Foto: NA-MA POTI
Foto: NA-MA POTI

V projektu NA-MA POTI se trudijo orati ledino na področju razvoja in implementacije novih, sodobnejših in jasnejših oblik učenja in poučevanja. Jerneja Bone, vodja projekta NA-MA POTI, zaposlena na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo glede zasnove projekta izpostavlja, da je »uradni naslov projekta Naravoslovna in matematična pismenost, razvoj kritičnega mišljenja in reševanja problemov in ker je naslov dolg smo se odločili za okrajšavo NA-MA POTI oziroma NAravoslovje, MAtematika, Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija, Interaktivnost.«

Sama ideja oziroma pobuda za projekt je nastala na podlagi analize področja naravoslovne in matematične pismenosti na nacionalni in mednarodni ravni, kjer so ugotovili, da izkazujejo slovenski učenci v nacionalnih in mednarodnih raziskavah naravoslovno-matematičnega znanja in pismenosti dobro in nadpovprečno vsebinsko znanje. Jerneje Bone ob tem dodaja, da »niso učenci izkazovali večjih težav z razumevanjem informacij in so bili uspešnejši v kompetenci znanstvenega razlaganja pojavov. Primanjkljaji so razvidni pri reševanju nalog najvišjih taksonomskih stopenj, kjer so potrebna kompleksnejša znanja, interpretacija in povezovanje znanja ter utemeljevanje, pri reševanju kompleksnejših problemov in izbiri ustrezne strategije za njihovo reševanje in pri nalogah, ki zahtevajo procesna znanja, povezano tudi z rabo strokovnega jezika in vizualizacijo, kar izkazuje potrebo po soočanju s kompleksnimi problemi s strategijami reševanja kompleksnih problemov in več poudarka na procesnih in epistemoloških znanjih.«

Tovrstne zahtevne operacije v praksi potrebujejo veliko več načrtovanja in analiziranja. V začetku so člani v razvojnih timih zato pripravili teoretična izhodišča. Za osnovo so vzeli opredelitve naravoslovne, matematične in finančne pismenosti v raziskavi PISA in nato opredelili vse tri pismenosti za namen projekta in slovenskega šolskega prostora. V nadaljevanju so, kot poudarja vodja projekta NA-MA POTI, Jerneja Bone »določili gradnike in podgradnike teh pismenosti. Nato smo za vsak podgradnik pripravili opisnike na petih stopnjah izobraževanja, vrtec, 1., 2. in 3. obdobje OŠ in srednja šola. V delovnih timih so se strokovni delavci in predstavniki fakultet posvečali kritičnemu mišljenju, reševanju problemov, igrifikaciji, učni motivaciji in sodelovanju in timskemu delu učiteljev.«

Strokovni delavci v okviru projekta NA-MA POTI zato pripravljajo izvedbeni načrte za posamezno pismenost, ki bodo pomagali, da bodo vsi otroci, učenci in dijaki deležni raznolikih aktivnosti v vseh razredih in enakomerno porazdeljenih pri vseh predmetih, s čimer bo zagotovljeno, da bodo vrtec in šolo zapustili matematično, naravoslovno pismeni mladi ljudje.

V velikih in kompleksnih projektih je dobro sodelovanje med vsemi deležniki še toliko bolj pomembno. V projektu ob Zavodu RS za šolstvo sodelujejo še strokovni delavci 98-ih vzgojno izobraževalnih zavodov in sicer 21 vrtcev, 39 osnovnih šol in 38 srednjih šol. Pomembno pa je tudi še dodatno sodelovanje profesorjev iz 7 fakultet treh univerz, torej vseh treh slovenskih pedagoških fakultet, ob tem pa še FNM UNI MB ter FMF, FE in FRI iz UL.

Projekt NA-MA POTI sicer poteka po načrtih, a kot izpostavlja Jerneja Bone je »epidemija prekrižala marsikateri načrt, a smo se prilagodili. Izobraževanja in delovna srečanja smo izvajali na daljavo. Intenziteta dela v učilnicah in igralnicah se je zmanjšala, ker vzgojitelji in učitelji zaradi narave drugačnega dela, poučevanja na daljavo, niso zmogli izvajati toliko dejavnosti, ki smo jih prvotno načrtovali. Trudimo se doseči kazalnike projekta, ki smojih ob prijavi projekta zapisali v prijavnico.«

Skupno je za izvedbo projekta NA-MA POTI namenjenih 3.770.002,39 EUR, ki prihajajo iz s strani Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Glede nadaljevanja projekta, ki se sicer zaključi v sredini prihodnjega leta, pa Jerneja Bone izpostavlja, da »vsi sodelujoči stremimo k temu, da bodo vsebinski rezultati projekta trajno ostali vključeni tako v dejavnostih v vrtcih in pouku v šolah, kot tudi v dodiplomskem izobraževanju, predvsem na pedagoških fakultetah. Ob zaključku projekta zato pripravljamo gradiva, priročnike, kjer bodo lahko strokovni delavci poglabljali strokovno znanje iz vsebin, ki jih projekt pokriva, kot tudi aplikativno na primerih dejavnosti, ki so jih razvili in preizkusili učitelji n vzgojitelji.«

Ključne vsebine projekta bodo prevedli tudi v angleščino, s čimer bodo širili rezultate projekta tudi zunaj meja Slovenije. Opredelitev gradnikov in podgradnikov ter opisnikov za naravoslovno, matematično in finančno pismenost je v širšem prostoru namreč novost, na katero so sodelujoči v projektu ponosni, da jim jo je uspelo realizirati.

Cilj projekta NA-MA POTI je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije prožnih oblik učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti otrok, učencev, dijakov od vrtcev do srednjih šol. Operacijo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

S projektom NA-MA POTI do novih oblik učenja v EU

Borut Kampuš, projekt Euranet Plus – boljše razumevanje Evrope #EuranetPlus