Vodstvo RTV Slovenija je dne 1. 9. 2021 v vednost prejelo tožbo na ugotovitev ničnosti sklepov Nadzornega sveta RTV Slovenija z dne 25. 8. 2021. Tožbo je na Okrožnem sodišču v Ljubljani vložil namestnik predsednika Nadzornega sveta RTV Slovenija dr. Borut Rončević.
Kot je znano, je vodstvo RTV Slovenija že pred časom na zahtevo namestnika predsednika nadzornega sveta pridobilo zunanje neodvisno pravno mnenje glede zakonitosti sklica seje, ki je potekala dne 25. 8. 2021. Po mnenju odvetniške družbe je bil sklic seje s strani štirih članov nadzornega sveta nezakonit, zato so po njihovem mnenju vsi sklepi te seje neobstoječi, neveljavni in ne predstavljajo sklepov nadzornega sveta. Kljub jasnemu pravnemu mnenju in pisnemu nasprotovanju nekaterih članov Nadzornega sveta RTV Slovenija, ki jih je vodstvo prejelo v vednost, se je šest članov nadaljevanja seje dne 25. 8. 2021 udeležilo. Omenjeni člani so v nadaljevanju opravili volitve predsednika nadzornega sveta in pod točko razno brez prisotnosti vodstva RTV Slovenija ter brez kakršnekoli podlage v dnevnem redu ali gradivih sprejelo številne sklepe, ki generalnemu direktorju nalagajo podrobno poročanje o izvedenih in načrtovanih ukrepih.

Uresničitev teh sklepov bi nedvomno otežila pravočasno pripravo programsko-produkcijskega in finančnega načrta za prihodnje leto ter zamaknila izvajanje ukrepov za nujno stabilizacijo poslovanja javnega zavoda. Kljub navedenemu bo vodstvo RTV Slovenija, v luči izjav člana nadzornega sveta, da so sprejeti sklepi »nujni za izvajanje nadzorniške funkcije« za nadzorni svet pripravilo ustrezna poročila ter jih posredovalo Programskemu svetu RTV Slovenija in javnosti.