Spoštovani!

Ne vem, ali ste bili vključeni v pripravo odgovora, ki ga je preko Ministrstva za zunanje zadeve Slovenija predložila Svetu Evrope kot odgovor na navedbe Dunje Mijatović, da naj bi tudi v Sloveniji prihajalo do pritiskov na novinarje. V tekstu se omenja tudi RTV Slovenija, kjer naj bi bilo kar nekaj problemov. Ne bom se spuščal v navedbe, ki se nanašajo na preteklost. Čudi pa me, da, v kolikor ste bili s pripravo odgovora obveščeni, niste poskrbeli, da bi bili v depeši navedeni pravilni podatki o poslovanju RTV Slovenija.

1. V depeši se navaja, da naj bi bil položaj nacionalne RTV »neznosen« in bi ga bilo zato potrebno jemati resno. S tem se lahko strinjamo, vendar ne v kontekstu, kot je zapisano, saj je tak prikaz enostranski in zavajajoč. Ključni problem RTV Slovenija namreč je, da njen ustanovitelj še ni uspel zagotoviti stabilnega financiranja, kot ga zavezuje Ustava RS. RTV Slovenija danes namreč deluje z realno 20 do 25 mio evrov manj denarja kot leta 2012, ko je bila določena sedanja višina RTV prispevka. Zaradi zamenjave vlade je zastal proces spremembe Zakona o RTV Slovenija v delu, ki se nanaša na trajno zagotovitev njenega financiranja. S tem bi se tudi »pokrilo« obvezo vlade, da iz obstoječih virov financiranja zagotovi denar za pokritje višjih stroškov dela iz IX. člena sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Uradni list RS, št. 80/18). O tem sem vam že pisal v dopisu z dne 24. 3. 2020.

Verjetno bi bilo dobro, da bi sestavljavce depeše opozorili, da ima RTV Slovenija dva notranja organa, ki redno nadzirata njeno programsko delovanje in finančno poslovanje, to sta Programski in Nadzorni svet RTV Slovenija. V obeh organih ima država svoje predstavnike, imenovane bodisi preko Vlade bodisi preko Državnega zbora. V imenu ustanovitelja pa poslovanje RTV Slovenija na svojih sejah redno preverjajo odbori DZ: Odbor za kulturo Državnega zbora, Komisija za nadzor javnih financ Državnega zbora ter tudi Komisiji za narodni skupnosti. Vlada Republike Slovenije nima nobenih neposrednih programskih pristojnosti nad programskimi usmeritvami, uredniško politiko ter nad poslovanjem RTV Slovenija. Tako kot jih tudi nimajo v praktično nobeni demokratični evropski državi. Seveda sprejemamo kritike, se nanje tudi odzivamo in velikokrat upoštevamo. Predvsem je pomemben naš odnos in stik s širšo javnostjo, gledalci, poslušalci in uporabniki. Kritika z namenom vpliva na uredniško politiko s strani vplivnih posameznikov, interesnih skupin ali celo vladnih predstavnikov, pa je nedopustna in jo razumemo kot poskus vpliva na samostojnost in neodvisnost javnega medija.

2. Nerazumljiva je trditev, da naj bi se - na RTV Slovenija - zgodile zlorabe davkoplačevalskega denarja. Na pristojnem ministrstvu se verjetno zavedate, da RTV Slovenija ni neposredna proračunska uporabnica in tako ne dobi skoraj nobenega davkoplačevalskega denarja, ampak se, tako kot v še nekaterih evropskih državah financira z RTV-prispevkom. Nadzor nad racionalno porabo sredstev je predmet nadzora Nadzornega sveta RTV Slovenija in ob obravnavi njegovega poročila tudi navedenih odborov Državnega zbora. Naj vas spomnim, da je RTV Slovenija vedno v zadnjih letih pridobila pozitivno mnenje brez pripomb revizij k zaključnim poročilom. Za trditve o zlorabah davkoplačevalskega denarja v depeši ni nobene osnove.

3. Tudi ne drži, da naj bi RTV Slovenija v zadnjih 10-ih letih najela dodatnih 400 ljudi. Iz analize iz leta 2013, je razvidno, da je imela leta 2013 res 1.887 zaposlenih, vendar tudi 614 rednih in 553 občasnih sodelavcev. V letnem poročilu smo povedali, da smo od leta 2015 zaposlili 530 stalnih sodelavcev in da to v primerjavi z letom 2013 pomeni zmanjšanje za 250. Pričakoval bi tudi, da bi v depešo zapisali vsaj točno število zaposlenih, ne pa da je to zaokroženo, seveda navzgor, na 2.300.

Začuden sem nad povsem neargumentiranim zapisom, da »se programska shema iz dneva v dan bolj krči«. Trditev je neresnična. Programska shema programov Radia Slovenija se absolutno ne krči, to ne drži niti za en program - ne iz dneva v dan, ne iz tedna v teden, ne iz leta v leto. Celo v času korona epidemije se radijski programi po obsegu niso skrčili, ampak spremenili fokus, da bi čim bolje odgovorili na pričakovanja javnosti v občutljivem času krize. Poudariti moramo, prav nasprotno, da smo v zadnjih letih ob obstoječih programskih shemah linearnih programov izjemno povečali aktivnosti in produkcijo na digitalnih platformah (splet, avdio na zahtevo, podkasti, družbena omrežja). Evropska strokovna radijska javnost nas denimo omenja kot primer dobre prakse s ponudbo podkastov v digitalnem portfelju Radia Slovenija. Programska ponudba Televizije Slovenija pa se z linearnih kanalov delno seli na nelinearne, saj predvsem mlajši gledalci naše oddaje spremljajo preko spleta in mobilnih aplikacij. Obenem javna televizija ponuja vsebine, ki jih gledalci drugje ne morejo spremljati, od lastnega otroškega in mladinskega do izobraževalnega in programov za ranljive skupine gledalcev in gledalk. Z 2% RTV-prispevka podpiramo neodvisno slovensko AV-produkcijo, v oddajah za resno glasbo in balet ter v razvedrilnem programu podpiramo in promoviramo izvirno slovensko glasbeno produkcijo. Skrbimo za visoko raven govorjenega jezika, naši prevodi so najvišje možne kakovosti, naša lektorska služba pripravlja smernice za lep govor in odpravlja napake, ki se pojavljajo v pogovornem jeziku. Skladno s smernicami Evropske unije in EBU pa tudi višamo delež prilagojenega programa za slepe in slabovidne ter gluhe in naglušne. Podrobne številke so podane v letnih poročilih. Veste pa tudi, da RTV Slovenija realno posluje z 20 do 25 mio evrov manj, kot je leta 2012, ko je bila določena sedanja višina RTV-prispevka. Ocenjujemo, da bomo imeli letos zaradi krize vsaj za 3 mio evrov manj denarja od oglasov.

Naj ob koncu spomnim, da smo vam že 24. 3. 2020 posredovali dopis s prilogami »Osnove za utemeljitev uskladitve RTV-prispevka« in »Dejstva o RTV Slovenija«, ki smo jih sicer posredovali prejšnjemu ministru in vladi. Izrazili smo tudi pripravljenost, da vam posredujemo kakšno bolj podrobno analizo.

S spoštovanjem,
Igor Kadunc, MBA
Generalni direktor
RTV Slovenija