RTV Slovenija je kot tožena stranka, v torek, 14. 9. 2021, prejela sklep Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani v primeru tožbe Natalije Gorščak, ki se nanaša na razrešitev z mesta direktorice Televizije.

Zaradi nekaterih netočnih navedb v medijih v nadaljevanju navajamo ključne poudarke sklepa sodišča.

Sodišče je v sklepu zapisalo, da postopek razrešitve ni bil kršen, s tem, ko generalni direktor pred izdajo sklepa o razrešitvi tožnice v konkretnem primeru ni pridobil predhodnega soglasja Programskega sveta.

Sodišče je prav tako ugotovilo, da je tožena stranka (generalni direktor) tožnici pred razrešitvijo omogočila zagovor. Iz navedb tožnice in predloga za razrešitev z dne 30. 7. 2021 namreč izhaja, da je tožena stranka (generalni direktor) tožnico obvestila o razlogih za razrešitev in ji dala možnost zagovora glede razlogov za razrešitev v roku osmih dni. Tožnica pa je 6. 8. 2021 podala pisni zagovor.

Tožnici tudi ni bila kršena pravica do ustnega zagovora pred generalnim direktorjem oz. Programskim svetom, saj niti Statut niti ZRTVS-I takšne obveznosti oz. pravice tožnice v postopku razrešitve ne predvidevata.

In nenazadnje, sodišče je prav tako ugotovilo, da v konkretnem primeru ni prišlo do redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov, kot to zatrjuje tožnica, temveč do prenehanja pogodbe o zaposlitvi z dne 19. 3. 2019 zaradi prenehanja razloga, zaradi katerega je bila sklenjena.

V svoji obrazložitvi je sodišče zapisalo, da v tej fazi postopka tožnica še ni dokazala utemeljenosti svojih ugovorov, saj bo to pokazal šele potek dokaznega postopka pred sodiščem. Prav tako je sodišče zapisalo, da v tej fazi, ko sodišče še ni izvajalo dokazov, tožnica ni izkazala za verjetno, da njena terjatev do tožene stranke (RTV Slovenija) obstaja. Sodišče je torej predlog tožnice za izdajo začasne odredbe zavrnilo in ugotovilo, da je s formalnega vidika tožena stranka, torej generalni direktor RTV Slovenija, zadostila VSEM statutarnim in zakonskim pogojem.