SPLOŠNO O RTV-PRISPEVKU

Kaj je RTV-prispevek?

RTV-prispevek je posebna oblika javne dajatve, ki jo morajo plačevati zavezanci za plačilo RTV-prispevka. RTV-prispevek zapade v plačilo 15. v mesecu za tekoči mesec.
Zavezanec za plačilo RTV-prispevka je vsak, ki ima oz. uporablja radijski ali televizijski sprejemnik oz. katerokoli drugo napravo, ki omogoča sprejem radijskih oz. televizijskih programov na območju Republike Slovenije, kjer so zagotovljeni tehnični pogoji za sprejem vsaj enega programa RTV Slovenija.
Šteje se, da ima sprejemnik tudi vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana kot odjemalec oziroma plačnik električne energije v javnem električnem omrežju, razen če poda pisno izjavo, da nima svojega in da v svojih prostorih tudi ne uporablja tujega radijskega ali televizijskega sprejemnika ter da je bila seznanjena z zakonskimi posledicami neresnične izjave.


Kako se določa višina RTV-prispevka?

Višina RTV-prispevka je določena z zakonom, spremeni jo lahko Vlada Republike Slovenije za največ 10%, če za to obstajajo utemeljeni ekonomski razlogi. Vsaka sprememba je objavljena v Uradnem listu RS.


Kakšna je razlika med RTV-prispevkom in RTV-naročnino?

Po spremembi zakonodaje in uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o RTV Slovenija (pričel veljati 27.10.1999) je prišlo do spremembe pravne narave obveznosti, in sicer iz RTV-naročnine kot civilnopravne obveznosti v RTV-prispevek kot posebno obliko javne dajatve. Ena temeljnih razlik med nekdanjo naročnino in sedanjim prispevkom je v načinu izterjave. Postopki v zadevah RTV-naročnin so se vodili preko sodišč, medtem ko ima RTV Slovenija pri postopkih iz naslova RTV-prispevka vlogo organa prve stopnje, torej sama izdaja odločbe o obveznosti plačila in sklepe o izvršbi v skladu s predpisanimi postopki v zakonu o davčnem postopku. Organ druge stopnje je Ministrstvo za kulturo.


Kaj pomeni »pavšalni« RTV-prispevek?

Zavezanec - fizična oseba, ki ima več kot en televizijski in en radijski sprejemnik plačuje en mesečni pavšalni RTV-prispevek za vse televizijske in radijske sprejemnike ter druge naprave, ki omogočajo sprejem radijskih oziroma televizijskih programov, pod pogojem, da sprejemnike uporablja osebno ali skupaj s člani svoje družine (zakonec in izvenzakonski partner ter njuni otroci, ki nimajo svoje družine) v isti stanovanjski enoti ali vikendu.


Kdaj zastarajo terjatve RTV-prispevka?

Za terjatve RTV prispevka se tako kot za davčne terjatve upoštevajo zastaralni roki v skladu s 125. in 126. členom Zakona o davčnem postopku. Obveznost plačila RTV prispevka zastara v petih letih od dneva valute za plačilo, vendar le v kolikor RTV Slovenija v tem času ne izda odločbe o obveznosti plačila prispevka. Pravica do izterjave RTV prispevka zastara v petih letih od dne, ko je odločba o obveznosti plačila prispevka postala izvršljiva. Tek zastaranja pravice do izterjave RTV prispevka pretrga vsako uradno dejanje Radiotelevizije Slovenija z namenom davčne izvršbe in o katerem je bil dolžnik obveščen. Absolutni zastaralni rok je deset let.


OBVEZNOST PLAČEVANJA RTV-PRISPEVKA

Nisem lastnik stanovanja, temveč najemnik. Ali moram plačevati RTV-prispevek?

RTV-prispevek je vezan na posest oz. uporabo RTV sprejemnikov ne glede na to, ali živite v lastniškem ali najemniškem stanovanju. Torej RTV-prispevek ste dolžni plačevati tako v primeru, da posedujete svoje sprejemnike, kot tudi v primeru, da v stanovanju, kjer živite, uporabljate sprejemnike lastnika, za katere RTV-prispevka ne plačuje že lastnik stanovanja.


Plačujem že kabelsko oz. internetno televizijo. Ali moram plačevati tudi RTV-prispevek?

Obveznost plačila kabelskemu operaterju ter obveznost plačila RTV-prispevka izhajata iz povsem različnih pravnih podlag. Plačevanje RTV-prispevka je obveznost, ki jo določa zakon in predstavlja temelj financiranja nacionalne radiotelevizije. Obveznost plačevanja RTV-prispevka je vezana na posest oz. uporabo RTV sprejemnikov in ne na vir, preko katerega spremljate radiotelevizijske programe (oddajniško omrežje, kabelsko omrežje, satelit, internet..). V primeru, da želite spremljati programe npr. preko kabelskega omrežja, sklenete prostovoljno naročniško razmerje s kabelskim operaterjem, ki pa vas v nobenem primeru ne razbremeni obveznosti plačevanja RTV-prispevka.


Na območju, kjer živim, ni signala za sprejem programov RTV Slovenija. Ali moram vseeno plačevati RTV-prispevek?

Če spremljate RTV programe preko oddajniškega omrežja in imate moten sprejem, vas pozivamo, da na RTV Slovenija naslovite vlogo za izvedbo meritve signala. Meritve kakovosti signala opravi RTV Slovenija na svoje stroške.
Če bodo meritve potrdile, da signal ne ustreza minimalnim zahtevam kakovosti, boste oproščeni plačila RTV-prispevka v višini, določeni za sprejem televizijskih programov, še vedno pa ostajate zavezanec za plačilo prispevka v višini, določeni za sprejem radijskih programov (razen v primeru, da signal ni ustrezen niti za sprejem radijskih programov). Oprostitev plačila prispevka za TV sprejemnik velja do ureditve kvalitetnega sprejema RTV programov preko drugih virov (satelit, kabelska TV, internetna televizija).
V primeru slabega sprejema RTV programov z oddajniškega omrežja si torej lahko zagotovite kvaliteten sprejem npr. s priklopom na kabelsko omrežje ali z nabavo satelitske opreme. V tem primeru vam RTV Slovenija nudi možnost sofinanciranja stroškov v višini do 158,40 evrov.


Ali lahko odprem trajni nalog/direktno bremenitev za plačevanje RTV-prispevka?

Za plačevanje RTV-prispevka lahko pooblastite vašo banko, da izvaja plačila vsakega 18. v mesecu preko t.i. trajnega naloga oz. instrumenta direktne obremenitve. Tak način plačevanja je najcenejši, hkrati pa vas razbremeni skrbi za pravočasno izvedbo plačila prispevka vsak mesec. Za sklenitev trajnega naloga morate poslati izpolnjen obrazec za soglasje o direktni bremenitvi, ki ga najdete na naši spletni strani med rubriko Obrazci. Po prejemu otvoritve trajnega naloga s strani vaše banke vam bo RTV Slovenija na vaš naslov bivališča poslala obvestilo o spremembi načina plačevanja.


Kakšen je postopek opominjanja, če RTV-prispevka ne plačam v zakonskem roku?

Rok za plačilo RTV-prispevka za tekoči mesec je 15. v mesecu. V primeru, da zavezanec svoje mesečne obveznosti ne poravna, ga RTV Slovenija na neporavnano obveznost opomni na naslednjem mesečnem obvestilu o višini RTV-prispevka. Če zavezanec svoje zapadle obveznosti kljub temu še ne plača, mu RTV Slovenija po uradni dolžnosti izda odločbo o obveznosti plačila prispevka za programe RTV Slovenija v skladu z določili zakona o davčnem postopku. RTV Slovenija izdaja odločbe dvakrat letno. V kolikor obveznost tudi po prejeti odločbi ni poravnana, RTV Slovenija po preteku določenega časa pošlje zavezancu še zadnje obvestilo o zapadlih neplačanih obveznostih in ga pozove k plačilu. Če obveznost ni izpolnjena, se izvede postopek prisilne izterjave. RTV Slovenija izda sklep o davčni izvršbi, s čimer se začne postopek davčne izvršbe zapadlih neporavnanih obveznosti iz naslova RTV-prispevka. Na zapadle neporavnane obveznosti se obračunavajo zamudne obresti, v primeru prisilne izterjave pa zavezanca bremenijo še stroški izterjave.


Ali se lahko RTV-prispevek poravna vnaprej in na kakšen način?

Zakon o Radioteleviziji Slovenija predvideva le mesečna plačila RTV-prispevka, zato zavezancem ne moremo pošiljati položnic za plačilo RTV-prispevka za poljubno obdobje vnaprej.
V vsakem primeru pa lahko sami nakažete poljuben znesek na naš račun s sklicevanjem na vašo sklicno številko preko plačilnega naloga BN02 ali preko sistema elektronskega bančništva, če ga imate. Nakazilo bomo evidentirali kot preplačilo, na vaš naslov pa boste vsak mesec prejeli obvestilo, koliko denarnih sredstev je še preostalo na vašem računu. Položnica bo izpisana z ničelnim zneskom, dokler preplačilo ne bo v celoti porabljeno. V primeru, da se odločite za vnaprejšnje nakazilo, nas prosimo o tem obvestite, da pravočasno evidentiramo vaš namen nakazila.


Sem lastnik lokala, v katerem je nameščen glasbeni stolp z radijskim sprejemnikom. Zakaj moram plačevati hkrati RTV-prispevek in preostala nadomestila za SAZAS, IPF…?

Obveznost plačila RTV-prispevka je določena z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija in izhaja iz imetništva sprejemnika oz. naprave, ki omogoča sprejem radijskih oz. televizijskih programov, ne glede na programe, ki jih imetnik sprejemnika spremlja ali posluša. Nadomestili, ki ju je potrebno plačevati drugim organizacijam kot sta SAZAS ali IPF in ki sta predpisani z drugimi zakoni in podzakonskimi akti ne izključujejo obveznosti plačila RTV-prispevka.


Ali sem dolžan plačevati RTV-prispevek tudi za sprejemnik v lokalu, če ga že plačujem za sprejemnik doma?

Da. Obveznost plačila za fizične osebe (torej za sprejemnike doma) ne izključuje obveznosti plačila za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike in v teh primerih ni možno uveljavljati pavšala (plačila enega RTV-prispevka za vse sprejemnike doma in v poslovnih prostorih).


PRIJAVA IN SPOROČANJE SPREMEMB

Kako lahko prijavim RTV sprejemnike?

V skladu z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija je dolžan vsak, ki pridobi sprejemnik in v času pridobitve ni bil zavezanec za plačilo prispevka, sprejemnik prijaviti sam v 30 dneh po pridobitvi. RTV sprejemnik se lahko prijavi z osebnim pisnim sporočilom, poslanim na naš naslov, sporočilom poslanim preko faksa, elektronske pošte ali na obrazcu, ki ga lahko izpolnite na naši spletni strani. Prijavni obrazec lahko dobite in izpolnite tudi neposredno v naši informacijski pisarni, Čufarjeva 2, Ljubljana v času uradnih ur. Ob prijavi je potrebno navesti:

  • za fizične osebe: ime in priimek, naslov, davčno številko in vrsto sprejemnika. V primeru, da ni navedena vrsta sprejemnika, se šteje, da je zavezanec prijavil TV sprejemnik.
  • za pravne osebe in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost: naziv in sedež, identifikacijsko številko za DDV, vrsto in število sprejemnikov in vrsto rabe. V primeru, da ni navedena vrsta in število sprejemnikov ter vrsta rabe, se šteje, da je zavezanec prijavil en TV sprejemnik v javni rabi.

Ali me RTV Slovenija kot odjemalca električne energije pisno pozove k plačilu RTV-prispevka?

Glede na zakonsko domnevo, da poseduje sprejemnik vsak odjemalec oz. plačnik električne energije, pridobiva RTV Slovenija tudi podatke o lastnikih oz. plačnikih električnih števcev. Tiste odjemalce električne energije, ki niso prijavljeni za plačilo RTV-prispevka, RTV Slovenija pisno pozove k prijavi oz. obrazložitvi dejanskega stanja RTV sprejemnikov. Če prejmete tak poziv, je potrebno skladno navodilom izpolniti obrazec, ki je priložen pozivu in ga odposlati na naslov RTV Slovenija. Če sprejemnike imate in še niso prijavljeni, jih je potrebno prijaviti; če sprejemnikov nimate, je potrebno o tem podati zakonsko predpisano izjavo; če pa je morda kdo izmed družinskih članov že plačnik RTV-prispevka, je potrebno v ustrezno rubriko na obrazcu vpisati podatke o plačniku. V kolikor ne boste ničesar odgovorili, se šteje, da imate TV sprejemnik in boste samodejno bremenjeni za plačilo RTV-prispevka s prvim naslednjim mesecem.


Ali ima RTV Slovenija organizirano terensko kontrolo za osebe, ki niso prijavili sprejemnikov in torej ne plačujejo RTV-prispevka?

RTV Slovenija ima organizirano službo za terensko kontrolo, ki opravlja kontrolo po celi državi tako, da pooblaščene osebe – kontrolorji obiskujejo tiste fizične in pravne osebe, ki nimajo prijavljenih sprejemnikov. Terenski kontrolorji se identificirajo s službeno izkaznico in po ustavi nimajo možnosti vstopa v stanovanje, imajo pa možnost podati prijavo na tržni inšpektorat v primeru suma na prekršek neizpolnjevanja zakonsko določene obveznosti. Tržni inšpektorat v primeru ugotovitve prekrška izreče kazen v višini zakonsko predpisane globe.
V kolikor vas obišče terenski kontrolor in vas ni doma, vam bo v poštnem nabiralniku pustil zloženko in dopis. Obrazec, ki je priložen dopisu, je potrebno ustrezno izpolniti na podlagi dejanskega stanja sprejemnikov in ga v priloženi kuverti odposlati na naš naslov.


Katere spremembe moram javiti Službi za obračun RTV-prispevka?

Službi za obračun RTV-prispevka je potrebno javiti vsako spremembo, ki vpliva na obračun RTV-prispevka, in sicer v roku 15 dni po nastali spremembi. Primeroma navajamo: sprememba bivališča, uveljavitev pravice do plačila enega RTV-prispevka v okviru družine, izpolnitev pogojev za oprostitev plačila, sprememba po pokojnem, prenos imetništva sprejemnika na drugo osebo, odjava sprejemnika.


Zavezanec za plačilo RTV-prispevka je umrl. Kaj moramo svojci storiti?

Za odjavo plačila po pokojnem je potrebno RTV Slovenija - Službo za obračun RTV-prispevka pisno obvestiti oz. izpolniti obrazec. Poleg dopisa ali izpolnjenega obrazca je potrebno priložiti še fotokopijo uradnega dokumenta o smrti zavezanca. V primeru, da je po smrti zavezanca znan novi imetnik RTV sprejemnikov, nam mora pisno sporočiti svoje podatke oz. izpolniti obrazec.
Dediči so odgovorni za dolgove pokojnega do višine podedovanega premoženja.


VEČ STANOVANJ OZ. VIKEND

Imam vikend in na vikendu sprejemnike. Ali moram tudi za vikend plačevati RTV-prispevek?

V primeru, da na naslovu, kjer se vikend nahaja, ni nihče prijavljen za bivanje in tudi dejansko nihče ne prebiva, ni potrebno plačevati RTV-prispevka za sprejemnike, ki jih imate na vikendu in jih uporabljate osebno ali skupaj s člani svoje družine.
Pavšal za vikend lahko uveljavljate tudi na obrazcu, ki je na voljo na naši spletni strani ali s pisno izjavo.


Imam še eno lastniško stanovanje, kjer pa sam ne prebivam. Ali moram tudi za njega plačevati RTV-prispevek?

RTV-prispevek je za druga lastniška stanovanja potrebno plačevati v primeru, da je na naslovu, kjer se stanovanje nahaja, nekdo prijavljen za stalno ali začasno bivanje oziroma tam dejansko nekdo prebiva in uporablja sprejemnike. V nasprotnem primeru lahko uveljavljate pavšal za vikend. V kolikor imate v stanovanju najemnika in se v stanovanju nahajajo sprejemniki, je zavezanec za plačilo RTV-prispevka praviloma lastnik sprejemnikov v tem stanovanju, lahko pa se najemnik in najemodajalec dogovorita tudi drugače.


PRESELITEV IN PRODAJA STANOVANJA

Preselil sem se. Kaj moram storiti?

Ob preselitvi je potrebno Službi za obračun RTV-prispevka sporočiti novi naslov in sicer pisno, po faksu, po e-pošti ali z obrazcem na spletni strani oz. tudi neposredno v informacijski pisarni, Čufarjeva 2, Ljubljana. Pri tem je potrebno sporočiti svoj stari naslov, novi naslov, sklicno številko zavezanca in davčno številko.


Želim odjaviti sprejemnik, ker sem se preselil oz. prodal stanovanje.

Preselitev (tudi zaradi prodaje stanovanja) ni razlog za odjavo RTV sprejemnika. Obveznost plačila RTV-prispevka je namreč vezana na posest RTV sprejemnika in se ob preselitvi ne prekine ali preide na novega lastnika, temveč se prenese na novi naslov, ki ga je zavezanec dolžan sporočiti v roku 15-ih dni po preselitvi.
Pomembno: Spremembe v zvezi s plačevanjem RTV-prispevka ni mogoče urejati na enak način kot npr. plačevanje električne energije, komunalnega prispevka in drugih plačilnih obveznosti, ki so vezana na posamezno nepremičnino. Ob preselitvi preidejo slednje plačilne obveznosti na novega lastnika, medtem ko je plačilo RTV-prispevka vezano na posest sprejemnika, ki je premično premoženje. Zaradi tega mora zavezanec ob preselitvi urediti potrebne spremembe v zvezi s plačevanjem RTV-prispevka v svojem imenu neposredno preko RTV Slovenija in v ta namen ne more pooblastiti nepremičninske agencije.
V primeru, da na novem naslovu že plačuje RTV-prispevek oseba, ki je vaš ožji družinski član, lahko uveljavljate družinski pavšal. V vlogi sporočite njegovo sklicno številko, pod katero plačuje prispevek, in sorodstveno razmerje, pri čemer upoštevajte, da za družinske člane štejejo le zakonec oziroma zunajzakonski partner in le tisti njuni otroci, ki še nimajo svoje lastne družine.


Preselil sem se nazaj k staršem. Ali moram še vedno plačevati RTV-prispevek?

V primeru, da na novem naslovu plačuje RTV-prispevek oseba, ki je vaš ožji družinski član, v vlogi za uveljavljanje družinskega pavšala sporočite njegovo sklicno številko, pod katero plačuje prispevek in sorodstveno razmerje. Pri tem upoštevajte, da za družinske člane v smislu uveljavitve pravice do pavšalnega RTV-prispevka štejejo le zakonec oziroma zunajzakonski partner in njuni otroci, ki nimajo svoje družine. Če ne gre za družinsko razmerje po prej navedeni definiciji, uporabljate pa le en skupni TV sprejemnik, za katerega se že plačuje prispevek in nimate svojega gospodinjstva, lahko odjavite svoj RTV-prispevek za določen čas z izpolnitvijo odjavnega obrazca z obvezno navedbo vašega novega bivališča, podatki o obstoječem plačniku in izjavo o številu sprejemnikov v stanovanju. Če uporabljate radijski sprejemnik v svojem avtomobilu, lahko odjavite le prispevek za TV sprejemnik.


Preselil se bom v tujino. Kako lahko odjavim RTV-prispevek?

Ob preselitvi v tujino je potrebno RTV-prispevek odjaviti na predpisanem obrazcu za odjavo, ki ga pošljemo na zahtevo, na voljo pa je tudi na naši spletni strani. Sprejemniki se lahko odjavijo v primeru, da na vašem naslovu ne bo živel nihče drug, ki bi sprejemnike uporabljal (preostali člani družine, najemniki…), sicer je potrebno urediti spremembo plačnika. Če je odhod v tujino samo začasen, se sprejemniki odjavijo za določen čas (največ tri leta). Za trajno odjavo je potrebno k odjavnemu obrazcu priložiti dokazila, iz katerih bo razvidno, da prijavljate stalno prebivališče v tujini.


(Izven) zakonski partner že plačuje RTV-prispevek. Ali moram tudi jaz plačevati prispevek za avtoradijski sprejemnik v svojem avtomobilu?

Ne. En pavšalni RTV-prispevek se nanaša na vse sprejemnike (tudi avtoradijske), ki jih zavezanci uporabljajo osebno ali skupaj s člani svoje družine.
Pri tem je potrebno upoštevati, da se za družinskega člana štejejo zakonec oz. izvenzakonski partner ter njuni otroci, če še nimajo svoje družine. Družinski pavšal lahko uveljavljate z obrazcem, objavljenim tu.


Z (izven)zakonskim partnerjem sva se preselila v skupno stanovanje, do sedaj pa sva vsak na svojem naslovu plačevala RTV-prispevek. Ali lahko uveljavljam družinski pavšal?

Družinski pavšal lahko uveljavljate. Sporočiti nam morate le novi naslov in sklicni številki obeh zavezancev ter kdo bo odslej plačeval RTV-prispevek.


ODJAVA RTV SPREJEMNIKA

Kako lahko odjavim RTV sprejemnik?

RTV sprejemnik lahko odjavite le v primeru, da sprejemnikov ne posedujete in jih v vaših bivalnih prostorih ne uporabljate. Odjava se lahko naredi izključno z izpolnitvijo zakonsko predpisanega obrazca, ki vam ga lahko pošljemo po pošti ali pa si ga natisnete iz naše spletne strani. Odjavo lahko podate na način, da s svojim podpisom dovoljujete ogled dejanskega stanja sprejemnikov na naslovu, za katerega se podaja odjava, in sicer za čas treh mesecev od podane odjave. Drugi možni način odjave je z overitvijo podpisa zavezanca na odjavnem obrazcu, tretji način pa s predložitvijo pisnih dokazil (npr. v primeru izselitve iz države ipd.).


Ali je odjava RTV sprejemnika trajna?

Načeloma ne. Sprejemnik je mogoče odjaviti začasno, največ za obdobje 36 mesecev. Po izteku tega obdobja se šteje, da oseba, ki je sprejemnik odjavila, ponovno postane zavezanec za plačilo RTV-prispevka. V kolikor zavezanec ne navede obdobja, za katero odjavlja sprejemnik, se šteje, da odjava velja za obdobje 12 mesecev.
Odjava sprejemnika za nedoločen čas oziroma trajna odjava je mogoča le v primeru trajne izselitve iz Republike Slovenije, prenehanja obstoja pravne osebe oziroma posameznika, ki opravlja samostojno dejavnost ter v nekaterih drugih okoliščinah, ki jih je zavezanec dolžan navesti in dokazati (npr. odhod starejše samske osebe v dom starejših občanov v primeru, da sprejemnikov ne vzame s sabo ipd.).


Ali lahko odjavo podaljšam?

Pred iztekom roka veljavnosti odjave lahko z izpolnitvijo novega odjavnega obrazca, odjavo podaljšate za naslednje obdobje največ 36 mesecev v primeru, da še vedno niste pridobili sprejemnikov.


Odšel sem v dom za starejše občane. Ali lahko odjavim RTV-prispevek?

V kolikor se zavezanec za plačilo RTV-prispevka preseli v dom za starejše občane in vzame s sabo svoje sprejemnike, je dolžan sporočiti novi naslov, ostaja pa zavezanec za plačilo RTV-prispevka. Če svojih sprejemnikov ne vzame s sabo in doma ni več nikogar drugega, ki bi jih uporabljal, je potrebno narediti odjavo sprejemnikov, ki je trajna ob predložitvi potrdila o sprejemu v dom starejših občanov. V primeru, da na starem naslovu prebiva še katera druga oseba, ki sprejemnike uporablja, je potrebno narediti spremembo zavezanca za plačilo RTV-prispevka. To lahko storite tudi z obrazcem na naši spletni strani.


OPROSTITEV PLAČEVANJA RTV-PRISPEVKA

Kdo je oproščen plačila RTV-prispevka?

Zakon o Radioteleviziji Slovenija določa, da lahko uveljavljajo oprostitev plačila RTV-prispevka naslednje kategorije fizičnih oseb:

  • socialno ogroženi;
  • invalidi, ki imajo ugotovljeno 100% telesno okvaro;
  • invalidi z nižjim odstotkom ugotovljene telesne okvare, toda le v primeru, če prejemajo dodatek za postrežbo in tujo pomoč;
  • osebe, ki so trajno izgubile sluh.

Za socialno ogrožene štejejo prejemniki denarne socialne pomoči na podlagi odločbe Centra za socialno delo in prejemniki varstvenega dodatka na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Oproščeni so za enako obdobje, za katero so upravičeni do prejemanja socialne pomoči oz. varstvenega dodatka.
Iz razloga invalidnosti lahko zavezanci uveljavljajo oprostitev le na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali drugega organa, ki ugotavlja stopnjo invalidnosti. Za gluhe osebe, pri katerih odločba ali sklep ne potrjujeta trajne izgube sluha, potrebujemo za obravnavo vloge tudi izvedensko mnenje, na podlagi katerega sta bila odločba ali sklep izdana. Oprostitev iz razloga invalidnosti je trajna.
Oprostitev plačila ni prenosljiva, zato je potrebno v primeru, da pogoje izpolnjuje družinski član, ki ni zavezanec za plačilo RTV-prispevka, najprej urediti spremembo plačnika (obrazec »sprememba plačnika med člani družine«).
Če izpolnjujete zgoraj navedene pogoje lahko podate vlogo na naslednjem obrazcu Vloga za oprostitev.


SATELITSKA KARTICA RTV SLOVENIJA

Za kaj se uporablja SAT kartica RTV Slovenija?

Manjši del programov, ki jih Radiotelevizija Slovenija oddaja prek satelita, je kodiranih in jih je mogoče spremljati le s pomočjo posebne dekodirne kartice. SAT kartica se torej uporablja za odklepanje kodiranih programov RTV Slovenija, ki se oddajajo prek satelita.


Kdo lahko dobi SAT kartico?

Pravico do pridobitve kartice ima vsaka polnoletna fizična oseba s stalnim oziroma začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, pripadniki slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, slovenski izseljenci in zdomci ter vsaka pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji.
Fizična in pravna oseba z bivališčem oz. sedežem v Republiki Sloveniji lahko postane imetnik kartice le pod pogojem, da je prijavil sprejemnike oz. je zavezanec za plačilo RTV-prispevka.
SAT kartico si pridobite s:

  • podpisom pogodbe o uporabi SAT kartice RTV Slovenija
  • plačilom stroškov za njeno izdelavo (19,50€)