Poslovanje RTV Slovenija

Prejšnje vodstvo RTV Slovenija je na novinarski konferenci v maju 2023 javnost obvestilo, da poslujejo skladno s planom oz. celo nekoliko bolje. A je bilo pri tem zamolčano, da je bil boljši rezultat dosežen zaradi predčasne prodaje delnic Eutelsat Communications in ne zaradi boljšega poslovanja. Na zahtevo Sveta RTVS pa je nato že v juniju oddalo oceno poslovanja do konca leta, ki je predvidevala presežek odhodkov nad prihodki v višini 6,3 mio evrov.

Ko je svoj mandat nastopila Uprava RTV Slovenija, se je izkazalo, da je finančno stanje še slabše.

Zavod RTV Slovenija je že v obdobju januar – avgust 2023 dosegel negativen rezultat v višini 6,3 mio evrov, kar je slabše od načrta za 0,7 mio evrov. V kolikor ne bi bila realizirana prodaja delnic, ki je bila izvedena predčasno, bi bil rezultat negativen v višini 9,0 mio evrov.

Prihodki so višji od načrta za 2,9 mio evrov, vendar na račun omenjene prodaje delnic v aprilu 2023 v višini 2,7 mio evrov. Odhodki presegajo načrt za 3,6 mio evrov, glavnina preseganja je nastala zaradi višjih stroškov dela. Prišlo je namreč do prerazporeditev zaposlenih na podlagi aneksov h kolektivni pogodbi, izstavitvi novih pogodb o zaposlitvi, vplive različnih sodnih poravnav, napredovanj na podlagi rednih letnih razgovorov, ki v načrtu niso bili upoštevani v taki meri.

Nekaj razlogov in opis stanja ob nastopu Uprave

Primopredaje poslov v začetku avgusta, ki je običajna v kulturnem poslovnem okolju, s prejšnjim vodstvom ni bilo. Upravo je pričakalo več sto nepodpisanih ali podpisanih dokumentov, pogodb, potnih nalogov, investicij, tudi zapadlih računov, nekateri celo iz junija.

Dodatni računi, pogodbe ipd., iz obdobja prejšnjega vodstva so na Upravo prihajali še nekaj časa, saj so vodje zaradi nepodpisovanja s strani generalnega vodstva zadrževali račune pri sebi. Vse to je bistveno vplivalo na prej lažno prikazano pozitivno poslovanje.

Zavod je že pod prejšnjim vodstvom najemal likvidnostne kredite za izplačilo plač, kar se nadaljuje tudi v teh mesecih, a jih vrnemo po nakazilu trajnikov za RTV-prispevek.

Prejšnje vodstvo je poleg tega ''ustvarilo'' zaveze, ki bodo bremenile poslovanje v prihodnosti, saj je tik pred odhodom z več sto zaposlenimi sklenilo anekse za večopravilnost ali nagrajevanje do konca leta (pri nekaterih tudi do 9 plačnih razredov oz. za 20 % plače), kar bi ob realizaciji pomenilo cca. 2 mio evrov dodatnih stroškov.

Tudi organizacijsko stanje je bilo nepregledno, saj je prejšnje vodstvo pred odhodom prerazporedilo veliko sodelavcev na delovna mesta, ki niso bila več vezana na mandat vodstva, hkrati pa jim podelilo prisojnosti za vodenje, finance itd., v drugih enotah, mimo organigrama. Ob tem je bilo v zadnjih dveh letih sprejeto več sprememb internih aktov, ki niso ustrezno evidentirane, tako da je nemogoče ugotoviti, kateri interni akti veljajo oz. katera je njihova uradna verzija. Veliko dokumentov in pogodb je bilo tudi ustvarjenih mimo ustaljenih poti, pravne in kadrovske službe in elektronskega sistema, ki ga imamo na RTV Slovenija, ter jih v uradnih evidencah Zavoda sploh ni.

Prejšnje vodstvo je zaradi želje po prikazovanju pozitivnega rezultata zelo omejilo investicije, številni zaključeni postopki se niso realizirali in stanje na tem področju je alarmantno in že ogroža produkcijske procese. To še posebej velja za nov produkcijski sistem Dalet, katerega datum začetka uporabe zamuja že skoraj tri leta, za kar nosita odgovornost dve zadnji vodstvi RTV-ja.

Ocena poslovanja do konca leta

Svet RTV Slovenija je Upravi že naročil izdelavo poročila o finančnem in kadrovskem stanju. Na osnovi analize je bilo ugotovljeno, da je morda prihajalo do delnih zlorab Aneksa št. 14 h KP JZ RTVSLO ter instrumenta povečanega obsega dela za poviševanje plač določenim zaposlenim, kar je pripeljalo do novih nesorazmerij znotraj Zavoda. Te ugotovitve bo med drugim preverjala revizija spornih poslov v obdobju od 1. 1. – 1. 8. 2023, za izvedbo katere je Uprava že pooblastila enega od članov.

Hkrati je Uprava že zahtevala analizo pogodb in na več področjih uvedla omejitve ter začela z optimizacijo delovnih procesov.

V teh dneh pa na RTV Slovenija svoje delo opravlja tudi Računsko sodišče, ki izvaja revizijo računovodskih izkazov in pravilnosti dela poslovanja RTV Slovenija v letu 2022.

Ocenjujemo, da bo RTV Slovenija poslovno leto končala z negativnim rezultatom v višini okoli 10 mio evrov, če bodo že sprejeti ukrepi Uprave dosegli svoj namen. Prihodki naj bi zaostali za načrtom za 6,0 mio evrov zaradi razlike v prodajni ceni delnic Eutelsat Communications, zaradi nerealizirane prodaje nepremičnin ter slabše realizacije prihodkov oglaševanja. Odhodki naj bi presegli načrt za 4 mio evrov, predvsem na račun višjih stroškov dela v primerjavi z načrtom, kar je bilo povzročeno z domnevnimi zlorabami v zvezi s prerazporeditvami in povečanim obsegom dela, sklepanjem novih pogodb o zaposlitvi ipd. Po bolj pesimističnem scenariju je lahko rezultat zavod slabši še za dodatna 2 mio evrov.