Št. Vrsta obrazcaPDF obrazecSpletni obrazec
Obrazci za fizične osebe
1
Prijava sprejemnikov

Sprejemnike je Radioteleviziji Slovenija dolžan prijaviti vsakdo sam, in sicer v 30 dneh po njihovi pridobitvi. Kot sprejemnik šteje vsaka naprava, ki omogoča spremljanje radijskih oziroma televizijskih programov. Kot radijski sprejemnik šteje tudi avtoradijski sprejemnik, kot televizijski sprejemnik pa tudi računalnik, tablični računalnik in telefon z dostopom do spleta.

Za prijavo sprejemnikov fizičnih oseb potrebujemo vaše osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko). Prijavo lahko uredite:

 • po telefonu na št. 01/475 3010, in sicer od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro;
 • preko elektronske pošte rtv.prispevki@rtvslo.si
 • preko obrazca
Prijava - fizične osebePrijava - fizične osebe
2
Sprememba naslova ali osebnega imena

Če se zavezanec za plačilo RTV-prispevka preseli na drug naslov v Republiki Sloveniji, sprejemnika ne odjavi in ponovno prijavi, temveč sporoči le spremembo naslova.

Vsako spremembo svojih osebnih podatkov in vse druge spremembe, ki vplivajo na obračun RTV-prispevka, je zavezanec dolžan sporočiti najkasneje v 15 dneh po spremembi. Vsaka sprememba se upošteva s prvim dnem v prvem naslednjem koledarskem mesecu, ko je sporočena.

Spremembo podatkov nam lahko sporočite:

 • po telefonu na št. 01/475 3010, in sicer od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro;
 • preko elektronske pošte rtv.prispevki@rtvslo.si
 • preko obrazca
- Sprememba naslova
- Sprememba osebnega imena
- Sprememba naslova
- Sprememba osebnega imena
3
Sprememba zavezanca med člani družine

Sprememba zavezanca za plačilo RTV-prispevka je mogoča le med člani družine. En pavšalni znesek RTV-prispevka namreč plačuje zavezanec za vse sprejemnike, ki jih uporablja osebno ali skupaj s člani svoje družine v isti stanovanjski enoti in/ali na vikendu, vendar štejejo za vikend samo tisti prostori, v katerih ni nihče prijavljen za bivanje in tudi dejansko nihče ne prebiva. Za člane iste družine štejeta zakonca oz. zunajzakonska partnerja in otroci, ki še nimajo svoje družine.

Spremembo zavezanca v okviru družine nam lahko sporočite:

 • preko elektronske pošte rtv.prispevki@rtvslo.si z obvezno navedbo imena, priimka in davčne številke novega zavezanca;
 • preko obrazca za spremembo zavezanca znotraj družine.
Sprememba med družinskimi članiSprememba med družinskimi člani
4
Uveljavljanje družinskega pavšala
Če pride do situacije, da sta v okviru iste družine dva zavezanca za plačilo RTV-prispevka, kar se najbolj pogosto zgodi v primeru nastanka novih družin po preselitvah, lahko en zavezanec uveljavlja družinski pavšal. To pomeni, da se bo v okviru ene družine plačeval en RTV-prispevek. Za člane iste družine štejeta zakonca oz. zunajzakonska partnerja in otroci, ki še nimajo lastne družine. Če ima otrok že svojo družino in živi na istem naslovu kot starši, ne more več uveljavljati družinskega pavšala.
Družinski pavšalDružinski pavšal
5
Uveljavljanje pavšala za vikend

En RTV-prispevek plačuje zavezanec za vse svoje sprejemnike pod pogojem, da jih uporablja osebno ali skupaj s člani svoje ožje družine v istih stanovanjski enoti ali vikendu. Kot vikend se šteje stanovanjska enota, kjer ni nihče prijavljen za bivanje in tudi dejansko nihče ne prebiva. V tem primeru se lahko uveljavlja pavšal z RTV-prispevkom na dejanskem naslovu bivanja, kar pomeni, da za vikend ni potrebno posebej plačevati RTV-prispevka.

Pavšal za vikendPavšal za vikend
6
Smrt zavezanca

V primeru smrti zavezanca se obveznost plačevanja RTV-prispevka prenese na drugo odraslo osebo, ki uporablja iste sprejemnike oz. na njegove dediče. Na RTV Slovenija je potrebno sporočiti osebne podatke novega zavezanca za plačilo RTV-prispevka. Spremembo zavezanca po pokojnem nam lahko sporočite:

 • po telefonu na št. 01/475 3010, in sicer od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro;
 • preko elektronske pošte rtv.prispevki@rtvslo.si
 • preko spletnega obrazca za spremembo po pokojnem

Če po pokojnem ni več nobene osebe, ki bi sprejemnik uporabljala, so svojci oziroma dediči o tem dolžni pisno obvestiti RTV Slovenija preko elektronske pošte ali obrazca za podajo izjave po pokojnem.

- Sprememba zavezanca po pokojnem
- Izjava po pokojnem
- Sprememba zavezanca po pokojnem
- Izjava po pokojnem
7
Oprostitev plačevanja RTV-prispevka

Zakon o Radioteleviziji Slovenija določa, da lahko oprostitev plačila RTV-prispevka uveljavljajo naslednje kategorije fizičnih oseb:

 1. socialno ogroženi;
 2. invalidi, ki imajo ugotovljeno 100% telesno okvaro;
 3. invalidi z nižjim odstotkom ugotovljene telesne okvare, toda le v primeru, če prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo;
 4. osebe, ki so trajno izgubile sluh.

Za socialno ogrožene štejejo prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke. Zavezanci lahko oprostitev uveljavljajo le na podlagi pravnomočne odločbe centra za socialno delo in velja za čas prejemanja denarnega dodatka iz obravnavane odločbe.

Iz razloga invalidnosti lahko zavezanci uveljavljajo oprostitev le na podlagi pravnomočne odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali drugega organa, ki ugotavlja stopnjo invalidnosti. Za gluhe osebe, pri katerih odločba ali sklep ne potrjujeta trajne izgube sluha, potrebujemo za obravnavo vloge tudi izvedensko mnenje, na podlagi katerega sta bila odločba ali sklep izdana. Oprostitev iz razloga invalidnosti je trajna.

Oprostitev plačila ni prenosljiva. Če pogoje za oprostitev izpolnjuje družinski član, ki ni zavezanec za plačilo RTV-prispevka, je treba najprej urediti spremembo zavezanca med člani družine. Zavezanec za plačilo RTV-prispevka je lahko le polnoletna odrasla oseba.

Če izpolnjujete zgoraj navedene pogoje lahko podate vlogo na obrazcu za oprostitev.

Vloga za oprostitev/
8
Odpis dolga
Socialno ogroženi oziroma finančno šibki zavezanci, ki svojih mesečnih obveznosti niso zmožni plačevati, lahko podajo vlogo za odpis že dospelih in neplačanih RTV-prispevkov ali zaprosijo za odlog ali obročno odplačilo dolga. O vlogah se odloča v skladu s Pravilnikom o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo prispevka za programe RTV Slovenija.
Vloga za odpis/
9
Slab signal z oddajniškega omrežja

Če spremljate RTV programe preko oddajniškega omrežja in imate ustrezno antensko napravo, vendar imate kljub temu moten sprejem, vas pozivamo, da na RTV Slovenija naslovite vlogo za izvedbo meritev jakosti signala. Če bodo meritve potrdile, da signal ne ustreza minimalnim zahtevam kakovosti sprejema, ste upravičeni do finančne subvencije v višini 153 evrov za nakup satelitske opreme za spremljanje programov Radiotelevizija Slovenija ali do oprostitve plačevanja RTV-prispevka za dvanajst mesecev, če si uredite boljši sprejem preko operaterja.

Vloga za meritev signala/
10
Soglasje za prejemanje e-računa

Če račune plačujete elektronsko, je z ekološkega in pragmatičnega vidika smotrno, da jih tudi prejemate v elektronski obliki. Račune vam lahko pošiljamo na elektronski naslov in/ali neposredno v elektronski predal vaše spletne banke. Z naročilom elektronskega računa se ukine pošiljanje računov v papirni obliki.

E-račun - fizične osebeE-račun - fizične osebe
11
Soglasje za direktno bremenitev

Za plačevanje RTV-prispevka lahko pooblastite vašo banko, da izvaja plačila vsakega 18. v mesecu preko t.i. trajnika oz. instrumenta direktne bremenitve. Za sklenitev direktne bremenitve je potrebno izpolniti obrazec Soglasje za direktno bremenitev in ga podpisanega poslati na elektronski naslov rtv.prispevki@rtvslo.si (slika/sken) ali po pošti na naš naslov.

Na enak način uredite tudi spremembo številke bančnega računa ali ukinitev direktne bremenitve.

Soglasje za direktno bremenitev z vašega bančnega računa lahko podate tudi za plačevanje RTV-prispevka drugega zavezanca.

Predlagamo, da si ob otvoritvi direktne bremenitve v okviru istega obrazca uredite tudi prejemanje računov na elektronski naslov. Prejeti e-računi vam služijo za spremljanje računov in za vašo evidenco, plačilo pa banka izvaja samodejno.

Direktna bremenitev - fizične osebe/
Obrazci za pravne subjekte
1
Prijava sprejemnikov

Obveznost plačevanja RTV-prispevka velja tudi za pravne subjekte, in sicer za sprejemnike, ki so namenjeni izključno osebni rabi zaposlenih ali samostojnega podjetnika posameznika (npr. v počitniških kapacitetah, službenih avtomobilih, v pisarnah ter za stanovanja, ki so v lasti pravnih oseb) ali so namenjeni javni rabi za stranke (npr. v lokalih, rekreacijskih in wellness centrih,v nastanitvenih objektih, frizerskih salonih, trgovinah ipd.).

Prijava sprejemnikov mora vsebovati podatke o nazivu, sedežu in davčni številki podjetja, nazivu in naslovu poslovne enote, vrsto, število ter rabo prijavljenih sprejemnikov ter žig in podpis odgovorne osebe. Prijavo lahko uredite:

Prijava - pravne osebe, s.p./
2
Prenehanje poslovanja, odjava sprejemnikov

V primeru začasnega ali trajnega prenehanja poslovanja pravnega subjekta ali posamezne poslovne enote je potrebno sprejemnike odjaviti na predpisanem odjavnem obrazcu in priložiti ustrezno listinsko dokazilo, ki utemeljuje podpisano izjavo. Odjavni obrazec se uporabi tudi kadar poslovni subjekt še posluje, vendar iz svojih poslovnih prostorov odstrani sprejemnike, za katere se obračunava RTV-prispevek.

Odjava – pravne osebe, s.p./
3
Soglasje za prejemanje e-računa

Račune vam lahko pošiljamo na elektronski naslov, v elektronski predal spletne banke ali v bizBox. Z naročilom elektronskega računa se ukine pošiljanje računov v papirni obliki. Za prijavo na e-račun na elektronski naslov ali v spletno banko izpolnite obrazec E-račun - pravne osebe, s.p. Prijavo v bizBox morate urediti sami neposredno v bizBox platformi.

E-račun - pravne osebe, s.p./
4
Soglasje za direktno bremenitev

Za plačevanje RTV-prispevka lahko pooblastite vašo banko, da izvaja plačila vsakega 18. v mesecu preko instrumenta direktne bremenitve. Za sklenitev direktne bremenitve je potrebno izpolniti obrazec Soglasje za direktno bremenitev in ga podpisanega poslati na elektronski naslov rtv.prispevki@rtvslo.si (slika/sken) ali po pošti na naš naslov.

Predlagamo, da si ob otvoritvi direktne bremenitve v okviru istega obrazca uredite tudi prejemanje računov na elektronski naslov.

Na enak način uredite tudi spremembo številke bančnega računa ali ukinitev direktne bremenitve.

Direktna bremenitev - s.p./

.