RTV-prispevek je posebna oblika parafiskalne obveznosti oziroma javne dajatve, ki je določena z zakonom.

Področje RTV-prispevka je posebej opredeljeno v Zakonu o davčnem postopku (Ur. l. RS št. 117/2006, s spremembami in dopolnitvami - ZDavP-2) v VI. poglavju: Plačevanje prispevkov za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti, od 389. člena do 393. člena. Prav tako se po Zakonu o davčnem postopku za RTV-prispevek uporabljajo določbe o zastaranju, določbe o zamudnih obrestih in določbe o davčni izvršbi.

RTV-prispevek je podrobneje urejen v Zakonu o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS št. 96/2005, s spremembami in dopolnitvami – ZRTVS-1) od 30. člena do 44. člena.

Določitev načina prijavljanja in začasnega ali trajnega odjavljanja sprejemnikov ter določitev kriterijev za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo sta v skladu s 27. členom ZRTVS-1 v pristojnosti Nadzornega sveta RTV Slovenija. V ta namen sta bila sprejeta dva pravilnika, in sicer: