Nadzorni svet RTV Slovenija je na svoji 22. redni seji obravnaval poročilo neodvisnega revizorja računovodskih izkazov. Po mnenju neodvisnega revizorja revizijske družbe Mazars d.o.o. sta računovodska izkaza RTV Slovenija za leto 2019 v vseh pomembnih pogledih pripravljena v skladu z Zakonom o računovodstvu in z njim povezanimi podzakonskimi akti. Nadzorni svet je na seji obenem tudi sprejel letno poročilo RTV Slovenija za leto 2019. Zavod je izkazal za 3,2 mio € presežka odhodkov nad prihodki, ki jih bo zavod pokril v breme presežka prihodkov nad odhodki preteklih let. Po pokritju lanskega presežka odhodkov nad prihodki izkazuje zavod v bilanci stanja še 9 mio € presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

Pomembno pri tem je, da je RTV SLO iz naslova tržne dejavnosti ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini 20,4 mio €, ki ga je v celoti namenil za izvajanje javne službe.
Ob sprejemu letnega poročila in zaključnega računa za leto 2019 generalni direktor izpostavlja, da se rezultati skrbnega gospodarjenja že poznajo. RTV SLO je praktično v celoti realizirala zastavljeno v Programsko produkcijskem načrtu. Presežek odhodkov nad prihodki (drugače rečeno izguba) je nastal le zato, ker ni prišlo do prodaje delnic, čeprav je bilo predvideno, da bi se s prodajo delnic ustvarilo za 5,5 mio € finančnih prihodkov. Če bi to realizirali, bi imela RTV SLO celo presežek prihodkov nad odhodki za 2,5 mio €. Da smo uspeli pridobiti dodatne prihodke – predvsem z učinkovitejšim pobiranjem in izterjavo RTV-prispevka in iz naslova drugih komercialnih prihodkov – ter da smo obvladovali stroške, se kaže tudi iz tega, da se je presežek odhodkov nad prihodki glede na leto 2018 povečal le za 2,1 mio €. Ob tem, da so stroški dela predvsem zaradi dogovora med Vlado in sindikati javnega sektorja in sproščanja ZUJFa narasli za 5 mio €.

Na včerajšnji seji je nadzorni svet obravnaval tudi predlog finančnega načrta za leto 2020. Po razpravi je generalni direktor predlagal, da se obravnava nadaljuje na naslednji seji nadzornega sveta, ki bo 25. marca 2020. Do takrat bo generalni direktor na osnovi razprave članov nadzornega sveta preveril možnosti zmanjšanja določenih postavk odhodkov, ob tem, da se še vedno zagotovi izvajanje PPN, kot ga je sprejel Programski svet RTV Slovenija. Finančni načrt bo prav tako konkretiziral s pregledom predlagane prodaje finančnih naložb, iz katerega bo razvidna namenskost porabe sredstev v skladu z veljavnimi Merili za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova.

Do sprejema finančnega načrta za leto 2020 ostaja v veljavi odločitev o začasnem financiranju po dvanajstinah.