Na drugi seji je Svet RTV Slovenija soglasno potrdil objavo razpisa za predsednika in dva člana uprave RTV Slovenija. Razpis bo javno objavljen od jutri, 9. 6. 2023, do petka, 30. 6. 2023.

V skladu z 21. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B) bo RTV Slovenija vodila in upravljala uprava, ki jo bodo sestavljali štirje člani. Vodil jo bo predsednik uprave, pri čemer je en član uprave delavski direktor. Mandat članov uprave je štiri leta.

Predsednika uprave imenuje Svet RTV Slovenija na podlagi javnega razpisa, dva dodatna člana uprave imenuje svet na predlog predsednika uprave, delavskega direktorja pa izvolijo zaposleni RTV Slovenija na neposrednih volitvah. Delavski direktor ne sme biti hkrati predsednik ali član Sveta delavcev, predsednik sindikata ali sindikalni zaupnik.

Do imenovanja celotne štiričlanske uprave RTV Slovenija javni zavod vodi v. d. generalnega direktorja RTV Slovenija.