Slovenija
Policist in redarja
Občinski redarji lahko storilce kaznivih dejanj ali prekrškov, pri katerih je treba zagotoviti varnost ljudi in premoženja, zadržijo do prihoda policije oziroma največ eno uro od začetka postopka. Foto: BoBo
       Ali so spremembe smiselne ali ne, če pogledamo pooblastila za ugotavljanje identitete, gre zgolj za »kozmetične popravke« v terminologiji, vedno pa so še možnosti za izboljšave drugih delov, če to kaže temeljita analiza področja, vsekakor pa se moramo zavedati, da so danes občinski redarji kot del področja zagotavljanja notranje varnosti v Sloveniji dejstvo in tudi marsikje težko nadomestljivi (Ljubljana in Maribor v smislu prometa bi najverjetneje doživela določen kaos, če ne bi bilo redarjev), zato je treba slediti trendom, ki pooblaščenim uradnim osebam (v našem primeru občinskim redarjem) omogočajo učinkovito delovanje, pa tudi zaščito.       
 Miha Dvojmoč o smiselnosti sprememb zakona o redarjih.
false
Med odzivi v javni razpravi je bil ministrstvu za javno upravo podan predlog oborožitve oz. uvedbe tonfe (palica z ročajem pod pravim kotom) pri delu občinskega redarja. Predlagatelj je menil, da bi oborožitev redarja pomenila velik psihološki učinek na kršitelje, po drugi strani pa bi pomenila konec izogibanju nevarnim situacijam. Foto: Pixabay
false
Uporaba posamezne vrste prisilnih sredstev ljubljanskih redarjev v zadnjih petih letih. Foto: MOL
       V letu 2015 je bilo narejenih 83 prekrškov (nedostojno vedenje do uradne osebe) in 3 kazniva dejanja zoper mestne redarje (preprečitev uradnega dejanja pooblaščene uradne osebe in dvakrat napad na uradno osebo, ki opravlja naloge varnosti). Vzrok za bistveno povečanje tovrstnih dejanj (predvsem prekrškov) je v večji prisotnosti mestnih redarjev v mestnih središčih ter čedalje večje število postopkov s področja zagotavljanja javnega reda in miru.       
 MOL o napadih na mestne redarje
false
Prekrški in kazniva dejanja zoper ljubljanske mestne redarje v zadnjih petih letih. Foto: MOL
       Skupaj je bila v letih od 2011 do 2015 fizična sila uporabljena v 16 primerih, sredstva za vezanje in vklepanje v 6 primerih in plinski razpršilec v 4 primerih. V vseh primerih so bila prisilna sredstva uporabljena v skladu z zakonskimi pooblastili, ki jih imajo mestni redarji.       
 MOL o uporabi prisilnih sredstev pri redarjih

Dodaj v

Občinski redarji z novimi pooblastili vse bolj postajajo "organi pregona"

Vlada je prenovila zakon o občinskih redarjih, ki so dobili nova pooblastila
8. november 2016 ob 06:33
Ljubljana - MMC RTV SLO

Mestni in občinski redarji bodo, če bo zakon, ki ga je pripravila vlada, potrdil DZ, lahko storilce prekrškov ali kaznivih dejanj pridržali z uporabo telesne sile ali plinskega razpršilca. Zdaj jim je to dovoljeno le v "samoobrambi".

Vlada je prejšnji teden potrdila novelo zakona o občinskem redarstvu. Po navedbah ministrstva za javno upravo je bil glavni razlog dejstvo, da je sedanji zakon star že celo desetletje, v tem času pa so bili spremenjeni nekateri zakoni, ki vplivajo tudi na delo redarstev, denimo zakoni o lokalni samoupravi, o prekrških, o javnih uslužbencih in o varstvu osebnih podatkov.

Bistvena novost nove redarske zakonodaje je razširitev pooblastil redarjem, ki bodo imeli na voljo več možnosti za uporabo telesne sile in prisilnih sredstev, kot so npr. plinski razpršilci.

Zakon o občinskih redarjih, ki je še v veljavi, zdaj občinskim in mestnim redarjem sicer omogoča, da pridržijo osebo, a če le ta ne upošteva redarjevega ukaza in odide, je redarji niso smeli zaustaviti s "telesno silo" ali plinskim razpršilcem. Njuna uporaba je bila dovoljena zgolj ob napadu na redarje oz. če redar "drugače ne more od sebe ali koga drugega odvrniti istočasnega protipravnega napada". Kmalu, če bodo to potrdili tudi poslanci DZ-ja, se bo to spremenilo.

Novela zakona o občinskih redarjih predvideva spremembe 13. in 14. člena, ki omogočata, da bo smel občinski redar tudi v primerih, ko oseba ne bo upoštevala njegovega ukaza, uporabiti telesno silo in plinski razpršilec, pri čemer pa je ves čas zavezan k spoštovanju načela sorazmernosti, "zato bo vedno uporabil najmilejše prisilno sredstvo, primerno danemu položaju", so pojasnili na ministrstvu.

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je po sprejetju zakona na vladi pojasnil, da sprememba redarskega zakona "nikakor ne pomeni, da postajamo policijska država," ter dodal, da je bilo primerov, ko so redarji uporabili "sredstva pridržanja," doslej izjemno malo.

Redarji so, kar se tiče uporabe sile v samoobrambne namene, imeli še največ dela v Ljubljani, kjer je bilo v zadnjih petih letih 18 kaznivih dejanj napadov na "uradne osebe" ali preprečitve njihovih dejanj. Glede na naše poizvedovanje po občinskih redarstvih slovenskih mestnih občin pa v številnih sploh niso zaznali tovrstnih incidentov. Zakaj se potemtakem širijo pooblastila redarjev oz. ali je res treba zakonodajo novelirati, ker že desetletje ni bila spremenjena?

"Smiselnost sprememb katerekoli zakonodaje, v tem primeru zakona o občinskem redarstvu, naj bi sledila temeljiti analizi stanja in potreb, ne zgolj času, ki je pretekel od sprejetja nekega zakona. Vsekakor pa je bil v letu 2006 velik dosežek, da je bil zakon pripravljen in sprejet, zato je bil v tistem času to tudi nekakšen kompromis. Zakonske določbe večjega števila področnih zakonov, po področjih varnost v cestnem prometu, varnost javnega reda in miru ter pooblastila policije, se spreminjajo, zato je tudi na področju občinskih redarstev potrebno določene člene spremeniti na način, da sledijo že veljavni zakonodaji," pojasnjuje Miha Dvojmoč, predavatelj na Fakulteti za varnostne vede.


Novela zakona določa, da bo občinski redar v primerih, ko oseba ne upošteva njegove ustne odredbe oziroma ukaza in poskuša oditi, lahko uporabil telesno silo in plinski razpršilec. Trenutno sta omenjeni prisilni sredstvi predvideni zgolj za primer, ko redar "drugače ne more od sebe ali koga drugega odvrniti istočasnega protipravnega napada". Ali je razširitev uporabe prisilnih sredstev res potrebna oz. ali se s tem redarjem daje preveč pooblastil?
Dikciji "ko drugače ne more od sebe ali koga drugega odvrniti istočasnega protipravnega napada" dejansko sledijo določbe Kazenskega zakonika, ne smemo pa tu zanemariti in pozabiti na dejstvo, da je občinski redar pooblaščena uradna oseba, ki opravlja določene naloge in je mnogokrat podvržena mnogim odzivom predvsem kršiteljev predpisov, ki so ogrožajoči za telo in življenje osebe, v našem primeru občinskega redarja. Ali imenujemo pooblastilo uporaba "fizične sile" ali uporaba "telesne sile", bi bilo z akademskega vidika lahko deležno določene razprave, vendar oba termina v praksi pomenita podobno, če ne enako zadevo. V primeru sile (najmanjše, ki je za to potrebna), pa naj govorimo o fizični sili ali telesni sili, mora slediti strokovni uporabi sile in tu ne gre za uporabo sile kar tako, uporaba telesne sile in načini strokovne uporabe so določeni in poznani, najlaže jih razdelimo po stopnjevanju na naslednji način: strokovni prijemi, strokovni udarci in strokovni meti (kot stopnjevanje sile za zagotovitev zakonitega stanja). Vsekakor mora biti vsakdo, ki mu je tovrstno pooblastilo podeljeno, primerno strokovno usposobljen za njegovo uporabo na eni strani in primerno nadziran na drugi strani. Zato glede na opredelitve sile in tudi uporabe plinskega razpršilca (ki ga v torbici nosi marsikatera gospa) menim, da se pooblaščene uradne osebe v nasprotju z omenjenim [razpršilec kot obrambno sredstvo neuradne osebe, op. p.] za uporabo plinskega razpršilca usposabljajo in morajo poznati tudi način pomoči kršitelju, če pride do morebitne poškodbe, to pa za osebe, ki ga nosijo "kar tako", ne moremo trditi. Razširitev pooblastil (če temu sploh lahko tako rečemo) ni nič posebnega in nenavadnega, vsekakor pa je tu potrebno tako primerno in zakonito ravnanje kot nadzor nad uporabo posameznih prisilnih sredstev.

Ali bo imela dodatna uporaba prisilnih sredstev večji psihološki vpliv na kršitelje?Psihologija kršiteljev sicer ni moja specialnost, pa vendarle, ker imam tudi 10 let in še nekaj več izkušenj z delom na terenu na različnih področjih zagotavljanja varnosti, sámo povečanje prisilnih sredstev (o katerih govorimo v tem primeru) na večino kršiteljev nima zaznavnega vpliva, kajti tovrstni kršitelji redkokdaj razmišljajo o posledicah, dokler zoper njih prisilno sredstvo ni uporabljeno; sáma razprava in medijsko poročanje o tem lahko odvrne tiste morebitne kršitelje, ki se zavedajo potencialnih posledic. Za glavni način razrešitve konflikta ali njegove preprečitve bi bilo bolje več delati na komunikacijskih veščinah, ki so mnogokrat zanemarjena kategorija.

Spreminja se tudi nadzor nad uporabo pooblastil občinskega redarja. Ali je ustrezen?Spremembe nadzora se mi zdijo pomanjkljive. Vsekakor sta dve spremembi dobrodošli, in sicer, da mora vodja občinskega redarstva oceniti zakonitost in strokovno uporabe prisilnih sredstev občinskega redarja. Tu pa predvsem pogrešam sledeče zadeve: v kolikšnem času mora občinski redar o uporabi tovrstnih prisilnih sredstev poročati vodji občinskega redarja (moje mnenje je takoj oziroma v najkrajšem mogočem času), v kolikšnem času mora vodja občinskega redarstva podati poročilo komisiji in kaj mora poročilo vsebovati. Pri zadnjem manjka čas, v katerem vodja občinskega redarstva poroča, po moji oceni ne bi smel biti daljši od 48 ur, in tudi način poročanja: kaj konkretno mora v poročilo zapisati. Tu bi se zakonodajalec oziroma predlagatelj lahko zgledoval po Zakonu o zasebnem varovanju (2011), ki je predpisal čas, v katerem je treba poročati, in način (pripravljen je celo primer poročanja). Po opisanem je sprememba dobrodošla, vendar za učinkovit nadzor nad uporabo prisilnih sredstev, ki posegajo v temeljne človekove pravice in svoboščine (predvsem telesna sila, zadržanje na kraju, varnostni pregled in uporaba drugih prisilnih sredstev) pomanjkljiv ali celo površen in premalo določen.

Kako primerna so usposabljanja redarjev? Ali so pogoji zaposlitev in štiridnevno izpopolnjevanje občinskih redarjev na policijski akademiji dovolj za opravljanje del in nalog redarjev?
Pogoji za zaposlitev občinskih redarjev so podobni preostalim na področju zaposlovanja v javnem sektorju, vsekakor pa bi bilo treba tu razmisliti o ponovni opredelitvi »varnostnih zadržkov« in o tem, kdo te zadržke ocenjuje in kako je za to usposobljen; ponovno bi bilo zanimivo smiselno uporabiti določbe Zakona o zasebnem varovanju (2011), ki določa varnostne zadržke na eni strani in preverjanje le-teh nalaga ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve. V primeru občinskih redarjev bi to lahko izvedlo identično ministrstvo ali katerokoli, ki bi bilo za to pooblaščeno. Seveda bi morali občinski redarji v vsakem trenutku te pogoje izpolnjevati in bi jim v primeru neizpolnjevanja lahko prenehala pooblaščenost. Glede samega usposabljanja pa pravilnik določa 410 ur usposabljanja, kar je 51 oziroma 52 dni po osem ur, tako da težko govorimo o štirih dneh usposabljanja, na koncu pa sledi preizkus znanja pred imenovano komisijo. Samó obdobno usposabljanje traja 40 ur, kar je pet delavnih dni. Usposabljanja je v tem smislu dovolj, če je primerno in kakovostno izvedeno, kar po mojem védenju je.

G. C.
Prijavi napako
Komentarji
falco
# 08.11.2016 ob 07:09
Kaj če bi jim dali še pištole? Za vsak slučaj, če bo kdo hotel odpeljat, da bodo lahko streljali v gumo ...
Kakšna je šola, da postaneš redar? Kakšno izobrazbo imajo ti ljudje? Kakšne psiho teste opravijo pred nastopom službe? ...
Saj solzivec ni življenjsko nevaren, ampak če ga daš v roke neuravnovešeni osebi z manjvrednostnim kompleksom, ki se nadvse trudi dokazati, da je nekaj pomembnega, se lahko zgodi, da te bo posprejal, ko ga boš hotel vprašat, koliko je ura (ker on pa že ni tam za take stvari, on je AVTORITETA!!, da ne bo pomote!) ...
sosman
# 08.11.2016 ob 07:03
Niso dovolj usposobljeni. Tu vidim za redarje ljudi, ki niso bili za nikamor, zdaj pa so neki mali šerifi v rdečem.
Hijena
# 08.11.2016 ob 06:51
To ni nič drugega, kot občinska policija.
pan
# 08.11.2016 ob 07:22
Želim si postati mestni redar!
Kralj ulic in cest, pravičniški car.

Kot blazen bom pisal kazni in globe,
še s streh bom pregnal vse mestne golobe.

Tolmačil zakone bom, kazensko pravo,
pofotkal napačno parkirano kravo.

Ni treba mi logike, pamet na pašo,
očistil bom ulico, našo in vašo!

S pendrekom (tonfo) dobil boš po buči.
Zdaj zakon sem jaz! Glej in se uči!

Nalomil te bom - v samoobrambi,
končal na polici boš, v mamini shrambi!
džeko
# 08.11.2016 ob 06:56
Nič, še občani se moramo oborožiti pa bo.....če je problem jih itak ni-ne policije ne redarjev. tapravih se pa ne upajo dotakniti razen navadnih meščanov...
luckyss
# 08.11.2016 ob 07:30
Lokalna "privat" policija, ki se bo usrala v hlače, ko bo diler v črnem BMW-ju parkiral nasproti slaščičarne sredi križišča....
In bo hkrati sproščal svoje komplekse(in solzivec) nad pijanim sosedovim Frančkom, ki bo polulal drevo v parku..
eos
# 08.11.2016 ob 06:39
Se mi zdi, da se bojo tečaji samoobrambe občutno razširili.
neboštiredarčekpolcajašpilal.press
xes
# 08.11.2016 ob 07:15
Neumnost... potrebujemo več policije z več pooblastili ne pa nekih prepotentnih neizobraženih redarjev, ki se bodo zdaj igrali lokalne šerife. Popolna neumnost.
sv
# 08.11.2016 ob 06:45
Se popolnoma strinjam. Ampak je pa tudi potrebno dvigniti profesionalni in strokovni nivo redarjev.
Binder Dandet
# 08.11.2016 ob 07:11
" lahko storilce prekrškov ali kaznivih dejanj pridržali z uporabo telesne sile ali plinskega razpršilca."

A to tisti redarji, ki črnih bmwjev pa audijev ne upajo štrafat za napačno parkiranje?

Čeprav je prva reakcija drugačna, pa @Tugomer ima poanto. Problem tega je, da občinski redar postaneš, ko narediš izpit. Ne vidim, da bi kakšno posebno usposabljanje bilo. Iz tega vidika je predlagana sprememba popolnoma nesprejemljiva.

http://www.ric.si/kvalifikacije/certifik
at/primeri_vprasanj/2012010909122516/
Kekec99
# 08.11.2016 ob 07:14
Bistvena novost nove redarske zakonodaje je razširitev pooblastil redarjem, ki bodo imeli na voljo več možnosti za uporabo telesne sile in prisilnih sredstev, kot so npr. plinski razpršilci.

Neumnost na kvadrat, sedaj bomo imeli opravka z polpismenimi "policisti".
smartass2011
# 08.11.2016 ob 07:42
Redarsko službo je treba razširiti iz večjih mest tudi v vasi, na polja, v gozdove, na morje in v planine. Vaški redarji bi pač zatikali globe za napačno parkiranje po vaseh, saj tam pogosto ustavljajo in parkirajo traktorje izven parkirnih mest. Travniški inšpektor bi hodil po pašnikih in bi kaznoval pastirje, ki za svojo živino ne bi sproti pobirali kakcev v plastične vreče. Gozdni inšpektor bi kaznoval ljudi, ki hodijo z noži v rokah (gobarji), ker s takim vedenjem vznemirjajo javnost. Gorski inšpektor bi skrit za skalo oprezal za planinci, ki bi jih prijelo na malo potrebo. Morski inšpektor pa bi kaznoval vse ženske, ki razkazujejo oprsje v javnosti.
Bivši uporabnik
# 08.11.2016 ob 07:31
Občinske komunale nas skubijo.

Občinski redarji nas bodo pa bunkali.
mercury89
# 08.11.2016 ob 07:53
Mestni redar
Smo tko k policaji, sam brez pištol,
brez pooblastil in tudi brez šol,
da bi lublančane razpizdl še malo bolj,
hodmo okol v barvah viol.
theone
# 08.11.2016 ob 06:50
Kmalu bo imel serif svojo drzavo nje, ampak kaj bi se pritozevali to narod hoce, kar volis to imas
Skippy
# 08.11.2016 ob 07:59
Ta vlada je glede družbenih vprašanj čisto izgubila kompas. Sama dodatna represija in prepovedi.
valcek2010
# 08.11.2016 ob 07:27
nekdo je moral dati pobudo za zakon, v bistvu, kam smo prišli, kam gremo
kradi lasten narod, ni dovolj da ti otegnejo davek od plače plačaš davek na vse kar kupiš, po pa se vprašaš koliko daš državi, ugotoviš da preveč, pa oni še nimajo dovolj treba je še obrat ljudi do kosti
po vezah pa se vedno daleč pride,ne, v ljubljani se je pokazalo že velikokrat, pa tudi drugje samo ni bilo javno oznanjeno

na koncu pa bodo ostalim država obrnila hrbet, tiranija se bo začela, za varnost pa so si poskrbeli , vojska, policija, redarji jih bodo branili,
based god
# 08.11.2016 ob 08:10
wtff a bo gdo koncno coklo podstavu tej noriji?? ustava izrecno opredeljuje uporabo sile - samo policija ima pooblastila za to.
ne zaupam nobenim "organom" pod kakrsnimkoli lokalnim serifom
naslednji korak je pa najemanje "varnostne sliuzbe", ki bo "v sestavi organov izjavala naloge po pooblastilu in zakonu"
tole so temelji za privat policijo
crtomirjansa
# 08.11.2016 ob 07:25
Komarji, povsod so, letajo okrog in izsesavajo evro po evro. Po ta novm mamo pa ocitno se tigraste...
aristotel
# 08.11.2016 ob 07:54
Boris je sveznalac. Prav o vsem vse ve in na vse se spozna. Pametni ljudje vedo cesar ne vedo in o tem ne predavajo. Torej Boris ni pameten. Nevzgojenim in neizobrazenim mestnim redarjem bo dal oblast kot jo imajo policaji. Torej je lahko negdo s policijskomi pooblastili kdorkoli. Zakaj pa imamo potem policijsko akademijo v Tacnu.

Ce bo zakon sprejet nas bodo nadlegovali topoumni trigger happy bastards, kot to pocno v USA. Se malo pa bodo redarji dobili licenco za ubijanje.

Tega kar pocne Cmerar in njegovi se komunisticni rezim ni pocel.
Springbok
# 08.11.2016 ob 08:32
Ko sem bil v šoli, so redarji pobrisali tablo, prezračili razred, razdelili malico. Imeli so seveda tudi denunciantska pooblastila, saj so morali javiti razredniku, kdo zamuja.
Lovec
# 08.11.2016 ob 08:14
Zakaj se ne zgane nobeno nevladno od davkoplačevalcev financirano društvo. Kakšna nenasilan komunikacija vsi enaki in podobne nebuloze ? Kakšen mirovni inštitut ? Pričakoval bi oster odziv in zastojn koncert ? Pa nič.

Toliko o beli barvi.
Binder Dandet
# 08.11.2016 ob 08:05
"po vojski še redarji"

Vojska dobiva policijska pooblastila. Policija dobiva vojaška pooblastila. Redarstvo dobiva policijska pooblastila. V bližnji prihodnosti torej sledi: redarstvo dobiva vojaška pooblastila.:D

"povelniki redarjev so pa župani"

To pa je zanimiva opomba. Župani bodo poveljevali redarstvu s policijskimi poblastili? Bomo kot ZDA, kjer je župan nadrejeni šerifu?
frozen pingvin 2
# 08.11.2016 ob 08:33
...jaz problem vidim, da se lahko redar znese nad tabo (npr zato ker mu nekaj zabrusiš ali imaš pripombo), nato te pa obtoži napada, upiranja, žaljenja, itd itd...in ker je redar, njegova beseda obvelja nad tvojo in te na koncu policija kazensko preganja.
bayernkini
# 08.11.2016 ob 08:03
S tem zakonom se bo avtomatsko povečala zloraba pooblastil..
To so izkušnje iz drugih držav
Ti postanejo novodobni policijsko neusposobljeni šerifi za izživljanje svojega ega nad prebivalci !
vojislav-novak
# 08.11.2016 ob 08:19
Že pri pravih policajih je zloraba sile velik problem, pa gre za šolanje policiste, ki so jim v šoli vbijali v glavo, da se pooblastil ne sme zlorabljati.

Tile mestni redarji nikoli ne bi smeli dobiti pooblastila za uporabo sile. Že zato ne, ker niso ustrezno usposobljeni. Poleg tega pa so vsi po vrsti eni wannabe policaji, ki bodo ob povečanju pooblastil takoj šli preizkusit nova pooblastila na kakšnem nedolžnem meščanu.

Wannabe policajem dati policijska pooblastila za uporabo sile je najslabše, kar lahko narediš in naša država točno to dela.
violencia
# 08.11.2016 ob 08:11
Evo, imamo privat policijo. Zdaj samo še čakamo na privat vojsko. Poglejte si samo vozni park policije in vojske in vozni park redarstva, pa vam bo jasno... privatizacija organov pregona se začenja, po vzoru Z Evrope in ZDA.
severnik
# 08.11.2016 ob 07:50
Niso dovolj usposobljeni. Tu vidim za redarje ljudi, ki niso bili za nikamor, zdaj pa so neki mali šerifi v rdečem.

To sem pa pozabil dopisat. Ja, izobraževanje pa potrebujejo. Danes je res skoraj vsak papak redar. No, saj policijo so tudi uničili. Sedaj se že pek prijavi za to službo....
acoschwanz
# 08.11.2016 ob 06:48
To je ok, če bodo usposobljeni za to. Pa psihično stabilni.
megan
# 08.11.2016 ob 16:43
" - Zakaj sta v patrulji vedno po 2 policaja"?
- En zna pisar, drugi pa brat."

Do danes je bil to zlajnan vic o policajih, od danes naprej pa ne bo več - bo resnica.
Policisti morajo imet končano vsaj srednjo šolo - kar je varovalka, da tutalne budale le ne morejo v policijo, za mestno redarstvo pa to ne velja.

Pogosto velja, da so redarji postali precej nesposobni ljudje, ki so hoteli nosit uniformo, ki jim daje občutek pomembnosti.
šurda
# 08.11.2016 ob 11:23
Mestni redarji NISO PRIMERNI zato, pol jih lisic ne zna
uporabiti !
UBER ministru Koprivnikarju se je popolnoma zmešalo !
Vse več represivnih organov imamo !
Whitetrasher
# 08.11.2016 ob 10:35
Še dvajset let demokratizacije pa nas bodo lahko že dimnikarji našpricali z solzilcem.
cairns
# 08.11.2016 ob 10:34
kwwc
Milica se vrača.

Tvoj komentar jasno pokaže da nimaš pojma kaj je bila milica.

Milica je bila visoko profesionalna služba v kateri so delali kadri ki so šli skozi sito in rešeto v vseh pogledih. Sedanji t.i. redarji pa so nestrokovni instant blagajniki ki polnijo občinske proračune. So nesramni, vzvišeni in nimajo prav nobenega spoštovanja do ljudi. Nekateri med njimi, pa so še cvet zabitosti.

Znan pregovor pravi da človeka spoznaš šele takrat ko mu daš v roke oblast. Tudi pri redarjih se je to pokazalo. Kar sem imel jaz z njimi opravka sem videl da se obnašajo kot da držijo boga za hajca. Če jim dajo še več pooblastil bo pa katastrofa.
Abndbn
# 08.11.2016 ob 09:23
Vedno so govorili. Če si neumen, greš za policaja. Če si še za policaja preneumen, pa greš za varnostnika ali redarja. In tem zdaj dajemo taka pooblastila. Bog nam pomagaj.
xnplater
# 08.11.2016 ob 08:32
če odideš, te lahko napade? te poslanci so pa res kreteni
yoda
# 08.11.2016 ob 08:00
po vojski še redarji... Postajamo prava policijska država! Vrhovni povelniki redarjev so pa župani ( večkrat videno v praksi v Ljubljani) Nič dobrega se nam ne piše.
Follow Me
# 08.11.2016 ob 10:59
Represija na vsakem koraku.
Rugess Nome
# 08.11.2016 ob 10:44
Naj še smetarje oborožijo, da te bojo lahko zmlatli, če jim boš zaparkiral kanto za smeti
luckyss
# 08.11.2016 ob 09:32
Ne razumem najbolj tega grafa za Ljubljano - za druge kraje število konfliktnih situacij itak ni omembe vredno.
Omenjeno je 16 napadov na redarje in 26x uporaba prisilnih sredstev..
Ali to pomeni, da so v desetih primerih uporabili prisilna sredstva "kar tako, ker lahko" ?!
:)
Korošec
# 08.11.2016 ob 18:33
Mestni redarji nimajo ustreznih šol, preverjanj in usposabljanj za pooblastila, ki jih imajo voljo to lahko vodi v hude kršitve in zlorabe položaja. Kdo bo odgovarjal za to? Verjetno nobeden...
Whitetrasher
# 08.11.2016 ob 18:30
Naš občinski redar je kr neka zguba k se je preko politike in familije uguzila na to delovno mesto.

Zdaj že nakaj časa piše položnice za napačno parkiranje,prehitro vožnjo,neupoštevanje signalizacije,odmetavanje smeti v okolje....... in kot takšen komaj prenaša jezo in srd malomeščanskega okolja.
No,končno pa bo lahko še vklepal in obvladoval kršitelje.
Njegovo delovno mesto je sanjska služba vsakega nesposobneža.
galoper
# 08.11.2016 ob 12:06
Občutek imam, da si s širjenjem pooblastil redarstvu 'nekdo' utira politično pot in redarstvo ne deluje v smislu dviga varnosti ljudi ampak ustvarjanja vtisa prisile.
Gledal sem redarja, ki sta divjala po pločnikih in iskala prometno oviro javnemu prometu na 200m oddaljeni lokaciji, kot nevedneža. Fotografiral ju je mimoidoči in obrnila sta ter nad njega. Slišal sem, da nista vedela kolika je dovoljena največja hitrost na površini za pešce, nista kaznovala voznika 25-ke, ki j na rezervoarju pred sabo vizil malčka, ker to je dovoljeno,... Takšni ljudje pa redarji, še oboroženi povrhu?
V vojnah se dogajajo zločini prav zaradi bedakov, ki jim dajo orožje v roke.
TheRightPower
# 08.11.2016 ob 10:07
Redarji nimajo primerne izobrazbe in usposobljenosti za takšna pooblastila. Kriminalna dejanja in prekrški pogosto nastopijo skupaj, reševanje takšnih primerov pa je delo policije. Namesto, da bi bolje plačali delo policistov, dajo pooblastila neusposobljenim za tovrstne naloge. Tega enostavno ne smejo sprejeti, in očitno ni niti volja ljudstva, saj že laik lahko ugotovi, da je to čista neumnost!
B in .
# 08.11.2016 ob 09:57
Hehehe. Včasih so bili neumni, frustrirani in močni neprijetni v kakšnih nočnih klubih. Zdaj bodo imeli vsa pooblastila, da se na željen način izživljajo legalno v dobrobit "skupne" kasice.

Čemu vsa ta represija v državi?
Neikius
# 08.11.2016 ob 09:55
Vrnit policijsko akademijo in zaposlit par tisoč novih policistov (+ prekvalificirat carinike recimo), pa bo problem rešen. Mestni redarji ... ne vidim koristi od njih. Očitno gre zato, da bi tudi občine rade imele svoje inkasante?
tone7
# 08.11.2016 ob 09:13
Razlogov zakaj ne je dovolj. Glede na moje izkušnje z mestnimi redarji ali kakor jih imenujemo "rdeči policaji", lahko rečem, da je poglavitna težava pomankljiva izobrazba in prisotnost kompleksov. Redarji so občinska policija in zelo uspešen način polnjenja očinskega proračuna.
Slovenija postaja policijska država, to je realno dejstvo. Naslednji korak je, da bodo krajevne skupnosti ali mestne četrti imele svojo mešanico plavio - rdečih uradnih oseb za kasiranje
matej pirnat
# 08.11.2016 ob 08:26
Težko razumem, kako nekateri redarji opravijo zdravniški pregled za službo. Ravno tako pregled psihologa. Na periferiji je veliko redarjev alkoholikov. Kdo se bo lotil tega problema?
bayernkini
# 08.11.2016 ob 08:08
Ta vlada dela vse na zakonih represije in nič za spremembah dobrobit državljana ...
Poslušamo kako dobro delajo kaj vse so naredili in so edina vlada morale in etike za višje cilje in napredek katerega ni nikjer !
Državljane se siromaši in naganja prisiljuje v odhod v tujino !
cairns
# 08.11.2016 ob 20:46
Redarji leta 2018

vojkop5
# 08.11.2016 ob 08:14
Že spet nas je vlada in njene službe napolnila z podatki o uspešnih ukrepih za zagotovitev reda in miru v okoljih, katero so vse vlade pred današnjo načrtno uničevale za svoje koristi od osamosvojitve leta 1993. Več letno izobraževanje v šoli na miličnike so namerno odstranili kapitalu svobode za katero smo v času osamosvajanja bili prepričani, da bo meso postala. Uničenje varnostnih okolišev v izgovor racionalizacije, saj je bila Slovenija in Jugoslavija ena izmed najvarnejših držav danes vsi Fašisti hočejo izničit, da bodo lahko uveljavljali svoj prav. In koga tukaj namakajo v vodo. Najmanj izobražene in varnostno zanimive nepreverjene osebe. Mar je to res to, kar smo si želeli. In tako je SLO postala to kar je že Hitler napisal v svojem memorandumu, danes pa potomci to uresničujejo
Kazalo