Leta 2016 je bila sprejeta Okoljska in energetska politika javnega zavoda RTV Slovenija. Kot okoljsko in energetsko osveščena organizacija aktivno vključujemo okoljske in energijske vidike dejavnosti in storitev v vsakodnevno delovanje in nadaljnji razvoj zavoda. Kot medijska hiša pa imamo z delovanjem na tem področju tudi velik posredni vpliv na celotno družbo v Sloveniji in širše.

Smo prejemniki okoljskega certifikata ISO 14001 in energetskega certifikata ISO 50001.

Strateški cilji na področju okolja RTV Slovenija do leta 2021 so:

  • javni zavod RTV Slovenija upravlja z okoljem in energijo skladno z mednarodnima standardoma ISO 14001:2015 in ISO 50001:2011,
  • postavitev sodobnega energetsko informacijskega sistema za spremljanje porabe energentov v zavodu,
  • zmanjšanje porabe električne energije za 5 % na višino proračuna glede na leto 2015,
  • zmanjšanje porabe toplotne energije za 10 % na višino proračuna glede na leto 2015,​
  • izvedba energetske prenove objektov JZ RTV Slovenija s črpanjem razpoložljivih nepovratnih evropskih sredstev,
  • vzpostavitev sodobne oblike mobilnosti za izvajanje storitev produkcije, prevozov in vzdrževanje infrastrukture,
  • načrtno vključevanje področje okolja, energije in trajnostnega razvoja v radijske in televizijske programe z namenom osveščanja in informiranja družbe,
  • z uvajanjem digitalnih tehnologij zmanjševanje elektromagnetnega sevanja. Skladno z možnostmi si prizadevamo za selitev pretvornikov in posledično elektromagnetnega sevanja iz naseljenih območij,
  • spodbujamo postavitev okoljskih in energetskih vsebin na spletnem portalu združenja EBU, kjer se članice medsebojno primerjajo, predstavijo svoje rezultate, projekte, pobude in spodbude.

Okoljsko in energetsko politiko izvajamo na naslednji način:

Načrtno spremljamo zakonodajne zahteve na področju okolja in energije na nivoju EU in Slovenije ter jih redno uvajamo v delovne procese. Ker smo prisotni na številnih tudi okoljsko in energetsko občutljivih lokacijah po vsej Sloveniji spremljamo tudi okoljske in energetske zahteve na lokalni ravni in jih v sodelovanju z drugimi vpletenimi subjekti odgovorno rešujemo.

Preventivno delujemo na dveh ravneh. Udejanjanje poslanstva izvajamo z načrtnim oblikovanjem izobraževalnih vsebin. Z vključevanjem aktualnih okoljskih in energetskih vsebin ozaveščamo in širimo znanje najširšim krogom družbe. S tem postavljamo temelje trajnostnega delovanja na nivoju organizacije in v širši družbi.

Druga raven je operativna raven, kjer je skrb za okoljsko, energetsko in materialno učinkovitost vgrajena v vse operativne, nabavne, razvojne in investicijske procese.

Razvijamo sistem nenehnega izboljševanja na področju ravnanja z okoljem in energijo. Okoljske in energetske vidike spremljamo, analiziramo ter primerjamo z dobrimi praksami ter razpoložljivimi metodami in tehnologijami. Pri tem si postavljamo vse višje cilje prvenstveno na področju racionalne rabe energije, racionalne rabe materialov in drugih virov ter zmanjševanja elektromagnetnih sevanj.

S pravim pristopom, komunikacijo in motiviranjem spodbujamo in vključujemo vse zaposlene, zunanje sodelavce in druge zainteresirane subjekte. Naša načela, vrednote in rezultate objavljamo na naših informacijskih portalih. Smo dovzetni za vse informacije in pobude javnosti ter jih v okviru naših zmožnosti vključujemo v delovne procese. Okoljske in energetske vsebine se prepletajo s področji varnosti in zdravja pri delu in drugimi elementi preventivnega delovanja. S celovitim pristopom naštetih preventivnih vsebin gradimo naš pristop na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.

Predloge za izboljšanje, vprašanja, pobude lahko pošljete na e-naslov skrbimzaokolje@rtvslo.si.