Stavkovna pogajanja so potekala z različnimi pogajalci in predstavniki vodstva RTV več kot dve leti, Uprava RTV se s podpisom sporazuma zavezuje, da bo izpolnila stavkovne zahteve v dogovorjenem roku. Podpisniki se zavedamo, da Sporazum akutnih težav - kadrovskih in finančnih - v celoti ne odpravlja, njihova rešitev je zgolj zagotovitev stabilnega in sistemskega financiranja največje medijske in kulturne ustanove pri nas.

Podpisniki sporazuma ugotavljamo, da je naš skupni interes zagotoviti delovanje javnega zavoda tako, da se javna služba na področju radijske, televizijske in multimedijske dejavnosti opravlja ob spoštovanju in z uresničevanjem temeljnih načel delovanja javnega zavoda, ki jih določa Zakon o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1, UL RS,št.96/05, s spremembami in dopolnitvami). Podpisniki sporazuma se zavezujemo, da bomo pri uresničevanju zavez iz tega sporazuma, pri oblikovanju predlogov splošnih aktov in pri reševanju odprtih vprašanj zasledovali skupni cilj, in sicer uresničitev neodvisnosti ter novinarske, uredniške in institucionalne avtonomije. Podpisniki sporazuma se zavezujemo vzpostaviti sistem notranje regulacije novinarske in uredniške avtonomije ter okrepiti socialni dialog in kolektivne dogovore kot avtonomni vir notranjega pravnega reda.

Uprava se je s podpisom Sporazuma zavezala:
- da delavske predstavnike v zavodu vključi v pogajanja z ustanoviteljem glede stabilnega in primernega financiranja RTV Slovenija;
- da si prizadeva za ohranitev delovnih mest in zaposlenosti ter nadomeščanje zaposlenih, ki se upokojujejo. Da z novinarskimi sindikati sklene dogovor o kadrovski in razvojni politiki za prihodnji dve leti.
- da v roku 30 dni obravnava in odgovori na vsako zahtevo zaposlenih (in honorarnih sodelavcev) po razporeditvi na delovna mesta in v plačne razrede glede na naloge, ki jih dejansko opravljajo;
- da začne pogajanja za odpravo anomalij pri plačah zaposlenih v spodnji tretjini plačne lestvice v zavodu;
- da v 9 mesecih od sklenitve sporazuma pregleda in predlaga spremembe vseh aktov v zavodu, ki se nanašajo na novinarsko in uredniško avtonomijo, pri čemer imamo socialni partnerji in aktivi pravico do predhodnega mnenja.

Škoda, tako kadrovska in finančna, ki je zapuščina prejšnjega vodstva in nespremenjenega financiranja javne RTV, ostaja nepopravljiva, a ni nerešljiva. Pričakujemo, da se bo tudi vlada bolj odločno angažirala ter zagotovila financiranje javnega medija in enakovredno obravnavo javnih uslužbencev na RTV v okviru pogajanj o uskladitvi plač v javnem sektorju. Veliko vprašanj ostaja odprtih, s podpisom Sporazuma pa zaključujemo samo pogajanja o stavkovnih zahtevah, ki so bile postavljene v drugačnih okoliščinah pred dvema letoma.

Podpisniki sporazuma:
Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija, Sindikat novinarjev Slovenije, Uprava RTV

Sporazum najdete TUKAJ.