Foto: Radio Maribor
Foto: Radio Maribor

Štiriurna seja sveta zavoda Športni objekti Maribor v kabinetu mariborskega županstva je potekala za tesno zaprtimi vrati. Kot nam je pojasnil predsedujoči so bili med razlogi za zaprtje seje občutljivi revizijski podatki za leto 2018 in korekcija sanacijskega načrta. Javni zavod je v težkem finančnem položaju, v zadnjih dneh pa je prišlo tudi do razprtij med hišnim sindikatom in direktorjem.

Sveta zavoda ŠOM je uvodoma prečesal poročilo o redni notranji reviziji poslovanja za leto 2018, vseh pet točk pa je bilo negativnih. Kot je pojasnila vodja službe notranje revizije mariborske občine Špela Kramberger, so bile ugotovljene naslednje nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti:
- »obstoječi cenik zavoda, nima določenih vseh cen za storitve, ki jih izvaja JZŠOM. Prav tako v večini primerov v vzorcu nismo mogli preveriti pogodbene cene, saj je v pogodbi naveden samo fiksni znesek, število ur ni določeno, prav tako cenik nima postavke uporaba/najem dvorane na dan,
- zavod nima internega akta, ki bi določal postopke izterjave,
- zavod svojim dolžnikom kljub neplačilu še naprej omogoča nadaljnjo uporabo/najem,
- zavod plačuje obveznosti večinoma po zakonitem roku 30 dni,
- zavod ne razpolaga z aktualnimi urniki športnih klubov oziroma ne poskrbi za posodobitev urnikov ob spremembah,
- na področju izvajanja investicij, ki jih večinoma skupaj izvajata zavod in občina ustanoviteljica, obstaja visoko tveganje, da investicije niso ustrezno vodene in koordinirane kot celota«.

Rok za oddajo odzivnega poročila je 15. februar, omenjene nepravilnosti pa so se zgodile, ko je Športne objekte vodil Anton Knez. Zato je mariborski podžupan Samo Peter Medved že napovedal, da zaradi nekaterih kritičnih zadev obstaja velika verjetnost, da bodo na podlagi pridobljenih poročil sprožili ustrezne postopke.

Sedanji direktor Tadej Mežnar je po besedah predsednika sveta zavoda Miloša Stevanovića prepričljivo zavrnil vse očitke sindikata o neaktivnosti, predsedujoči pa je pojasnil, da bo izguba Športnih objektov Maribor v letu 2019, ob že znanem dolgu v višini 700 tisoč evrov, znašala približno 200 tisočakov. Kar naj bi bila tudi posledica že znanega slabega modela financiranja, zato občina, kot potrjuje Stevanovič, že razmišlja o spremembi ustanovitvenega akta javnega zavoda.