Danes je potekala 1. redna seja novega Nadzornega sveta RTV Slovenija za mandatno obdobje 2022 – 2026. Nadzorni svet je za predsednika izvolil dr. Boruta Rončevića.

Nadzorni svet RTV Slovenija, ki nadzoruje poslovanje javnega medijskega servisa, sestavlja 11 članov, pri čemer pet članov imenuje Državni zbor, štiri člane vlada, dva člana pa izmed sebe izvolijo zaposleni.

Člani Nadzornega sveta RTV Slovenija za prihodnje štiriletno mandatno obdobje so:

Državni zbor RS
dr. Tamara BESEDNJAK VALIČ
Janez ČADEŽ
mag. Metka ČOBEC
mag. Romana FIŠER
Alenka VODONČNIK

Vlada RS
mag. Aleksander KOTNIK
dr. Borut RONČEVIĆ
Anton TOMAŽIČ
Milenko ZIHERL

Predstavnika iz vrst zaposlenih še nista imenovana.

Naloge nadzornega sveta

Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme statut na osnovi predhodnega soglasja Programskega sveta; sprejema finančni načrt in letno poročilo javnega zavoda ter odloča o uporabi morebitnega presežka prihodkov nad odhodki; določa ceno storitev, ki niso del javne službe; določi način prijavljanja in začasnega ali trajnega odjavljanja sprejemnikov; podrobneje določi način plačevanja prispevkov za sprejemnike ter kriterije za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo skladno s tem zakonom; odloča o tarifah in drugih pogojih za oddajanje programov drugih izdajateljev; nadzira poslovanje RTV Slovenija; nadzoruje vodenje poslovnih knjig in zakonitost poslovanja ter pregleduje periodične obračune; ima pravico do vpogleda v vso dokumentacijo javnega zavoda, vključno z dokumentacijo, ki se nanaša na obratovanje oddajnikov in zvez; sprejema svoj poslovnik ter organizira svoje delo in imenuje svoje odbore v skladu s tem poslovnikom; odloča o drugih vprašanjih, določenih z zakonom ali statutom.