1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv in sedež organaJavni zavod Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana
Zastopnik organaUprava:
Zvezdan Martić, predsednik uprave
Andrej Trček, član uprave
Franci Pavšer, delavski direktor
Datum prve objave kataloga9. 12. 2004
Datum zadnje spremembe29. 1. 2024
Spletni naslov katalogawww.rtvslo.si/katalog
Druge oblike katalogaTiskan katalog je na voljo v tajništvu generalnega direktorja in pri uradni osebi, pristojni za posredovanje informacij.
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Podatki o organizaciji organa
Opis delovnega področja organa

Radiotelevizija Slovenija v skladu z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija, ZRTVS-1 (Ur. l. RS št. 96/2005 s spremembami in dopolnitvami) opravlja javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti ter druge dejavnosti v skladu z zakonom in statutom.

Javna služba obsega ustvarjanje, pripravljanje, arhiviranje in oddajanje:

 • dveh nacionalnih televizijskih programov;
 • treh nacionalnih radijskih programov;
 • radijskih in televizijskih programov regionalnih centrov v Kopru in Mariboru;
 • po en radijski in televizijski program za avtohtono italijansko in madžarsko narodno skupnost (v nadaljnjem besedilu: narodnostni program) ter radijske in televizijske oddaje za romsko etnično skupnost (v nadaljnjem besedilu: oddaje za Rome);
 • radijskih in televizijskih programov za slovenske narodne manjšine v sosednjih državah ter za slovenske izseljenke in izseljence (v nadaljnjem besedilu: izseljence) in zdomce;
 • radijskih in televizijskih programov za tujo javnost;
 • teleteksta, internetnega in mobilnega portala.

Javna služba obsega tudi poseben nacionalni televizijski program, namenjen neposrednim prenosom sej Državnega zbora Republike Slovenije in njegovih delovnih teles ter predvajanju posnetkov teh sej, kadar neposredni prenos ni mogoč, in celovitemu informiranju javnosti tudi o vsem drugem parlamentarnem dogajanju, vključno s sejami Državnega sveta Republike Slovenije, mednarodnimi aktivnostmi parlamenta, posveti v organizaciji Državnega zbora Republike Slovenije oziroma njegovih delovnih telesih ali Državnega sveta Republike Slovenije in drugimi aktivnostmi, povezanimi z uresničevanjem ustavnih pristojnosti slovenskega parlamenta.

RTV Slovenija zagotavlja arhiviranje programske produkcije, ki jo ustvarja v okviru javne službe.

RTV Slovenija mora pri načinu razširjanja oziroma predvajanja in arhiviranja programov, ki jih ustvarja v okviru javne službe, skladno s svojimi tehnološkimi razvojnimi zmožnostmi uvajati nove tehnologije, kot so internet, digitalna radiodifuzija, satelit, tako, da omogoči dostop do programskih vsebin čim širšemu krogu državljanov doma in v tujini, slovenskim narodnim manjšinam v sosednjih državah ter Slovencem po svetu.

RTV Slovenija izvaja kot javno službo tudi naslednje dejavnosti:

 • oddajanje lastnih televizijskih, radijskih in multimedijskih programov preko oddajnikov in zvez ter drugih infrastrukturnih objektov oziroma naprav (v nadaljnjem besedilu: televizijske in radijske infrastrukture);
 • oddajanje radijskih oziroma televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega ali nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa po zakonu, ki ureja področje medijev (v nadaljnjem besedilu: programov posebnega pomena za Republiko Slovenijo), z njihovimi napravami na oddajnih točkah RTV Slovenija;
 • zagotavljanje vidnosti in slišnosti programov RTV Slovenija in drugih programov posebnega pomena za Republiko Slovenijo, zlasti na območjih v zamejstvu, kjer živi slovenska narodna skupnost, skladno z meddržavnimi pogodbami;
 • vzdrževanje in skrb za razvoj televizijske in radijske infrastrukture ter za njeno tehnološko usklajenost s predpisi Evropske unije;
 • digitalno oddajanje programov.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enotPROGRAMSKO-PRODUKCIJSKE IN ORGANIZACIJSKE ENOTE

RTV Slovenija je pravno, organizacijsko, tehnično in finančno celovita ter enotna organizacija, ki je programsko, tehnološko in poslovno enotno upravljana ter vodena.

V okviru RTV Slovenija so organizirane programsko produkcijske in organizacijske enote:

 1. programsko-produkcijska enota Televizija Slovenija (PPE TVS)
 2. in znotraj nje organizacijska enota Televizijska produkcija (OE TVP);
 3. programsko-produkcijska enota Radio Slovenija (PPE RS) in znotraj nje:
 4. organizacijska enota Radijska produkcija (OE-RAP);
 5. programsko produkcijska enota Regionalni RTV-center Koper – Centro regionale RTV Koper – Capodistria (PPE-RC KP);
 6. programsko-produkcijska enota Regionalni RTV-center Maribor s studiem za madžarski program v Lendavi – Magyar Műsorok Stúdiója, Lendva;
 7. programsko-produkcijska enota Multimedijski center (PPE MMC);
 8. organizacijska enota Oddajniki in zveze (OE OZ);
 9. organizacijska enota Glasbena produkcija.

Organiziranost je podrejena zahtevam in potrebam izvajanja javne službe na področju radijske in televizijske dejavnosti ter multimedije, ki jo opravlja RTV Slovenija.

Poleg javne službe RTV Slovenija izvaja tudi naslednje tržne dejavnosti:

 • trženje oglaševalskega časa in trženje programov;
 • tehnične in telekomunikacijske storitve, ki niso sestavni del javne službe;
 • dajanje oddajne infrastrukture in drugih nepremičnin v najem;
 • založniška in koncertna dejavnost;
 • tržne programske storitve, vključno z interaktivnimi programskimi storitvami;
 • komercialna uporaba arhivskega gradiva
 • izobraževanje in strokovno usposabljanje, razen tistih dejavnosti, ki so namenjene pridobivanju funkcionalnih znanj zaposlenih.
2.b Seznam drugih organov z delovnega področja
.
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba

Vesna Marn, samostojni strok. sod. spec., Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, tel. 01 / 475 43 66,
elektronska pošta: vesna.marn@rtvslo.si

2.d Organigram organa
.

Organigram

2.e Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske unije z delovnega področja RTV Slovenija
.

Pravno-informacijski sistem RS

ZAKONI

STATUT

UREDBE

PRAVILNIKI

SPLOŠNI AKTI

STANDARDI

SKLEPI

KOLEKTIVNE POGODBE

SKUPNI SPORAZUMI

METODOLOGIJE

RESOLUCIJE

TARIFE

PREDPISI ES/EU:

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
Predlogi strateških in programskih dokumentov.
2.g Seznam vrst uradnih postopkov
.

RTV Slovenija ne vodi sodnih ali zakonodajnih postopkov. RTV Slovenija vodi upravne postopke v zvezi z obračunom in izterjavo RTV-prispevka kot organ odločanja na prvi stopnji.

RTV Slovenija je upnik v postopku izvršbe in zavarovanja iz naslova neplačane RTV naročnine,

 • je tožeča stranka v pravdnem postopku iz naslova neplačane RTV naročnine,
 • odloča na prvi stopnji po davčnem in upravnem postopku v zadevah iz naslova neplačanega RTV-prispevka,
 • odloča o oprostitvah plačila RTV-prispevka po davčnem in upravnem postopku,
 • odloča o začasni oprostitvi plačila RTV-prispevka zaradi sofinanciranja RTV Slovenija za zagotavljanje sprejema in distribucije signalov programov RTV Slovenija,
 • postopek prodaje satelitskih kartic.
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
.METAPODATKOVNI OPISI JAVNIH EVIDENC IN INFORMATIZIRANIH ZBIRK RTV SLOVENIJA
2.i Seznam drugih informacijskih zbirk podatkov
.
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja
Sklopi informacij

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa

Informacije na spletnih straneh RTV Slovenija.

Dostop z vložitvijo zahteve

Prosilec lahko poda pisno ali ustno zahtevo za dostop, možnost pritožbe na Informacijskega pooblaščenca pa ima le, če vloži pisno zahtevo.
Zahteva mora vsebovati:
• navedbo organa, ki se mu pošilja,
• osebno ime ali firmo prosilca z navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
• naslov prosilca oziroma naslov zastopnika oziroma pooblaščenca,
• opredelitev informacije, s katero se želi seznaniti,
• način, na katerega želi biti prosilec z informacijo seznanjen (npr. elektronski zapis, vpogled, fotokopijo ali prepis).

Prosilcu ni treba pravno utemeljiti zahteve ter ni dolžan navesti namena uporabe informacije, ki jo želi pridobiti.

Zahteva za dostop IJZ (priloga)

Opis fizičnega dostopaFizičen dostop je možen po predhodnem dogovoru na sedežu RTV Slovenija.
Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebamiInformacije javnega značaja so dostopne tudi samo v tekstovni obliki.
Opis delnega dostopaČe dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 5.a ali 6. člena tega zakona in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino oziroma mu omogoči ponovno uporabo preostalega dela dokumenta.
Povezava na stroškovnikUredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam.