RTV Slovenija je v petek, dne 1. 9. 2023 v Uradnem listu RS objavila sklep o ničnosti Kolektivnega dogovora. Z namenom celovitega obveščanja javnosti je uprava pripravila obrazložitev sprejetega sklepa.

Svet RTV Slovenija je na izredni seji dne, 17. 7. 2023, naložil takratnemu vodstvu, da o sklenjenem kolektivnem dogovoru s Sindikatom delavcev radiodifuzije Slovenije z dne, 13. julija 2023, pridobi pravna mnenja glede zakonitosti in pravnih posledic tega kolektivnega dogovora za RTV Slovenija. RTV Slovenija je nato pridobila zahtevana pravna mnenja odvetniške pisarne Čeferin, Odvetnika Janeza Tekavca ter Pravne pisarne RTV Slovenija. Vsa pravna mnenja enotno zavzemajo stališče, da je kolektivni dogovor ničen, prvenstveno iz razloga, ker je bil dogovor sklenjen v nasprotju z zakonskimi omejitvami in pooblastili takratnega v. d. generalnega direktorja. Zakonske omejitve so takratnemu v. d. generalnega direktorja Andreju Grahu Whatmough namreč omejevale obseg odločanja le na t. i. tekoče posle, med katere pa kolektivni dogovor z dne 13. julija 2023 nedvomno ni sodil.

Poleg navedene kršitve zakonskih omejitev pri sklepanju kolektivnega dogovora z dne 13. julija 2023 opozarjamo, da je njegova vsebina sporna tudi z vidika enake obravnave glede na osebne okoliščine zaposlenih. Naveden dogovor nedvomno zagotavlja privilegije članom sindikata ter delavce, ki niso člani sindikata, postavlja v neenakopraven položaj. Navedeno predstavlja kršitev ustavnih pravic ter temeljnih svoboščin kot tudi hudo kršitev delovnopravne zakonodaje.

V tem primeru govorimo o funkcionalni ničnosti kolektivnega dogovora, saj gre za tak dogovor, ki je bil sklenjen v nasprotju s temelji pravnega reda ter načelom zakonitosti. Na takšno ničnost se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba, ne le stranki kolektivnega dogovora, in se lahko uveljavlja kadarkoli, saj pravica sklicevanja na ničnost ni časovno omejena in nikoli ne ugasne oziroma preneha.

Na podlagi navedenega je uprava RTV Slovenija pravno utemeljeno in zakonito sprejela sklep, da šteje predmetni kolektivni dogovor za ničen. Predmetni sklep uprave je bil dne 1. 9. 2023 objavljen v Uradnem listu RS, s čimer je bil podan tudi formalni pogoj objave predmetnega sklepa.

Uprava RTV Slovenija