Višina RTV-prispevka je določena v Zakonu o spremembah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur.l. RS 9/2014 – ZRTVS-1A).

Mesečni prispevek se plačuje RTV Sloveniji v naslednji višini:

1. za zasebno rabo RTV sprejemnikov

  1. zavezanci – fizične osebe plačujejo mesečni prispevek za vse svoje televizijske in radijske sprejemnike, ki jih uporabljajo osebno oziroma skupaj s člani svoje družine v pavšalnem znesku 12,75 €;
  2. če ima zavezanec za zasebno rabo le enega ali več radijskih sprejemnikov, nima pa drugih naprav, ki bi mu omogočale sprejem televizijskih programov, plačuje mesečni prispevek v višini 3,77 €;
  3. v isti višini kot fizične osebe pod a) in b) plačujejo prispevek tudi pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, vendar za vsak sprejemnik, če je sprejemnik namenjen izključno osebni rabi zaposlenih ali posameznika, ki opravlja samostojno dejavnost;

2. za javno rabo RTV sprejemnikov

  1. pravne osebe in posamezniki, ki opravljajo samostojno dejavnost, in ki imajo radijske in televizijske sprejemnike v svojem poslovnem prostoru kot so gostinski lokal, hotel, turistično naselje, trgovina, restavracija in podobno, in so namenjeni javni rabi, plačujejo v primeru ene poslovne enote, v kateri so taki sprejemniki, mesečni pavšalni prispevek v višini 36,13 €. V primeru več takih poslovnih enot pa za vsako prispevek, zmanjšan za 30 %;
  2. če ima poslovna enota iz prejšnje točke samo radijske sprejemnike, znaša pavšalni prispevek 13,54 €;
  3. hoteli in druga turistična podjetja plačujejo za vsakih prvih 10 TV sprejemnikov v hotelskih sobah pavšalni mesečni prispevek v znesku 54,19 €, za vsak nadaljnji TV sprejemnik pa 2,69 €. Če hotelsko podjetje v posameznem mesecu ne doseže 60 % prodajnega nočitvenega učinka oziroma obratuje sezonsko, je upravičeno do olajšave v višini 50 % mesečnega zneska prispevka.

Višino RTV-prispevka lahko spremeni Vlada Republike Slovenije za največ 10%, če za to obstajajo utemeljeni ekonomski razlogi, vendar najkasneje do 1. septembra tekočega leta za naslednje leto.