energije tudi imetnik sprejemnikov (razen če poda z zakonom predpisano izjavo). Podatki o lastnikih električnih priključkov tako služijo RTV Slovenija le za namene odkrivanja oseb, ki same niso prijavile sprejemnikov oziroma niso vodene v evidenci zavezancev za plačilo RTV-prispevka.

Za kaj se porabi denar iz RTV-prispevka?

Zbrani denar se porabi za delovanje celotnega javnega medijskega servisa. Ta obsega pet televizijskih kanalov, osem radijskih programov, teletekst, novičarski spletni portal, digitalni spletni arhiv, dostopnost vsebin za gluhe (s podnaslavljanjem in tolmačenjem) in slepe (z govorno sintezo), raznovrstne izvirne vsebine in programe, ki so javnega pomena (otroške, izobraževalne, kulturne, verske, za avtohtone narodnostne skupnosti itd.), glasbeno produkcijo s simfoničnim orkestrom, digitaliziranje filmske in druge AV dediščine, oskrbo prizemnega digitalnega omrežja, sofinanciranje neodvisne slovenske filmske produkcije (za kar se po zakonu namenjata dva odstotka RTV-prispevka) itd.

Kako se določa višina RTV-prispevka?

Višina RTV-prispevka je določena z zakonom, spremeni jo lahko Vlada Republike Slovenije za največ 10%, če za to obstajajo utemeljeni ekonomski razlogi. Vsaka sprememba je objavljena v Uradnem listu RS.

Kakšna je razlika med RTV-prispevkom in RTV-naročnino?

Po spremembi zakonodaje in uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o RTV Slovenija (pričel veljati 30.10.1999) je prišlo do spremembe pravne narave obveznosti, in sicer iz RTV-naročnine kot civilnopravne obveznosti v RTV-prispevek kot posebno obliko javne dajatve. Ena od temeljnih razlik med nekdanjo naročnino in sedanjim prispevkom je v načinu izterjave. Postopki v zadevah RTV-naročnin so se vodili preko sodišč, medtem ko ima RTV Slovenija pri postopkih iz naslova RTV-prispevka vlogo organa prve stopnje, torej sama izdaja odločbe o obveznosti plačila in sklepe o izvršbi v skladu s predpisanimi postopki v Zakonu o davčnem postopku. Organ druge stopnje je Ministrstvo za kulturo.

Kaj pomeni »pavšalni« RTV-prispevek?

Zavezanec - fizična oseba, ki ima več kot en televizijski in en radijski sprejemnik, plačuje en pavšalni mesečni RTV-prispevek za vse televizijske in radijske sprejemnike ter druge naprave, ki omogočajo sprejem radijskih oziroma televizijskih programov, pod pogojem, da sprejemnike uporablja osebno ali skupaj s člani svoje družine (zakonec in zunajzakonski partner ter njuni otroci, ki nimajo svoje družine) v isti stanovanjski enoti ali vikendu.

Kdaj zastarajo terjatve RTV-prispevka?

Za terjatve RTV-prispevka se tako kot za davčne terjatve upoštevajo zastaralni roki v skladu s 125. in 126. členom Zakona o davčnem postopku. Obveznost plačila RTV-prispevka zastara v petih letih od dneva valute za plačilo, vendar le, če RTV Slovenija v tem času ne izda odločbe o obveznosti plačila prispevka. Pravica do izterjave RTV-prispevka zastara v petih letih od dne, ko je postala odločba o obveznosti plačila prispevka izvršljiva. Tek zastaranja pravice do izterjave RTV-prispevka pretrga vsako uradno dejanje RTV Slovenija z namenom davčne izvršbe in o katerem je bil dolžnik obveščen. Absolutni zastaralni rok je deset let.


OBVEZNOST PLAČEVANJA RTV-PRISPEVKA

Nisem lastnik stanovanja, temveč najemnik. Ali moram plačevati RTV-prispevek?

RTV-prispevek je vezan na posest oz. uporabo sprejemnikov, ne glede na to, ali živite v lastniškem ali najemniškem stanovanju. To pomeni, da ste RTV-prispevek dolžni plačevati tako v primeru, da posedujete svoje sprejemnike, kot v primeru, da v stanovanju, kjer živite, uporabljate sprejemnike lastnika, za katere RTV-prispevka ne plačuje že lastnik stanovanja.

Plačujem že kabelsko oz. internetno televizijo. Ali moram plačevati tudi RTV-prispevek?

Obveznost plačila kabelskemu operaterju ter obveznost plačila RTV-prispevka izhajata iz povsem različnih pravnih podlag. Plačevanje RTV-prispevka je obveznost, ki jo določa zakon in predstavlja temelj financiranja nacionalne radiotelevizije. Obveznost plačevanja RTV-prispevka je vezana na posest oz. uporabo sprejemnikov in ne na vir, preko katerega spremljate radiotelevizijske programe (oddajniško omrežje, kabelsko omrežje, satelit, internet...). V primeru, da želite spremljati programe npr. preko kabelskega omrežja, sklenete prostovoljno naročniško razmerje s kabelskim operaterjem, ki pa vas v nobenem primeru ne razbremeni obveznosti plačevanja RTV-prispevka.

Na območju, kjer živim, ni signala za sprejem programov RTV Slovenija. Ali moram vseeno plačevati RTV-prispevek?
Če spremljate RTV programe preko oddajniškega omrežja in imate ustrezno antensko napravo, vendar imate kljub temu moten sprejem, vas pozivamo, da na RTV Slovenija naslovite vlogo za izvedbo meritev jakosti signala. Če bodo meritve potrdile, da signal ne ustreza minimalnim zahtevam kakovosti sprejema, ste upravičeni do finančne subvencije v višini 153 evrov za nakup satelitske opreme za spremljanje programov Radiotelevizija Slovenija ali do oprostitve plačevanja RTV-prispevka za dvanajst mesecev, če si uredite boljši sprejem preko operaterja.
Živimo v hiši z enim električnim števcem, vendar v ločenih gospodinjstvih. Zakaj moramo plačevati vsak svoj RTV-prispevek?

RTV-prispevek plačuje vsak posameznik oziroma družina posebej ne glede na to, da obe družini živita v isti hiši (običajno gre za dve generaciji v ločenih gospodinjstvih) z enim električnim števcem. Kot družina štejeta zakonska oziroma izvenzakonska partnerja in njuni otroci, ki še nimajo svoje družine. Podatki o lastnikih električnih števcev služijo RTV Slovenija le za namene odkrivanja oseb, ki same niso prijavile sprejemnikov oziroma niso vodene v evidenci zavezancev za plačilo RTV-prispevka.

Nimam televizije, imam pa (avto)radijske sprejemnike, telefon, računalnik in internet. Koliko moram plačevati RTV-prispevka?

V opisanem primeru se plačuje polni RTV-prispevek v višini 12,75 evrov. Lastništvo sprejemnikov neposredno ne vpliva na obveznost plačevanja RTV-prispevka, saj je obveznost plačila naložena tistemu, ki sprejemnike ima oziroma uporablja. Če uporaba računalnika ali telefona ni omejena le za službene namene in je dovoljena uporaba tudi v prostem času, je zavezanec za plačilo RTV-prispevka uporabnik elektronskih naprav.

Sem v osebnem stečaju. Ali moram plačevati RTV-prispevek?

Da. Morebitni dolg, ki je nastal do datuma oklica osebnega stečaja, prijavi RTV Slovenija na sodišče v stečajno maso. Obveznosti, ki nastanejo po oklicanem stečaju, je potrebno redno plačevati naprej, saj niso predmet obravnave v stečajnem postopku.

Ali je lahko zavezanec za RTV-prispevek tudi nekdo, ki ni odjemalec oziroma plačnik električne energije?
Da. Sprejemnike je v skladu s petim odstavkom 31. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija dolžan prijaviti vsak v roku 30 dni po njihovi pridobitvi, ne glede na to, ali je sam neposredno tudi odjemalec oziroma plačnik elektrike, ali ne. Podatke o lastnikih električnih priključkov pridobiva RTV Slovenija le za namene odkrivanja oseb, ki same niso prijavile sprejemnikov oziroma niso vodene v evidenci zavezancev za plačilo RTV-prispevka.
Zakaj moram plačevati RTV-prispevek, če sploh ne gledam in poslušam programov RTV Slovenija?

RTV-prispevek je parafiskalna dajatev, določena z zakonom, in tako ni predmet prostovoljnega naročniškega razmerja. Obveznost RTV-prispevka temelji zgolj na posesti oziroma uporabi naprav, ki omogočajo sprejem programov. Z vidika RTV-prispevka ni relevantno, za katere namene se naprave dejansko uporabljajo. Z zbranimi sredstvi se financira delovanje celotnega javnega medijskega servisa, ki ne vključuje le radijskih in televizijskih programov, temveč tudi novičarski spletni portal, digitalni spletni arhiv, dostopnost vsebin za gluhe in slepe, raznovrstne izvirne vsebine in programe, ki so javnega pomena (otroške, izobraževalne, kulturne, verske, za avtohtone narodnostne skupnosti itd.), glasbeno produkcijo s simfoničnim orkestrom, digitaliziranje filmske dediščine, oskrbo prizemnega digitalnega omrežja, sofinanciranje neodvisne slovenske filmske produkcije itd.

Sem lastnik lokala, v katerem je nameščen glasbeni stolp z radijskim sprejemnikom. Zakaj moram plačevati hkrati RTV-prispevek in ostala nadomestila za SAZAS, IPF…?

Obveznost plačila RTV-prispevka je določena z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija in izhaja iz imetništva sprejemnika oz. naprave, ki omogoča sprejem radijskih oz. televizijskih programov, ne glede na programe, ki jih imetnik sprejemnika spremlja ali posluša. Nadomestila, ki jih je potrebno plačevati drugim organizacijam (kot npr. SAZAS, IPF), so predpisana z drugimi zakoni in podzakonskimi akti in ne izključujejo obveznosti plačila RTV-prispevka.

Ali sem dolžan plačevati RTV-prispevek tudi za sprejemnik v lokalu, če ga že plačujem za sprejemnik doma?

Da. Obveznost plačila za fizične osebe (torej za sprejemnike doma) ne izključuje obveznosti plačila za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike in v teh primerih ni možno uveljavljati pavšala (plačila enega RTV-prispevka za vse sprejemnike doma in v poslovnih prostorih).


RAČUN IN MOŽNOSTI PLAČILA RTV-PRISPEVKA

Do kdaj je potrebno poravnati mesečno obveznost iz naslova RTV-prispevka?

RTV-prispevek zapade v plačilo 15. v mesecu za tekoči mesec.

Na kakšen način lahko dobivam račune?

Račune lahko prejemate v papirni obliki klasično po pošti. Z razmahom elektronskega načina plačevanja pa pridejo čedalje bolj v poštev elektronske poti, bodisi na elektronski naslov, v spletno banko, mBills, bizbox idr. S prehodom na elektronske račune tudi sami neposredno prispevate k ohranjanju naše narave. Več o elektronskih računih si lahko preberete tukaj.

Ali lahko naročim e-račun v mojo spletno banko pri tuji banki?

Ne. E-račune lahko usmerjamo izključno na račune bank, ki poslujejo na območju Republike Slovenije.

Ali lahko odprem trajnik/direktno bremenitev za plačevanje RTV-prispevka tudi iz računa pri tuji banki?

Da. Direktna bremenitev/trajnik se lahko izvaja v vseh državah EU, ki so vključene v SEPA območje.

Kakšen je postopek opominjanja, če RTV-prispevka ne plačam v zakonskem roku?

Rok za plačilo RTV-prispevka za tekoči mesec je 15. v mesecu. V primeru, da zavezanec svoje mesečne obveznosti ne poravna, ga RTV Slovenija na neporavnano obveznost opomni na naslednjem mesečnem obvestilu o višini RTV-prispevka. Če zavezanec svoje zapadle obveznosti kljub temu ne plača, mu RTV Slovenija po uradni dolžnosti izda odločbo o obveznosti plačila prispevka za programe RTV Slovenija v skladu z določili Zakona o davčnem postopku. RTV Slovenija izdaja odločbe dvakrat letno. Če obveznost tudi po prejeti odločbi ni poravnana, RTV Slovenija po preteku določenega časa pošlje zavezancu še zadnje obvestilo o zapadlih neplačanih obveznostih in ga pozove k plačilu. Če obveznost ni izpolnjena, se izvede postopek prisilne izterjave. RTV Slovenija izda sklep o davčni izvršbi, s čimer se začne postopek davčne izvršbe zapadlih neporavnanih obveznosti iz naslova RTV-prispevka. Na zapadle neporavnane obveznosti se obračunavajo zamudne obresti, v primeru prisilne izterjave pa zavezanca bremenijo še stroški izterjave.

Ali se lahko RTV-prispevek poravna vnaprej in na kakšen način?

RTV Slovenija ne more obračunati RTV-prispevka za poljubno obdobje vnaprej, saj je z zakonom določena mesečna obveznost. Ne glede na to pa ima zavezanec možnost, da sam nakaže večji znesek RTV-prispevka (npr. trenutna višina RTV-prispevka x poljubno št. mesecev). Plačilna navodila so enaka kot za mesečni račun, zavezanec le poljubno spremeni znesek nakazila. Presežek plačila RTV-prispevka se šteje kot dobroimetje oz. predplačilo, ki se bo črpalo vsak mesec do dokončne porabe. O izvedenem nakazilu nas plačnik obvesti po tel. 01 475 3010 (vsak del. dan od 8.00 do 15.00) ali po e-pošti na naslov: rtv.prispevki@rtvslo.si. Predlagamo, da zavezanec v času črpanja dobroimetja prejema evidenčne obračune RTV-prispevka na svoj e-naslov, saj je iz mesečnih obračunov razviden preostanek dobroimetja.

Ali je možno položnice plačati na blagajni v RTV centrih brez provizije?

Ne. RTV Slovenija nima blagajne, kjer bi bilo mogoče plačati položnice za RTV-prispevek.


PRIJAVA IN SPOROČANJE SPREMEMB

Kako lahko prijavim sprejemnike?

V skladu z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija je dolžan vsak, ki pridobi sprejemnik in v času pridobitve ni bil zavezanec za plačilo prispevka, sprejemnik prijaviti v 30 dneh po pridobitvi. Sprejemnik se lahko prijavi ustno po telefonu, pisno po pošti, elektronski pošti, faksu ali na prijavnem obrazcu. Ob prijavi je potrebno navesti:

  • za fizične osebe: ime in priimek, naslov, davčno številko in vrsto sprejemnika. V primeru, da ni navedena vrsta sprejemnika, se šteje, da je zavezanec prijavil televizijski sprejemnik.
  • za pravne osebe in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost: naziv in sedež, identifikacijsko številko za DDV, vrsto in število sprejemnikov ter vrsto rabe. V primeru, da ni navedena vrsta in število sprejemnikov ter vrsta rabe, se šteje, da je zavezanec prijavil televizijski sprejemnik v javni rabi.
Ali me RTV Slovenija kot odjemalca električne energije pisno pozove k plačilu RTV-prispevka?

Glede na zakonsko domnevo, da ima sprejemnik vsak odjemalec oz. plačnik električne energije, pridobiva RTV Slovenija tudi podatke o lastnikih oz. plačnikih električne energije. Tiste odjemalce električne energije, ki niso plačniki RTV-prispevka, RTV Slovenija pisno pozove k prijavi oz. obrazložitvi dejanskega stanja posedovanja sprejemnikov. Če prejmete tak poziv, je potrebno izpolniti obrazec, ki je priložen pozivu, in ga poslati na naslov RTV Slovenija. Če sprejemnike imate in še niso prijavljeni, jih je potrebno prijaviti; če sprejemnikov nimate, je potrebno o tem podati zakonsko predpisano izjavo; če je morda kdo izmed družinskih članov že plačnik RTV-prispevka, je potrebno v ustrezno rubriko na obrazcu vpisati podatke o plačniku. Če na poziv ne boste odgovorili, se šteje, da imate televizijski sprejemnik in boste z naslednjim mesecem samodejno obremenjeni s plačilom RTV-prispevka.

Ali ima RTV Slovenija organizirano terensko kontrolo za osebe, ki niso prijavili sprejemnikov in torej ne plačujejo RTV-prispevka?

RTV Slovenija ima organizirano službo za terensko kontrolo, ki opravlja kontrolo po celi državi tako, da pooblaščene osebe – kontrolorji obiskujejo tiste fizične in pravne osebe, ki nimajo prijavljenih sprejemnikov. Terenski kontrolorji se identificirajo s službeno izkaznico in po ustavi nimajo možnosti vstopa v stanovanje, imajo pa možnost podati prijavo na tržni inšpektorat v primeru suma na prekršek neizpolnjevanja zakonsko določene obveznosti.

Katere spremembe moram sporočiti Službi za obračun RTV-prispevka?

Službi za obračun RTV-prispevka je potrebno sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na obračun RTV-prispevka, in sicer v roku 15 dni po nastali spremembi. Primeroma navajamo: sprememba bivališča, uveljavitev pravice do plačila enega RTV-prispevka v okviru družine, izpolnitev pogojev za oprostitev plačila, sprememba po pokojnem, prenos imetja sprejemnika na drugo osebo, odjava sprejemnika.


VEČ STANOVANJ OZ. VIKEND

Imam vikend in na vikendu sprejemnike. Ali moram tudi za vikend plačevati RTV-prispevek?

V primeru, da na naslovu, kjer se vikend nahaja, ni nihče prijavljen za bivanje in tudi dejansko nihče ne prebiva, ni potrebno plačevati RTV-prispevka za sprejemnike, ki jih imate na vikendu in jih uporabljate osebno ali skupaj s člani svoje družine.
Pavšal za vikend lahko uveljavljate s pisno izjavo ali preko obrazca.

Imam še eno lastniško stanovanje, kjer pa sam ne prebivam. Ali moram tudi za njega plačevati RTV-prispevek?

RTV-prispevek je za druga lastniška stanovanja potrebno plačevati v primeru, da ima na naslovu, kjer se stanovanje nahaja, nekdo prijavljeno stalno ali začasno bivališče oziroma tam dejansko nekdo prebiva in uporablja sprejemnike. V nasprotnem primeru lahko uveljavljate pavšal za vikend. Če imate v stanovanju najemnika in se v stanovanju nahajajo sprejemniki, je zavezanec za plačilo RTV-prispevka praviloma lastnik sprejemnikov v tem stanovanju, lahko pa se najemnik in najemodajalec dogovorita tudi drugače.


PRESELITEV IN PRODAJA STANOVANJA

Preselil sem se. Kaj moram storiti?

Ob preselitvi je potrebno Službi za obračun RTV-prispevka sporočiti novi naslov, in sicer ustno po telefonu, pisno po pošti, elektronski pošti, faksu, ali z izpolnitvijo obrazca Sprememba naslova. Pri tem je potrebno sporočiti svoj stari naslov, novi naslov, sklicno številko zavezanca in davčno številko.

Želim odjaviti sprejemnik, ker sem se preselil oz. prodal stanovanje.

Preselitev (tudi zaradi prodaje stanovanja) ni razlog za odjavo sprejemnikov. Obveznost plačila RTV-prispevka je namreč vezana na posest sprejemnikov in ob preselitvi ne preneha ali preide na novega lastnika, temveč se prenese na novi naslov, ki ga je zavezanec dolžan sporočiti v roku 15-ih dni po preselitvi.
Pomembno: Spremembe v zvezi s plačevanjem RTV-prispevka ni mogoče urejati na enak način kot npr. plačevanje električne energije, komunalnega prispevka in drugih plačilnih obveznosti, ki so vezana na posamezno nepremičnino. Ob preselitvi preidejo slednje plačilne obveznosti na novega lastnika, medtem ko je plačilo RTV-prispevka vezano na posest sprejemnika, ki je premično premoženje. Zaradi tega mora zavezanec ob preselitvi urediti potrebne spremembe v zvezi s plačevanjem RTV-prispevka v svojem imenu neposredno preko RTV Slovenija.
V primeru, da na novem naslovu že plačuje RTV-prispevek oseba, ki je vaš ožji družinski član, lahko uveljavljate t.i. družinski pavšal. V vlogi sporočite njegovo sklicno številko, pod katero plačuje prispevek, in sorodstveno razmerje, pri čemer upoštevajte, da za družinske člane štejejo le zakonec oziroma zunajzakonski partner in le tisti njuni otroci, ki nimajo svoje lastne družine.

Ali mora v primeru kupoprodaje stanovanja urejati spremembo za RTV-prispevek kupec ali prodajalec?

Spremembo za RTV-prispevek ureja vsak zase. Kupec prijavi sprejemnike, če do sedaj še ni bil zavezanec za RTV-prispevek na prejšnjem naslovu, sicer pa le sporoči novi naslov. Prodajalec pa v primeru preselitve sporoči novi naslov, kamor se prenese tudi obveznost plačevanja RTV-prispevka. Če pa gre za stanovanje, v katerem sam ni bival, se RTV-prispevek ukine na podlagi uradnega potrdila o prodaji stanovanja (pri pogoju, da se na dejanskem naslovu bivanja RTV-prispevek plačuje).

Preselil sem se nazaj k staršem. Ali moram še vedno plačevati RTV-prispevek?

V primeru, da na novem naslovu plačuje RTV-prispevek oseba, ki je vaš ožji družinski član, v vlogi za uveljavljanje družinskega pavšala sporočite njegovo sklicno številko, pod katero plačuje prispevek in sorodstveno razmerje. Pri tem upoštevajte, da za družinske člane v smislu uveljavitve pravice do pavšalnega RTV-prispevka štejejo le zakonec oziroma zunajzakonski partner in njuni otroci, ki nimajo svoje družine. Če ne gre za družinsko razmerje po prej navedeni definiciji, uporabljate pa le skupne sprejemnike, za katere se že plačuje prispevek in nimate svojega gospodinjstva, lahko odjavite svoj RTV-prispevek za določen čas z izpolnitvijo odjavnega obrazca z obvezno navedbo vašega novega bivališča in podatkov o obstoječem plačniku. Če imate radijski sprejemnik v svojem avtomobilu, lahko odjavite le televizijski sprejemnik.

Preselil se bom v tujino. Kako lahko odjavim RTV-prispevek?

Ob preselitvi v tujino je potrebno sprejemnike odjaviti na predpisanem obrazcu za odjavo. Sprejemniki se lahko odjavijo v primeru, da na vašem naslovu ne bo živel nihče drug, ki bi sprejemnike uporabljal (preostali člani družine, najemniki…), sicer je potrebno urediti spremembo zavezanca oziroma plačnika. Če je odhod v tujino samo začasen, se sprejemniki odjavijo za določen čas (največ tri leta). Za trajno odjavo je potrebno k odjavnemu obrazcu priložiti dokazila, iz katerih bo razvidno, da imate prijavljeno prebivališče v tujini.

Zunajzakonski partner že plačuje RTV-prispevek. Ali moram tudi jaz plačevati prispevek za avtoradijski sprejemnik v svojem avtomobilu?

Ne. En pavšalni RTV-prispevek vključuje vse sprejemnike (tudi avtoradijske), ki jih zavezanci uporabljajo osebno ali skupaj s člani svoje družine.
Pri tem je potrebno upoštevati, da se za družinskega člana štejejo zakonec oz. zunajzakonski partner ter njuni otroci, če nimajo svoje družine. T.i. družinski pavšal lahko uveljavljate ustno po telefonu, pisno po pošti, elektronski pošti, faksu ali z obrazcem Družinski pavšal.

Z zunajzakonskim partnerjem sva se preselila v skupno stanovanje, do sedaj pa sva vsak na svojem naslovu plačevala RTV-prispevek. Ali lahko uveljavljam družinski pavšal?

Lahko. Sporočiti nam morate le novi naslov, sklicni številki obeh zavezancev in kdo bo odslej plačeval RTV-prispevek.


ODJAVA SPREJEMNIKOV

Kako lahko odjavim sprejemnike?

Sprejemnike lahko odjavite le v primeru, da nimate svojih in da v svojih prostorih ne uporabljate tujih radijskih in/ali televizijskih sprejemnikov oz. drugih naprav, ki omogočajo sprejem televizijskih programov (med takšne naprave primeroma sodita računalnik in mobilna naprava z dostopom do interneta). Odjava je možna le na podlagi predpisanega obrazca. Odjavo lahko podate na način, da s svojim podpisom dovoljujete ogled dejanskega stanja posedovanja sprejemnikov, in sicer za čas treh mesecev od podane odjave. Drugi možni način odjave je z overitvijo podpisa zavezanca na odjavnem obrazcu, tretji pa s predložitvijo pisnih dokazil (npr. v primeru izselitve iz države ipd.).

Ali je odjava sprejemnikov trajna?

Odvisno od razloga za odjavo. Sprejemnike je praviloma mogoče odjaviti začasno, največ za obdobje 36 mesecev. Po izteku tega obdobja se šteje, da oseba, ki je sprejemnik odjavila, ponovno postane zavezanec za plačilo RTV-prispevka. Če zavezanec ne navede obdobja, za katerega odjavlja sprejemnike, se šteje, da jih odjavlja za obdobje 12 mesecev.
Odjava sprejemnikov za nedoločen čas oz. trajna odjava je mogoča le v primeru trajne izselitve iz Republike Slovenije, prenehanja obstoja pravne osebe oziroma posameznika, ki opravlja samostojno dejavnost ter v nekaterih drugih okoliščinah, ki jih je zavezanec dolžan sporočiti in dokazati (npr. odhod starostnika v dom starejših občanov v primeru, da sprejemnikov ne vzame s sabo ipd.).

Ali lahko odjavo podaljšam?

Pred iztekom roka veljavnosti odjave lahko v primeru, da sprejemnikov še vedno nimate, z izpolnitvijo novega odjavnega obrazca odjavo podaljšate za največ 36 mesecev.

Odšel sem v dom za starejše občane. Ali lahko odjavim RTV-prispevek?

Če se zavezanec za plačilo RTV-prispevka preseli v dom za starejše občane in vzame s sabo svoje sprejemnike, je dolžan sporočiti novi naslov, ostaja pa zavezanec za plačilo RTV-prispevka. Če sprejemnikov ne vzame s sabo in doma ni več nikogar, ki bi jih uporabljal, jih lahko odjavi. Odjava je trajna ob predložitvi potrdila o sprejemu v dom starejših občanov. V primeru, da na prejšnjem naslovu prebiva druga oseba, ki sprejemnike uporablja, je potrebno urediti spremembo zavezanca za plačilo RTV-prispevka.

Zavezanec za plačilo RTV-prispevka je umrl. Kaj moramo svojci storiti?

Za odjavo plačila po pokojnem je potrebno RTV Slovenija - Službo za obračun RTV-prispevka pisno obvestiti oz. izpolniti ustrezni obrazec (št. 7 v tabeli). Poleg dopisa ali izpolnjenega obrazca je potrebno priložiti še fotokopijo uradnega dokumenta o smrti zavezanca. V primeru, da je po smrti zavezanca znan novi imetnik RTV sprejemnikov, nam mora pisno sporočiti svoje podatke oz. izpolniti obrazec. Dediči so odgovorni za dolgove pokojnega do višine podedovanega premoženja.

Ali je potrebno počakati na sklep o dedovanju, da se lahko uredi sprememba po pokojnem?

Ne. Sprememba zavezanca po umrli osebi se lahko uredi takoj, ne glede na to, da zapuščinski postopek ni zaključen. Svojci sporočijo ime, priimek in davčno številko novega zavezanca, torej osebo, ki bo na istem naslovu nadaljnji uporabnik sprejemnikov (obrazec Sprememba po pokojnem). V primeru, da po smrti zavezanca na naslovu ni več nikogar, ki bi sprejemnike uporabljal oziroma je stanovanje prazno, je potrebno izpolniti obrazec Izjava po pokojnem.


OPROSTITEV PLAČEVANJA RTV-PRISPEVKA

Kdo je oproščen plačila RTV-prispevka?

Zakon o Radioteleviziji Slovenija določa, da lahko oprostitev plačila RTV-prispevka uveljavljajo naslednje kategorije fizičnih oseb:

  • socialno ogroženi;
  • invalidi, ki imajo ugotovljeno 100% telesno okvaro;
  • invalidi z nižjim odstotkom ugotovljene telesne okvare, toda le v primeru, če prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo;
  • osebe, ki so trajno izgubile sluh.

Za socialno ogrožene štejejo prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke na podlagi odločbe Centra za socialno delo. Oproščeni so za obdobje, za katero so upravičeni do denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka.

Oprostitev iz razloga invalidnosti lahko zavezanci uveljavljajo le na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali drugega organa, ki ugotavlja stopnjo invalidnosti. Za gluhe osebe, pri katerih odločba ali sklep ne potrjujeta trajne izgube sluha, potrebujemo za obravnavo vloge tudi izvedensko mnenje, na podlagi katerega sta bila odločba ali sklep izdana. Oprostitev iz razloga invalidnosti je trajna.
Oprostitev plačila ni prenosljiva, zato je potrebno v primeru, da pogoje izpolnjuje družinski član, ki ni zavezanec za plačilo RTV-prispevka, najprej urediti spremembo zavezanca.

Za uveljavljanje oprostitve je potrebno podati vlogo.

Kakšen je postopek za vložitev zahteve za oprostitev?

Če izpolnjujete pogoje za oprostitev, lahko podate vlogo na obrazcu Vloga za oprostitev.

Zakaj je potrebno obnavljati vloge za oprostitev in ne poteka podaljševanje avtomatično?

Žal RTV Slovenija za zavezance, ki so že oproščeni plačevanja RTV-prispevka, od pristojnih Centrov za socialno delo ne dobiva podatkov o morebitno izdanih odločbah za novo časovno obdobje. Iz tega razloga je vsak zavezanec sam takoj po prejemu nove odločbe CSD dolžan podati vlogo na RTV Slovenija za obnovitev oprostitve.

Imam zelo nizko pokojnino. Ali sem lahko oproščen plačevanja RTV-prispevka?

Ne. RTV Slovenija ne more odobriti oprostitve plačevanja RTV-prispevka na podlagi majhnega zneska izplačane pokojnine. Če upokojenec pri pokojnini prejema še varstveni dodatek in ima torej veljavno odločbo Centra za socialno delo, je lahko oproščen plačevanja RTV-prispevka za čas prejemanja varstvenega dodatka.

Prejemam nadomestilo za brezposelnost. Ali sem lahko oproščen plačevanja RTV-prispevka?

Ne. Nadomestilo za brezposelnost ni prejemek, ki bi bil po Zakonu o Radioteleviziji Slovenija možen pogoj za oprostitev plačevanja RTV-prispevka.

Ali so lahko starostniki nad neko starostno mejo oproščeni plačevanja RTV-prispevka?

Ne, starostne omejitve za plačevanje RTV-prispevka ni.